Dr Małgorzata Kasner

Literaturoznawczyni, lituanistka

e-mail: malgorzata.kasner@wp.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3863-2268

Zainteresowania naukowe

 • Kultura pamięci miasta postkomunistycznego;
 • Pamięć i literatura;
 • Polsko-litewskie związki kulturowe.

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Członek redakcji „Acta Baltico-Slavica”;
 • Prezes Fundacji Slawistycznej.

Nagrody i odznaczenia

 • 2005: Nagroda Sejmu Republiki Litewskiej im. Felicji Bortkevičienė za wkład w rozwój relacji kulturalnych i dziedzictwa kulturowego z Republiką Litewską w latach 2000–2005;
 • 2015: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP B. Zdrojewskiego, za wkład w rozwój relacji kulturalnych i dziedzictwa kulturowego z Republiką Litewską w latach 2009–2015;
 • 2015: Medal Ministerstwa Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej za wkład w rozwój dialogu polsko-litewskiego oraz współpracę w dziedzinie oświaty i nauki;
 • 2016: Nagroda im. Jerzego Giedroycia Forum Współpracy i Dialogu Polsko-Litewskiego im. Jerzego Giedroycia w Wilnie za wkład w rozwój i wzmacnianie współpracy polsko-litewskiej.

Stypendia

 • Czerwiec 1993 – grudzień 1993: stypendium MEN na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego; przygotowania do pracy doktorskiej;
 • Lipiec 1992: stypendium paryskiej „Kultury” dla tłumaczy literatury litewskiej; prace nad przekładami poezji litewskiej (J. Degutytė i J. Vaičiūnaitė) oraz prace krytycznoliterackie na temat Cz. Miłosza, Jana Twardowskiego, Juozasa Adomaviciusa-Kėkštasa.

Publikacje

Wybrane artykuły:
 • Kasner, Małgorzata. (1999). Czesław Miłosz i „Literatūros lankai“ („Arkusze Literackie”), Buenos Aires 1952-1959).  Tygiel Kultury, 1999(10/12), 146-154.
 • Kasner, Małgorzata. (2001). Atminties darbas. Praca nad pamięcią. W Günter Grass, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tomas Venclova oraz Martin Wälde (Red.), Pokalbiai apie atminties ateitį. Gespräche über die Zukunft der Erinnerung. Rozmowy o przyszłości pamięci. (ss.18-24). Vilnius: Baltos lankos.
 • Kasner, Małgorzata. (2006). Polsko-litewskie dziedzictwo kulturowe na Litwie: Iłgów – Ilguva. W R. Ūsienė (Red.), Ilguvos dvaro takais… Scieżkami iłgowskiego dworu (ss. 97-102). Šakiai
 • Kasner, Małgorzata. (2008). Po co lituanistom Kresy? Prace Filologiczne. Seria literaturoznawcza, 55, 131-142.
 • Kasner, Małgorzata. (2009). Wilno na przełomie XX/XXI wieku: pamięć i współczesność (na podstawie wybranych esejów Czesława Miłosza, Tomasa Venclovy i Vaidotasa Daunysa). Lituanistika. Lithuanian studies, Acta Litteraria  Comparativa, 2009(4), 194-205.
 • Kasner, Małgorzata. (2010). Wilno – na pograniczu pamięci.  Kilka uwag o badaniu pamięci na pograniczu (Vilna: in the borderland of memories. Some remarks on the problem of memory in a borderland). W Aliaksandr Smalianchuk (Red.), Homo Historicus 2009, The Annual of Anthropological History (ss. 387-395). Vilnius: EHU.
 • Kasner, Małgorzata. (2012). Recepcja litewska „W pustyni i w puszczy“. W Jerzy Axer oraz Tadeusz Bujnicki (Red.), Wokół „W pustyni i w puszczy“. W stulecie pierwodruku powieści (ss. 549-553). Kraków: Universitas.
 • Kasner, Małgorzata. (2017). O metodologii badań kultury pamięci miasta postsocjalistycznego (na przykładzie współczesnego Wilna). Slavistica Vilnensis, 62, 277-290.
 • Kasner, Małgorzata. (2017). Recenzja: Dangiras Mačiulis, Darius Staliūnas, Vilnius – Lietuvos sostinė: problema tautinės valstybės projekte (XIX a. pabaiga – 1940 m.) [„Wilno – stolica Litwy: problem w projekcie państwa narodowego (koniec XIX w. – 1940 r.)”], Lietuvos istorijos institutas, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. Acta Baltico-Slavica, 41, 331-341.
Monografia:
 • Kasner, Małgorzata. (2002). Juozas Kėkštas – paribio poetas. Naujosios literatūros studijos. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
Varia:
 • Tłumaczenia litewskiej literatury pięknej (m.in. wiersze S. Birgelisa z tomu: „Tarp krantu. Eilėraščiai ir poemos = Między brzegami. Wiersze i poematy”, Punskas: Ausra, 1992; wiersze i proza J. Vaičiūnaitė, V. Juknaitė opublikowane w antologii „Sen Mendoga. Antologia literatury litewskiej lat dziewięćdziesiątych”, Warszawa: Książka i Wiedza, 2001) oraz tekstów naukowych z zakresu historii, politologii, historii literatury i sztuki litewskiej.