Dr Roman Tymoshuk

Employee’s profile photo

Linguist, slavist

e-mail: roman.tymoshuk@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1391-164X

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Roman_Tymoshuk

Research interests

 • Contrastive linguistics (especially Polish-Russian-Ukrainian);
 • Lexicography;
 • Computational linguistics;
 • Information and search systems.

Publications

Monographs:

 • Tymoshuk, R., Sosnowski, W., Jaskot, M., & Ganoshenko, I. (2018). Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej. Wydawnictwo KJV Digital.

Slected articles:

 • Sosnowski, W., Blagoeva, D., & Tymoshuk, R. (2018). New Bulgarian, Polish, and Ukrainian phraseology and language corpora. Cognitive Studies / Études cognitives, 2018(18), 1-13.
 • Tymoshuk, R. (2017). Novi pidkhody do stvorennia suchasnykh frazeolohichnykh slovnykikh (na materiali “Leksykona pol’skoї ta ukraїns’koї aktyvnoї frazeolohiї”). Movoznavstvo, 2017(2), 69–77.
 • Tymoshuk, R. (2017). O rabote nad “Leksikonom pol’skoĭ i ukarainskoĭ aktivnoĭ frazeologii”. In L. Janovec (Ed.), Svět v obrazech a ve frazeologii (pp. 269-276). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
 • Tymoshuk, R. (2017). Sovremennoe iazykovoe sopostavlenie slavianskoĭ frazeologii. Potentsial i perspektivy frazeografii (na primere Leksikona pol’skoĭ i ukarainskoĭ aktivnoĭ frazeologii). In T. Alesandrova & D. Blagoeva (Ed.), Dokladi ot mezhdunarodnata iubileĭna konferentsiia na Instituta za bŭlgarski ezik “Prof. Liubomir Andreĭchin” (Sofiia, 15-16 maĭ 2017 godina) (pp. 85-96). Bŭlgarska Akademiia Nauk. https://ibl.bas.bg/Proceedings_IBL_Conference_2017_Volume_I.pdf
 • Sosnowski, W., & Tymoshuk, R. (2017). On the dictionary of active Polish and Ukrainian phraseology [Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej]: Contrastive linguistics and culture. Cognitive Studies / Études cognitives2017(17). https://doi.org/10.11649/cs.1317
 • Tymoshuk, R. (2015). Semantic interpretation of phraseological units in Ukrainian-Polish electronic phraseological dictionary. Cognitive Studies / Études cognitives,2015(15), 319-325. https://doi.org/10.11649/cs.2015.021
 • Tymoshuk, R. (2012). Informatsiĭni tekhnolohiї u pol’s’kiĭ leksykohrafiї: Suchasnyĭ stan ta perspektywy. Movoznavstvo, 2012(3), 75-79.