Platforma czasopism IS PAN

https://ispan.waw.pl/journals/

Platforma czasopism IS PAN funkcjonuje od 2014 roku. Powstała w ramach projektu „Polskie czasopisma slawistyczne online. Wdrożenie innowacyjnego systemu pracy i oprogramowania Open Journal Systems”, finansowanego ze środków programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego INDEX PLUS w latach 2013–2014.

W 2014 roku IS PAN przeprowadził transformację ośmiu wydawanych przez siebie czasopism naukowych na platformę Open Journal Systems:

  • „Acta Baltico-Slavica”,
  • „Adeptus”,
  • „Cognitive Studies | Études cognitives”,
  • „Colloquia Humanistica”,
  • „Slavia Meridionalis”,
  • „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”,
  • „Studia Litteraria et Historica”,
  • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”.

Czasopisma są udostępniane w modelu otwartym (open access), na licencji CC BY 3.0 PL. Artykuły publikowane są w językach kongresowych oraz wszystkich językach słowiańskich i opatrzone angielskimi streszczeniami i słowami kluczowymi; na platformie zamieszczane są bibliografie załącznikowe w stylu APA 6. Każdy artykuł jest rejestrowany w systemie DOI (Crossref).

Na Platformie czasopism IS PAN dostępne są bieżące numery czasopism oraz numery archiwalne od 2010 roku, starsze roczniki w formie elektronicznej można znaleźć w RCIN (w otwartym bądź ograniczonym dostępie) oraz w bazie CEEOL.

Tematyka czasopism

Najstarszym czasopismem wydawanym przez IS PAN są wychodzące od 1955 roku „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”. Na jego łamach ukazują się publikacje obejmujące szeroki zakres tematyki z dziedziny językoznawstwa slawistycznego, w tym m.in. zagadnienia z diachronii i synchronii oraz badania odnoszące się do różnych poziomów systemów językowych w perspektywie porównawczej i konfrontatywnej.

W drugim z czasopism instytutowych o profilu językoznawczym – „Cognitive Studies | Études cognitives” podejmuje się tematykę związaną, po pierwsze, z językoznawstwem współczesnym, zwłaszcza semantyką teoretyczną w ujęciu kognitywnym, semantyką leksykalną, konfrontacją językową zarówno języków słowiańskich, jak i wybranych niesłowiańskich (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, litewskiego) oraz, po drugie, z inżynierią językową (np. lingwistyką korpusową). Od 2004 roku podstawowym językiem publikacji jest język angielski.

Pozostałe periodyki mają charakter interdyscyplinarny. W roczniku „Acta Baltico-Slavica” – wydawanym od 1964 roku początkowo w Białymstoku (przez Białostockie Towarzystwo Naukowe), następnie we Wrocławiu (przez Ossolineum w latach 1977–1992) i w końcu od 1992 roku w Warszawie, bezpośrednio przez Instytut Slawistyki PAN – upowszechnia się wyniki badań nad przeszłymi i aktualnymi zjawiskami językowymi oraz społecznymi i procesami kulturowymi na pograniczu bałtycko-słowiańskim. W pracach publikowanych w czasopiśmie przeważa ujęcie transdyscyplinarne i transkulturowe, co wiąże się z rezygnacją z etnocentrycznej perspektywy opisu badanych zjawisk.

Sprofilowany na konkretny obszar geograficzny jest również rocznik „Slavia Meridionalis”, gdzie popularyzuje się wyniki badań z zakresu literatury, kultury, historii, etnologii i języków Słowiańszczyzny Południowej oraz jej dynamicznych związków z innymi obszarami kulturowymi.

Z kolei w czasopiśmie „Colloquia Humanistica” tematy slawistyczne i bałkanistyczne pojawią się głównie jako jedna z ilustracji, szerszych, humanistycznych problemów. Bałkańska lokalność zyskuje w ten sposób szeroki humanistyczny wymiar, interdyscyplinarną perspektywę i przestaje być mało znanym (choć kolorowym) zaściankiem. Tym samym zyskuje wciąż młoda (w Polsce rozwijająca się od lat 70-tych XX wieku) dyscyplina naukowa, czyli bałkanologia. Angielskojęzyczna formuła czasopisma umożliwia prezentację publikowanych artykułów i materiałów szerokiej publiczności humanistycznej zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Otwarte na badaczy wielu dyscyplin oraz różnych regionów są „Studia Litteraria et Historica”, stanowi platformę komunikacji między etnografią, socjologią, literaturoznawstwem i filozofią z jednej, a historią z drugiej strony. Na łamach rocznika regularnie ukazują się m.in. analizy z zakresu polityki historycznej, dyskursu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu akademickiego, sposobów produkcji i reprodukcji dominujących ideologii oraz skutków ich oddziaływania, dynamiki relacji między większością a mniejszościami. W periodyku obecna jest również refleksja nad współczesnymi dziełami naukowymi, literackimi i artystycznymi.

W roczniku „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, ukazującym się od 1992 roku i kontynuującym tradycje przedwojennego kwartalnika „Sprawy Narodowościowe”, wydawanym przez Instytut Slawistyki PAN od 2004 roku, publikuje się prace poświęcone problematyce narodów, grup etnicznych i mniejszości narodowych zarówno w przeszłości, jak i współcześnie, w ujęciach uwzględniających szereg różnych czynników – politycznych, gospodarczych, historycznych, socjologicznych, etnologicznych, kulturowych, językowych i innych.

Periodyk „Adeptus” jest propozycją skierowaną do młodych badaczy – doktorantów oraz początkujących doktorów, upowszechniającą wyniki badań z różnych dyscyplin naukowych o profilu humanistycznym.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close