Dr hab. Piotr Sobotka, prof. IS PAN

Zdjęcie profilowe pracownika

Linguist

e-mail: piotr.sobotka@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6880-8255

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Sobotka3

Zainteresowania naukowe

 • Theory of language;
 • Historical and comparative Slavic and Indo-European linguistics;
 • Biblical Hebrew;
 • Etymology;
 • Historical syntax of the Slavic languages;
 • Semantics;
 • Development of function words;
 • Grammaticalization and lexicalization processes in the language.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Societas Linguistica Europaea;
 • International Etymological Commission on Etymology of the International Committee of Slavist;
 • Committee of Linguistics of the Polish Academy of Sciences;
 • Theory of the Language Department of the Polish Academy of Sciences;
 • Laboratory of Pragmatics and Linguistic Semantics, University of Warsaw;
 • Slavic Linguistic Society.

Nagrody i odznaczenia

Award of the Rector of the Nicolaus Copernicus University for achievements in science (2018).

Publikacje

Monograph:

 • Sobotka, Piotr. (2015). Etymologizowanie i etymologia. Od semantyki ontologicznej do etymologii hermeneutycznej. Warszawa: BEL Studio.

Co-authored monographs:

 • Sobotka, Piotr. (2015). Selected entries. In Radosław Pawelec (Ed), Słownik zapomnianych wyrażeń funkcyjnych (pp. ). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Dobaczewski, Adam; Sobotka, Piotr, & Żurowski, Sebastian. (2018). Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Translations of books and articles:

 • Apresjan, Jurij. D. (2012). Z warsztatu leksykografa (Zofia Zaron, Ed., Piotr Sobotka, Maksim Duszkin, Jolanta Chojak, & A. Sobotka, Trans.). Warszawa: Wydział Polonistyki UW – Pracownia Pragmatyki i Semantyki Językoznawczej IPS – BEL Studio.
 • Frajzyngier, Zygmunt, & Shay, Erin. (2013). Współdziałanie podsystemów w strukturze języka (Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Ed. & Piotr Sobotka, Trans.). Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hentschel, Gerd, & Renz, Martin. (2018). Przymiotniki lub przysłówki w funkcji depiktywów w języku polskim i rosyjskim (Piotr Sobotka, Trans.). In Adam Dobaczewski, Andrzej Moroz, & Piotr Sobotka (Eds.), Sens i konwencje w języku. Studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu (pp. 157–178). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Bibliographies:

 • Sobotka, Piotr., Kupiszewski, Władysław, & Siatkowski, Janusz. (Eds.). (2005). Prace Filologiczne. Bibliografia. Warszawa: Instytut Języka Polskiego UW.

Edited and co-edited monographs:

 • Zaron, Zofia, & Sobotka, Piotr. (Eds.). (2010). Słowo i wypowiedź 1. Zbiór zadań do nauki o języku polskim. Warszawa: Wydział Polonistyki UW – BEL Studio.
 • Sobotka, Piotr. (Ed.). (2012). Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Profesorowi Andrzejowi Bogusławskiemu, Toruń, 16 maja 2012 roku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Sobotka, Piotr. (Ed.). (2013). Symposia Linguistica Thorunensia II. Langue i parole: w stulecie śmierci Ferdinanda de Saussurea. Warszawa: BEL Studio.
 • Moroz, Andrzej; Sobotka, Piotr, & Żabowska, Magdalena. (Eds.). (2014). Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata. Warszawa: Instytut Języka Polskiego UMK – BEL Studio.
 • Dobaczewski, Adam; Moroz, Andrzej, & Sobotka, Piotr. (Eds.). (2018). Sens i konwencje w języku. Studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Articles in academic journals:

 • Sobotka, Piotr. (1999–2000). Norwid a Chrześcijaństwo. Studia Norwidiana, 17–18, 377–383.
 • Sobotka, Piotr. (2002-2003). Antynomia, katabaza i morskie wędró Studia Norwidiana, 20–21, 208–222
 • Sobotka, Piotr. (2004–2005). Notatki językowe: fenomenologia, personalizm, frazeologia, gramatyka. Studia Norwidiana, 22–23, 181–187.
 • Sobotka, Piotr. (2007). Staro- i nowotestamentowe źródła judeochrześcijańskiego pojęcia nadziei − Prace Filologiczne, 53, 543–556.
 • Sobotka, Piotr, & Zbrzeżny, Jakub. (2007). Litania do Najświętszej Maryi Panny przyjęta przez Zakon [kaznodziejów]. Prace Filologiczne, 52, 301–338.
 • Sobotka, Piotr. (2009). Czy Piłat był zainteresowany tym, co to jest prawda? Linguistica Copernicana, 2(2), 31–56. https://doi.org/10.12775/LinCop.2009.018
 • Dubisz, Stanisław; Heliasz, Celina; Sobotka, Piotr; Stępień, Marzena; Dróżdż-Łuszczyk, Katarzyna; Zaron, Zofia, & Chojak, Jolanta. (2009). O pracy nad projektem „Synchroniczno‑diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi”. Poradnik Językowy, 9, 37–45.
 • Sobotka, Piotr. (2010). Norwidowska koncepcja nadziei. Linguistica Copernicana, 2(4), 69–99. https://doi.org/10.12775/LinCop.2010.020
 • Dubisz, Stanisław, & Sobotka, Piotr. (2010). Informacja diachroniczna w badaniach współczesnych pospolitych nazw osobowych (uwagi z zakresu leksykografii i etymologii). Poradnik Językowy, 8, 5–28.
 • Sobotka, Piotr. (2011). Historia badań etymologicznych w świetle koncepcji i metod współczesnej lingwistyki. Etymologizowanie Yāski i Platona. Linguistica Copernicana, 6(2), 247–294. https://doi.org/10.12775/LinCop.2011.033
 • Sobotka, Piotr. (2011). Wiedza i wszechwiedza. Czy człowiek może mieć wolną wolę, jeśli Bóg wie wszystko? Poradnik Językowy, 1, 72–83.
 • Sobotka, Piotr. (2011). Семантическая мотивация в этимологических исследованиях. Крымскопольский сборник научных работ, 9, 245–256.
 • Sobotka, Piotr. (2012). Funkcjonalna interpretacja tekstów historycznych. Dwa typy prolepsy w języku greckim na przykładzie Medei Eurypidesa (248-249) i Ewangelii wg św. Jana (12, 12-13). Linguistica Copernicana, 7(1), 53–85. https://doi.org/10.12775/LinCop.2012.020
 • Sobotka, Piotr. (2014). Etymologia a typy pochodności – casus rzeczowników zakończonych na –holik i –ant. Polonica, 34, 247–260.
 • Sobotka, Piotr. (2015). Współdziałanie podsystemów języka w perspektywie badań etymologicznych. Znaczenie i rozwój słowiańskich zaimków *vьχakъ i *edьnakъ. Linguistica Copernicana, 12, 157–211. https://doi.org/10.12775/LinCop.2015.007
 • Sobotka, Piotr. (2016). Witold Mańczak (1924–2016). Dorobek Profesora Mańczaka na tle paradygmatów lingwistycznych. Linguistica Copernicana, 13, 15–31. https://doi.org/10.12775/LinCop.2016.001
 • Sobotka, Piotr, & Żabowska, Magdalena. (2017). Wyodrębnianie, dekodowanie i klasyfikacja historycznych jednostek języka. LingVaria, 24(2), 113–133. https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.07
 • Sobotka, Piotr. (2018). Andriej Anatoliewicz Zalizniak (1935–2017). „Po prostu geniusz”. Linguistica Copernicana, 15, 19–23. https://doi.org/10.12775/LinCop.2018.002
 • Sobotka, Piotr. (2018). Zmiany zależności składniowych północnosłowiańskich przymiotników odmiany prostej. Prace Filologiczne, 72, 333–344.
 • Sobotka, Piotr. (2019). Wilhelm von Humboldt, Han Baudouin de Courtenay i Ferdinand de Saussure: pochodzenie i rozwój nowożytnej myśli lingwistycznej, inspiracje. Linguistica Copernicana, 16.

Articles/chapters in monographs:

 • Sobotka, Piotr. (2002). Negatywne uczucia w „Vade-mecum” a Norwidowski horyzont aksjologiczny. In Józef Fert, & Piotr Chlebowski (Eds.), Norwid a chrześcijaństwo (pp. 421–448). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Puzynina, Jadwiga, & Sobotka, Piotr. (2002). Norwid – prorok? In Czesław P. Dutka (Ed.), Norwid – nasz współczesny. Profecja i recepcja (pp. 13–21). Zielona Góra: Pro Libris.
 • Sobotka, Piotr. (2003). „Pośrodku swojej nocy”. Jeszcze o cierpieniu w poezji księdza Janusza Stanisława Pasierba. In Bernadetta Kuczera-Chachulska, Małgorzata Łukaszuk, & Maria Prussak (Eds.), Janusz St. pasierb – poeta (pp. 73–90). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Sobotka, Piotr. (2003). Tableau des conjugaisons. In B. Assaf, M. Derwich, & S. Wójcik (Eds.), Larousse Poche. Dictionary English – Polish, Polish – English (pp. I-IX). Paris: Larousse.
 • Sobotka, Piotr. (2005). Wstęp. In Piotr Sobotka, Władysław Kupiszewski, & Janusz Siatkowski (Eds.), „Prace Filologiczne”. Bibliografia (pp. 9–10). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sobotka, Piotr. (2006). Od predykacji do nominacji – próba rekonstrukcji żydowskiej wizji Boga na przykładzie Jego biblijnych i talmudycznych określeń. In Halina Karaś (Ed.), Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej (pp. 295–305). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sobotka, Piotr. (2007). Hiob czy Job. In Aleksandra Kubiak-Sokół (Ed.), Poprawnie po polsku (pp. 190–191). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sobotka, Piotr. (2010). Czy diabeł może wierzyć, że Bóg istnieje? Kłopoty z aksjologicznym nacechowaniem przedmiotu wiary wyrażonej predykatem wierzyć, że_. In Jolanta Chojak, Tomasz Korpysz, & Krystyna Waszakowa (Eds.), Człowiek – słowo – świat (pp. 272–287). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sobotka, Piotr. (2010). O naturze sumienia. In Anna Pajdzińska & Ryszard Tokarski (Eds.), Relatywizm w języku i kulturze (pp. 125–140). Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie­‑Skłodowskiej.
 • Sobotka, Piotr. (2010). Propedeutyka wiedzy o języku. In Zofia Zaron & Piotr Sobotka (Eds.), Słowo i wypowiedź 1. Zbiór zadań do nauki o języku polskim (pp. 11–63). Warszawa: Wydział Polonistyki UW – BELL Studio.
 • Dubisz, Stanisław, & Sobotka, Piotr. (2011). Informacja diachroniczna w badaniach współczesnych pospolitych nazw osobowych (uwagi z zakresu leksykografii i etymologii). In Zofia Zaron & Stanisław Dubisz (Eds.), Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych” (pp. 19–41). Warszawa: BEL Studio.
 • Dubisz, Stanisław; Heliasz, Celina; Sobotka, Piotr; Stępień, Marzena; Dróżdż-Łuszczyk, Katarzyna; Zaron, Zofia, & Chojak, Jolanta. (2011). O pracy nad projektem „Synchroniczno‑diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi”. In Zofia Zaron, & Stanisław Dubisz (Eds.), Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych” (pp. 11–18). Warszawa: BEL Studio.
 • Sobotka, Piotr. (2012). Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta. In Grażyna Halkiewicz-Sojak, Józef. M. Ruszar, & Radosław Sioma (), Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta (pp. 193–216). Toruń–Kraków: Wydawnictwo JMR Trans‑Atlantyk.
 • Sobotka, Piotr. (2012). Teorie zmian semantycznych a motywacja semantyczna. In Karolina Lisczyk-Kubina & Marcin Maciołek (Eds.), Ruch w języku – język w ruchu (pp. 35–48). Katowice: Uniwersytet Śląski – Wydawnictwo Gnome.
 • Sobotka, Piotr, & Żabowska, Magdalena. (2013). Fakty języka a fakty mowy. Rzeczywistość ⇐ świat: składnia. In Piotr Sobotka (Ed.), Symposia Linguistica Thorunensia II. Langue i parole: wstulecie śmierci Ferdinanda de Saussurea (pp. 57–60). Warszawa: BEL Studio.
 • Sobotka, Piotr. (2014). Etymologiczność narracji. In Dorota Filar & Dorota Piekarczyk (Eds.), Narracyjność języka i kultury (pp. 219–237). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej.
 • Sobotka, Piotr. (2014). Od zaimka do wyrażenia funkcyjnego. Dzieje prasłowiańskiego zaimka *vьs-akъ i jego kontynuantó In Andrzej Moroz, Piotr Sobotka, & Magdalena Żabowska (Eds.), Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata (pp. 141–161). Warszawa: BEL Studio.
 • Sobotka, Piotr. (2014). Partykuły greckie – pochodzenie i wybrane problemy opisu. In Krystyna Kleszczowa, & Anna Szczepanek (Eds.), Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej (pp. 133–167). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Sobotka, Piotr. (2015). ‘Each of…’ or ‘almost each of…’. The origin and the initial function of the suffix *-ak– in depronominal, deadjectival, and denumeral formations. In Ilona Janyšková & Helena Karlíková (Eds.), Etymological Research into Old Church Slavonic (pp. 347–360). Praha: Nakladatelství Lidové
 • Sobotka, Piotr. (2015). Słowiański morfem *-ak– w formacjach odzaimkowych i odprzymiotnikowych. In Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, & Olga Stramczewska (Eds.), Jak badać teksty staropolskie (pp. 173–190). Poznań: Wydawnictwo Rys.
 • Sobotka, Piotr. (2015). Zametki po ėtimologii i semantike slov, obrazovannykh ot praslav. *jʹst-. In Elena L. Berezovich (Ed.), Ėtnolingvistika. Onomastika. Ėtimologii͡a. Materialy III Mezhdunarodnoĭ nauchnoĭ konferent͡sii. Ekaterinburg, 7–11 senti͡abri͡a 2015 g. (pp. 250–251). Ekaterinburg: Izdatelʹstvo Uralʹskogo universiteta.
 • Sobotka, Piotr. (2016). Biblijne rzeczowniki dualia i pluralia tantum oraz ich słowiańskie odpowiedniki. In Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, & Arleta Szulc (Eds.), Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi (Vol. 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Język – Dialekt – Piśmiennictwo, pp. 167–188). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Sobotka, Piotr. (2016). Szerokie wrota Pracowni… In Tomasz Korpysz, Jadwiga Puzynina, Barbara Subko, & Ewa Teleżyńska (Eds.), Norwid i my… O Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida (pp. 139–141). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • Sobotka, Piotr. (2017). Jan Baudouin de Courtenay – językoznawca filozoficzny, gramatyk. In Zofia Zaron, & Zbigniew Greń (Eds.), My z nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego (pp. 7–25). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Sobotka, Piotr. (2017). Komentarz językowy a interpretacja i rozumienie tekstu dawnego. In Karolina Borowiec, Dorota Masłej, Tomasz Mika, & Dorota Rojszczak-Robińska (Eds.), Jak wydawać teksty dawne (pp. 313–334). Poznań: Wydawnictwo Rys.
 • Sobotka, Piotr. (2018). Jednostka opisu języka dawnego. In Magdalena Pastuchowa & Mirosława Siuciak (Eds.), Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy (pp. 325–336). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Sobotka, Piotr. (2018). Iście sie ciebie nie zaprzę. Etymologia i rozwój prasłowiańskiego *jьst– i jego derywató In Jolanta Chojak, & Zofia Zaron (Eds.), Ku rzeczom niebłahym (pp. 207–221). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego–BEL Studio Sp. z o.o.
 • Sobotka, Piotr. (2018). Powstawanie słowiańskich przysłówków w świetle danych etymologicznych i historycznoskładniowych (interpretacja funkcjonalna). In Zbigniew Greń (Ed.), Prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018. Językoznawstwo (pp. 315–324). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Sobotka, Piotr. (2018). Polskie wyrażenia funkcyjne pochodzenia czeskiego. In Adam Dobaczewski, Andrzej Moroz, & Piotr Sobotka (Eds.), Sens i konwencje w języku. Studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu (pp. 291–310). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Sobotka, Piotr. (2018). Uniwersalizacja jako mechanizm (poza)językowy (na przykładzie motywacji semantycznej indoeuropejskich nazw ‘nadziei’). In Jolanta Chojak & Zofia Zaron (Eds.), O języku dla Anny Wierzbickiej (pp. 221–234). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – BEL Studio.
 • Sobotka, Piotr. (2019). The grammaticalization approach to an etymological reconstruction: A case of Slavic epistemic lexis. In O. Spevak (Ed.), Book of Abstracts. 52nd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. 21st–24th August 2019. Leipzig University, Germany (pp. 659–660). Leipzig: Societas Linguistica Europaea.
 • Sobotka, Piotr. (2019). Pojęcie hierarchii w koncepcji języka Jerzego Kuryłowicza. In Zbigniew Greń, Krystyna Kleszczowa, & Zofia Zaron (Eds.), My z Nich 3. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku (pp. 135–143). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.