Regulamin afiliowania projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych (grantów) w Instytucie Slawistyki PAN

Regulamin afiliowania projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych (grantów) w Instytucie Slawistyki PAN

Instytut uczestniczy w następujących projektach naukowych:

 


PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI


 


REALIZOWANE


 

 

1. Tytuł projektu: Proces zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej
Kierownik projektu: mgr Karina Stempel-Gancarczyk
Okres realizacji: 2018-2019

Numer projektu: 2018/28/T/HS2/00055
Konkurs: ETIUDA, Narodowe Centrum Nauki

 

2. Tytuł projektu: Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych
Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Zielińska

Okres realizacji: 2018-2020
Numer projektu: 2016/23/G/HS2/04369
Konkurs: BEETHOVEN, Narodowe Centrum Nauki

 

3. Tytuł projektu: Fonetyka i fonologia języka macedońskiego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Sawicka
Okres realizacji: 2018-2020

Numer projektu: 2017/25/B/HS2/00760
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

  

4. Tytuł projektu: Kategoria "rasy" w myśli polskiej do 1918 roku. Źródła - wyobrażenia - konteksty

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2017-2020
Numer projektu: 2016/21/B/HS3/03696
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

 

5. Tytuł projektu: Kontakt języków i konflikt kultur. Zdobywanie kompetencji językowych i tworzenie się tożsamości kulturowej na przykładzie uczniów Łużyckiego Gimnazjum w Budziszynie (Łużyce Górne)
Kierownik projektu: dr Nicole Dołowy-Rybińska
Okres realizacji: 2017-2020
Numer projektu: 2016/21/B/HS2/00001
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

 

6. Tytuł projektu: Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956-1989
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Burszta
Okres realizacji: 2017-2020
Numer projektu: 2016/21/B/HS3/03707
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

 

7. Tytuł projektu: Wiedza-władza-rozkosz. Seksualność w polskiej i ukraińskiej prozie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku
Kierownik projektu: dr Katarzyna Glinianowicz
Okres realizacji: 2016-2019
Numer projektu: 2016/20/S/HS2/00584
Konkurs: FUGA, Narodowe Centrum Nauki

 

 


PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI


  


REALIZOWANE


 

1. Tytuł projektu: Tłumaczenie na język angielski i opublikowanie w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang monografii "Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy"
Okres realizacji: 2018-2020

Numer projektu: 21H 18 0088 86, Uniwersalia 2.1

2. Tytuł projektu: Słownik prasłowiański. Tom XI (wersja cyfrowa)

Kierownik projektu: dr hab. prof. IS PAN Mariola Jakubowicz
Okres realizacji: 2017-2022

Numer projektu: 11H 16 0266 84

 

3. Tytuł projektu: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska, t. 3: Średniowiecze, z. 1: Źródła węgierskie
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Grzesik
Okres realizacji: 2017-2022

Numer projektu: 11H 16 0195 84

 

4. Tytuł projektu: Tłumaczenie na język niemiecki i opublikowanie w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang książki "Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim"
Okres realizacji: 2017-2019
Numer projektu: 21H 16 0004 84, Uniwersalia 2.1

 

5. Tytuł projektu: Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang książki: Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XIX wieku, Ewa Golachowska
Okres realizacji: 2017-2019

Numer projektu: 21H 16 0050 84, Uniwersalia 2.1

 

6. Tytuł projektu: Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i w kulturze polskiej" (The linguistic and cultural stereotypes of interaction between the world and the extraterrestrial reality in the Polish rural society)
Okres realizacji: 2017-2019

Numer projektu: 21H 16 0051 84, Uniwersalia 2.1 (tłumaczenie na j. angielski)

 

7. Tytuł projektu: Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego w XIX i XX wieku na ziemiach polskich
Okres realizacji: 2016-2018
Numer projektu: 3aH 15 0239 83, Umiędzynarodowienia 3a (tłumaczenie na j. niemiecki)

 

8. Tytuł projektu:  Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego
Kierownik projektu: dr hab. prof. IS PAN Helena Krasowska 
Okres realizacji: 2015-2018
Numer projektu: 1bH 15 0354 83 

 


PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI


 

 


ZAKOŃCZONE


 

1. Tytuł projektu: Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy (z lat 1532 i 1534) – wersja polsko-łacińska
Kierownik projektu: † dr hab. Elżbieta Kędelska, prof. IS PAN, od XII 2014 r. dr Lucyna Jankowiak
Okres realizacji: 2012-2018
Numer projektu: 11H 12 0278 81

 

2. Tytuł projektu: Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939-1946

Okres realizacji: 2016-2017
Numer projektu: 3aH 15 0240 83, Umiędzynarodowienie 3a (tłumaczenie na j. angielski)

 

3. Tytuł projektu: Monografie slawistyczne. Językoznawstwo i kulturoznawstwo
Okres realizacji: 2014-2017
Nr projektu: 0129/NPRH3/H31/82/2014

 

4. Tytuł projektu: Kontynuacja Słownika prasłowiańskiego
Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Mariola Jakubowicz
Okres realizacji: 2012-2016
Numer projektu: 11H 11 026480

 

5. Tytuł projektu: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska. Tom 1: starożytność
Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Ryszard Grzesik
Okres realizacji: 2012-2016
Numer projektu: 11H 12 0313 81

 

6. Tytuł projektu: Metody analizy językowego obrazu świata (JOS) w kontekście badań porównawczych
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
Okres realizacji: 2012-2015
Numer projektu: 12H 12 0182 81

 

7. Tytuł projektu: Komputerowy system ewidencji archiwaliów do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny i Słownika bohemizmów
Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Dorota Rembiszewska
Okres realizacji: 2012-2015
Numer projektu: 11 H 11 001680

 

 


PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI


  


ZAKOŃCZONE


 

 

1. Tytuł projektu: Przetwarzanie miejsc pamięci. Niemieckie pomniki ku czci poległych na terenie dawnej rejencji koszalińskiej
Kierownik projektu: dr Karolina Ćwiek-Rogalska
Okres realizacji: 2017-2018

Numer projektu: 2017/01/X/HS3/01063
Konkurs: MINIATURA, Narodowe Centrum Nauki

 

2.Tytuł projektu: Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVII-XX w.)

Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Grażyna Szwat-Gyłybow
Okres realizacji: 2015-2018
Numer projektu: 2014/13/B/HS2/01057
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

 

3. Tytuł projektu: Konfrontacja słowotwórcza języków bałkańskich
Kierownik projektu: prof. dr hab. Viara Maldijeva
Okres realizacji: 2014-2018
Numer projektu: 2013/09/B/HS2/02778
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

 

4. Tytuł projektu: Tożsamość mieszkańców obwodu kaliningradzkiego od 1991 roku do współczesności: czynniki konstytuujące i kierunek zachodzących zmian
Kierownik projektu: mgr Miłosz Zieliński
Okres realizacji: 2015-2017
Numer projektu: 2014/13/N/HS6/04214
Konkurs: PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki

 

5. Tytuł projektu: Właściwości składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksykograficznego (w perspektywie konfrontatywnej polsko-bułgarsko-rosyjskiej)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata KorytkowskaOkres realizacji: 2014-2017Numer projektu: 2013/11/B/HS2/03116Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

 

6. Tytuł projektu: Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny)Kierownik projektu: mgr Wojciech WłoskowiczOkres realizacji: 2016-2017
Numer projektu: 2016/20/T/HS2/00024Konkurs: ETIUDA, Narodowe Centrum Nauki

 

7. Tytuł projektu: Miejsce fonetyki macedońskiej w ramach słowiańskiego i bałkańskiego areału językowego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Natalia Sawicka
Okres realizacji: 2013-2016
Numer projektu: 2013/08/M/HS2/00438
Konkurs: HARMONIA, Narodowe Centrum Nauki


8. Tytuł projektu: Tendencje rozwojowe słowotwórstwa albańskiego od XVI do XXI w. w czasie i przestrzeni
Kierownik projektu: dr Artur Karasiński
Okres realizacji: 2014-2016
Numer projektu: 2013/09/D/HS2/02779
Konkurs: SONATA, Narodowe Centrum Nauki

 

9. Tytuł projektu: Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia
Kierownik projektu: dr Joanna Roszak
Okres realizacji: 2013-2014
Numer projektu: 2012/05/B/HS2/04129
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Joanna Roszak, Miejsce i imię. Niemieckojęzyczni poeci pochodzenia żydowskiego, IS PAN, Warszawa 2014, ss. 335

 

10. Tytuł projektu: Strategie zaangażowania młodzieży w życie etniczne mniejszości autochtonicznych Europy: instytucje, działania, wybory tożsamościowe (Kaszubi, Łużyczanie, Bretończycy, Walijczycy)
Kierownik projektu: dr Nicole Dołowy-Rybińska
Okres realizacji: 2011-2014
Numer projektu: 2011/01/D/HS2/02085
Konkurs: Narodowe Centrum Nauki

 

11. Tytuł projektu: Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańsko-litewskie na Podlasiu, Mazowszu północno-wschodnim i Suwalszczyźnie
Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Maryniakowa
Okres realizacji: 2011-2014
Numer projektu: N N104 383240
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Publikacje: Irena Maryniakowa, Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszyczny i północno-wschodniego Mazowsza, IS PAN, Warszawa 2014, ss. 473

 

12. Tytuł projektu: Językowe i pozajęzykowe czynniki kształtujące tożsamość regionalną mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego (na przykładzie ziemi lubuskiej)
Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Anna Zielińska
Okres realizacji: 2010-2013
Numer projektu: N N 104 079739
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Publikacje: Anna Zielińska, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, IS PAN, Warszawa 2013, ss. 447

 

13. Tytuł projektu: Social, Confessional and Ideological Context of the Neo-Pogan Trends in Contemporary Culture of Poland and Belarus
Kierownik projektu: dr Irina B. Michajewa
Okres realizacji: 2010-2011
Konkurs: Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki (Visegrad Fund)

 

14. Tytuł projektu: Język ludności katolickiej na Białorusi
Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Ewa Golachowska
Okres realizacji: 2009-2012
Numer projektu: N N104 071873
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Ewa Golachowska, Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, IS PAN, Warszawa 2012, ss. 189

 

15. Tytuł projektu: Dialektologia białoruska
Kierownik projektu: dr Mirosław Jankowiak
Okres realizacji: 2009-2012
Numer projektu: N N104 072137
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Mirosław Jankowiak i Nina Barszczewska, Dialektologia białoruska, IS PAN, Warszawa 2012, ss. 308

 

16. Tytuł projektu: Mniejszość polska na Ukrainie południowo-wschodniej. Studium socjolingwistyczne i tożsamościowe
Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Helena Krasowska
Okres realizacji: 2009-2012
Numer projektu: N N104 177536
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Helena Krasowska, Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, IS PAN, Warszawa 2012, ss. 435

 

17. Tytuł projektu: Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. Indeks do tomów I-V
Kierownik projektu prof. dr hab. Hanna Taborska
Okres realizacji: 2008-2010
Numer projektu: N N104 345934
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Publikacje: Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom VI: Indeksy wyrazowe do tomów I-V , płyta CD, SOW, Warszawa 2010, ss. 337

 

 


STAŻE PODOKTORSKIE NARODOWEGO CENTRUM NAUKI AFILIOWANE W IS PAN


 


1. Tytuł projektu: Polskie tzw. partykuły spajające związane z procesem wnioskowania a ich bułgarskie odpowiedniki. Porównawcze studium semantyczne
Kierownik projektu: dr Anna Kisiel
Okres realizacji: 2012-2015
Numer projektu: 2012/04/S/HS2/00319
Konkurs: Narodowe Centrum Nauki

 

2. Tytuł projektu: Oblicza polskości. Antropologiczne studium zróżnicowania tożsamości narodowej i obywatelskiej
Kierownik projektu: dr Agnieszka Pasieka
Okres realizacji: 2012-2015
Numer projektu: 2012/04/S/hs3/00370
Konkurs: Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Agnieszka Pasieka, Hierarchy and Pluralism. Living Religious Difference in Catholic Poland, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2015, ss. 248

 

 


INNE PROJEKTY


 

 

1. Tytuł projektu: Sorbian language(s): revitalization efforts in different political systems

Źródło finansowania: SMiLE, Smithsonian Center for Folklife & Cultural Heritage

Kierownik projektu: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, dr Cordula Ratajczak

Okres realizacji: 2017-2018

 

 
2. Tytuł projektu: Transforming sexual norms and national identity in Poland post-1989. A critical discourse analysis

Źródło finansowania: ERSTE Foundation, WUS Austra
Kierownik projektu: dr Anna Jawor, mgr Anna Kurowicka
Okres realizacji: 2014-2016

 

3. Tytuł projektu: Powojenne pogromy antyżydowskie w Europie środkowo-wschodniej
Kierownik projektu: prof. dr hab. Joana Tokarska-Bakir
Okres realizacji: 2013-2015
Konkurs: stypendium im. Marii Curie w Institute for Advanced Study w Princeton (visitor fellowship w Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA)

 

4. Tytuł projektu: Polsko-ukraiński korpus równoległy (grant promotorski – opiekun prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa)
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: dr Natalia Kotsyba
Okres realizacji: 2007-2009

 

5. Tytuł projektu: Historia i współczesność języka polskiego na Białorusi
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa
Okres realizacji 2004-2008
Publikacje: Iryda Grek-Pabisowa, Małgorzata Ostrówka, Beata Biesiadowska-Magdziarz, Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna mówiona, Język na Pograniczach 33, SOW, Warszawa 2008, ss. 250

 

6. Tytuł projektu: Słownik etymologiczny kaszubszczyzny
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Taborska
Okres realizacji: 2004-2007
Publikacje: Hanna Taborska, Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. VI, Indeksy wyrazowe do tomów I-V (z płytą CD), SOW, Warszawa 2010, ss. 345

 

7. Tytuł projektu: Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich. Ginąca część kultury europejskiej
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Anna Zielińska
Okres realizacji: 2004-2007
Publikacje: Zofia Sawaniewska-Mochowa i Anna Zielińskiej, Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich – ginąca część kultury europejskiej, SOW, Warszawa 2007, ss. 473
(Dostęp online: http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=14301&from=FBC)

 

8. Tytuł projektu: Słownictwo tekstów Stefana Żeromskiego
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Kwiryna Handke
Okres realizacji: 2002-2005
Publikacje: Kwiryna Handke, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, tom wstępny (uzupełniony i rozszerzony), Universitas, Kraków 2007, ss. 54

 

9. Tytuł projektu: Polacy w więzieniach, łagrach i na zesłaniach w ZSRR. Korespondencja z delegaturą Polskiego czerwonego Krzyża w Moskwie 1920-1937
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Maryniakowa
Okres realizacji: 2001-2004
Publikacje: Irena Maryniakowa, Dorota Rembiszewska, Baza danych Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie. Informacje o Polakach i obywatelach polskich na podstawie korespondencji z Delegaturą PCK w Moskwie w latach 1920-1937, 2005 (opracowanie komputerowe)

 

10. Tytuł projektu: Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Greń
Okres realizacji: 2001-2004
Publikacje: Zbigniew Greń, Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim, SOW, Warszawa 2004, ss. 385

 

11. Tytuł projektu: Historia nazwisk polskich, t. II
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Kaleta
Okres realizacji: 2000-2003
Publikacje: Zofia Kowalik Kaleta, Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym (XII-XV w.), tom 1., cz. 1, SOW, Warszawa 2007, ss. 440 (Dostęp online: http://rcin.org.pl/Content/39455/WA243_18875_2631015-T1_HIS-NAZW-POL_0000.pdf)

 

 


GRANTY AFILIOWANE POZA IS PAN (KIEROWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW IS PAN; OD 2010 R.)


 

1. Tytuł projektu: Wizje narodu w polskich podręcznikach do nauki historii – porównawcze badania antropologiczne
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Burszta
Pracownicy IS PAN: prof. dr hab. Wojciech Burszta, dr Anna Jawor
Okres realizacji: 2013-2016
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Afiliacja: SWPS

 

2. Tytuł projektu: Bizantyńskie źródło do dziejów Słowian: Teofilakt Simokatta, Historia, przekład z języka greckiego z komentarzem
Kierownik projektu: dr hab. Anna Kotłowska
Pracownicy IS PAN: dr hab. Anna Kotłowska
Okres realizacji: 2012-2016
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – NPRH
Afiliacja: Instytut Historii UAM

 

3. Tytuł projektu: Kino, rock, kontrkultura
Kierownik projektu: dr Sylwia Siedlecka
Okres realizacji: 08.2013-12.2013
Jednostka finansująca: Polski Instytut Sztuki Filmowej
Afiliacja: Dom Spotkań z Historią w Warszawie

 

4. Tytuł projektu: Polska scena filmowa i muzyczna (1945-1989)
Kierownik projektu: dr Sylwia Siedlecka
Okres realizacji: 01.2012-12.2012
Afiliacja: Dom Spotkań z Historią
Jednostka finansująca: Polski Instytut Sztuki Filmowej

 

5. Tytuł projektu: Macedonia – kraina, region, pogranicze
Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Sujecka, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2010-2013
Jednostka finansująca: NCN
Afiliacja: Wydział „Artes Liberales" UW

 

6. Tytuł projektu: Archive and Methodical Field Research on the Subject of: Blood Libel Myths and the Holocaust in the Memory of the Polish Hinterland (2010-2012)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
Okres realizacji: 2010-2012
Jednostka finansująca: The Rothschild Foundation Europe
Afiliacja: Archiwum Etnograficzne przy ISNS UW

                      


EUROJOS 2JĘZYKOWO-KULTUROWY OBRAZ ŚWIATA SŁOWIAN I ICH SĄSIADÓW
NA TLE PORÓWNAWCZYM
(EUROJOS-2)

 

Projekt badawczy EUROJOS-2 ‒ Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym ‒ kontynuuje prace konwersatorium EUROJOS, które utworzone w roku 2001, w roku 2009 zostało afiliowane w IS PAN (zob. informacje w artykule J. Bartmińskiego i I. Bielińskiej-Gardziel 15 lat konwersatorium EUROJOS w „Etnolingwistyce" t. 28 (2016), s. 317‒322). Prace są prowadzone ‒ niezmiennie od chwili powołania konwersatorium ‒ pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego.
W roku 2015 zakończono prace finansowane z grantu NPRH 12H 12 0182 81 Metody analizy językowego obrazu świata (JOS) w kontekście badań porównawczych i przygotowano do publikacji pierwsze tomy Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów. Tom 1, pt. DOM, ukazał się w Wydawnictwie UMCS w roku 2015 pod red. Jerzego Bartmińskiego, Iwony Bielińskiej-Gardziel i Beaty Żywickiej. Kolejne tomy Leksykonu ukażą się w najbliższych latach, w roku 2016 ‒ PRACA i HONOR, w roku 2017 ‒ EUROPA i WOLNOŚĆ.

Celem projektu EUROJOS-2 jest kontynuowanie i rozwijanie prowadzonych dotychczas paralelnych analiz semantycznych na materiale języków słowiańskich (a także wybranych innych), z intencją dokonywania porównań międzyjęzykowych i międzykulturowych (o założeniach merytorycznych ‒ patrz: szczegółowy opis projektu EUROJOS). W centrum zainteresowania znajduje się analiza semantyki nazw wartości, szczególnie zaś badanie sposobu rozumienia pojęć aksjologicznych, które odgrywają istotną rolę we współczesnym świecie. Prace prowadzone są w oparciu o spójną metodologię. Podstawę materiałową stanowią dane systemowe, tekstowe oraz ankietowe. Program opiera się na założeniu, że człowiek postrzega świat w perspektywie określonej w dużej mierze przez jego wspólnotę językową i kulturową, a rekonstrukcja językowego obrazu świata prowadzi do poznania człowieka jako podmiotu postrzegającego, konceptualizującego i mówiącego (homo loquens).

Od roku 2016 konwersatorium EUROJOS-2 działa pod wspólnym patronatem Komisji Etnolingwistycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów oraz Instytutu Slawistyki PAN z udziałem Instytutu Filologii Polskiej UMCS, który reprezentuje prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. Formuła konwersatorium w porównaniu do swojego poprzednika EUROJOS-1 została alternatywnie poszerzona o dane dialektalne (ETNO-EUROJOS).
Gotowość podjęcia prac w ramach projektu EUROJOS-2 zgłosiło 58 osób z 14 krajów (m.in. z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Czech i Słowacji, Bułgarii, Chorwacji, Serbii, Niemiec, Danii, Litwy, Francji). Deklaracje dotyczą 21 języków, oprócz języków słowiańskich, także angielskiego, niemieckiego, francuskiego, duńskiego, nowogreckiego, węgierskiego, litewskiego i in.
Obecnie ‒ po wstępnym rozeznaniu sytuacji ‒ postanowiono podjąć zespołowo opracowanie 5‒10 konceptów, które były najczęściej typowane przez realizatorów projektu (RODZINA, ZDROWIE), są doniosłe społecznie (SPRAWIEDLIWOŚĆ, DEMOKRACJA, TOLERANCJA) i ważne ze względów kulturowych (OJCZYZNA, SOLIDARNOŚĆ, DUSZA). Przewidziane jest rozszerzenie tej listy o jeszcze 2‒3 koncepty.
Konwersatorium jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedstawioną tematyką i badaniem konceptów aksjologicznych w różnych językach.

 

Sekretariat projektu EUROJOS-2 prowadzą:
dr Beata Żywicka (koordynator) (beata_zywicka@o2.pl),
dr Joanna Szadura (joanna.szadura@wp.pl),
dr Dorota Pazio-Wlazłowska (kontakty w języku rosyjskim) (d.pazio@ispan.waw.pl)

 


  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA EUROJOS XIII W MOSKWIE


 

Od 30 do 31 maja br. w Moskwie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa EUROJOS XIII, Język i wartości. Aktualne problemy „Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów". Spotkanie było współorganizowane przez Instytut Slawistyki i Polską Akademię Nauk ‒ Stację Naukową w Moskwie, Komisję Etnolingwistyczną przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie oraz Instytut Polski w Moskwie.
W konferencji wzięło udział 22 referentów z 13 ośrodków naukowych, reprezentujących pięć krajów – Polskę, Rosję, Ukrainę, Białoruś i Meksyk. Referaty wygłosili m.in. badacze z Instytutu Słowianoznawstwa RAN, Instytutu Językoznawstwa RAN, Instytutu Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa RAN, Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego, Kazańskiego Uniwersytetu Federalnego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Dzięki telemostowi uruchomionemu między Moskwą i Kijowem w konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki.
W czasie spotkania podsumowano dotychczasowe prace nad Leksykonem aksjologicznym Słowian i ich sąsiadów. Omówiono tomy DOM, PRACA i HONOR, przedstawiono także opracowania, które wejdą w skład kolejnych tomów: RODZINA, ZDROWIE, DEMOKRACJA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, WOLNOŚĆ, DUSZA i NARÓD. Przedyskutowano również wybrane zagadnienia metodologiczne, m.in. kwestię rozumienia definicji otwartej.


(DPW)

 


EUROJOS


 

 Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

(EUROJOS)


Projekt badawczy Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym (w skrócie EUROJOS) jest rozwijany pod kierunkiem prof. Jerzego Bartmińskiego w ramach międzynarodowego konwersatorium utworzonego w roku 2008 na XIV MKS w Ochrydzie. Na mocy decyzji Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z 26 stycznia 2009 roku projekt został wpisany do programu badań Instytutu.


Założenia merytoryczne programu EUROJOS odpowiadają koncepcji etnolingwistyki kognitywnej prezentowanej w pracach Jerzego Bartmińskiego (m.in. Jazykovoj obraz mira. Očerki po etnolingvistike, Moskwa 2005; Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006, wyd. V 2012; Stereotypy mieszkają w języku, Lublin 2007, wyd. II w 2009; Aspects of Cognitive Ethnolinguistics, Londyn 2009, paperback 2012; Jezik – slika – svet, Beograd 2011), także pisanych wspólnie z prof. Wojciechem Chlebdą (Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów?, "Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury" 20, 2008).


Zamierzeniem projektu EUROJOS jest kontynuowanie i rozwijanie badań porównawczych nad językowym obrazem świata w skali ponadnarodowej, ogólnosłowiańskiej i szerzej – europejskiej. Program opiera się na założeniu, że człowiek postrzega świat w perspektywie określonej w dużej mierze przez jego wspólnotę językową i kulturową, a rekonstrukcja językowego obrazu świata prowadzi do poznania człowieka jako podmiotu postrzegającego, konceptualizującego i mówiącego (homo loquens).


Celem konwersatorium jest dokonanie paralelnych analiz semantycznych na materiale wszystkich języków słowiańskich (a także niektórych innych), z intencją dokonywania porównań międzyjęzykowych i międzykulturowych. Wyróżnionym przedmiotem badań jest rozumienie pojęć aksjologicznych (konceptów), które odgrywają istotną rolę we współczesnym świecie, jak WOLNOŚĆ, GODNOŚĆ, PRACA, DOM itp. Podstawę materiałową analiz stanowią dane systemowe, tekstowe oraz ankietowe. Część tych badań, nastawiona na wypracowanie wspólnej metodologii, jest wspierana z grantu NPRH.
Konwersatorium jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedstawioną tematyką i badaniem konceptów aksjologicznych w różnych językach.


Sekretariat konwersatorium prowadzą: dr Iwona Bielińska-Gardziel (eurojos@ispan.waw.pl) i dr Dorota Pazio-Wlazłowska (d.pazio@ispan.waw.pl).
Zob. też szczegółowe informacje o konferencjach organizowanych w ramach Konwersatorium EUROJOS w latach 2008−2013.KONFERENCJE EUROJOS


 

W latach 2008-2010 Zespół Lingwistyki Korpusowej i Semantyki, kierowany przez prof. dr hab. Violettę Koseską-Toszewą uczestniczył w siódmym europejskim projekcie ramowym (FP7):

 

CONCEPTUAL MODELLING OF NETWORKING OF CENTRES FOR HIGH-QUALITY RESEARCH IN SLAVIC LEXICOGRAPHY AND THEIR DIGITAL RESOURCES (MONDILEX)

 

Głównym celem projektu było stworzenie ogólnego schematu infrastruktury badawczej, wspierającej badania leksykograficzne języków słowiańskich. Realizacja projektu przyczyniła się do koordynacji, unifikacji i rozwoju istniejących już cyfrowych zasobów leksykalnych oraz tworzenia nowych - w zgodzie ze standardami światowymi. Powstały schemat infrastruktury sprawił, że dostęp do zasobów leksykalnych języków słowiańskich (np. dwu- i wielojęzycznych elektronicznych słowników) stał się prosty i powszechny.
Jednym z założeń projektu MONDILEX było działanie na rzecz zachowania wielojęzyczności i wielokulturowości Europy. Efektem udziału w projekcie było 5 konferencji, 2 monografie i kilkadziesiąt artykułów.
W projekcie MONDILEX uczestniczyły zespoły reprezentujące po dwa języki słowiańskie z każdej grupy języków (zachodniosłowiańskiej: polski i słowacki, wschodniosłowiańskiej: rosyjski i ukraiński, południowosłowiańskiej: bułgarski i słoweński) z:


• Bułgarii (Institute of Mathematics and Informatics, BAS),
• Polski (Institute of Slavic Studies, PAS)
• Rosji (Institute for Information Transmission Problems, RAS),
• Słowacji (L. Štúr Institute of Linguistics, SAS),
• Słowenii (Jožef Stefan Institute)
• Ukrainy (Ukrainian Lingua-Information Fund of the NASU).


opr. D. Roszko

 

 

CLARIN-PL 

http://clarin-pl.eu/

 

Instytut Slawistyki PAN to jedna z sześciu polskich instytucji naukowych (obok Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Wrocławskiego), które wchodzą w skład Konsorcjum CLARIN-PL. Polska jest członkiem CLARIN ERIC. Jest również jednym z siedmiu członków-założycieli CLARIN-ERIC.
Skład Rady Konsorcjum CLARIN-PL: dr inż. Maciej Piasecki (PWr, koordynator), prof. dr hab. Krzysztof Marasek (PJATK), prof. dr hab. Adam Pawłowski (UWr), dr Piotr Pęzik (UŁ), dr Maciej Ogrodniczuk (IPI PAN), dr hab. (prof. IS PAN) Roman Roszko (IS PAN).

 

Co to jest CLARIN ERIC?


CLARIN ERIC – Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

 

Czym są zasoby językowe?
Zasoby językowe to bazy danych opisujące w sposób sformalizowany język naturalny w różnych jego aspektach. Na przykład mogą to być korpusy tekstów jedno-, dwu-, wielojęzycznych (dostępne online i przeszukiwalne zbiory tekstów opisane metadanymi lingwistycznymi), słowniki, pamięci tłumaczeniowe, glosariusze, gramatyki, stochastyczne modele językowe i inne.

 

Czym są narzędzia językowe?
Narzędzia językowe to programy do automatycznej analizy tekstu i mowy na różnych poziomach opisu: formalnym (morfologicznym, składniowym), semantycznym i pragmatycznym. Narzędzia językowe to również wyspecjalizowane programy przeznaczone do określonych zadań w przetwarzaniu tekstów. Można tu wymienić chociażby programy do rozpoznawania wystąpień nazw własnych, ich klasyfikacji semantycznej czy automatycznego nanoszenia na mapę danych językowych.

 

Istota zasobów i narzędzi językowych
Wiele typów zasobów i narzędzi językowych – to podstawowe komponenty budowy systemów przetwarzających język. Brak tych zasobów i narzędzi dla określonego języka bardzo ogranicza możliwe zastosowania inżynierii języka naturalnego dla do danego języka.

 

Struktura CLARIN ERIC


W praktyce CLARIN ERIC to rozproszona infrastruktura naukowa składająca się z kilkudziesięciu centrów technologicznych zlokalizowanych w 19 krajach członkowskich i jednej organizacji międzynarodowej (stan na styczeń 2018). Z CLARIN ERIC współpracują dwa kraje na prawach obserwatora (Francja i Wielka Brytania). Do certyfikowanych centrów CLARIN ERIC zalicza się również centra utrzymywane w USA i w Hiszpanii, w krajach nienależących do CLARIN ERIC. Liczba państw członkowskich systematycznie rośnie, co potwierdza, że CLARIN ERIC jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się infrastruktur ESFRI. Struktura CLARIN jest określana jako federacyjna. Ciało szczebla centralnego to w sumie kilka osób. Zdecydowana większość działań jest podejmowana bezpośrednio na poziomie członków i jest finansowana z ich budżetów. Budżet centralny CLARIN ERIC pochodzi ze składek członków i – w odniesieniu do zakresu podejmowanych zadań – uważa się go za niski. Funkcjonowanie całości infrastruktury zapewnia wkład własny rzeczowy poszczególnych członków. Główną rolą systemów centralnych jest integracja usług dostarczanych przez centra lokalne utrzymane przez członków. Infrastruktura CLARIN ERIC opiera się na wspólnych standardach oraz ograniczonym, lecz dobrze określonym zestawie centralnych funkcjonalności. Ponadto koncentruje się w kolejnych latach na realistycznie wskazywanych, wspólnych obszarach tematycznych i wybranych funkcjonalnościach. Dzięki temu różnorodny wkład własny rzeczowy członków jest dobrze zintegrowany i zharmonizowany w ramach dynamicznie rozwijającego się systemu paneuropejskiej infrastruktury naukowej. CLARIN ERIC był jednym z pierwszych konsorcjów ERIC w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych (pierwszym, w którym uczestniczy Polska). Obecnie jest jednym z najlepiej ocenianych przez Komisję Europejską i środowisko naukowe infrastruktur ESFRI (co potwierdza chociażby uzyskanie przez CLARIN ERIC statusu „Landmark" w ramach ESFRI).

 

Cele CLARIN ERIC


Strategicznym celem infrastruktury CLARIN ERIC jest konsolidacja w jednym sieciowym systemie rozproszonych zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków naturalnych stosowanych w Europie. System jest oparty na wspólnych standardach opisu i dostępu oraz udostępniania zebranych (i/lub utworzonych) zasobów i narzędzi językowych naukowcom z obszarów humanistyki i nauk społecznych. Dlatego naukowcy z w/w obszarów i dziedzin naukowych są podstawowymi użytkownikami CLARIN.
Infrastruktura CLARIN ERIC nie tylko konsoliduje zasoby i narzędzia językowe, lecz udostępnia również gotowe do użycia usługi sieciowe umożliwiające skorzystanie z tychże zasobów i narzędzi językowych. W oparciu o potrzeby konkretnych zadań CLARIN projektuje, buduje i udostępnia aplikacje badawcze do pracy ze zbiorami tekstów. Takim działaniom CLARIN można przypisać cechę praktycznego i aktywnego działania na rzecz rozwoju nowych metod humanistyki cyfrowej i cyfrowych nauk społecznych w wymiarze paneuropejskim, wielojęzycznym i wielokulturowym.
Infrastruktura CLARIN ERIC składa się z centrów CLARIN połączonych siecią Internetu. Ta infrastruktura zapewnia jednolity federacyjny system logowania i autoryzacji, w którym każdy użytkownik posługuje się własnym kontem z rodzimej jednostki naukowej. CLARIN promuje otwarty dostęp i otwarte licencje. Sam też tylko takie zasoby i narzędzia tworzy. Nie wszystkie jednak zasoby i narzędzia zdeponowane (np. w repozytorium DSpace https://clarin-pl.eu/dspace/ na stronach CLARIN-PL http://clarin-pl.eu/en/home-page/) przez samych użytkowników mogą znajdować się w wolnym dostępie. Bowiem o dostępie do zamieszczanych przez użytkowników w repozytorium zasobów lub narzędzi językowych decydują sami twórcy. CLARIN jednak wymaga, aby wszystkie zasoby i narzędzia były opisane w jednolitym, wspólnym standardzie metadanych o nazwie CMDI (Component MetaData Infrastructure). Podstawowe funkcje związane z wyszukiwaniem i przeszukiwaniem zasobów są zapewnione na poziomie centralnym, natomiast wszystkie usługi i aplikacje badawcze są wytwarzane i oferowane przez poszczególne narodowe konsorcja w ramach jednej połączonej infrastruktury.

 

Infrastruktura CLARIN
Na infrastrukturę CLARIN składa się sieć centrów. Są to centra:
­ typu A: tu powstają podstawy technologiczne i usługi do funkcjonowania sieci;
­ typu B: Centrum Technologii Językowych, tu użytkownikom dostarczane są narzędzia i zasoby związane z przetwarzaniem języka naturalnego (są to podstawowe elementy sieci);
­ typu C: tu zawarte są opisy zasobów, czyli metadane;
­ typu K: tu użytkownicy otrzymują wsparcie i dostęp do wiedzy oraz ekspertów.

 

Zadania Zespołu Instytutu Slawistyki PAN w CLARIN-PL
Skład Zespołu (2018): dr hab., prof. nadzw. Roman ROSZKO (kierownik Zespołu) + dr Maksim DUŠKIN (od 2016), dr hab. Danuta ROSZKO (Uniwersytet Warszawski), dr Wojciech SOSNOWSKI, dr Roman TYMOSHUK (od 2016))
Do roku 2016 Zespołem IS PAN kierowała prof. dr hab. Violetta KOSESKA. Inni naukowcy współpracujący z Zespołem do 2016 roku (alfabetycznie): dr Anna KISIEL, dr Natalia KOTSYBA, dr hab. Joanna SATOŁA-STAŚKOWIAK.

 

Podstawowym zadaniem Zespołu IS PAN jest budowa wielojęzycznych baz pamięci tłumaczeniowych, glosariuszy i korpusów dla języków słowiańskich i bałtyckich (zadanie opisane numerem 7.3).
W połowie 2016 roku została zakończona budowa bazy pamięci tłumaczeniowych dla języków polskiego, bułgarskiego, litewskiego i rosyjskiego o łącznej objętości blisko 17.500.000 słowoform. Również w tym okresie opracowano podstawy anotacji semantycznej zasobów korpusowych, por.

 

 

Po roku 2016 (obecnie) Zespół IS PAN pracuje nad rozbudową pamięci tłumaczeniowych oraz budową dwujęzycznych korpusów tekstów anotowanych i zrównoleglonych z językiem polskim jako językiem scalającym wszystkie korpusy: Polsko-Litewski, Polsko-Bułgarski, Polsko-Rosyjski, Polsko-Ukraiński. Efekty postępujących prac można obserwować na stronach CLARIN-PL z wykorzystaniem narzędzia do przeszukiwania zasobów językowych KonText. Aby uzyskać dostęp do tworzonych przez Zespół IS PAN korpusów, należy na stronie CLARIN-PL zarejestrować się jako użytkownik a następnie zalogować, by uzyskać pełny dostęp do zasobów. Niezalogowany użytkownik ma ograniczony dostęp do zasobów, a niektóre zasoby mogą być niewidoczne.
Objętość obecnie budowanych korpusów dwujęzycznych z językiem polskim jako językiem scalającym ma osiągnąć wielkość przekraczającą 22 000 000 słowoform. Obecnie budowane korpusy tylko w niewielkiej części bazują na zasobach opracowanych do roku 2016. W odpowiedzi na życzenia i sugestie użytkowników wcześniej opublikowanych zasobów (w głównej mierze przedstawicieli nauk humanistycznych) oraz nowych użytkowników obecnie tworzonych Korpusów (tu głównie zgłaszają swe sugestie tłumacze, doktoranci, wykładowcy uniwersyteccy, wydawnictwa i firmy mające swe przedstawicielstwa na Litwie, Ukrainie, w Rosji i Bułgarii) rozbudowę zasobów wielojęzycznych nakierowano na teksty zawierające nową leksykę, odzwierciedlającą obecny rozwój technologiczny i cywilizacyjny (np. teksty prawne, procesowe, medyczne, umowy, dokumentację techniczną, przetargową, wykazy produktów, zawodów, leków i in.). Zdecydowanie nowym zjawiskiem w budowanych przez Zespół IS PAN jest włączenie — również na życzenie nowych użytkowników — tekstów zbliżonych swym charakterem do mowy potocznej. Pozornie niewykonalne zadanie, polegające na włączeniu do wielojęzycznych Korpusów równoległych zasobów języka mówionego (nie zachodzi bowiem zjawisko jednoczesnej wypowiedzi w dwóch językach!), zostało częściowo spełnione poprzez opracowanie i włączenie do zasobów dialogów filmowych.

 

Wybrane prace z roku 2017, których autorzy korzystali z wielojęzycznych Korpusów CLARIN-PL

 

  • W. Sosnowski, W., R. Tymoshuk (2017). Konfrontacja językowa polskich i ukraińskich jednostek frazeologicznych na przykładzie materiału z leksykonu aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej. In Diana Blagoeva, Любомир Андрейчин (Eds.), Былгарско-полски студии. Българска академия на науките институт за български език, p. 91-108, ISBN 978-619-160-903-1.
  • R. Tymoshuk, W. Sosnowski (2017). Нові підходи до створення сучасних фразеологічних словників (на матеріалі «Лексикона польської та української активної фразеології»), Movoznavstvo, 2, Instytut movoznavstva UAN, 2017, 69–77.
  • W. P. Sosnowski, and R. Tymoshuk (2017). On the dictionary of active Polish and Ukrainian phraseology, Cognitive Studies|Études cognitives, 2017(17), 1-14. https://doi.org/10.11649/cs.1317.
  • R. Tymoshuk, W. Sosnowski (2017). О работе над „Лексиконом польской и украинской активной фразеологии" In Ladislav Janovec, Radoslava Kvapilová Brabcová , Varvara Skibina, Zuzana Wildová (Eds.), Svet v obrazech a ve frazeologii / World in Pictures and in Phraseology. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017, p. 269–276. ISBN 978-80-7290-964-3
  • M. Jaskot, Ju. Ganoszenko, W. Sosnowski, and R. Tymoshuk (2017). Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej. KJV Digital 2017, pp. 312. Warszawa. ISBN 978-83-946640-2-2.
  • M. Jaskot, and W. Sosnowski, W. O fałszywych przyjaciołach tłumacza na przykładzie Leksykonu aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej. In Barbara Borkowska-Kępska, Grzegorz Gwóźdź (Eds.), LSP Perspectives 2. Języki specjalistyczne – nowe perspektywy 2. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, p. 55-62. ISBN 978-83-65621-30-6.
  • J. Satoła-Staśkowiak, J. (2017). Badania nad najmłodszą leksyką słowiańską w oparciu o korpusy językowe. In Diana Blagoeva, Любомир Андрейчин (Eds.), Былгарско-полски студии, Българска академия на науките институт за български език, p. 32-45. ISBN 978-619-160-903-1
  • M. Łukasik (2017). Contrastive terminography. Cognitive Studies | Études cognitives, 2017(17), 1–14. https://doi.org/10.11649/cs.1378.

 

Wybrane zasoby CLARIN-PL


Polish-Bulgarian-Russian Parallel Corpus (trójjęzyczna baza tekstów zrównoleglonych na poziomie zdania, cytowanie: Anna Kisiel, Violetta Koseska-Toszewa, Natalia, Kotsyba; Joanna Satoła-Staśkowiak, and Wojciech Sosnowski (2016). Polish-Bulgarian-Russian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository, http://hdl.handle.net/11321/308)


BIBTEX:
@misc{11321/308,
title = {Polish-Bulgarian-Russian Parallel Corpus},
author = {Kisiel, Anna and Koseska-Toszewa, Violetta and Natalia, Kotsyba and Sato{\l}a-Sta{\'s}kowiak, Joanna and Sosnowski, Wojciech},
url = {http://hdl.handle.net/11321/308},
note = {{CLARIN}-{PL} digital repository},
copyright = {{IS} {PAS} corpora license},
year = {2016}
}


Polish-Lithuanian Parallel Corpus, dwujęzyczna baza tekstów zrównoleglonych na poziomie zdania, cytowanie: Danuta Roszko, and Roman Roszko (2016). Polish-Lithuanian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository, http://hdl.handle.net/11321/309 


BIBTEX:
@misc{11321/309,
title = {Polish-Lithuanian Parallel Corpus},
author = {Roszko, Danuta and Roszko, Roman},
url = {http://hdl.handle.net/11321/309},
note = {{CLARIN}-{PL} digital repository},
copyright = {{IS} {PAS} corpora license},
year = {2016}
}


ChronoPress — (Portal tekstów prasowych)
Paralela— (wyszukiwarka polsko-angielskich anotowanych korpusów równoległych)
Słowa dnia — (zawiera listę słów o najwyższej frekwencji w dyskursie medialnym)
Słowosieć — (wielka sieć wyrazów (191.000 słów) i baza danych leksykalno-semantycznych (285.000 znaczeń i ponad 600.000 relacji) dla języka polskiego z funkcją słownika polsko-angielskiego (239.000 haseł))
Spokes — (wyszukiwarka danych konwersacyjnych zbudowany na bazie 232 756 wypowiedzi liczących łącznie ponad 2 miliony słowoform)
Walenty — (słownik walencyjny języka polskiego)
KonText — (jedno- i wielojęzyczne korpusy, w tym korpusy budowane przez Zespół IS PAN, np. polsko-bułgarski i in.)

 

Wybrane narzędzia CLARIN-PL


Chunker — (program do płytkiej analizy składniowej)
Websty — (interfejs webowy do grupowania tekstów w języku polskim)
Nowy Morfeusz — (analizator morfologiczny)
Liner2 — (rozpoznawanie jednostek identyfikacyjnych i wyrażeń temporalnych)
Inforex — (system do edycji anotowanych korpusów)
WiKNN — (=Wikipedia K-Nearest Neighbours, klasyfikator tematyczny tekstów polskich i angielskich)
Kuźnia — (narzędzie do (współ)tworzenia fleksyjnych słowników dziedzinowych)
WNLoom-Viewer — (aplikacja do przeglądania Słowosieci)
Mapa Literacka — (rozpoznawanie odniesień do nazw geograficznych i miejscowych, /)
MeWeX — (aplikacja do wydobywania z korpusu słowników kolokacji oraz tworzenia słowników jednostek leksykalnych)
Mowa — (narzędzia i usługi do przetwarzania mowy)
Transkrypcja fonetyczna — (narzędzie do konwersji zapisu ortograficznego na fonetyczny)
Morpho — (bezkontekstowa analiza morfologiczna)
Tagger WCRFT2 — (tokenizacja i tagowanie morfosyntaktyczne)
Serel — (wyznaczanie relacji między nazwami własnymi)
Spatial — (narzędzie do rozpoznawania relacji przestrzennych w tekście)
WSD — (narzędzie do ujednoznaczniania znaczeń leksykalnych)
NER — (wyszukiwanie i klasyfikacja nazw własnych)
Parser — (parser zależnościowy języka polskiego)
Spejd — (parser składniowy)
POLFIE — (parser LFG języka polskiego)
POLFIE-OT — (parser LFG języka polskiego (z modułem OT: automatyczne ujednoznacznienie))
WoSeDon — (wydobywanie z tekstów list frekwencyjnych znaczeń leksykalnych)
NoSketch — (prosta aplikacja do przeszukiwania korpusów)
Summarize — (narzędzie do streszczania tekstów)
Słowa kluczowe – ReSpa — (narzędzie do wyznaczania słów kluczowych w tekście)
Inkluz — (narzędzie do wykrywania obcojęzycznych wtrąceń w polskim tekście)
TermoPL — (narzędzie do wykrywania terminów w tekście)

 

Wybrane narzędzia dla języków angielskiego i niemieckiego
Tager — (język angielski / niemiecki)
Tager NLTK — (język angielski)
NER — (język angielski / niemiecki)
NER NLTK — (język angielski)
Parser — (język angielski / niemiecki)

 

Więcej zasobów CLARIN-PL, por. https://clarin-pl.eu/dspace/ 

 

Podkategorie