Dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN

Antropolożka kultury

e-mail: engelking@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3225-8084

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/AnnaEngelking

Zainteresowania naukowe

 • Historia polskiej etnologii;
 • Historia slawistyki;
 • Antropologia wsi białoruskiej;
 • Polesie białorusko-ukraińskie;
 • Żydzi w pamięci wsi białoruskiej i ukraińskiej;
 • Antropologia pogranicza polsko-białorusko-litewskiego.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Wydział II Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (członkini);
 • Komitet Nauk Etnologicznych PAN (sekretarz Komitetu);
 • Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN (członkini Prezydium Rady);
 • Rada Naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (członkini);
 • Rada Naukowa Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (członkini);
 • Sekcja Etnolingwistyczna Komitetu Językoznawstwa PAN (współpracowniczka);
 • Fundacja Slawistyczna (członkini Rady Fundacji, przewodnicząca Kapituły Nagrody Fundacji);
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (wiceprezeska Zarządu Głównego, prezeska Oddziału Warszawskiego);
 • European Association of Social Anthropologists (członkini);
 • Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistów (członkini);
 • Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne (członkini);
 • Naukowo-Krajoznawcze Towarzystwo „Zahorodzie”, Białoruś (członkini).

Nagrody i odznaczenia

 • 2013: Nagroda „Przeglądu Wschodniego” 2012 w kategorii Dzieła Krajowe za książkę Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku;
 • 2013: nominacja do Nagrody im. Jerzego Giedroycia 2013 dla książki Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku;
 • 2016: Nagroda Międzynarodowego Kongresu Badaczy Białorusi w kategorii „najlepsza polska monografia dotycząca Białorusi w latach 2011–2015” – dla książki Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku.

Stypendia

 • 1994: The Kosciuszko Foundation Scholarship, realizowane w Special Collections and Archives, W. E. B. du Bois Library, University of Massachusetts, Amherst, USA, 3 miesiące.
 • 2007: The Kosciuszko Foundation Scholarship, realizowane w Special Collections and Archives, W. E. B. du Bois Library, University of Massachusetts, Amherst, USA, 2 miesiące.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 1995–1998: Kierowanie projektem „Analiza krytyczna i opracowanie etnograficznych materiałów poleskich Józefa Obrębskiego” (nr 1P10805007), realizowanym w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.
 • 1999: Współkierowanie (wraz z dr Olgą Łobaczewską z Białoruskiego Instytutu Problemów Kultury w Mińsku) białorusko-polskim projektem „Polesie”, realizowanym z grantu Fundacji im. Stefana Batorego (nr AP/33 98/1998) przez Zachodniopoleskie Naukowo-Krajoznawcze Towarzystwo „Zahorodzie” i Katedrę Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
 • 2003–2005: Uczestnictwo (jako wykonawca) w projekcie badawczym KBN „Granice i pogranicza w świadomości i działaniach społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski” (nr 2H02E02023) realizowanym w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Kurczewskiej i dr Hanny Bojar.
 • 2011–2015: Uczestnictwo (jako główny wykonawca) w projekcie badawczym „Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany”; projekt NCN nr 2011/01/D/HS3/03583 realizowanym w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW pod kierunkiem dr Karoliny Bielenin-Lenczowskiej.
 • 2018–2019: Kierowanie projektem „Slawistyczny dorobek przedwojennej etnologii polskiej online. Weryfikacja, opracowanie naukowe i upowszechnienie w otwartym dostępie nieznanej dokumentacji Józefa Obrębskiego z Macedonii sporządzonej w latach 1930.”, realizowanym w Fundacji Slawistycznej.
 • 2018–2020: Kierowanie projektem „Јузеф Обрембски – „Македонија”. Научна обработка и публикација на етнографската документација и монографските трудови на Јузеф Обрембски поврзани со македонскиот регион Порече”, realizowanym w Фондација „Трифун Костовски“ / Foundation Trifun Kostovski, Skopje, Macedonia.

Publikacje

Książki autorskie:

 • Engelking, Anna (2000). Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 • Engelking, Anna (2010). Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa (wyd. 2). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Engelking, Anna (2017). The Curse. On Folk Magic of the Word (A. Gutowska, Tłum.). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostępna http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/20.500.12528/81
 • Engelking, Anna (2012). Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK. (Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).

Książki współautorskie:

 • Engelking, Anna oraz Ruszczyk, Grażyna (1996). Polesie. Fotografie z lat dwudziestych i trzydziestych. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.
 • Engelking, Anna oraz Ruszczyk, Grażyna (1999). Palessie. Fatazdymki z dwaccatych i tryccatych hadou (W. Werenicz oraz N. Waszczanka, Tłum.). Warszawa-Białystok: Instytut Sztuki PAN-Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Redakcja naukowa książek:

 • Engelking, Anna, Vrażinovski, Tanas oraz Halpern, Joel M. (Red.). (2003). Jozef Obrembski, “Porecze 1932-1933.Macedonian Porech 1932-1933”. Skopje.
 • Engelking, Anna (Red.). (2004). Nina Łuszczyk-Ilienkowa, „Pińsk, Elektrownia. Mam dziesięć lat”. Warszawa: Świat Literacki.
 • Engelking, Anna (Red.). (2005). Józef Obrębski, „Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje”. Warszawa IFiS PAN.
 • Engelking, Anna (Red.). (2007). Józef Obrębski, „Polesie. Studia etnosocjologiczne, t. 1”. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Engelking, Anna (Red.). (2013). Czesław Pietkiewicz, „Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego”. Toruń: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej. (Etnografia Ocalona).

Redakcja naukowa tomów zbiorowych i czasopism:

 • Engelking, Anna (Red.). (2001). International Journal of Sociology, 31(3). [issue: Belarus: Between the East and the West (I)]
 • Engelking, Anna (Red.). (2001-2002). International Journal of Sociology, 31(4). [issue: Belarus: Between the East and the West (II)].
 • Engelking, Anna oraz Smułkowa, Elżbieta (Red.). (2000). Język a tożsamość na pograniczu kultur. Białystok: Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku (Prace Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 1).
 • Engelking, Anna oraz Smułkowa, Elżbieta (Red.). (2001). Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami, Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Engelking, Anna oraz Kapełuś, Magdalena (Red.). (2002). Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Heleny Kapełuś. Warszawa: Agadea.
 • Engelking, Anna oraz Huszcza, Romuald (Red.). (2003). Pogranicza języków. Pogranicza kultur. Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej. Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Engelking, Anna (Red.). (2006). Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 29 [numer specjalny: W stulecie urodzin Józefa Obrębskiego].
 • Engelking, Anna oraz Smułkowa, Elżbieta (Red.). (2007). Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Engelking, Anna, Golachowska, Ewa oraz Zielińska, Anna (Red.). (2008). Tożsamość – Język – Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Engelking, Anna, Klimczuk, Fiodar oraz Elżbieta Smułkowa (Red.). (2009). Paleski archiu, Linhwistycznyja, etnahraficznyja i histarycznyja materyjały. Minsk: Hramadskaje abjadnańnie «Zachodniapaleskaje nawukowa-krajaznauczaje tawarystwa Zaharoddzie», A. N. Wakarsin.

Ważniejsze artykuły naukowe:

 • Engelking, Anna (1996). Nacje, to znaczy grupy religijne. O wynikach etnograficznych badań terenowych na Grodzieńszczyźnie. Kultura i Społeczeństwo, 1996(1), 109-139.
 • * [wersja angielska]: Engelking, Anna (1999). The natsyas of the Grodno region of Belarus: a field study. Nations and Nationalism, 1999(2(5)), 175-206. Dostępny http://journals2.scholarsportal.info/details.xqy?uri=/13545078/v05i0002/175_tnotgrobafs.xml
 • Engelking, Anna (1999). „Kołchoz musi być”, czyli przyczynek do portretu polaka-kołchoźnika. Uwagi etnografa na podstawie badań we wsiach Grodzieńszczyzny (pp. 199-211). Pogranicze. Studia Społeczne, VIII [numer specjalny: Polacy na pograniczach w perspektywie porównawczej]
 • * [wersja angielska]: Engelking, Anna (2001/2002). Mentality of Kolkhoz Inhabitants: Research Notes from Grodno Region in Belarus. International Journal of Sociology, 31(4), 64-78. Dostępny http://www.jstor.org/pss/20628633
 • Engelking, Anna (1999). Śladami Józefa Obrębskiego po 60 latach. Raport z rekonesansu terenowego na Polesiu. In Fiodar Klimczuk (Red.), Zaharoddzie 1. Materyjały Miżdyscyplinarnaha nawukowaha seminara pa pytanniach dasledawannia Palessia (Minsk, 19 wierasnia 1997) (pp. 44-51). Minsk. Dostępny http://languages.miensk.com/Lang_Eu_As_Af/Indoeuropean/Westpalesian/engelking.htm
 • Engelking, Anna (2000). Tożsamość „tutejsza” na wielojęzycznym pograniczu. Spostrzeżenia na przykładzie parafii nackiej. In Elżbieta Smułkowa, Anna Engelking (Red.), Język a tożsamość na pograniczu kultur (pp. 17-22). Białystok: Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Engelking, Anna (2001). Poleska ekspedycja etnosocjologiczna Józefa Obrębskiego w latach 1934-1937. Organizacja. Metody badań. Problematyka. Uczestnicy. Etnografia Polska, XLV(1-2), 23-45. Dostępny http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra/docmetadata?id=1571&from=&dirids=1&ver_id=2935&lp=1&QI=!B9F1D83195A2F194AE696ED16F06F79E-1
 • Engelking, Anna (2001). Pozasakralne funkcje pacierza. Z obserwacji etnografa na pograniczu katolicko-prawosławnym na Grodzieńszczyźnie. Etnolingwistyka, 13, 75-90.
 • Engelking, Anna (2001). Siostra i brat. Wspólne zainteresowania naukowe Antoniny i Józefa Obrębskich. In Elżbieta Smułkowa oraz Anna Engelking (Red.), Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami (pp. 23-32). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Engelking, Anna (2003). Objective Observation and Direct Experience. Józef Obrębski’s Research in Macedonia, Contextualizing His Scientific Biography (1926-1937). Ethnologia Polona, 24, 7-27.
 • Engelking, Anna (2003). Józef Obrębski jako językoznawca. Mało znane momenty z biografii naukowej etnosocjologa. In Anna Engelking oraz Romuald Huszcza (Red.), Pogranicza języków. Pogranicza kultur. Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej (pp. 366-382). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Engelking, Anna (2004). Nieznani badacze Polesia w latach trzydziestych XX wieku: Roman Chromiński, Jan Teodorowicz, Zygmunt Korybutiak. Z archiwaliów ekspedycji etnosocjologicznej Józefa Obrębskiego. In Zbigniew Jasiewicz (Red.), Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka – badacze – znaczenie (pp. 203-213). Poznań. (Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 12).
 • Engelking, Anna (2004). Obrębski o Malinowskim. Z dziejów recepcji funkcjonalizmu w Polsce. Studia Socjologiczne, 2004(2(173)), 17-34. Dostępny http://www.studiasocjologiczne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80:studia-socjologiczne-nr-22004-173-&catid=36:archiwum&Itemid=57
 • Engelking, Anna (2004). Etnograf wobec stereotypu „Polaka z Kresów”. Z przemyśleń w 10-lecie badań terenowych na Grodzieńszczyźnie. In Antoni Kuczyński oraz Małgorzata Michalska (Red.), Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność (pp. 231-240). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 • Engelking, Anna (2005). Stanisław Dworakowski jako badacz Polesia. In Lech Mróz, Magdalena Zowczak oraz Katarzyna Waszczyńska (Red.), Regiony, granice, rubieże. Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka (pp. 169-192). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Engelking, Anna (2005). Być u siebie, czyli między wspólnotą lokalną a narodową. Wizerunek społeczności Gródka przy granicy polsko-białoruskiej. In Joanna Kurczewska oraz Hanna Bojar (Red.), Granice na pograniczach. Z badań społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski (pp. 67-100). Warszawa: IFiS PAN.
 • * [wersja angielska (skrócona)]: Engelking, Anna (2005). At Home Next to the Border. Between Local and National Communities. In Joanna Kurczewska (Red.), Polish Borders and Borderlands in the Making. From the Field Studies of Polish Sociologists and Anthropologists (pp. 89-113). Warszawa: IFiS Publishers.
 • Engelking, Anna (2006). „Nowy Malinowski”, czyli o związkach Józefa Obrębskiego z europejską i pozaeuropejską antropologią społeczną. In Janusz Mucha oraz Włodzimierz Wincławski (Red.), Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja (pp. 199-223). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Engelking, Anna (2006). Po swojemu, po polsku, po białorusku. Praktyka językowa a poczucie tożsamości narodowej prawosławnych mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego. In Joanna Kurczewska (Red.), Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu (pp. 26-46). Warszawa: IFiS PAN.
 • Engelking, Anna (2006). Józef Obrębski – etnolog i socjolog warszawski. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 29, 91-106.
 • Engelking, Anna (2006). Józef Obrębski: etnograf, etnolog, etnosocjolog. Tradycyjne i nowatorskie metody badań terenowych w latach 1920. i 1930.. In Marcin Brocki, Krzysztof Górny oraz Waldemar Kuligowski (Red.), Kultura profesjonalna etnologów w Polsce (pp. 147-168). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 • Engelking, Anna (2007). Stanisław Dworakowski (1907-1976). In Ewa Fryś-Pietraszkowa oraz Anna Spiss (Red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2 (pp. 65-69). Wrocław-Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 44).
 • Engelking, Anna (2007). Zygmunt Jan Korybutiak (1907-1989). In Ewa Fryś-Pietraszkowa oraz Anna Spiss (Red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2 (pp. 167-170). Wrocław-Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 44).
 • Engelking, Anna (2007). Józef Obrębski (1905-1967). In Ewa Fryś-Pietraszkowa oraz Anna Spiss (Red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2 (pp. 226-233). Wrocław-Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 44).
 • Engelking, Anna oraz Wasilewicz, Uładzimir (2007). Emma Jeleńska-Dmochowska (1864-1919). In Ewa Fryś-Pietraszkowa oraz Anna Spiss (Red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2 (pp. 130-133). Wrocław-Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 44).
 • Engelking, Anna (2007). „Nacja” i „nacjonalność” jako kategorie identyfikacji i tożsamości mieszkańców wsi na wschodzie Białorusi. In Elżbieta Smułkowa oraz Anna Engelking (Red.), Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej (pp. 209-223). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Engelking, Anna (2007). Uwagi o mało znanych aspektach kategorii swój/obcy w ujęciu Józefa Obrębskiego. Etnolingwistyka, 19, 61-73.
 • Engelking, Anna (2007). Polesie Józefa Obrębskiego. In Anna Engelking (Red.), Józef Obrębski, „Polesie. Studia etnosocjologiczne, t. 1” (pp. 9-32). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • * [wersja białoruska]: Engelking, Anna (2011). Palessie Juzafa Abrembskaha, Arche, 2011(3(102)), 118-136.
 • Engelking, Anna (2007). Old and new questions concerning Belarusian “local” identity. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 31, 131-144.
 • * [wersja polska]: Engelking, Anna (2009). Wokół białoruskiej „tutejszości”. Pytania stare i nowe. Studia Białorutenistyczne, 2009(3), 47-61.
 • Engelking, Anna (2008). Kim jest „człowiek pogranicza”? Uwagi o tożsamości z perspektywy badacza i z perspektywy podmiotu – przykład białoruski. In Anna Engelking, Ewa Golachowska oraz Anna Zielińska (Red.), Tożsamość – Język – Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim (pp. 247-266). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Engelking, Anna (2008). Kategoria „pogranicza”. Zarys ujęć badawczych. In Anna Engelking, Ewa Golachowska oraz Anna Zielińska (Red.), Tożsamość – Język – Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim (pp. 10-18). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Engelking, Anna (2009). Juzaf Abrembski (1905-1967): da biahrafiji antrapołaha. Homo Historicus. Hadawik antrapałahicznaj historyi / Homo Historicus. The Annual of Anthropological History, 2012, 217-235.
 • Engelking, Anna (2008). Między opowiadaniem a pisaniem. Narracja Niny Łuszczyk-Ilienkowej jako manifest tożsamości. In Magdalena Bogusławska oraz Grażyna Szwat-Gyłybowa (Red.), Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu (pp. 97-110). Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 • * [wersja białoruska]: Engelking, Anna (2011). Pamiż apowiedam i pisanniem. Apawiadanni Niny Łuszczyk-Iljankowaj jak manifest identycznasci. Arche, 2011(3(102)), 52-64.
 • Engelking, Anna oraz Szymaniak, Karolina (2010). Daniel Fajnsztejn (1901-1944). In Anna Spiss oraz Zofia Szromba-Rysowa (Red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 3 (pp. 52-60). Wrocław-Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 50).
 • * [wersja białoruska, rozszerzona]: Engelking, Anna (2009). Zabyty habrejski nawukowiec z dawajennaj Wilni: słowa pra Daniela Fajnsztejna. Homo Historicus. Hadawik antrapałahicznaj historyi / Homo Historicus. The Annual of Anthropological History, 2009, 286-304.
 • Engelking, Anna oraz Linkiewicz, Olga (2010). Jan Falkowski (1901-ok. 1940). In Anna Spiss oraz Zofia Szromba-Rysowa (Red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 3 (pp. 61-72). Wrocław-Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 50).
 • Engelking, Anna (2010). Stereotyp prostej mowy na Grodzieńszczyźnie w kontekście opozycji chłop : pan. Ujęcie antropologiczne. In Jolnta Mędelska oraz Zofia Sawaniewska-Mochowa (Red.), Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy (pp. 211-221). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Engelking, Anna (2011). Między terenem rzeczywistym a metaforycznym. Osobiste refleksje o antropologicznym doświadczeniu terenowym. In Tarzycjusz Buliński oraz Mariusz Kairski (Red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej (pp. 169-180). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (Seria etnologia i antropologia kulturowa, 26).
 • Engelking, Anna (2011). Białoruska wieża Babel, czyli mityczne uzasadnienie tożsamości religijnej na pograniczu wyznaniowym. Wersja kołchoźników z Grodzieńszczyzny. In Ewa Golachowska oraz Anna Zielińska (Red.), Wokół języka religii. Konstrukcje i destrukcje tożsamości (pp. 147-164). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Engelking, Anna (2012). Między panem a żydem. Uwagi o strukturze tożsamości białoruskich kołchoźników na przełomie XX i XXI wieku. In Ryszard Radzik (Red.), Tożsamości zbiorowe Białorusinów (pp. 303-329). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • * [wersja angielska]: Engelking, Anna (2014). Between the lord and the Jew. Some remarks on the identity structure of Belarusian kolkhozniks in the late 20th and early 21st centuries. Acta Poloniae Historica”, 109, 81-108. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/APH.2014.109.05. Dostępny http://www.aph-ihpan.edu.pl/images/APH109/aph-109-06-engelking.pdf
 • * [wersja białoruska]: Engelking, Anna (2012). Pamiż panam i żydom. Zauwahi pra strukturu identycznasci biełaruskich kałhasnikau rubiaża XX–XXI st.. Homo Historicus. The Annual of Anthropological History / Homo Historicus. Hadawik antrapałahicznaj historyi, 2012, 89-117.
 • Engelking, Anna (2012). Kategoria mieszana mowa w ujęciu mieszkańców pogranicza językowego na Grodzieńszczyźnie. Spojrzenie antropologa. In Małgorzata Kortykowska (Red.), Językoznawstwo. Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013 (pp. 21-29). Warszawa: Komitet Słowianoznawstwa PAN. (Z polskich studiów slawistycznych, 12).
 • Engelking, Anna (2012). Wokół pierwszej polskiej systematyki zamówień. O zapomnianej propozycji Józefa Obrębskiego. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2012(3), 61-74. DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pss.2012.3.3
 • Engelking, Anna (2012). Antropolog wśród kołchoźników, czyli wokół współczesnej pańszczyzny. Casus białoruski. In Małgorzata Głowacka-Grajper oraz Robert Wyszyński (Red.), 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne (pp. 97-113). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Socjologii UW.
 • Engelking, Anna (2012). „Zapracowany naród”. Praca jako rdzeń tożsamości białoruskich kołchoźników. In Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński oraz Iwona Bielińska-Gardziel (Red.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów (pp. 137-157). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Engelking, Anna (2012). Kazimierz Moszyński i Józef Obrębski: nauczyciel i uczeń. Lud, 96, 139-156.
 • Engelking, Anna (2012). Simple Hardworking Christian Folks, or the Self-Image of Contemporary Belarusian Kolkhozniks: An Anthropologist’s Assessment of a Two-Decade Research Study. East European Politics and Societies and Cultures (EEPS), 27(2), 260-279. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0888325412469663
 • * [wersja polska]: Engelking, Anna (2013). Proste robocze ludzie chrześcijanie, czyli wizerunek własny białoruskich kołchoźników. Konkluzje antropologa po dwóch dekadach badań terenowych. In Łukasz Smyrski oraz Katarzyna Waszczyńska (Red.), Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza (pp. 189-207). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • * [wersja białoruska] Engelking, Anna (2013). Prostyja roboczyja ludzi-chryścijanie, abo autapartret biełaruskich kałhasnikau. Wysnowy antrapałoha pasla dwuch dziesiacihoddziau palawych dasledawanniau (S. Astankowicz oraz I. Astankowicz, Tłum.). Arche, 2013(4(121)), 518-542.
 • Engelking, Anna oraz Kubica, Grażyna (2013). Z punktu widzenia skryby. Historia antropologii okiem jej praktyków. Rozmowy z Andre Gingrichem, Géraldem Gaillardem, Sydel Silverman, Adamem Kuperem, Anną Engelking i Zbigniewem Jasiewiczem. In Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper oraz Michał Kowalski (Red.), Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej (pp. 98-105). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Engelking, Anna (2014). Z dziejów wileńskiego ośrodka etnograficznego w dwudziestoleciu międzywojennym. W stronę profesjonalnych badań terenowych pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. In Krzysztof Snarski oraz Adam Żulpa (Red.), W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XX wieku (pp. 9-38). Warszawa-Suwałki: Instytut Slawistyki PAN-Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
 • Engelking, Anna (2014). Dessous życia wsi poleskiej w zapisie etnograficznym Ireny Czechówny z 1937 roku. Rzecz o nieznanej współpracowniczce Józefa Obrębskiego. In Grażyna Kubica oraz Katarzyna Majbroda (Red.), Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet (pp. 131-150). Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 57).
 • Engelking, Anna (2015). The myth of the Tower of Babel and its consequences: The indigenous grammars of the mixed world. A contribution to the anthropology of borderlands (based on research in Belarusian-Lithuanian borderlands). Český lid: Etnologický časopis, 2015(1(102)), 1-26. Dostępny http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/365/submission/original/365-829-1-SM.pdf
 • Engelking, Anna (2015). „Poleszuk” w dyskursie ludoznawczym. Szkic do obrazu na podstawie Ludu Kolberga. In Ewa Antyborzec (Red.), Ja daję właśnie materiał…O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin (pp. 195-210). Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga.
 • * [wersja białoruska]: Engelking, Anna (2017). „Paliashuk” u naradaznaŭchym dyskurse. Ėskiz da partėta navodle Ludu Kol’berha. Peraklaŭ z pol’skaĭ Siargeĭ Rusetski. Belaruski fal’klor. Matėryialy i dasledavanni. Zbornik navukovykh prats, 4, 150-163.
 • Engelking, Anna oraz Bielenin-Lenczowska, Karolina (2015). Józef Obrębski’s Poreče. An ethnographic revisit. In Karolina Bielenin-Lenczowska (Red.), Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Jozef Obrebski’s work (pp. 9-29). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Engelking, Anna oraz Bielenin-Lenczowska, Karolina (2017). O tworzywach granic. Dalsze inspiracje. Komentarz do wykładu Marcina Lubasia „Tworzywa i warunki tworzenia granic społecznych. Choreografie i architektury zróżnicowań społeczno-kulturowych w zachodniej Macedonii”. In Justyna Jasionowska oraz Katarzyna Kaniowska (Red.), Colloquia Anthropologica II (pp. 135-144). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Engelking, Anna (2017). Die Kollektivierung als Gründungstrauma. Über die Identitätserzählung der belarussischen Kolchosbauern aus Sicht ethnographischer Feldforschung. In Magdalena Marszałek, Werner Nell oraz Marc Weiland (Red.), Über Land. Aktuelle literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Dorf und Ländlichkeit (pp. 259-283). Bielefeld: Transcript.
 • Engelking, Anna (2017). „Poleszuk” nieoswojony. Wokół funkcji chłopskości w konstruowaniu polskości. Teksty Drugie”, 2017(6), 68-94. DOI: 10.18318/td.2017.6.5
 • Engelking, Anna (2018). „Poleszuk” odczłowieczony. O relacji polsko-poleskiej przez pryzmat mitu. In Anna Kretschmer, Gerhard Neweklowsky, Stefan Michael Newerkla oraz Fedor Poljakov (Red.), Mehrheiten – Minderheiten. Sprachliche und kulturelle Identitäten der Slavia im Wandel der Zeit (pp. 69-85). Berlin: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften. (Filologica Slavica Vindobonensia, 4). DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-653-06403-2
 • * [wersja białoruska]: Engelking, Anna (2018). “Paliashuk” dėhumanizavany. Pol’skae staŭlenne da Palessia ŭ sviatle mifa. Belaruski fal’klor. Matėryialy i dasledavanni. Zbornik navukovykh prats, 5, 176-190.