Dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

Photo of the employee

Linguist, polish studies expert

e-mail: ewa.golachowska@ispan.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7614-6928

Research interests

 • Sociolinguistics;
 • Dialectology;
 • The relations between language and identity;
 • Language of religion.

Publications

Monographs

 • Golachowska, E. (2006). Język i kultura mieszkańców wsi włościańskich i szlacheckich dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu: Studium socjolingwistyczne. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Golachowska, E. (2012). Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Monographs in cooperation:

 • Maryniak, I. (Ed.). (1999; 2002; 2007; 2012). Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy/Instytut Slawistyki PAN.
 • vol. VII (1999) Leksyka 3: pp. 80-81, 86-98, 108-119, 137-138, 259-284;
 • vol. VIII (2002) Leksyka 4: pp. 260-321 – author’s maps and comments. Percentage share approx. 23%;
 • vol. IX (2007) Leksyka 5: pp. 294-311;
 • vol. IV, 2nd ed. (2012): pp. 34-47, 82-83, 104-105, 128-129.

Cooperation in the editing of monographs:

 • Engelking, A., Golachowska, E., & Zielińska, A. (Eds.). (2008). Rodzina – Tożsamość – Język: Metody badania przeszłości na pograniczu słowiańsko-bałtyckim. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Golachowska, E., & Zielińska, A. (Eds.). (2011). Konstrukcje i destrukcje tożsamości: Wokół religii i jej języka. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Golachowska, E., & Zielińska, A. (Eds.). (2012). Konstrukcje i destrukcje tożsamości II: Tożsamość wobec wielojęzyczności. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Golachowska, E., & Zielińska, A. (Eds.). (2014). Konstrukcje i destrukcje tożsamości III: Narracja i pamięć. Instytut Slawistyki PAN.
 • Golachowska, E., & Pazio-Wlazłowska, D. (Eds.). (2015). Konstrukcje i destrukcje tożsamości IV: Wartości w świecie słowiańskim. Instytut Slawistyki PAN.

Academic papers:

 • Golachowska, E. (1998). Mowa ludności wsi włościańskich i szlacheckich na Podlasiu. Studia Russica, 17, 36-39.
 • Golachowska, E. (1998). Sytuacja socjolingwistyczna w Tarnorudzie nad Zbruczem. In E. Smułkowa & A. Engelking (Eds.), Prace Katedry Kultury Białoruskiej w Białymstoku: T. 1: Język a tożsamość na pograniczu kultur (pp. 152-154). Katedra Kultury Białoruskiej.
 • Golachowska, E. (1999). Nazwy zawodów w gwarach wschodniosłowiańskiej Białostocczyzny. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 35, 163-171.
 • Golachowska, E. (1999). Teksty gwarowe jako materiał do składni języka mówionego. In H. Sędziak (Ed.), Polszczyzna regionalna III (ss 30-35). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Golachowska, E. (1999). Teksty z Tarnorudy nad Zbruczem. In J. Riegier (Ed.), Studia nad polszczyzną kresową, t. IX (pp. 193-196). Semper.
 • Golachowska, E. (2000). Słownictwo astronomiczne w gwarach północno-wschodniej Polski. Studia Russica, 18, 78-82.
 • Golachowska, E. (2001). O słownictwie w „Białorusko-polskim słowniku frazeologicznym” A. Aksamitowa i M. Czurak. In H. Sędziak (Ed.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Frazeologia i składnia polszczyzny mówionej (pp. 193-196). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Golachowska, E. (2001). Elementy białoruskiej gwary z terenu Grodzieńszczyzny w powieści Elizy Orzeszkowej „Dziurdziowie”. In K. Stępnik (Ed.), Twórczość Elizy Orzeszkowej (pp. 87-92). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Golachowska, E. (2005/2006). Szlachta ziemi drohickiej na Podlasiu a szlachta kowieńska – podobieństwa i różnice. Rocznik Wschodni, 11, 72-80.
 • Golachowska, E. (2006). Leksyka związana z gospodarstwem domowym w okolicach Ciechanowca, Drohiczyna i Siemiatycz na Podlasiu: Na materiale polskim i wschodniosłowiańskim. In M. Kondratiuk & B. Siegień (Eds.), Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe (pp. 231-240). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Golachowska, E. (2006). Wybrane cechy fonetyczne mowy ludności wsi szlacheckich i chłopskich dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu. Acta Albaruthenica-Rossica-Polonica, 7, 349–354.
 • Golachowska, E. (2007). Formy grzecznościowe w mowie szlachty podlaskiej i grodzieńskiej. Zarys problematyki. Acta Baltico-Slavica, 2007(31), 83-92.
 • Golachowska, E. (2008). Dosłowność i niedomówienia w mowie ludności wsi włościańskich, szlacheckich i dworskich okolic Ciechanowca: Obyczajowość i język. In A. Tyrpa & F. Czyżewski (Eds.), Tabu językowe i eufeminizacja w dialektach słowiańskich (pp. 13-18). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Golachowska, E. (2008). Język i tożsamość drobnej szlachty grodzieńskiej pod Sokółką. In E. Skorupska-Raczyńska & J. Rutkowska (Eds.), Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza (pp. 47-52). Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej.
 • Golachowska, E. (2008). Język drobnej szlachty na Podlasiu a jej tożsamość. In A. Engelking, E. Golachowska & A. Zielińska (Eds.), Rodzina – Tożsamość – Język: Metody badania przeszłości na pograniczu słowiańsko-bałtyckim (pp. 155-165). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Golachowska, E. (2008). Recenzja książki Kojego Mority Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach ma Litwie (region trocki) i Białorusi (region iwieneicki). Acta Baltico-Slavica, 2008(32), 259-262.
 • Golachowska, E. (2008). Współczesna dwujęzyczność mieszkańców Sokółszczyzny. In L. Suchomłynow (Ed.), Fenomen pogranicz kulturowych: Współczesne tendencje (pp. 116-121). Polskie towarzystwo kulturalno-oświatowe „Odrodzenie” w Berdiańsku.
 • Golachowska, E. (2009). Język religii na pograniczy polsko-wschodniosłowiańskim. Postulaty badawcze. In W. Burszta, M. Dudziak, & R. Piotrowski (Eds.), Europa-Slavia-Germania: In poszukiwaniu tożsamości (pp.135-146). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Golachowska, E. (2009). Zmiany języka w sferze religii na obszarze dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Aspekty socjolingwistyczne. In E. Skorupska-Raczyńska & J. Rutkowska (Eds.), Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza II(pp. 129-136). Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej.
 • Golachowska, E. (2010). Język modlitwy na współczesnej Grodzieńszczyźnie. In Z. Sawaniewska-Mochowa & J. Mędelska (Eds.), Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego: Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy (pp. 222-239). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Golachowska, E. (2010), Socjolingwistyczne problemy opisu współczesnej polszczyzny na Grodzieńszczyźnie. In E. Skorupska-Raczyńska & J. Rutkowska (Eds.), Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza III (s. 59-66). Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej.
 • Golachowska, E. (2011). Język katechezy a tożsamość narodowa katolików na Grodzieńszczyźnie. In I. Masoit & H. Sokołowska (Eds.), Tożsamość na styku kultur 2 (pp. 228-236). Edukologija.
 • Golachowska, E. (2011). Po polsku czy białorusku? Narodowościowe i językowe wybory młodego pokolenia katolików na Grodzieńszczyźnie. In E. Golachowska & A. Zielińska (Eds.), Wokół religii i jej języka (pp.105-112). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Golachowska, E. (2012). Funkcjonowanie polszczyzny w środowisku młodzieży z rodzin katolickich na Białorusi. In J. Rieger (Ed.), Język polski dawnych kresów wschodnich (pp. 75-82). Semper.
 • Golachowska, E. (2013). Język i identyfikacja narodowa katolików na wschodniej Białorusi. In E. Nowicka & M. Głuszkowski (Eds.), Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe (pp. 43-54). Eikon.
 • Golachowska, E. (2015). Antroponimia katolików w Świrze na północnozachodniej Białorusi w drugiej połowie XX wieku jako wynik kontaktów językowych i kulturowych. In A. Rudenka (Ed.), Iazykovoĭ kontakt. RIVSH.
 • Golachowska, E. (2015). Między (rosyjskojęzycznym) miastem a (białoruskojęzyczną) wsią: Zmiany prestiżu i dystrybucji języków na Białorusi w drugiej połowie XX wieku: Szkic socjolingwistyczny. In K. Glinianowicz & K. Kotyńska (Eds.), Obce/swoje: Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XX–XXI wieku (pp. 28-38). Wydawnictwo Scriptum.
 • Golachowska, E. (2015). Współczesny Kościół katolicki na Białorusi wobec dziedzictwa prawosławia i polskiego katolicyzmu: Zagadnienia socjolingwistyczne. In D. Gil & M. Kuczyńska (Ed.), Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych (pp. 257-268). Wydawnictwo Scriptum.
 • Golachowska, E. (2016). Katolicy na Białorusi: Tożsamość na styku kultur. In I. Masojć & H. Sokołowska (Eds.), Tożsamość na styku kultur = Tapatybė kultūrų sankirtoje: Zbiór studiów: T. 3 (pp. 262-274). Litewski Uniwersytet Edukologiczny.
 • Golachowska, E. (2017). Simvolicheskaia tsennost’ i kommunikativnaia funktsiia belorusskogo i pol’skogo iazykov v Belarusi. In G. Neshchimenko (Ed.), Aktyal’nye ėtnoiazykovye i ėtnokul’turnye problemy sovremennosti (pp. 327-334). Institut Slavianovedeniia RAN.
 • Golachowska, E. (2016). Shmatmoŭe sfery sakrum katalikoŭ u Belarusi. In V. Kurcova, N. Snihirova, M. Jankowiak, & M. Ostrówka (Eds.), Belaruska-pol’skiia kul’turna-moŭnyia ŭzaemadachynenni: Ad historii da suchasnastsi (pp. 89-105). Akademia Nauk Białorusi.
 • Golachowska, E. (2017). Katoliki ŭ Belarusi: Pakalenchyia peremeny i ikh intėrprėtatsyi. In R. Kaleta (Ed.), Białoruś w dyskursie naukowym (pp. 61-76). Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Golachowska, E. (2017). Catholics in Belarus: The deconstruction of Polish identity? Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 2017(49), 1-13. https://doi.org/10.11649/sn.1156
 • Golachowska, E. (2018). Katolickie słownictwo religijne we współczesnym języku białoruskim. Leksykografia i socjolingwistyka. In Z. Greń (Ed.), Z polskich studiów slawistycznych: Językoznawstwo (pp. 51-60). Wydawnictwo UAM.

Academic papers in cooperation:

 • Golachowska, E., & Zielińska, A. (2008). Język drobnej szlachty w literaturze naukowej. In H. Sędziak & M. Frąckiewicz(Eds.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia: T. XII (pp. 51-64). Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Engelking, A., Golachowska, E., & Zielińska, A. (2008). Tożsamość, język i pamięć w sytuacji pogranicza: Uwagi wprowadzające. In A. Engelking, E. Golachowska, & A. Zielińska (Eds.), Rodzina – Tożsamość – Język: Metody badania przeszłości na pograniczu słowiańsko-bałtyckim (pp. 7-24). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Golachowska, E., & Zielińska, A. (2011). Wprowadzenie. In E. Golachowska & A. Zielińska (Eds.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości: Wokół religii i jej języka (pp. 9-13). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Golachowska, E., & Ostrówka, M. (2011). Bobrujszczyzna – Ojczyzna Floriana Czarnyszewicza wczoraj i dziś. Acta Baltico-Slavica, 2011(34), 237-263. https://doi.org/10.11649/abs.2011.017
 • Golachowska, E., & Ostrówka, M. (2012). Polszczyzna na Mohylewszczyźnie – Przeszłość i stan obecny (Raport z badań terenowych). Acta Baltico-Slavica, 2012(36), 113-137. https://doi.org/10.11649/abs.2012.010
 • Golachowska, E., & Zielińska, A. (2012). Wprowadzenie. In E. Golachowska & A. Zielińska (Eds.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości: Tożsamość wobec wielojęzyczności (pp. 9-11). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Golachowska, E. & Krasowska, H. (2012). Czy powstaje „nowa polszczyzna kresowa?” In M. Korytkowska, H. Popowska-Taborska, Z. Rudnik-Karwatowa, & J. Siatkowski (Eds.), Z polskich studiów slawistycznych: Seria 12: Językoznawstwo (pp. 53-59). Komitet Słowianoznawstwa PAN.
 • Golachowska, E., & Pazio-Wlazłowska, D. (2015). Wprowadzenie. In E. Golachowska & D. Pazio-Wlazłowska (Eds.),Konstrukcje i destrukcje tożsamości IV: Wartości w świecie słowiańskim (pp. 5-6). Instytut Slawistyki PAN.

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies, in accordance with the current browser settings. Privacy policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close