Dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN

Antropolożka kultury

e-mail: engelking@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3225-8084

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/AnnaEngelking

Zainteresowania naukowe

 • Historia polskiej etnologii;
 • Historia slawistyki;
 • Antropologia wsi białoruskiej;
 • Polesie białorusko-ukraińskie;
 • Żydzi w pamięci wsi białoruskiej i ukraińskiej;
 • Antropologia pogranicza polsko-białorusko-litewskiego.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Wydział II Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (członkini);
 • Komitet Nauk Etnologicznych PAN (sekretarz Komitetu);
 • Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN (członkini Prezydium Rady);
 • Rada Naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (członkini);
 • Rada Naukowa Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (członkini);
 • Sekcja Etnolingwistyczna Komitetu Językoznawstwa PAN (współpracowniczka);
 • Fundacja Slawistyczna (członkini Rady Fundacji, przewodnicząca Kapituły Nagrody Fundacji);
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (wiceprezeska Zarządu Głównego, prezeska Oddziału Warszawskiego);
 • European Association of Social Anthropologists (członkini);
 • Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistów (członkini);
 • Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne (członkini);
 • Naukowo-Krajoznawcze Towarzystwo „Zahorodzie”, Białoruś (członkini).

Nagrody i odznaczenia

 • 2013: Nagroda „Przeglądu Wschodniego” 2012 w kategorii Dzieła Krajowe za książkę Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku;
 • 2013: nominacja do Nagrody im. Jerzego Giedroycia 2013 dla książki Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku;
 • 2016: Nagroda Międzynarodowego Kongresu Badaczy Białorusi w kategorii „najlepsza polska monografia dotycząca Białorusi w latach 2011–2015” – dla książki Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku.

Stypendia

 • 1994: The Kosciuszko Foundation Scholarship, realizowane w Special Collections and Archives, W. E. B. du Bois Library, University of Massachusetts, Amherst, USA, 3 miesiące.
 • 2007: The Kosciuszko Foundation Scholarship, realizowane w Special Collections and Archives, W. E. B. du Bois Library, University of Massachusetts, Amherst, USA, 2 miesiące.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 1995–1998: Kierowanie projektem „Analiza krytyczna i opracowanie etnograficznych materiałów poleskich Józefa Obrębskiego” (nr 1P10805007), realizowanym w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.
 • 1999: Współkierowanie (wraz z dr Olgą Łobaczewską z Białoruskiego Instytutu Problemów Kultury w Mińsku) białorusko-polskim projektem „Polesie”, realizowanym z grantu Fundacji im. Stefana Batorego (nr AP/33 98/1998) przez Zachodniopoleskie Naukowo-Krajoznawcze Towarzystwo „Zahorodzie” i Katedrę Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
 • 2003–2005: Uczestnictwo (jako wykonawca) w projekcie badawczym KBN „Granice i pogranicza w świadomości i działaniach społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski” (nr 2H02E02023) realizowanym w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Kurczewskiej i dr Hanny Bojar.
 • 2011–2015: Uczestnictwo (jako główny wykonawca) w projekcie badawczym „Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany”; projekt NCN nr 2011/01/D/HS3/03583 realizowanym w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW pod kierunkiem dr Karoliny Bielenin-Lenczowskiej.
 • 2018–2019: Kierowanie projektem „Slawistyczny dorobek przedwojennej etnologii polskiej online. Weryfikacja, opracowanie naukowe i upowszechnienie w otwartym dostępie nieznanej dokumentacji Józefa Obrębskiego z Macedonii sporządzonej w latach 1930.”, realizowanym w Fundacji Slawistycznej.
 • 2018–2020: Kierowanie projektem „Јузеф Обрембски – „Македонија”. Научна обработка и публикација на етнографската документација и монографските трудови на Јузеф Обрембски поврзани со македонскиот регион Порече”, realizowanym w Фондација „Трифун Костовски“ / Foundation Trifun Kostovski, Skopje, Macedonia.

Publikacje

Książki autorskie:

 • Engelking, A. (2000). Klątwa: Rzecz o ludowej magii słowa. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 • Engelking, A. (2010). Klątwa: Rzecz o ludowej magii słowa (2. wyd.). Oficyna Naukowa.
 • Engelking, A. (2017). The curse: On folk magic of the word (A. Gutowska, Tłum.). Instytut Slawistyki PAN. http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/81
 • Engelking, A. (2012). Kołchoźnicy: Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe UMK. (Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).

Książki współautorskie

 • Engelking, A., & Ruszczyk, G. (1996). Polesie: Fotografie z lat dwudziestych i trzydziestych. Instytut Sztuki PAN.
 • Engelking, A. & Ruszczyk, G. (1999). Palessie: Fatazdymki z dwaccatych i tryccatych hadou (W. Werenicz & N. Waszczanka, Tłum.). Instytut Sztuki PAN; Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Redakcja naukowa książek

 • Engelking, A., Vrażinovski, T. & Halpern, J. M. (Red.). (2003). Jozef Obrembski, “Porecze 1932-1933.Macedonian Porech 1932-1933”. Skopje.
 • Engelking, A. (Red.). (2004). Nina Łuszczyk-Ilienkowa, „Pińsk, Elektrownia. Mam dziesięć lat”. Świat Literacki.
 • Engelking, A. (Red.). (2005). Józef Obrębski, „Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje”. Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Engelking, A. (Red.). (2007). Józef Obrębski, „Polesie. Studia etnosocjologiczne, t. 1”. Oficyna Naukowa.
 • Engelking, A. (Red.). (2013). Czesław Pietkiewicz, „Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego”. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej. (Etnografia Ocalona).

Redakcja naukowa tomów zbiorowych i czasopism

 • Engelking, A. (Red.). (2001). International Journal of Sociology, 31(3). [numer: Belarus: Between the East and the West (I)]
 • Engelking, A. (Red.). (2001-2002). International Journal of Sociology, 31(4). [numer: Belarus: Between the East and the West (II)].
 • Engelking, A., & Smułkowa, E. (Red.). (2000). Język a tożsamość na pograniczu kultur.   Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku (Prace Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 1).
 • Engelking, A., & Smułkowa, E. (Red.). (2001). Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Wydział Polonistyki UW.
 • Engelking, A., & Kapełuś, M. (Red.). (2002). Fascynacje folklorystyczne: Księga poświęcona pamięci Heleny Kapełuś. Agadea.
 • Engelking, A., & Huszcza, R. (Red.). (2003). Pogranicza języków: Pogranicza kultur: Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej. Wydział Polonistyki UW.
 • Engelking, A. (Red.). (2006). Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 2006(29) [numer specjalny: W stulecie urodzin Józefa Obrębskiego].
 • Engelking, A. oraz Smułkowa, E. (Red.). (2007). Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej. Wydawnictwo DiG.
 • Engelking, A., Golachowska, E., & Zielińska, A. (Red.). (2008). Tożsamość – Język – Rodzina: Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Engelking, A., Klimczuk, F., & Smułkowa, E. (Red.). (2009). Paleski archiu, Linhwistycznyja, etnahraficznyja i histarycznyja materyjały. Hramadskaje abjadnańnie «Zachodniapaleskaje nawukowa-krajaznauczaje tawarystwa Zaharoddzie», A. N. Wakarsin.

Ważniejsze artykuły naukowe

 • Engelking, A. (1996). Nacje, to znaczy grupy religijne: O wynikach etnograficznych badań terenowych na Grodzieńszczyźnie. Kultura i Społeczeństwo, 1996(1), 109-139.
  * [Wersja angielska]: Engelking, A. (1999). The natsyas of the Grodno region of Belarus: A field study. Nations andNationalism, 1999(2(5)), 175-206. http://journals2.scholarsportal.info/details.xqy?uri=/13545078/v05i0002/175_tnotgrobafs.xml
 • Engelking, A. (1999). „Kołchoz musi być”, czyli przyczynek do portretu polaka-kołchoźnika: Uwagi etnografa na podstawie badań we wsiach Grodzieńszczyzny. Pogranicze. Studia Społeczne, VIII, 199-211. [special issue: Polacy na pograniczach w perspektywie porównawczej].
  * [Wersja angielska]: Engelking, A. (2001/2002). Mentality of kolkhoz inhabitants: Research notes from Grodno region in Belarus. International Journal of Sociology, 31(4), 64-78. http://www.jstor.org/pss/20628633
 • Engelking, A. (1999). Śladami Józefa Obrębskiego po 60 latach: Raport z rekonesansu terenowego na Polesiu. W F. Klimczuk (Red.), Zaharoddzie 1: Materyjały Miżdyscyplinarnaha nawukowaha seminara pa pytanniach dasledawannia Palessia (Minsk, 19 wierasnia 1997) (ss. 44-51). http://languages.miensk.com/Lang_Eu_As_Af/Indoeuropean/Westpalesian/engelking.htm
 • Engelking, A. (2000). Tożsamość „tutejsza” na wielojęzycznym pograniczu: Spostrzeżenia na przykładzie parafii nackiej. W E. Smułkowa & A. Engelking (Red.), Język a tożsamość na pograniczu kultur (ss. 17-22). Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Engelking, A. (2001). Poleska ekspedycja etnosocjologiczna Józefa Obrębskiego w latach 1934-1937: Organizacja: Metody badań: Problematyka: Uczestnicy. Etnografia Polska, XLV(1-2), 23-45. http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra/docmetadata?id=1571&from=&dirids=1&ver_id=2935&lp=1&QI=!B9F1D83195A2F194AE696ED16F06F79E-1
 • Engelking, A. (2001). Pozasakralne funkcje pacierza: Z obserwacji etnografa na pograniczu katolicko-prawosławnym na Grodzieńszczyźnie. Etnolingwistyka, 13, 75-90.
 • Engelking, A. (2001). Siostra i brat: Wspólne zainteresowania naukowe Antoniny i Józefa Obrębskich. W E. Smułkowa & A. Engelking (Red.), Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami (ss. 23-32). Wydział Polonistyki UW.
 • Engelking, A. (2003). Objective observation and direct experience: Józef Obrębski’s research in Macedonia, contextualizing his scientific biography (1926-1937). Ethnologia Polona, 24, 7-27.
 • Engelking, A. (2003). Józef Obrębski jako językoznawca: Mało znane momenty z biografii naukowej etnosocjologa. W A. Engelking & R. Huszcza (Red.), Pogranicza języków: Pogranicza kultur: Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej (ss. 366-382). Wydział Polonistyki UW.
 • Engelking, A. (2004). Nieznani badacze Polesia w latach trzydziestych XX wieku: Roman Chromiński, Jan Teodorowicz, Zygmunt Korybutiak: Z archiwaliów ekspedycji etnosocjologicznej Józefa Obrębskiego. W Z. Jasiewicz (Red.), Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych: Problematyka – badacze – znaczenie (ss. 203-213). Biblioteka Telgte. (Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 12).
 • Engelking, A. (2004). Obrębski o Malinowskim: Z dziejów recepcji funkcjonalizmu w Polsce. Studia Socjologiczne, 2004(2(173)), 17-34. http://www.studiasocjologiczne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80:studia-socjologiczne-nr-22004-173-&catid=36:archiwum&Itemid=57
 • Engelking, A. (2004). Etnograf wobec stereotypu „Polaka z Kresów”: Z przemyśleń w 10-lecie badań terenowych na Grodzieńszczyźnie. W A. Kuczyński, & M. Michalska (Red.), Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie: Tradycja i współczesność (ss. 231-240). Uniwersytet Wrocławski.
 • Engelking, A. (2005). Stanisław Dworakowski jako badacz Polesia. W L. Mróz, M. Zowczak, & K. Waszczyńska (Red.), Regiony, granice, rubieże: Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka (ss. 169-192). Wydawnictwo DiG.
 • Engelking, A. (2005). Być u siebie, czyli między wspólnotą lokalną a narodową: Wizerunek społeczności Gródka przy granicy polsko-białoruskiej. W J. Kurczewska & H. Bojar (Red.), Granice na pograniczach: Z badań społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski (ss. 67-100). Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
  * [Wersja angielska (skrócona)]: Engelking, A. (2005). At home next to the Border: Between local and national communities. W J. Kurczewska (Red.), Polish borders and borderlands in the making: From the field studies of Polish sociologists and anthropologists (ss. 89-113). Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Engelking, A. (2006). „Nowy Malinowski”, czyli o związkach Józefa Obrębskiego z europejską i pozaeuropejską antropologią społeczną. W J. Mucha & W. Wincławski (Red.), Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja (ss. 199-223). Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Engelking, A. (2006). Po swojemu, po polsku, po białorusku: Praktyka językowa a poczucie tożsamości narodowej prawosławnych mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego. W J. Kurczewska (Red.), Oblicza lokalności: Różnorodność miejsc i czasu (ss. 26-46). Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Engelking, A. (2006). Józef Obrębski – etnolog i socjolog warszawski. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 2006(29), 91-106.
 • Engelking, A. (2006). Józef Obrębski: Etnograf, etnolog, etnosocjolog: Tradycyjne i nowatorskie metody badań terenowych w latach 1920. i 1930. W M. Brocki, K. Górny, & W. Kuligowski (Red.), Kultura profesjonalna etnologów w Polsce (ss. 147-168). Uniwersytet Wrocławski.
 • Engelking, A. (2007). Stanisław Dworakowski (1907-1976). W E. Fryś-Pietraszkowa & A. Spiss (Red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne: T. 2 (ss. 65-69). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 44).
 • Engelking, A. (2007). Zygmunt Jan Korybutiak (1907-1989). W E. Fryś-Pietraszkowa & A. Spiss (Red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne: T. 2 (ss. 167-170). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 44).
 • Engelking, A. (2007). Józef Obrębski (1905-1967). ). W E. Fryś-Pietraszkowa & A. Spiss (Red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne: T. 2 (ss. 226-233). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 44).
 • Engelking, A., & Wasilewicz, U. (2007). Emma Jeleńska-Dmochowska (1864-1919). ). W E. Fryś-Pietraszkowa & A. Spiss (Red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne: T. 2 (ss. 130-133). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 44).
 • Engelking, A. (2007). „Nacja” i „nacjonalność” jako kategorie identyfikacji i tożsamości mieszkańców wsi na wschodzie Białorusi. W E. Smułkowa & A. Engelking (Red.), Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej (ss. 209-223). Wydawnictwo DiG.
 • Engelking, A. (2007). Uwagi o mało znanych aspektach kategorii swój/obcy w ujęciu Józefa Obrębskiego. Etnolingwistyka, 19, 61-73.
 • Engelking, A. (2007). Polesie Józefa Obrębskiego. W A. Engelking (Red.), Józef Obrębski, „Polesie: Studia etnosocjologiczne: T. 1” (ss. 9-32). Oficyna Naukowa.
  * [Wersja białoruska]: Engelking, A. (2011). Palessie Juzafa Abrembskaha, Arche, 2011(3(102)), 118-136.
 • Engelking, A. (2007). Old and new questions concerning Belarusian “local” identity. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 2007(31), 131-144.
  * [Wersja polska]: Engelking, A. (2009). Wokół białoruskiej „tutejszości”: Pytania stare i nowe. StudiaBiałorutenistyczne, 2009(3), 47-61.
 • Engelking, A. (2008). Kim jest „człowiek pogranicza”? Uwagi o tożsamości z perspektywy badacza i z perspektywy podmiotu – przykład białoruski. W A. Engelking, E. Golachowska, & A. Zielińska (Red.), Tożsamość – Język – Rodzina: Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim (ss. 247-266). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Engelking, A. (2008). Kategoria „pogranicza”: Zarys ujęć badawczych. W A. Engelking, E. Golachowska, & A. Zielińska (Red.), Tożsamość – Język – Rodzina: Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim (ss. 10-18). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Engelking, A. (2009). Juzaf Abrembski (1905-1967): Da biahrafiji antrapołaha. Homo Historicus. Hadawik antrapałahicznaj historyi / Homo Historicus. The Annual of Anthropological History, 2012, 217-235.
 • Engelking, A. (2008). Między opowiadaniem a pisaniem: Narracja Niny Łuszczyk-Ilienkowej jako manifest tożsamości. W M. Bogusławska & G. Szwat-Gyłybowa (Red.), Bunt tradycji – tradycja buntu: Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu (ss. 97-110). Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
  * [Wersja białoruska]: Engelking, A. (2011). Pamiż apowiedam i pisanniem. Apawiadanni Niny Łuszczyk-Iljankowaj jak manifest identycznasci. Arche, 2011(3(102)), 52-64.
 • Engelking, A., & Szymaniak, K. (2010). Daniel Fajnsztejn (1901-1944). W A. Spiss & Z. Szromba-Rysowa (Red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne: T. 3 (ss. 52-60). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 50).
  * [Wersja białoruska, rozszerzona]: Engelking, A. (2009). Zabyty habrejski nawukowiec z dawajennaj Wilni: Słowa pra Daniela Fajnsztejna. Homo Historicus. Hadawik antrapałahicznaj historyi / Homo Historicus. The Annual of Anthropological History, 2009, 286-304.
 • Engelking, A., & Linkiewicz, O. (2010). Jan Falkowski (1901-ok. 1940). W A. Spiss & Z. Szromba-Rysowa (Red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne: T. 3 (ss. 61-72). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 50).
 • Engelking, A. (2010). Stereotyp prostej mowy na Grodzieńszczyźnie w kontekście opozycji chłop pan. Ujęcie antropologiczne. W J. Mędelska & Z. Sawaniewska-Mochowa (Red.), Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego: Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy (ss. 211-221). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Engelking, A. (2011). Między terenem rzeczywistym a metaforycznym: Osobiste refleksje o antropologicznym doświadczeniu terenowym. W T. Buliński & M. Kairski (Red.), Teren w antropologii: Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej (ss. 169-180). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (Seria etnologia i antropologia kulturowa, 26).
 • Engelking, A. (2011). Białoruska wieża Babel, czyli mityczne uzasadnienie tożsamości religijnej na pograniczu wyznaniowym: Wersja kołchoźników z Grodzieńszczyzny. W E. Golachowska & A. Zielińska (Red.), Wokół języka religii. Konstrukcje i destrukcje tożsamości (ss. 147-164). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Engelking, A. (2012). Między panem a żydem: Uwagi o strukturze tożsamości białoruskich kołchoźników na przełomie XX i XXI wieku. W R. Radzik (Red.), Tożsamości zbiorowe Białorusinów (ss. 303-329). Wydawnictwo UMCS.
  * [Wersja angielska]: Engelking, A. (2014). Between the lord and the Jew: Some remarks on the identity structure of Belarusian kolkhozniks in the late 20th and early 21st centuries. Acta Poloniae Historica”, 109, 81-108. http://dx.doi.org/10.12775/APH.2014.109.05. http://www.aph-ihpan.edu.pl/images/APH109/aph-109-06-engelking.pdf* [Wersja białoruska]: Engelking, A. (2012). Pamiż panam i żydom: Zauwahi pra strukturu identycznasci biełaruskich kałhasnikau rubiaża XX–XXI st. Homo Historicus. The Annual of Anthropological History / Homo Historicus. Hadawik antrapałahicznaj historyi, 2012, 89-117.
 • Engelking, A. (2012). Kategoria mieszana mowa w ujęciu mieszkańców pogranicza językowego na Grodzieńszczyźnie: Spojrzenie antropologa. W M. Kortykowska (Red.), Językoznawstwo: Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013 (ss. 21-29). Komitet Słowianoznawstwa PAN. (Z polskich studiów slawistycznych, 12).
 • Engelking, A. (2012). Wokół pierwszej polskiej systematyki zamówień: O zapomnianej propozycji Józefa Obrębskiego. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2012(3), 61-74. http://dx.doi.org/10.14746/pss.2012.3.3
 • Engelking, A. (2012). Antropolog wśród kołchoźników, czyli wokół współczesnej pańszczyzny: Casus białoruski. W M. Głowacka-Grajper & R. Wyszyński (Red.), 20 lat rzeczywistości poradzieckiej: Spojrzenie socjologiczne (ss. 97-113). Wydawnictwo Instytutu Socjologii UW.
 • Engelking, A. (2012). „Zapracowany naród”: Praca jako rdzeń tożsamości białoruskich kołchoźników. W M. Abramowicz, J. Bartmiński, & I. Bielińska-Gardziel (Red.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów (ss. 137-157). Wydawnictwo UMCS.
 • Engelking, A. (2012). Kazimierz Moszyński i Józef Obrębski: Nauczyciel i uczeń. Lud, 96, 139-156.
 • Engelking, A. (2012). Simple hardworking Christian folks, or the self-image of contemporary Belarusian Kolkhozniks: An anthropologist’s assessment of a two-decade research study. East European Politics and Societies and Cultures (EEPS), 27(2), 260-279. https://doi.org/10.1177/0888325412469663
  * [Wersja polska]: Engelking, A. (2013). Proste robocze ludzie chrześcijanie, czyli wizerunek własny białoruskich kołchoźników: Konkluzje antropologa po dwóch dekadach badań terenowych. W Ł. Smyrski & K. Waszczyńska (Red.), Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii: Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza (ss. 189-207). Wydawnictwo DiG.
  * [Wersja białoruska] Engelking, A. (2013). Prostyja roboczyja ludzi-chryścijanie, abo autapartret biełaruskich kałhasnikau: Wysnowy antrapałoha pasla dwuch dziesiacihoddziau palawych dasledawanniau (S. Astankowicz & I. Astankowicz, Trans.). Arche, 2013(4(121)), 518-542.
 • Engelking, A., & Kubica, G. (2013). Z punktu widzenia skryby: Historia antropologii okiem jej praktyków: Rozmowy z Andre Gingrichem, Géraldem Gaillardem, Sydel Silverman, Adamem Kuperem, Anną Engelking i Zbigniewem Jasiewiczem. W B. Bossak-Herbst, M. Głowacka-Grajper, & M. Kowalski (Red.), Antropologiczne inspiracje: Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej (ss. 98-105). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Engelking, A. (2014). Z dziejów wileńskiego ośrodka etnograficznego w dwudziestoleciu międzywojennym: W stronę profesjonalnych badań terenowych pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. W K. Snarski & A. Żulpa (Red.), W krainie wielu tradycji: Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XX wieku (ss. 9-38). Instytut Slawistyki PAN; Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
 • Engelking, A. (2014). Dessous życia wsi poleskiej w zapisie etnograficznym Ireny Czechówny z 1937 roku: Rzecz o nieznanej współpracowniczce Józefa Obrębskiego. W G. Kubica & K. Majbroda (Red.), Obserwatorki z wyobraźnią: Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet (ss. 131-150). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 57).
 • Engelking, A. (2015). The myth of the Tower of Babel and its consequences: The indigenous grammars of the mixed world: A contribution to the anthropology of borderlands (based on research in Belarusian-Lithuanian borderlands). Český lid: Etnologický časopis, 2015(1(102)), 1-26. http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/365/submission/original/365-829-1-SM.pdf
 • Engelking, A. (2015). „Poleszuk” w dyskursie ludoznawczym: Szkic do obrazu na podstawie Ludu Kolberga. W Ewa Antyborzec (Red.), Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin (ss. 195-210). Instytut im. Oskara Kolberga.
  * [Wersja białoruska]: Engelking, A. (2017). „Paliashuk” u naradaznaŭchym dyskurse. Ėskiz da partėta navodle Ludu Kol’berha: Peraklaŭ z pol’skaĭ Siargeĭ Rusetski. Belaruski fal’klor. Matėryialy i dasledavanni. Zbornik navukovykh prats, 4, 150-163.
 • Engelking, A., & Bielenin-Lenczowska, K. (2015). Józef Obrębski’s Poreče: An ethnographic revisit. W K. Bielenin-Lenczowska (Red.), Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Jozef Obrebski’s work (ss. 9-29). Instytut Slawistyki PAN.
 • Engelking, A., & Bielenin-Lenczowska, K. (2017). O tworzywach granic: Dalsze inspiracje: Komentarz do wykładu Marcina Lubasia „Tworzywa i warunki tworzenia granic społecznych: Choreografie i architektury zróżnicowań społeczno-kulturowych w zachodniej Macedonii”. W J. Jasionowska & K. Kaniowska (Red.), Colloquia Anthropologica II (ss. 135-144). Oficyna Naukowa.
 • Engelking, A. (2017). Die Kollektivierung als Gründungstrauma: Über die Identitätserzählung der belarussischen Kolchosbauern aus Sicht ethnographischer Feldforschung. W M. Marszałek, W. Nell, & M. Weiland (Red.), Über Land: Aktuelle literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Dorf und Ländlichkeit (ss. 259-283). Transcript.
 • Engelking, A. (2017). „Poleszuk” nieoswojony: Wokół funkcji chłopskości w konstruowaniu polskości. Teksty Drugie, 2017(6), 68-94. https://doi.org/10.18318/td.2017.6.5
 • Engelking, A. (2018). „Poleszuk” odczłowieczony: O relacji polsko-poleskiej przez pryzmat mitu. W A. Kretschmer, G. Neweklowsky, S. M. Newerkla, & F. Poljakov (Red.), Mehrheiten – Minderheiten: Sprachliche und kulturelle Identitäten der Slavia im Wandel der Zeit (ss. 69-85). Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften. (Filologica Slavica Vindobonensia, 4). https://doi.org/10.3726/978-3-653-06403-2
  * [Wersja białoruska]: Engelking, A. (2018). “Paliashuk” dėhumanizavany: Pol’skae staŭlenne da Palessia ŭ sviatle mifa. Belaruski fal’klor. Matėryialy i dasledavanni. Zbornik navukovykh prats, 5, 176-190.
 • Engelking, A. (2018). Antropolog a polityka: Jeszcze raz o Józefie Obrębskim, badaczu Polesia w II Rzeczypospolitej. W I. Bahdanowicz & M. Swistunowa (Red.), Biełaruska-polskija mounyja, litaraturnyja, histarycznyja i kulturnyja suwiazi: Da 220-hoddzia z dnia naradżennia Adama Mickiewicza (ss. 187-202). BDU. (Bielarusica = Albaruthenica, 38).
 • Engelking, A. (2018). Macedońskie Trobriandy: Józef Obrębski i pierwsze badania wsi europejskiej w paradygmacie funkcjonalizmu. Lud, 102. http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.06
 • Engelking, A. (2018). O antropologicznym (etnologicznym) opisie przeszłości. Prolegomena. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(2), 143-149.
 • Engelking, A. (2018). Сказ полесского села, или о фольклоризация памяти о Второй мировой войне. Славяноведение, 6, 27-46. https://doi.org/10.31857/S0869544X0001763-2
 • Engelking, Anna (2019). Ausgelöschte Schtetl und „pazifizierte“ Dörfer. Die Folklorisierung der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Polesien. W Alexandra Klei oraz Katrin Stoll (Red.), Leerstelle(n)? Der deutsche Vernichtungskrieg 1941-1944 und die Vergegenwärtigung des Geschehens nach 1989 (ss. 153-181). Berlin: Neofelis Verlag GmbH.
 • Engelking, A. (2019). Józefa Obrębskiego etnosocjologia Polesia w świetle pytań o jego życie i dzieło: Tytułem wprowadzenia. Sprawy Narodowościowe,  2019(51). https://doi.org/10.11649/sn.2127
 • Engelking, A. (2019). Nauka na usługach polityki? Przypadek Józefa Obrębskiego. Sprawy Narodowościowe, 2019(51).https://doi.org/10.11649/sn.1863
  * [Wersja białoruska]: Engelking, A. (2019). Antrapałohija na służbie palityki? Wypadak Juzafa Abrembskaha, dasledczyka etnicznasci u miżwajennaj Polszczy. Homo Historicus. The Annual of Anthropological History. Homo Historicus. Hadawik antrapałahicznaj historyi, 5, 192-215.  http://palityka.org/2019/06/homo-historicus-2019-hadavik-antrapalahichnaj-historyi/
 • Engelking, A. (2019). „Poleszuk” nieoswojony: Wokół funkcji chłopskości w konstruowaniu polskości. W G. Grochowski, D. Krawczyńska, & G. Wołowiec (Red.), Chłopska (nie)pamięć: Dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze (ss. 59-82). TAiWPN Universitas. (Centrum Badań Dyskursów Pstzależnościowych, 7).
  * [Wersja białoruska]: Engelking, A. (2019). “Palaszuk” niepryruczany: Wakoł funnkcyi sialanskasci u kanstrujawanni polskasci. W A. Smalanczuk (Red.), Род Скірмунтаў і Палессе ў эпоху Сацыяльнай і нацыянальнай трансфармацыі грамадства гістарычнай Літвы. XIX–XX стст. Ród Skirmuntów i Polesie w epoce przemian społecznych i narodowych na ziemiach historycznej Litwy. XIX–XX ww. (ss. 313-345). Wydawiec Zmicier Kołas.
 • Engelking, A., & Szymaniak, K. (2019). Joachim (Chaim) Chajes (1902-194?). W K. Ceklarz, A. Spiss, & J. Święch (Red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne: T. 5 (ss. 9-18). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Archiwum Etnograficzne, 62).