Dr hab. Piotr Sobotka, prof. IS PAN

Zdjęcie profilowe pracownika

Językoznawca

e-mail: piotr.sobotka@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6880-8255

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Sobotka3

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Societas Linguistica Europaea;
 • Międzynarodowa Komisja Etymologiczna przy MKS;
 • Komitet Językoznawstwa PAN;
 • Sekcja Teorii Języka PAN;
 • Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej UW;
 • Slavic Linguistic Society.

Publikacje

Monografie:

 • Sobotka, Piotr. (2015). Etymologizowanie i etymologia. Od semantyki ontologicznej do etymologii hermeneutycznej. Warszawa: BEL Studio.

Książki współautorskie:

 • Sobotka, Piotr. (2015). Wybrane hasła. W Radosław Pawelec (Red.), Słownik zapomnianych wyrażeń funkcyjnych (ss. ). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Dobaczewski, Adam; Sobotka, Piotr, & Żurowski, Sebastian. (2018). Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Przekłady książek i artykułów:

 • Apresjan, Jurij. D. (2012). Z warsztatu leksykografa (Zofia Zaron, Red., Piotr Sobotka, Maksim Duszkin, Jolanta Chojak, & A. Sobotka, Tłum.). Warszawa: Wydział Polonistyki UW – Pracownia Pragmatyki i Semantyki Językoznawczej IPS – BEL Studio.
 • Frajzyngier, Zygmunt, & Shay, Erin. (2013). Współdziałanie podsystemów w strukturze języka (Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Ed. & Piotr Sobotka, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hentschel, Gerd, & Renz, Martin. (2018). Przymiotniki lub przysłówki w funkcji depiktywów w języku polskim i rosyjskim (Piotr Sobotka, Tłum.). W Adam Dobaczewski, Andrzej Moroz, & Piotr Sobotka (Red.), Sens i konwencje w języku. Studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu (ss. 157–178). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Bibliografie:

 • Sobotka, Piotr., Kupiszewski, Władysław, & Siatkowski, Janusz. (Red.). (2005). Prace Filologiczne. Bibliografia. Warszawa: Instytut Języka Polskiego UW.

Publikacje redagowane lub współredagowane:

 • Zaron, Zofia, & Sobotka, Piotr. (Red.). (2010). Słowo i wypowiedź 1. Zbiór zadań do nauki o języku polskim. Warszawa: Wydział Polonistyki UW – BEL Studio.
 • Sobotka, Piotr. (Red.). (2012). Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Profesorowi Andrzejowi Bogusławskiemu, Toruń, 16 maja 2012 roku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Sobotka, Piotr. (Red.). (2013). Symposia Linguistica Thorunensia II. Langue i parole: w stulecie śmierci Ferdinanda de Saussurea. Warszawa: BEL Studio.
 • Moroz, Andrzej; Sobotka, Piotr, & Żabowska, Magdalena. (Red.). (2014). Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata. Warszawa: Instytut Języka Polskiego UMK – BEL Studio.
 • Dobaczewski, Adam; Moroz, Andrzej, & Sobotka, Piotr. (Red.). (2018). Sens i konwencje w języku. Studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Publikacje w czasopismach:

 • Sobotka, Piotr. (1999–2000). Norwid a Chrześcijaństwo. Studia Norwidiana, 17–18, 377–383.
 • Sobotka, Piotr. (2002-2003). Antynomia, katabaza i morskie wędró Studia Norwidiana, 20–21, 208–222
 • Sobotka, Piotr. (2004–2005). Notatki językowe: fenomenologia, personalizm, frazeologia, gramatyka. Studia Norwidiana, 22–23, 181–187.
 • Sobotka, Piotr. (2007). Staro- i nowotestamentowe źródła judeochrześcijańskiego pojęcia nadziei − Prace Filologiczne, 53, 543–556.
 • Sobotka, Piotr, & Zbrzeżny, Jakub. (2007). Litania do Najświętszej Maryi Panny przyjęta przez Zakon [kaznodziejów]. Prace Filologiczne, 52, 301–338.
 • Sobotka, Piotr. (2009). Czy Piłat był zainteresowany tym, co to jest prawda? Linguistica Copernicana, 2(2), 31–56. https://doi.org/10.12775/LinCop.2009.018
 • Dubisz, Stanisław; Heliasz, Celina; Sobotka, Piotr; Stępień, Marzena; Dróżdż-Łuszczyk, Katarzyna; Zaron, Zofia, & Chojak, Jolanta. (2009). O pracy nad projektem „Synchroniczno‑diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi”. Poradnik Językowy, 9, 37–45.
 • Sobotka, Piotr. (2010). Norwidowska koncepcja nadziei. Linguistica Copernicana, 2(4), 69–99. https://doi.org/10.12775/LinCop.2010.020
 • Dubisz, Stanisław, & Sobotka, Piotr. (2010). Informacja diachroniczna w badaniach współczesnych pospolitych nazw osobowych (uwagi z zakresu leksykografii i etymologii). Poradnik Językowy, 8, 5–28.
 • Sobotka, Piotr. (2011). Historia badań etymologicznych w świetle koncepcji i metod współczesnej lingwistyki. Etymologizowanie Yāski i Platona. Linguistica Copernicana, 6(2), 247–294. https://doi.org/10.12775/LinCop.2011.033
 • Sobotka, Piotr. (2011). Wiedza i wszechwiedza. Czy człowiek może mieć wolną wolę, jeśli Bóg wie wszystko? Poradnik Językowy, 1, 72–83.
 • Sobotka, Piotr. (2011). Семантическая мотивация в этимологических исследованиях. Крымскопольский сборник научных работ, 9, 245–256.
 • Sobotka, Piotr. (2012). Funkcjonalna interpretacja tekstów historycznych. Dwa typy prolepsy w języku greckim na przykładzie Medei Eurypidesa (248-249) i Ewangelii wg św. Jana (12, 12-13). Linguistica Copernicana, 7(1), 53–85. https://doi.org/10.12775/LinCop.2012.020
 • Sobotka, Piotr. (2014). Etymologia a typy pochodności – casus rzeczowników zakończonych na –holik i –ant. Polonica, 34, 247–260.
 • Sobotka, Piotr. (2015). Współdziałanie podsystemów języka w perspektywie badań etymologicznych. Znaczenie i rozwój słowiańskich zaimków *vьχakъ i *edьnakъ. Linguistica Copernicana, 12, 157–211. https://doi.org/10.12775/LinCop.2015.007
 • Sobotka, Piotr. (2016). Witold Mańczak (1924–2016). Dorobek Profesora Mańczaka na tle paradygmatów lingwistycznych. Linguistica Copernicana, 13, 15–31. https://doi.org/10.12775/LinCop.2016.001
 • Sobotka, Piotr, & Żabowska, Magdalena. (2017). Wyodrębnianie, dekodowanie i klasyfikacja historycznych jednostek języka. LingVaria, 24(2), 113–133. https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.07
 • Sobotka, Piotr. (2018). Andriej Anatoliewicz Zalizniak (1935–2017). „Po prostu geniusz”. Linguistica Copernicana, 15, 19–23. https://doi.org/10.12775/LinCop.2018.002
 • Sobotka, Piotr. (2018). Zmiany zależności składniowych północnosłowiańskich przymiotników odmiany prostej. Prace Filologiczne, 72, 333–344.
 • Sobotka, Piotr. (2019). Wilhelm von Humboldt, Han Baudouin de Courtenay i Ferdinand de Saussure: pochodzenie i rozwój nowożytnej myśli lingwistycznej, inspiracje. Linguistica Copernicana, 16.

Rozdziały w monografiach:

 • Sobotka, Piotr. (2002). Negatywne uczucia w „Vade-mecum” a Norwidowski horyzont aksjologiczny. W Józef Fert, & Piotr Chlebowski (Red.), Norwid a chrześcijaństwo (ss. 421–448). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Puzynina, Jadwiga, & Sobotka, Piotr. (2002). Norwid – prorok? W Czesław P. Dutka (Red.), Norwid – nasz współczesny. Profecja i recepcja (ss. 13–21). Zielona Góra: Pro Libris.
 • Sobotka, Piotr. (2003). „Pośrodku swojej nocy”. Jeszcze o cierpieniu w poezji księdza Janusza Stanisława Pasierba. W Bernadetta Kuczera-Chachulska, Małgorzata Łukaszuk, & Maria Prussak (Red.), Janusz St. pasierb – poeta (ss. 73–90). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Sobotka, Piotr. (2003). Tableau des conjugaisons. W B. Assaf, M. Derwich, & S. Wójcik (Red.), Larousse Poche. Dictionary English – Polish, Polish – English (ss. I-IX). Paris: Larousse.
 • Sobotka, Piotr. (2005). Wstęp. W Piotr Sobotka, Władysław Kupiszewski, & Janusz Siatkowski (Red.), „Prace Filologiczne”. Bibliografia (ss. 9–10). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sobotka, Piotr. (2006). Od predykacji do nominacji – próba rekonstrukcji żydowskiej wizji Boga na przykładzie Jego biblijnych i talmudycznych określeń. W Halina Karaś (Red.), Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej (ss. 295–305). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sobotka, Piotr. (2007). Hiob czy Job. W Aleksandra Kubiak-Sokół (Red.), Poprawnie po polsku (ss. 190–191). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sobotka, Piotr. (2010). Czy diabeł może wierzyć, że Bóg istnieje? Kłopoty z aksjologicznym nacechowaniem przedmiotu wiary wyrażonej predykatem wierzyć, że_. W Jolanta Chojak, Tomasz Korpysz, & Krystyna Waszakowa (Red.), Człowiek – słowo – świat (ss. 272–287). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sobotka, Piotr. (2010). O naturze sumienia. W Anna Pajdzińska & Ryszard Tokarski (Red.), Relatywizm w języku i kulturze (ss. 125–140). Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie­‑Skłodowskiej.
 • Sobotka, Piotr. (2010). Propedeutyka wiedzy o języku. W Zofia Zaron & Piotr Sobotka (Red.), Słowo i wypowiedź 1. Zbiór zadań do nauki o języku polskim (ss. 11–63). Warszawa: Wydział Polonistyki UW – BELL Studio.
 • Dubisz, Stanisław, & Sobotka, Piotr. (2011). Informacja diachroniczna w badaniach współczesnych pospolitych nazw osobowych (uwagi z zakresu leksykografii i etymologii). W Zofia Zaron & Stanisław Dubisz (Red.), Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych” (ss. 19–41). Warszawa: BEL Studio.
 • Dubisz, Stanisław; Heliasz, Celina; Sobotka, Piotr; Stępień, Marzena; Dróżdż-Łuszczyk, Katarzyna; Zaron, Zofia, & Chojak, Jolanta. (2011). O pracy nad projektem „Synchroniczno‑diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi”. W Zofia Zaron, & Stanisław Dubisz (Red.), Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych” (ss. 11–18). Warszawa: BEL Studio.
 • Sobotka, Piotr. (2012). Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta. W Grażyna Halkiewicz-Sojak, Józef. M. Ruszar, & Radosław Sioma (Red.), Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta (ss. 193–216). Toruń–Kraków: Wydawnictwo JMR Trans‑
 • Sobotka, Piotr. (2012). Teorie zmian semantycznych a motywacja semantyczna. W Karolina Lisczyk-Kubina & Marcin Maciołek (Red.), Ruch w języku – język w ruchu (ss. 35–48). Katowice: Uniwersytet Śląski – Wydawnictwo Gnome.
 • Sobotka, Piotr, & Żabowska, Magdalena. (2013). Fakty języka a fakty mowy. Rzeczywistość ⇐ świat: składnia. W Piotr Sobotka (Red.), Symposia Linguistica Thorunensia II. Langue i parole: wstulecie śmierci Ferdinanda de Saussurea (ss. 57–60). Warszawa: BEL Studio.
 • Sobotka, Piotr. (2014). Etymologiczność narracji. W Dorota Filar & Dorota Piekarczyk (Red.), Narracyjność języka i kultury (ss. 219–237). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej.
 • Sobotka, Piotr. (2014). Od zaimka do wyrażenia funkcyjnego. Dzieje prasłowiańskiego zaimka *vьs-akъ i jego kontynuantó W Andrzej Moroz, Piotr Sobotka, & Magdalena Żabowska (Red.), Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata (ss. 141–161). Warszawa: BEL Studio.
 • Sobotka, Piotr. (2014). Partykuły greckie – pochodzenie i wybrane problemy opisu. W Krystyna Kleszczowa, & Anna Szczepanek (Red.), Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej (ss. 133–167). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Sobotka, Piotr. (2015). ‘Each of…’ or ‘almost each of…’. The origin and the initial function of the suffix *-ak– in depronominal, deadjectival, and denumeral formations. W Ilona Janyšková & Helena Karlíková (Red.), Etymological Research into Old Church Slavonic (ss. 347–360). Praha: Nakladatelství Lidové
 • Sobotka, Piotr. (2015). Słowiański morfem *-ak– w formacjach odzaimkowych i odprzymiotnikowych. W Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, & Olga Stramczewska (Red.), Jak badać teksty staropolskie (ss. 173–190). Poznań: Wydawnictwo Rys.
 • Соботка, Пиотр. (2015). Заметки по этимологии и семантике слов, образованных от праслав. *jьst-. W Елена Л. Березович (Red.), Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Материалы III Международной научной конференции. Екатеринбург, 7–11 сентября 2015 г. (ss. 250–251). Екатеринбург: Издательство Уральского университета.
 • Sobotka, Piotr. (2016). Biblijne rzeczowniki dualia i pluralia tantum oraz ich słowiańskie odpowiedniki. W Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, & Arleta Szulc (Red.), Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi (Vol. 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Język – Dialekt – Piśmiennictwo, pp. 167–188). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Sobotka, Piotr. (2016). Szerokie wrota Pracowni… W Tomasz Korpysz, Jadwiga Puzynina, Barbara Subko, & Ewa Teleżyńska (Red.), Norwid i my… O Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida (ss. 139–141). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • Sobotka, Piotr. (2017). Jan Baudouin de Courtenay – językoznawca filozoficzny, gramatyk. W Zofia Zaron, & Zbigniew Greń (Red.), My z nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego (ss. 7–25). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Sobotka, Piotr. (2017). Komentarz językowy a interpretacja i rozumienie tekstu dawnego. W Karolina Borowiec, Dorota Masłej, Tomasz Mika, & Dorota Rojszczak-Robińska (Red.), Jak wydawać teksty dawne (ss. 313–334). Poznań: Wydawnictwo Rys.
 • Sobotka, Piotr. (2018). Jednostka opisu języka dawnego. W Magdalena Pastuchowa & Mirosława Siuciak (Red.), Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy (ss. 325–336). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Sobotka, Piotr. (2018). Iście sie ciebie nie zaprzę. Etymologia i rozwój prasłowiańskiego *jьst– i jego derywató W Jolanta Chojak, & Zofia Zaron (Red.), Ku rzeczom niebłahym (ss. 207–221). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego–BEL Studio Sp. z o.o.
 • Sobotka, Piotr. (2018). Powstawanie słowiańskich przysłówków w świetle danych etymologicznych i historycznoskładniowych (interpretacja funkcjonalna). W Zbigniew Greń (Red.), Prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018. Językoznawstwo (ss. 315–324). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Sobotka, Piotr. (2018). Polskie wyrażenia funkcyjne pochodzenia czeskiego. W Adam Dobaczewski, Andrzej Moroz, & Piotr Sobotka (Red.), Sens i konwencje w języku. Studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu (ss. 291–310). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Sobotka, Piotr. (2018). Uniwersalizacja jako mechanizm (poza)językowy (na przykładzie motywacji semantycznej indoeuropejskich nazw ‘nadziei’). W Jolanta Chojak & Zofia Zaron (Red.), O języku dla Anny Wierzbickiej (ss. 221–234). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – BEL Studio.
 • Sobotka, Piotr. (2019). The grammaticalization approach to an etymological reconstruction: A case of Slavic epistemic lexis. W O. Spevak (Red.), Book of Abstracts. 52nd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. 21st–24th August 2019. Leipzig University, Germany (ss. 659–660). Leipzig: Societas Linguistica Europaea.
 • Sobotka, Piotr. (2019). Pojęcie hierarchii w koncepcji języka Jerzego Kuryłowicza. W Zbigniew Greń, Krystyna Kleszczowa, & Zofia Zaron (Red.), My z Nich 3. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku (ss. 135–143). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.