Dr Małgorzata Kasner

Literary studies expert, lithuanist

e-mail: malgorzata.kasner@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3863-2268

Research interests

 • Culture of memory of a post-communist city;
 • Memory and literature;
 • Polish-Lithuanian cultural relation.

Publications

Sleceted academic articles:
 • Kasner, Małgorzata. (1999). Czesław Miłosz i „Literatūros lankai“ („Arkusze Literackie”), Buenos Aires 1952-1959).  Tygiel Kultury, 1999(10/12), 146-154.
 • Kasner, Małgorzata. (2001). Atminties darbas. Praca nad pamięcią. In Günter Grass, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tomas Venclova oraz Martin Wälde (Eds.), Pokalbiai apie atminties ateitį. Gespräche über die Zukunft der Erinnerung. Rozmowy o przyszłości pamięci. (pp.18-24). Vilnius: Baltos lankos.
 • Kasner, Małgorzata. (2006). Polsko-litewskie dziedzictwo kulturowe na Litwie: Iłgów – Ilguva. In R. Ūsienė (Ed.), Ilguvos dvaro takais… Scieżkami iłgowskiego dworu (pp. 97-102). Šakiai
 • Kasner, Małgorzata. (2008). Po co lituanistom Kresy? Prace Filologiczne. Seria literaturoznawcza, 55, 131-142.
 • Kasner, Małgorzata. (2009). Wilno na przełomie XX/XXI wieku: pamięć i współczesność (na podstawie wybranych esejów Czesława Miłosza, Tomasa Venclovy i Vaidotasa Daunysa). Lituanistika. Lithuanian studies, Acta Litteraria  Comparativa, 2009(4), 194-205.
 • Kasner, Małgorzata. (2010). Wilno – na pograniczu pamięci.  Kilka uwag o badaniu pamięci na pograniczu (Vilna: in the borderland of memories. Some remarks on the problem of memory in a borderland). In Aliaksandr Smalianchuk (Ed.), Homo Historicus 2009, The Annual of Anthropological History (pp. 387-395). Vilnius: EHU.
 • Kasner, Małgorzata. (2012). Recepcja litewska „W pustyni i w puszczy“. In Jerzy Axer oraz Tadeusz Bujnicki (Eds.), Wokół “W pustyni i w puszczy”. W stulecie pierwodruku powieści (pp. 549-553). Kraków: Universitas.
 • Kasner, Małgorzata. (2017). O metodologii badań kultury pamięci miasta postsocjalistycznego (na przykładzie współczesnego Wilna). Slavistica Vilnensis, 62, 277-290.
 • Kasner, Małgorzata. (2017). Recenzja: Dangiras Mačiulis, Darius Staliūnas, Vilnius – Lietuvos sostinė: problema tautinės valstybės projekte (XIX a. pabaiga – 1940 m.) [„Wilno – stolica Litwy: problem w projekcie państwa narodowego (koniec XIX w. – 1940 r.)”], Lietuvos istorijos institutas, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. Acta Baltico-Slavica, 41, 331-341.
Monograph:
 • Kasner, Małgorzata. (2002). Juozas Kėkštas – paribio poetas. Naujosios literatūros studijos. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
Varia:
 • Translations of Lithuanian literature (Among others, poems S. Birgelis from the volume: “Tarp krantu. Eilėraščiai ir poemos = Między brzegami. Wiersze i poematy”, Punskas: Ausra, 1992; poems and prose J. Vaičiūnaitė, V. Juknaitė published in anthology “Sen Mendoga. Antologia literatury litewskiej lat dziewięćdziesiątych”, Warszawa: Książka i Wiedza, 2001) and academic texts in the field of history, political science, history of Lithuanian literature and art.