Dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN

Anthropologist

e-mail: engelking@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3225-8084

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/AnnaEngelking

Publications

Monographs:

 • Engelking, A. (2000). Klątwa: Rzecz o ludowej magii słowa. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 • Engelking, A. (2010). Klątwa: Rzecz o ludowej magii słowa (2nd ed.). Oficyna Naukowa.
 • Engelking, A. (2017). The curse: On folk magic of the word (A. Gutowska, Trans.). Instytut Slawistyki PAN. http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/81
 • Engelking, A. (2012). Kołchoźnicy: Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe UMK. (Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).

Monographs (co-authored):

 • Engelking, A., & Ruszczyk, G. (1996). Polesie: Fotografie z lat dwudziestych i trzydziestych. Instytut Sztuki PAN.
 • Engelking, A., & Ruszczyk, G. (1999). Palessie. Fatazdymki z dwaccatych i tryccatych hadou (W. Werenicz & N. Waszczanka, Trans.). Instytut Sztuki PAN; Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Edited monographs:

 • Engelking, A., Vrażinovski, T., & Halpern, J. M. (Eds.). (2003). Jozef Obrembski, “Porecze 1932-1933.Macedonian Porech 1932-1933”. Skopje.
 • Engelking, A. (Ed.). (2004). Nina Łuszczyk-Ilienkowa, „Pińsk, Elektrownia. Mam dziesięć lat”. Świat Literacki.
 • Engelking, A. (Ed.). (2005). Józef Obrębski, „Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje”. Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Engelking, A. (Ed.). (2007). Józef Obrębski, „Polesie. Studia etnosocjologiczne: T. 1”. Oficyna Naukowa.
 • Engelking, A. (Ed.). (2013). Czesław Pietkiewicz, „Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego”. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej. (Etnografia Ocalona).
 • Engelking, A. (Ed.). (2020). Józef Obrębski, The Giaours of Macedonia. Selected writings (H. Teleżyńska, Trans.). Oficyna Naukowa.https://ispan.waw.pl/obrebski/wp-content/uploads/macedonia-en.pdf

   

Academic editing of collective volumes and journals:

 • Engelking, A. (Ed.). (2001). International Journal of Sociology, 31(3). [issue: Belarus: Between the East and the West (I)]
 • Engelking, A. (Ed.). (2001-2002). International Journal of Sociology, 31(4). [issue: Belarus: Between the East and the West (II)].
 • Engelking, A., & Smułkowa, E. (Eds.). (2000). Język a tożsamość na pograniczu kultur.   Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku. (Prace Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 1).
 • Engelking, A., & Smułkowa, E. (Eds.). (2001). Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Wydział Polonistyki UW.
 • Engelking, A., & Kapełuś, M. (Eds.). (2002). Fascynacje folklorystyczne: Księga poświęcona pamięci Heleny Kapełuś. Agade.
 • Engelking, A., & Huszcza, R. (Eds.). (2003). Pogranicza języków: Pogranicza kultur: Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej. Wydział Polonistyki UW.
 • Engelking, A. (Ed.). (2006). Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 29 [special issue: W stulecie urodzin Józefa Obrębskiego].
 • Engelking, A., & Smułkowa, E. (Eds.). (2007). Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej. Wydawnictwo DiG.
 • Engelking, A., Golachowska, E., & Zielińska, A. (Eds.). (2008). Tożsamość – Język – Rodzina: Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Engelking, A., Klimczuk, F., & Smułkowa, E. (Eds.). (2009). Paleski archiu, Linhwistycznyja, etnahraficznyja i histarycznyja materyjały. Hramadskaje abjadnańnie «Zachodniapaleskaje nawukowa-krajaznauczaje tawarystwa Zaharoddzie», A. N. Wakarsin.

Selected academic articles:

 • Engelking, A. (1996). Nacje, to znaczy grupy religijne: O wynikach etnograficznych badań terenowych na Grodzieńszczyźnie. Kultura i Społeczeństwo, 1996(1), 109-139.
  * [English version]: Engelking, A. (1999). The natsyas of the Grodno region of Belarus: A field study. Nations andNationalism, 1999(2(5)), 175-206. http://journals2.scholarsportal.info/details.xqy?uri=/13545078/v05i0002/175_tnotgrobafs.xml
 • Engelking, A. (1999). „Kołchoz musi być”, czyli przyczynek do portretu polaka-kołchoźnika: Uwagi etnografa na podstawie badań we wsiach Grodzieńszczyzny. Pogranicze. Studia Społeczne, VIII, 199-211. [special issue: Polacy na pograniczach w perspektywie porównawczej].
  * [English version]: Engelking, A. (2001/2002). Mentality of kolkhoz inhabitants: Research notes from Grodno region in Belarus. International Journal of Sociology, 31(4), 64-78. http://www.jstor.org/pss/20628633
 • Engelking, A. (1999). Śladami Józefa Obrębskiego po 60 latach: Raport z rekonesansu terenowego na Polesiu. In F. Klimczuk (Ed.), Zaharoddzie 1: Materyjały Miżdyscyplinarnaha nawukowaha seminara pa pytanniach dasledawannia Palessia (Minsk, 19 wierasnia 1997) (pp. 44-51). http://languages.miensk.com/Lang_Eu_As_Af/Indoeuropean/Westpalesian/engelking.htm
 • Engelking, A. (2000). Tożsamość „tutejsza” na wielojęzycznym pograniczu: Spostrzeżenia na przykładzie parafii nackiej. In E. Smułkowa & A. Engelking (Eds.), Język a tożsamość na pograniczu kultur (pp. 17-22). Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Engelking, A. (2001). Poleska ekspedycja etnosocjologiczna Józefa Obrębskiego w latach 1934-1937: Organizacja: Metody badań: Problematyka: Uczestnicy. Etnografia Polska, XLV(1-2), 23-45. http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra/docmetadata?id=1571&from=&dirids=1&ver_id=2935&lp=1&QI=!B9F1D83195A2F194AE696ED16F06F79E-1
 • Engelking, A. (2001). Pozasakralne funkcje pacierza: Z obserwacji etnografa na pograniczu katolicko-prawosławnym na Grodzieńszczyźnie. Etnolingwistyka, 13, 75-90.
 • Engelking, A. (2001). Siostra i brat: Wspólne zainteresowania naukowe Antoniny i Józefa Obrębskich. In E. Smułkowa & A. Engelking (Eds.), Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami (pp. 23-32). Wydział Polonistyki UW.
 • Engelking, A. (2003). Objective observation and direct experience: Józef Obrębski’s research in Macedonia, contextualizing his scientific biography (1926-1937). Ethnologia Polona, 24, 7-27.
 • Engelking, A. (2003). Józef Obrębski jako językoznawca: Mało znane momenty z biografii naukowej etnosocjologa. In A. Engelking & R. Huszcza (Eds.), Pogranicza języków: Pogranicza kultur: Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej (pp. 366-382). Wydział Polonistyki UW.
 • Engelking, A. (2004). Nieznani badacze Polesia w latach trzydziestych XX wieku: Roman Chromiński, Jan Teodorowicz, Zygmunt Korybutiak: Z archiwaliów ekspedycji etnosocjologicznej Józefa Obrębskiego. In Z. Jasiewicz (Ed.), Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych: Problematyka – badacze – znaczenie (pp. 203-213). Biblioteka Telgte. (Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 12).
 • Engelking, A. (2004). Obrębski o Malinowskim: Z dziejów recepcji funkcjonalizmu w Polsce. Studia Socjologiczne, 2004(2(173)), 17-34. http://www.studiasocjologiczne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80:studia-socjologiczne-nr-22004-173-&catid=36:archiwum&Itemid=57
 • Engelking, A. (2004). Etnograf wobec stereotypu „Polaka z Kresów”: Z przemyśleń w 10-lecie badań terenowych na Grodzieńszczyźnie. In A. Kuczyński, & M. Michalska (Eds.), Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie: Tradycja i współczesność (pp. 231-240). Uniwersytet Wrocławski.
 • Engelking, A. (2005). Stanisław Dworakowski jako badacz Polesia. In L. Mróz, M. Zowczak, & K. Waszczyńska (Eds.), Regiony, granice, rubieże: Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka (pp. 169-192). Wydawnictwo DiG.
 • Engelking, A. (2005). Być u siebie, czyli między wspólnotą lokalną a narodową: Wizerunek społeczności Gródka przy granicy polsko-białoruskiej. In J. Kurczewska & H. Bojar (Eds.), Granice na pograniczach: Z badań społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski (pp. 67-100). Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
  * [English version (shortened)]: Engelking, A. (2005). At home next to the Border: Between local and national communities. In J. Kurczewska (Ed.), Polish borders and borderlands in the making: From the field studies of Polish sociologists and anthropologists (pp. 89-113). Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Engelking, A. (2006). „Nowy Malinowski”, czyli o związkach Józefa Obrębskiego z europejską i pozaeuropejską antropologią społeczną. In J. Mucha & W. Wincławski (Eds.), Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja (pp. 199-223). Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Engelking, A. (2006). Po swojemu, po polsku, po białorusku: Praktyka językowa a poczucie tożsamości narodowej prawosławnych mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego. In J. Kurczewska (Ed.), Oblicza lokalności: Różnorodność miejsc i czasu (pp. 26-46). Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Engelking, A. (2006). Józef Obrębski – etnolog i socjolog warszawski. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 2006(29), 91-106.
 • Engelking, A. (2006). Józef Obrębski: Etnograf, etnolog, etnosocjolog: Tradycyjne i nowatorskie metody badań terenowych w latach 1920. i 1930. In M. Brocki, K. Górny, & W. Kuligowski (Eds.), Kultura profesjonalna etnologów w Polsce (pp. 147-168). Uniwersytet Wrocławski.
 • Engelking, A. (2007). Stanisław Dworakowski (1907-1976). In E. Fryś-Pietraszkowa & A. Spiss (Eds.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne: T. 2 (pp. 65-69). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 44).
 • Engelking, A. (2007). Zygmunt Jan Korybutiak (1907-1989). In E. Fryś-Pietraszkowa & A. Spiss (Eds.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne: T. 2 (pp. 167-170). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 44).
 • Engelking, A. (2007). Józef Obrębski (1905-1967). ). In E. Fryś-Pietraszkowa & A. Spiss (Eds.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne: T. 2 (pp. 226-233). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 44).
 • Engelking, A., & Wasilewicz, U. (2007). Emma Jeleńska-Dmochowska (1864-1919). ). In E. Fryś-Pietraszkowa & A. Spiss (Eds.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne: T. 2 (pp. 130-133). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 44).
 • Engelking, A. (2007). „Nacja” i „nacjonalność” jako kategorie identyfikacji i tożsamości mieszkańców wsi na wschodzie Białorusi. In E. Smułkowa & A. Engelking (Eds.), Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej (pp. 209-223). Wydawnictwo DiG.
 • Engelking, A. (2007). Uwagi o mało znanych aspektach kategorii swój/obcy w ujęciu Józefa Obrębskiego. Etnolingwistyka, 19, 61-73.
 • Engelking, A. (2007). Polesie Józefa Obrębskiego. In A. Engelking (Ed.), Józef Obrębski, „Polesie: Studia etnosocjologiczne: T. 1” (pp. 9-32). Oficyna Naukowa.
  * [Belarussian version]: Engelking, A. (2011). Palessie Juzafa Abrembskaha, Arche, 2011(3(102)), 118-136.
 • Engelking, A. (2007). Old and new questions concerning Belarusian “local” identity. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 2007(31), 131-144.
  * [Polish version]: Engelking, A. (2009). Wokół białoruskiej „tutejszości”: Pytania stare i nowe. StudiaBiałorutenistyczne, 2009(3), 47-61.
 • Engelking, A. (2008). Kim jest „człowiek pogranicza”? Uwagi o tożsamości z perspektywy badacza i z perspektywy podmiotu – przykład białoruski. In A. Engelking, E. Golachowska, & A. Zielińska (Eds.), Tożsamość – Język – Rodzina: Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim (pp. 247-266). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Engelking, A. (2008). Kategoria „pogranicza”: Zarys ujęć badawczych. In A. Engelking, E. Golachowska, & A. Zielińska (Eds.), Tożsamość – Język – Rodzina: Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim (pp. 10-18). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Engelking, A. (2009). Juzaf Abrembski (1905-1967): Da biahrafiji antrapołaha. Homo Historicus. Hadawik antrapałahicznaj historyi / Homo Historicus. The Annual of Anthropological History, 2012, 217-235.
 • Engelking, A. (2008). Między opowiadaniem a pisaniem: Narracja Niny Łuszczyk-Ilienkowej jako manifest tożsamości. In M. Bogusławska & G. Szwat-Gyłybowa (Eds.), Bunt tradycji – tradycja buntu: Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu (pp. 97-110). Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
  * [Belarussian version]: Engelking, A. (2011). Pamiż apowiedam i pisanniem. Apawiadanni Niny Łuszczyk-Iljankowaj jak manifest identycznasci. Arche, 2011(3(102)), 52-64.
 • Engelking, A., & Szymaniak, K. (2010). Daniel Fajnsztejn (1901-1944). In A. Spiss & Z. Szromba-Rysowa (Eds.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne: T. 3 (pp. 52-60). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 50).
  * [Belarussian version, extended]: Engelking, A. (2009). Zabyty habrejski nawukowiec z dawajennaj Wilni: Słowa pra Daniela Fajnsztejna. Homo Historicus. Hadawik antrapałahicznaj historyi / Homo Historicus. The Annual of Anthropological History, 2009, 286-304.
 • Engelking, A., & Linkiewicz, O. (2010). Jan Falkowski (1901-ok. 1940). In A. Spiss & Z. Szromba-Rysowa (Eds.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne: T. 3 (pp. 61-72). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 50).
 • Engelking, A. (2010). Stereotyp prostej mowy na Grodzieńszczyźnie w kontekście opozycji chłop pan. Ujęcie antropologiczne. In J. Mędelska & Z. Sawaniewska-Mochowa (Eds.), Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego: Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy (pp. 211-221). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Engelking, A. (2011). Między terenem rzeczywistym a metaforycznym: Osobiste refleksje o antropologicznym doświadczeniu terenowym. In T. Buliński & M. Kairski (Eds.), Teren w antropologii: Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej (pp. 169-180). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (Seria etnologia i antropologia kulturowa, 26).
 • Engelking, A. (2011). Białoruska wieża Babel, czyli mityczne uzasadnienie tożsamości religijnej na pograniczu wyznaniowym: Wersja kołchoźników z Grodzieńszczyzny. In E. Golachowska & A. Zielińska (Eds.), Wokół języka religii. Konstrukcje i destrukcje tożsamości (pp. 147-164). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Engelking, A. (2012). Między panem a żydem: Uwagi o strukturze tożsamości białoruskich kołchoźników na przełomie XX i XXI wieku. In R. Radzik (Ed.), Tożsamości zbiorowe Białorusinów (pp. 303-329). Wydawnictwo UMCS.
  * [English version]: Engelking, A. (2014). Between the lord and the Jew: Some remarks on the identity structure of Belarusian kolkhozniks in the late 20th and early 21st centuries. Acta Poloniae Historica”, 109, 81-108. http://dx.doi.org/10.12775/APH.2014.109.05. http://www.aph-ihpan.edu.pl/images/APH109/aph-109-06-engelking.pdf
  * [Belarussian version]: Engelking, A. (2012). Pamiż panam i żydom: Zauwahi pra strukturu identycznasci biełaruskich kałhasnikau rubiaża XX–XXI st. Homo Historicus. The Annual of Anthropological History / Homo Historicus. Hadawik antrapałahicznaj historyi, 2012, 89-117.
 • Engelking, A. (2012). Kategoria mieszana mowa w ujęciu mieszkańców pogranicza językowego na Grodzieńszczyźnie: Spojrzenie antropologa. In M. Kortykowska (Ed.), Językoznawstwo: Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013 (pp. 21-29). Komitet Słowianoznawstwa PAN. (Z polskich studiów slawistycznych, 12).
 • Engelking, A. (2012). Wokół pierwszej polskiej systematyki zamówień: O zapomnianej propozycji Józefa Obrębskiego. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2012(3), 61-74. http://dx.doi.org/10.14746/pss.2012.3.3
 • Engelking, A. (2012). Antropolog wśród kołchoźników, czyli wokół współczesnej pańszczyzny: Casus białoruski. In M. Głowacka-Grajper & R. Wyszyński (Eds.), 20 lat rzeczywistości poradzieckiej: Spojrzenie socjologiczne (pp. 97-113). Wydawnictwo Instytutu Socjologii UW.
 • Engelking, A. (2012). „Zapracowany naród”: Praca jako rdzeń tożsamości białoruskich kołchoźników. In M. Abramowicz, J. Bartmiński, & I. Bielińska-Gardziel (Eds.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów (pp. 137-157). Wydawnictwo UMCS.
 • Engelking, A. (2012). Kazimierz Moszyński i Józef Obrębski: Nauczyciel i uczeń. Lud, 96, 139-156.
 • Engelking, A. (2012). Simple hardworking Christian folks, or the self-image of contemporary Belarusian Kolkhozniks: An anthropologist’s assessment of a two-decade research study. East European Politics and Societies and Cultures (EEPS), 27(2), 260-279. https://doi.org/10.1177/0888325412469663
  * [Polish version]: Engelking, A. (2013). Proste robocze ludzie chrześcijanie, czyli wizerunek własny białoruskich kołchoźników: Konkluzje antropologa po dwóch dekadach badań terenowych. In Ł. Smyrski & K. Waszczyńska (Eds.), Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii: Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza (pp. 189-207). Wydawnictwo DiG.
  * [Belarussian version] Engelking, A. (2013). Prostyja roboczyja ludzi-chryścijanie, abo autapartret biełaruskich kałhasnikau: Wysnowy antrapałoha pasla dwuch dziesiacihoddziau palawych dasledawanniau (S. Astankowicz & I. Astankowicz, Trans.). Arche, 2013(4(121)), 518-542.
 • Engelking, A., & Kubica, G. (2013). Z punktu widzenia skryby: Historia antropologii okiem jej praktyków: Rozmowy z Andre Gingrichem, Géraldem Gaillardem, Sydel Silverman, Adamem Kuperem, Anną Engelking i Zbigniewem Jasiewiczem. In B. Bossak-Herbst, M. Głowacka-Grajper, & M. Kowalski (Eds.), Antropologiczne inspiracje: Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej (pp. 98-105). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Engelking, A. (2014). Z dziejów wileńskiego ośrodka etnograficznego w dwudziestoleciu międzywojennym: W stronę profesjonalnych badań terenowych pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. In K. Snarski & A. Żulpa (Eds.), W krainie wielu tradycji: Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XX wieku (pp. 9-38). Instytut Slawistyki PAN; Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
 • Engelking, A. (2014). Dessous życia wsi poleskiej w zapisie etnograficznym Ireny Czechówny z 1937 roku: Rzecz o nieznanej współpracowniczce Józefa Obrębskiego. In G. Kubica & K. Majbroda (Eds.), Obserwatorki z wyobraźnią: Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet (pp. 131-150). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 57).
 • Engelking, A. (2015). The myth of the Tower of Babel and its consequences: The indigenous grammars of the mixed world: A contribution to the anthropology of borderlands (based on research in Belarusian-Lithuanian borderlands). Český lid: Etnologický časopis, 2015(1(102)), 1-26. http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/365/submission/original/365-829-1-SM.pdf
 • Engelking, A. (2015). „Poleszuk” w dyskursie ludoznawczym: Szkic do obrazu na podstawie Ludu Kolberga. In Ewa Antyborzec (Ed.), Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin (pp. 195-210). Instytut im. Oskara Kolberga.
  * [Belarussian version]: Engelking, A. (2017). „Paliashuk” u naradaznaŭchym dyskurse. Ėskiz da partėta navodle Ludu Kol’berha: Peraklaŭ z pol’skaĭ Siargeĭ Rusetski. Belaruski fal’klor. Matėryialy i dasledavanni. Zbornik navukovykh prats, 4, 150-163.
 • Engelking, A., & Bielenin-Lenczowska, K. (2015). Józef Obrębski’s Poreče: An ethnographic revisit. In K. Bielenin-Lenczowska (Eds.), Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Jozef Obrebski’s work (pp. 9-29). Instytut Slawistyki PAN.
 • Engelking, A., & Bielenin-Lenczowska, K. (2017). O tworzywach granic: Dalsze inspiracje: Komentarz do wykładu Marcina Lubasia „Tworzywa i warunki tworzenia granic społecznych: Choreografie i architektury zróżnicowań społeczno-kulturowych w zachodniej Macedonii”. In J. Jasionowska & K. Kaniowska (Eds.), Colloquia Anthropologica II (pp. 135-144). Oficyna Naukowa.
 • Engelking, A. (2017). Die Kollektivierung als Gründungstrauma: Über die Identitätserzählung der belarussischen Kolchosbauern aus Sicht ethnographischer Feldforschung. In M. Marszałek, W. Nell, & M. Weiland (Eds.), Über Land: Aktuelle literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Dorf und Ländlichkeit (pp. 259-283). Transcript.
 • Engelking, A. (2017). „Poleszuk” nieoswojony: Wokół funkcji chłopskości w konstruowaniu polskości. Teksty Drugie, 2017(6), 68-94. https://doi.org/10.18318/td.2017.6.5
 • Engelking, A. (2018). „Poleszuk” odczłowieczony: O relacji polsko-poleskiej przez pryzmat mitu. In A. Kretschmer, G. Neweklowsky, S. M. Newerkla, & F. Poljakov (Eds.), Mehrheiten – Minderheiten: Sprachliche und kulturelle Identitäten der Slavia im Wandel der Zeit (pp. 69-85). Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften. (Filologica Slavica Vindobonensia, 4). https://doi.org/10.3726/978-3-653-06403-2
  * [Belarussian version]: Engelking, A. (2018). “Paliashuk” dėhumanizavany: Pol’skae staŭlenne da Palessia ŭ sviatle mifa. Belaruski fal’klor. Matėryialy i dasledavanni. Zbornik navukovykh prats, 5, 176-190.
 • Engelking, A. (2018). Antropolog a polityka: Jeszcze raz o Józefie Obrębskim, badaczu Polesia w II Rzeczypospolitej. In I. Bahdanowicz & M. Swistunowa (Eds.), Biełaruska-polskija mounyja, litaraturnyja, histarycznyja i kulturnyja suwiazi: Da 220-hoddzia z dnia naradżennia Adama Mickiewicza (pp. 187-202). BDU. (Bielarusica = Albaruthenica, 38).
 • Engelking, A. (2018). Macedońskie Trobriandy: Józef Obrębski i pierwsze badania wsi europejskiej w paradygmacie funkcjonalizmu. Lud, 102. http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.06
 • Engelking, A. (2018). O antropologicznym (etnologicznym) opisie przeszłości. Prolegomena. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(2), 143-149.
 • Engelking, A. (2018). Сказ полесского села, или о фольклоризация памяти о Второй мировой войне. Славяноведение, 6, 27-46. https://doi.org/10.31857/S0869544X0001763-2
 • Engelking, Anna (2019). Ausgelöschte Schtetl und „pazifizierte“ Dörfer. Die Folklorisierung der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Polesien. In Alexandra Klei oraz Katrin Stoll (Red.), Leerstelle(n)? Der deutsche Vernichtungskrieg 1941-1944 und die Vergegenwärtigung des Geschehens nach 1989 (pp. 153-181). Berlin: Neofelis Verlag GmbH.
 • Engelking, A. (2019). Józefa Obrębskiego etnosocjologia Polesia w świetle pytań o jego życie i dzieło: Tytułem wprowadzenia. Sprawy Narodowościowe,  2019(51). https://doi.org/10.11649/sn.2127
 • Engelking, A. (2019). Nauka na usługach polityki? Przypadek Józefa Obrębskiego. Sprawy Narodowościowe, 2019(51).https://doi.org/10.11649/sn.1863
  * [wersja białoruska]: Engelking, A. (2019). Antrapałohija na służbie palityki? Wypadak Juzafa Abrembskaha, dasledczyka etnicznasci u miżwajennaj Polszczy. Homo Historicus. The Annual of Anthropological History. Homo Historicus. Hadawik antrapałahicznaj historyi, 5, 192-215.  http://palityka.org/2019/06/homo-historicus-2019-hadavik-antrapalahichnaj-historyi/
 • Engelking, A. (2019). „Poleszuk” nieoswojony: Wokół funkcji chłopskości w konstruowaniu polskości. In G. Grochowski, D. Krawczyńska, & G. Wołowiec (Eds.), Chłopska (nie)pamięć: Dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze (pp. 59-82). TAiWPN Universitas. (Centrum Badań Dyskursów Pstzależnościowych, 7).
  * [wersja białoruska]: Engelking, A. (2019). “Palaszuk” niepryruczany: Wakoł funnkcyi sialanskasci u kanstrujawanni polskasci. In A. Smalanczuk (Ed.), Род Скірмунтаў і Палессе ў эпоху Сацыяльнай і нацыянальнай трансфармацыі грамадства гістарычнай Літвы. XIX–XX стст. Ród Skirmuntów i Polesie w epoce przemian społecznych i narodowych na ziemiach historycznej Litwy. XIX–XX ww. (pp. 313-345). Wydawiec Zmicier Kołas.
 • Engelking, A., & Szymaniak, K. (2019). Joachim (Chaim) Chajes (1902-194?). In K. Ceklarz, A. Spiss, & J. Święch (Eds.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne: T. 5 (pp. 9-18). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 62).
 • Engelking, A. (2021). “Our own traitor” as the Focal Point of Belarusian Folk Narrative on Local Perpetrators of the Holocaust. In N. Aleksiun & H. Kubátová (Ed.), Places, Spaces, and Voids in the Holocaust (pp. 219–258). Wallstein Verlag. („European Holocaust Studies” series, 3).

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies, in accordance with the current browser settings. Privacy policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close