dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska

 

Dorota Krystyna Rembiszewska -  dr hab. prof. IS PAN – językoznawczyni

 

dorota.rembiszewska@wp.pl

 

Obszar zainteresowań badawczych

 

- dialektologia
- onomastyka
- zagadnienia pogranicza językowego
- leksykografia gwarowa

 

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych

 

- Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN
- Polskie Towarzystwo Językoznawcze
- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów – wiceprezes w latach 2013-2017
- Towarzystwo Naukowe Warszawskie – od stycznia 2014 r. sekretarz Wydziału I
- Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae
- Komisja Dialektologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

 

 

PUBLIKACJE

 

Książki autorskie:

1. Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie, Łomża 2002, ss. 180.

2. Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku, Warszawa 2006, ss. 284.
[rec. Т. Ястремська, Дослідження книшинського діалекту польской мови у доробку Дороти Кристини Рембішевської, Діалектологічні студії. 7, Традиції і модерн, Львів 2008, ред. П. Гриценко, Н. Хобзей, с. 370-373.]
3. „Słownik dialektu knyszyńskiego" Czesława Kudzinowskiego, Łomża 2007, ss. 254.

 

Książki współautorskie:

1. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. IX, Leksyka 5, Warszawa 2007, red. I. Maryniakowa (s. 311, w tym 100 map). Oprac. 21 map z komentarzami z działów Obróbka lnu, Surowce i ich obróbka, Indeks ( wspólnie z E. Golachowską).
2. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. X, Leksyka 6, Warszawa 2009, red. I. Maryniakowa (s. 284, w tym 94 mapy). Oprac. 27 map z komentarzami z działów Budownictwo oraz Indeks.
3. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Słowotwórstwo, t. IV, red. I. Maryniakowej, Warszawa 2012.
4. Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza (współautorstwo z Ireną Maryniakową, Januszem Siatkowskim), Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2014, 473 s.
[rec. Konrad K. Szamryk, „Białostockie Archiwum Naukowe ", nr 14, Białystok 2014, s. 327 –330.
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2890/1/BAJ_14_Szamryk_%5Brecenzja%5D.pdf

 

Redakcja naukowa
(m.in.)


- Julian Borzym, Pamiętnik podlaskiego szlachcica, Wydawnictwo Prasoznawacze „Stopka", Łomża 2008, Dorota K. Rembiszewska: redakcja, przedmowa oraz opracowanie Słownika nazw dawnych, gwarowych, rzadko używanych.
- Hanna Popowska-Taborska, Ewa Rzetelska-Feleszko Dialekty kaszubskie w świetle XIX-wiecznych materiałów archiwalnych, red. Dorota K. Rembiszewska, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2009.
- Janusz, Siatkowski, Nazwy części ciała w językach i dialektach słowiańskich, Warszawa 2012, red. Dorota K. Rembiszewska, Uniwersytet Warszawski, s. 355.
- Zdzisław Stieber (1903–1983). Materiały i wspomnienia, red. Dorota K. Rembiszewska, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2013, s. 296. 
- Janusz Siatkowski, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, Warszawa 2015, s. 503 (Redakcja naukowa, sporządzenie indeksów).

- Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod red. Doroty Krystyny Rembiszewskiej, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża–Warszawa 2016 (319 s.).
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=
0ahUKEwjrrfzR0ebXAhUMCZoKHZkdDxQQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fireteslaw.ispan.w
aw.pl%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F60%2FSlowianskie_slowniki_gwarowe_-
_tradycja_i_nowatorstwo.pdf%3Fsequence%3D5%26isAllowed%3Dy&usg=
AOvVaw2kIT0ospKBSfwr-o6ooqmp

- Archiwa w nauce. Nauka w archiwach, pod red. Doroty Krystyny Rembiszewskiej, Konrada Kazimierza Szamryka, Uniwersytet w Białymstoku, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Białystok–Łomża 2016 (210 s.).
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/5219 
- Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku, pod red. Doroty. K. Rembiszewskiej, Warszawa 2017, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s; ISBN 978-83-64031-68-7; ISBN (wersja cyfrowa) 978-83-64031-69-4 (346 s.).
http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/126 

 

Artykuły (wybór):

- Gwara wsi Szczebra koło Augustowa w świetle materiałów aktualnych i dawnych, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego" 1994, t. XXXIX, s. 89-97.
- Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie. Stan badań, w: Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie, red. H. Sędziak, Olsztyn 1997, s. 96-101.
- Co to jest arszyn? O słownictwie metrologicznym, „Prace Filologiczne" 2002, t. XLVII, s. 343-361.
- Mechanizmy tworzenia przezwisk na pograniczu językowym, [w:] Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, red. Z. Abramowicz, Białystok 2002, s. 138-144.
- Metaforyczność niektórych nazw nosicieli cech, w: Ze studiów nad gramatyką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego, „Rozprawy Slawistyczne" 2006, t. 20, red. F. Czyżewski, S. Gala, s. 149-158.
- Leksyka gwarowa Podlasia, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej", red. K. Handke, t. 42, Warszawa 2007, s. 105-122.
- Nazwy nieślubnego dziecka w historii i dialektach polszczyzny, „Studia Germanica Gedanensia" 2008, t. 16, red. A. Kątny, s. 57-66.
- Językowy obraz Rosjan w „Pamiętniku" Juliana Borzyma, [w:] Rosjanie na północno-wschodnim Mazowszu w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku. Studia i materiały, red. A. Dobroński, Łomża 2009, s. 47-52.
- Duchowość Mazurów na podstawie XIX-wiecznych źródeł Georga Wenkera, [w:]  Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wokół religii i jej języka, red. A. Zielińska, E. Golachowska, SOW, Warszawa 2011, s. 201-207
- Elementy polskie w toponimach wschodniej Łotwy, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, Tom III. Inflanty Polskie, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2012, s. 377–386.
- Nazwy ‘ubrania’ w XIX-wiecznych ankietach Georga Wenkera z obszaru Mazur, Warmii i Ostródzkiego, „Poradnik Językowy” 2012, nr 8 (697), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 67–75.
- Nazwy stopni pokrewieństwa w gwarach wschodniosłowiańskich Białostocczyzny na tle ogólnosłowiańskim (OLA), „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie”, red. M. Borciuch, L. Frolak, vol. VII, Lublina 2012, s. 135–142 (wspólnie z J. Siatkowskim).
- Fremde Einflüsse im Band IX des Gemeinslawischen Sprachatlasses (OLA), [w:] Sprachkontakte in Zentraleuropa, Andrzej Kątny (Hrsg.), Frankfurt am Main 2012, Peter Lang Edition, s. 25–54 (wspólnie z J. Siatkowskim).
- Listy Stefanii Ulanowskiej do Jana Karłowicza [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej,t. IV, red. Wojciech Walczak, Karol Łopatecki, Białystok 2013, s. 229–239.
- Samogłoski w ankietach Georga Wenkera, „Studia Łomżyńskie", t. 22, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża 2013, s. 115–120.
(rec.) Mieczysław Ratasiewicz, Słownik gwary pogranicza Suwalszczyzny i dawnych Prus Wschodnich, „Studia Łomżyńskie", t. 22, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża 2013, s. 357–359.
- Leksyka z obszaru Mazur w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza, „Prace Filologiczne" 2013, t. LXIV, cz. 1, s. 291–298.
- (współautorstwo z Januszem Siatkowskim) (rec.) Slovenskilingvistični atlas 1. Človek(telo, bolezni, družina), Ljubljana 2011, cz. 1. Atlas; cz. 2 Komentarji, s. 403.