Dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. IS PAN

Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii

e-mail: aleksander.smalianchuk@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1827-5083

Facebook: https://www.facebook.com/ales.smalianchuk

Zainteresowania naukowe

 • historia zorientowana antropologicznie,
 • stosunki narodowościowe na Białorusi i Litwie w XIX i XX wieku,
 • badania pamięci zbiorowej i kulturowej oraz historia mówiona.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • członek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN,
 • członek Rady Naukowej Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno),
 • członek Zarządu Białoruskiego Towarzystwa Historycznego (Mińsk),
 • członek Międzynarodowej Asocjacji Białoruthenistów (Mińsk).

Nagrody i odznaczenia

 • 2003 – dyplom Białoruskiego Towarzystwa Historycznego za najlepszą białoruską książkę naukową w dziedzinie historii w latach 2001–2002: Pamiż krajowaściu i nacyjanalnaj idejaj. Polski ruch na biełaruskich i litouskich ziemlach. 1865 – luty 1917, Grodno 2001;
 • 2015 – Nagroda imienia Lwa Sapiehy.

Publikacje

Książki autorskie/współautorskie:
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2000). Paliaki Belarusi i Litvy ŭ rėvaliutsyi 1905-1907 h. Hrodna: Ratusha.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2001). Pamizh kraiovastsiu i natsyianal’naĭ idėiaĭ. Pol’ski rukh na belaruskikh i litoŭskikh zemliakh. 1864-1917. Hrodna: Belaruskae Histarychnae Tavarystva.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2004). Pamizh kraiovastsiu i natsyianal’naĭ idėiaĭ. Pol’ski rukh na belaruskikh i litoŭskikh zemliakh. 1864 – liuty 1917 (wyd. 2). Sankt-Peterburg.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2007). Historyia Belarusi kantsa 18 – nachatku 20 st. u dakumentakh i matėryialakh. KHrėstamatyia. Vilnius: EGU.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2013). Belaruskaia gistoryia: znaĭstsi chalaveka. Minsk: Vydavets Lohvinaŭ.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2017). „Kraiovaia idėia ŭ belaruskaĭ gistoryi. Minsk: Vydavets Zmitser Kolas.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2018). Raman Skirmunt (1868-1939). ZHytstsiapis gramadzianina Kraiu. Minsk: Vydavets Zmitser Kolas.
 • Smalianchuk, Aliaksandr, Kraucewicz, Aliaksandr oraz Tokć, Sergeĭ (2011). Belorusy: natsiia Pogranich’ia. Vilnius: Evropeĭskiĭ Gumanitarnyĭ Universitet.
Książki (redaktor/współredaktor):
 • Smalianczuk, Aliaksandr (Red.). (2005). Vol’nyia muliary ŭ belarusskaĭ history. Kanets XVIII – pachatak XX st. Vil’nia: Gudas.
 • Smalianchuk, Aliaksandr oraz Bachyshcha, IUry (Red.). (2008). Historyia Belarusi naĭnoŭshaha chasu ŭ dakumentakh i matėryialakh. KHrestamatyia. Vilnius: EGU.
 • Smalianchuk, Aliaksandr oraz Slizh Natal’ia (Red.). (2008-2012). Haradzenski palimpsest. Navukovy zbornik pa prablemakh histarychnaĭ urbanistyki (t. I-V). Hrodna-Varshava: Belaruskae Histarychnae Tavarystva.
 • Smalianchuk, Aliaksanr (Red.). (2013-2015). Haradzenski sotsyum. Navukovy zbornik pa prablemakh histarychnaĭ urbanistyki (t. I-III). Hrodna: Belaruskae Histarychnae Tavarystva.
 • Smalianchuk, Aleksander, Rosowska, Ewa, Wabiszczewicz, Aleksander oraz Wialiki Anatolij (Red.). (2013). Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918-1939. Tom 1. Warszawa: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (Red.). (2014). Harodna. X-XX st. Karaleŭski horad z pravintsyĭnym liosam. Harodnia: Haradzenskaia Bibliatėka.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (Red.). (2015). Vosen’ 1939 hoda ŭ histarychnaĭ tradytsyi i vusnaĭ historyi. Zbornik navukovykh artykulaŭ. Minsk: Vydavets Zmitser Kolas.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (Red.). (2017). Charnobyl’skaia avaryia i hramadstva: 30 hod paslia katastrofy. Zbornik navukovykh artykulaŭ. Minsk: Vydavets Zmitser Kolas.
 • Smalianchuk, Aliaksandr oraz Kondratiuk, O. (Red.). (2018). Masavyia rėprėsii ŭ SSSR u histarychnaĭ tradytsyi i kalektyŭnaĭ pamiatsi. Zbornik navukovykh artykulaŭ. Minsk: Vydavets Zmitser Kolas.
Artykuły (wybór):
 • Smalianchuk, Aliansakdr (2014). U genezy idei krajowej na początku XX wieku. In Dorota Michaluk (Red.), Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku (ss. 120-135). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2013). Wieś Poleska wobec pana (według relacji mieszkańców dawnych dobr skirmuntowskich na Pińszczyźnie). Acta Albaruthenica, 13, 317-330.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2014). Okupacja Wilna i Kresy Wschodnie – czyli kraj semantycznego nieporozumienia. In Alvydas Nikżentajtis oraz Michał Kopczyński (Red.), Dialog kultur pamięci w regionie ULB (ss. 101-108). Warszawa: Muzeum Historii Polski.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2016). Krajovaść vis-à-vis Belarusian and Lithuanian National Movements in the Early 20th Century. In A. Lahviniec oraz T. Chulickaya (Red.), Belarus and its Neighbors: Historical Perceptions and Political Constructs (ss. 69-80). Warsaw: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2014). Historia mówiona jako narracja. In Ewa Golachowska oraz Anna Zielińska (Red.), Konstrukcja i destrukcje tożsamości. T 3, Narracja i pamięć (ss. 49-58). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Smalianchuk, Aliaksandr, Ivanova, Volha oraz Kasataya, Tacciana (2014). Oral History in Belarus. Stand und Entwicklungsperspektiven. In BIOS. Zeitschrift fur Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen, 2014(1-2), 278-292.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2016). „Liverpool na Jasiołdzie”, czyli szlachta dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyzwań epoki modernizacji na przełomie XIX i XX wieku. In Dorota Michaluk oraz Krzysztof Mikulski (Red.), Szlachta i ziemiaństwo na pograniczach kulturowych dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku (ss. 247-255). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2017). W poszukiwaniu idei narodowej: krajowość początku XX wieku jako próba ideologii „Polaków litewskich”. Sprawy narodowościowe. Seria nowa, 49, 1-11.
 • Smalianchuk, Aliaksandr (2017). Zachodniorusizm i krajowość – próba analizy komparatystycznej. In Łukasz Adamski (Red.), O ziemię naszą, nie waszą. Ideowe aspekty procesów narodowotwórczych w Europie środkowej i wschodniej (ss. 307-322). Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.