Dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. IS PAN

Zdjęcie profilowe pracownika

Historian

e-mail: aleksander.smalianchuk@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1827-5083

Facebook: https://www.facebook.com/ales.smalianchuk

Zainteresowania naukowe

 • Anthropological history;
 • Ethnic issues in Belarus and Lithuania in the 19th and 20th centuries;
 • Collective memory studies and oral history.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Academic Council of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences;
 • Academic Council of the Institute of the Grand Duchy of Lithuania (the Vytautas Magnus University, Kaunas);
 • Board of the Belarusian Historical Society (Minsk);
 • International Association of Belarusian Studies Researchers (Minsk).

Nagrody i odznaczenia

 • 2003 – Award of the Belarusian Historical Society for the best Belarusian scholarly historical book in 2001–2002: Pamizh kraiovastsiu i natsyianalʹnaĭ idėiaĭ: polʹski rukh na belaruskikh i litoŭskikh zemliakh, 1864–liuty 1917 g., Hrodna 2001;
 • 2015 – The Lew Sapieha Award.

Publikacje

Books authored/co-authored:

 • Smalianchuk, Aliaksandr (2000). Paliaki Belarusi i Litvy ŭvaliutsyi 1905-1907 h.. Hrodna: Ratusha.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2001). Pamizh kraiovastsiu i natsyianal’naĭ idėiaĭ. Pol’ski rukh na belaruskikh i litoŭskikh zemliakh. 1864-1917. Hrodna: Belaruskae Histarychnae Tavarystva.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2004). Pamizh kraiovastsiu i natsyianal’naĭ idėiaĭ. Pol’ski rukh na belaruskikh i litoŭskikh zemliakh. 1864 – liuty 1917 (2nd ed.). Sankt-Peterburg.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2007). Historyia Belarusi kantsa 18 – nachatku 20 st. u dakumentakh i matėryialakh. KHrėstamatyia. Vilnius: EGU.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2013). Belaruskaia gistoryia: znaĭstsi chalaveka. Minsk: Vydavets Lohvinaŭ.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2017). „Kraiovaia idėia ŭ belaruskaĭ gistoryi. Minsk: Vydavets Zmitser Kolas.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2018). Raman Skirmunt (1868-1939). ZHytstsiapis gramadzianina Kraiu. Minsk: Vydavets Zmitser Kolas.
 • Smalianchuk, Aliaksandr, Kraucewicz, Aliaksandr, & Tokć, Sergeĭ (2011). Belorusy: natsiia Pogranich’ia. Vilnius: Evropeĭskiĭ Gumanitarnyĭ Universitet.

Books edited/co-edited:

 • Smalianczuk, Aliaksandr (Ed.). (2005). Vol’nyia muliary ŭ belarusskaĭ history. Kanets XVIII – pachatak XX st. Vil’nia: Gudas.
 • Smalianchuk, Aliaksandr, & Bachyshcha, IUry (Eds.). (2008). Historyia Belarusi naĭnoŭshaha chasu ŭ dakumentakh i matėryialakh. KHrestamatyia. Vilnius: EGU.
 • Smalianchuk, Aliaksandr, & Slizh Natal’ia (Eds.). (2008-2012). Haradzenski palimpsest. Navukovy zbornik pa prablemakh histarychnaĭ urbanistyki (vol. I-V). Hrodna-Varshava: Belaruskae Histarychnae Tavarystva.
 • Smalianchuk, Aliaksanr (Ed.). (2013-2015). Haradzenski sotsyum. Navukovy zbornik pa prablemakh histarychnaĭ urbanistyki (vol. I-III). Hrodna: Belaruskae Histarychnae Tavarystva.
 • Smalianchuk, Aleksander, Rosowska, Ewa, Wabiszczewicz, Aleksander, & Wialiki Anatolij (Eds.). (2013). Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918-1939. Tom 1. Warszawa: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (Ed.). (2014). Harodna. X-XX st. Karaleŭski horad z pravintsyĭnym liosam. Harodnia: Haradzenskaia Bibliatėka.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (Ed.). (2015). Vosen’ 1939 hoda ŭ histarychnaĭ tradytsyi i vusnaĭ historyi. Zbornik navukovykh artykulaŭ. Minsk: Vydavets Zmitser Kolas.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (Ed.). (2017). Charnobyl’skaia avaryia i hramadstva: 30 hod paslia katastrofy. Zbornik navukovykh artykulaŭ. Minsk: Vydavets Zmitser Kolas.
 • Smalianchuk, Aliaksandr, & Kondratiuk, O. (Eds.). (2018). Masavyia rėprėsii ŭ SSSR u histarychnaĭ tradytsyi i kalektyŭnaĭ pamiatsi. Zbornik navukovykh artykulaŭ. Minsk: Vydavets Zmitser Kolas.

Articles (selected):

 • Smalianchuk, Aliansakdr (2014). U genezy idei krajowej na początku XX wieku. In Dorota Michaluk (Ed.), Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku (pp. 120-135). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2013). Wieś Poleska wobec pana (według relacji mieszkańców dawnych dobr skirmuntowskich na Pińszczyźnie). Acta Albaruthenica, 13, 317-330.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2014). Okupacja Wilna i Kresy Wschodnie – czyli kraj semantycznego nieporozumienia. In Alvydas Nikżentajtis, & Michał Kopczyński (Eds.), Dialog kultur pamięci w regionie ULB (pp. 101-108). Warszawa: Muzeum Historii Polski.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2016). Krajovaść vis-à-vis Belarusian and Lithuanian National Movements in the Early 20th Century. In A. Lahviniec, & T. Chulickaya (Eds.), Belarus and its Neighbors: Historical Perceptions and Political Constructs (pp. 69-80). Warsaw: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2014). Historia mówiona jako narracja. In Ewa Golachowska, Anna Zielińska (Eds.), Konstrukcja i destrukcje tożsamości. T 3, Narracja i pamięć (pp. 49-58). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Smalianchuk, Aliaksandr, Ivanova, Volha, & Kasataya, Tacciana (2014). Oral History in Belarus. Stand und Entwicklungsperspektiven. In BIOS. Zeitschrift fur Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen, 2014 (1-2), 278-292.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2016). „Liverpool na Jasiołdzie”, czyli szlachta dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyzwań epoki modernizacji na przełomie XIX i XX wieku. In Dorota Michaluk, & Krzysztof Mikulski (Eds.), Szlachta i ziemiaństwo na pograniczach kulturowych dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku (pp. 247-255). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2017). W poszukiwaniu idei narodowej: krajowość początku XX wieku jako próba ideologii “Polaków litewskich”. Sprawy narodowościowe. Seria nowa, 49, 1-11.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2017). Zachodniorusizm i krajowość – próba analizy komparatystycznej. In Łukasz Adamski (Ed.), O ziemię naszą, nie waszą. Ideowe aspekty procesów narodowotwórczych w Europie środkowej i wschodniej (pp. 307-322). Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.