Dr Roman Tymoshuk

Linguist, slavist

e-mail: roman.tymoshuk@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1391-164X

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Roman_Tymoshuk

Research interests

 • Contrastive linguistics (especially Polish-Russian-Ukrainian);
 • Lexicography;
 • Computational linguistics;
 • Information and search systems.

Publications

Monographs:
 • Tymoshuk, Roman; Sosnowski, Wojciech; Jaskot, Maciej, & Ganoshenko, Iuriĭ. (2018). Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej. Warszawa: wyd. KJV Digital.
Slected articles:
 • Tymoshuk, Roman. (2018). New Bulgarian, Polish, and Ukrainian phraseology and language corpora. Cognitive Studies / Études cognitives, 18, 1-13.
 • Tymoshuk, Roman. (2017). Novi pidkhody do stvorennia suchasnykh frazeolohichnykh slovnykikh (na materiali „Leksykona pol’skoї ta ukraїns’koї aktyvnoї frazeolohiї”). Movoznavstvo, 2017(2), 69–77.
 • Tymoshuk, Roman. (2017). O rabote nad „Leksikonom pol’skoĭ i ukarainskoĭ aktivnoĭ frazeologii”. In Ladislav Janovec (Ed.), Svět v obrazech a ve frazeologii (pp. 269-276). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Tymoshuk, Roman. (2017). Sovremennoe iazykovoe sopostavlenie slavianskoĭ frazeologii. Potentsial i perspektivy frazeografii (na primere Leksikona pol’skoĭ i ukarainskoĭ aktivnoĭ frazeologii). In Tatiana Alesandrova & Diana Blagoeva (Eds), Dokladi ot mezhdunarodnata iubileĭna konferentsiia na Instituta za bŭlgarski ezik „Prof. Liubomir Andreĭchin” (Sofiia, 15-16 maĭ 2017 godina) (pp. 85-96). Sofiia: Bŭlgarska Akademiia Nauk. Retrieved from https://ibl.bas.bg/Proceedings_IBL_Conference_2017_Volume_I.pdf
 • Tymoshuk, Roman. (2017). On the Dictionary of Active Polish and Ukrainian phraseology [Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej]. Contrastive linguistics and culture. Cognitive Studies / Études cognitives, 17, 1-14.
 • Tymoshuk, Roman. (2015). Semantic interpretation of phraseological units in Ukrainian-Polish electronic phraseological dictionary. Cognitive Studies / Études cognitives,15, 319-325.
 • Tymoshuk, Roman. (2012). Informatsiĭni tekhnolohiї u pol’s’kiĭ leksykohrafiї: suchasnyĭ stan ta perspektywy. Movoznavstvo, 2012(3), 75-79.