Prof. dr hab. Janusz Siatkowski, ur. 1929 – prof. zwycz. dr hab., językoznawca, slawista, pracownik w Katedrze Języka Polskiego UW 1950–1952, w Instytucie Filologii Słowiańskiej (dziś Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej) UW 1953–1956 i 1982–1999 oraz w Zakładzie/Instytucie Słowianoznawstwa (dziś Instytut Slawistyki PAN) 1956–1982 PAN: kierownik Zakładu Słowianoznawstwa PAN, 1974–1977, dyrektor Instytutu Słowianoznawstwa PAN, 1977–1982, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 1993–1999, prodziekan Wydziału Polonistyki UW, 1986–1990.


Obszary badań naukowych: dialektologia słowiańska, historia języków słowiańskich, międzysłowiańskie i słowiańsko-niemieckie kontakty językowe, leksykografia.


Członkostwo w polskich i zagranicznych gremiach naukowych:
Międzynarodowy Komitet Slawistów – przewodniczący 1993–1998, członek honorowy;
Polskie Towarzystwo Językoznawcze, od 1954;
Towarzystwo Naukowe Warszawskie – członek honorowy;
Białostockie Towarzystwo Naukowe;
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów;
Towarzystwo Filologów Bułgarystów – od 1986;
Towarzystwo Jabłonowskich w Lipsku – od 1991;
Czeskie Towarzystwo Językoznawcze – od 1991l
Komitet Językoznawstwa PAN, 1967–2015 (wiceprzewodniczący 1975–1984);
Komitet Słowianoznawstwa PAN, od 1975 (honorowy przewodniczący od 2001).


Tytuły honorowe i nagrody:
Złoty Krzyż Zasługi – 1973,
Medal „1300 lat Bułgarii" – 1982,
Order Cyryla i Metodego I klasy – 1986,
słowacki Order Podwójnego Białego Krzyża III klasy – 1998,
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – 2000,
Medal Dobrovskiego, Czeska Akademia Nauk – 2001,
Medal Jubileuszowy 50-lecia PAN – 2002,
Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2005,
doktor honoris causa Uniwersytetu Karola w Pradze – 1998.

 

Publikacje
(do pobrania doc)


Książki autorskie i współautorskie:
Słownictwo Warmii i Mazur, I: Budownictwo i obróbka drewna (1958)
Dialekt czeski okolicy Kudowy (t. 1–2 1962)
Bohemizmy fonetyczne w języku polskim (t. 1–2 1965–1970)
Gesta Romanorum linguae polonicae (1543) (1986)
Slawizmy w utworach śląskich Horsta Bienka (1995)
Slawismen in den schlesischen Romanen von Horst Bieniek, (2000)
Czesko-polskie kontakty językowe (1996)
Słownik czesko-polski (Česko-polský slovník) (1991, wyd. 2 poprawione 2002, wyd. 3 – 2007,wyd. 4 – 2010, współautor)
Studia nad wpływami obcymi w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym (2004)
Słowiańskie nazwy wykonawców zawodów w historii i dialektach (2005)
Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i polskim (2006)
Bohemizmy w języku polskim. Słownik (2006, współautor)
Słowiańskie nazwy części ciała w historii i dialektach (2012)
Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza (2014, współautor)
Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi (2015)


Udział w pracach zespołów atlasów językowych
• Ogólnosłowiański atlas językowy (Общеславянский лингвистический атлас) – członek Międzynarodowego Komitetu Redakcyjnego serii leksykalnej i fonetycznej, współredaktor 4 tomów leksykalnych (2, 4, 8, 9) i 1 tomu fonetycznego (2b), autorstwo i współautorstwo zapisów uogólniających do map leksykalnych, autorstwo 26 map i komentarzy, współautorstwo 46.
• Ogólnokarpacki atlas dialektologiczny (Общекарпатский диалектологический атлас) – członek Międzynarodowego Komitetu Redakcyjnego, współredaktor tomu 3, autorstwo 22, współautorstwo 12 map i komentarzy.
• Europejski atlas językowy (Atlas linguarum Europae), współredaktor tomu 5 (1997) i 7 (2007), autor 2 map, współautor 1.


Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych:
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej – sekretarz: t. VII (1967)–XV (1976); zastępca redaktora: XVI (1977)–XXII (1984); redaktor naczelny: XXIII (1985)–XXIV (1987); członek Komitetu Redakcyjnego XXV (1989)–XLV (2010); członek Rady Naukowej XLVI (2011)–XLVIII (2013).
Prace Filologiczne – członek Komitetu Redakcyjnego: XXV (1991)–L (2005), Bibliografia (2005); członek, Rady Redakcyjnej: LI (2006) – LIV (2008), LVI (2009), LVIII (2010), LX (2011), LXII (2011) LXVI (2015).
Acta Baltico-Slavica – członek Komitetu Redakcyjnego: X (1976)–XVIII (1987).
Slavia Occidentalis – członek Komitetu Redakcyjnego od 1979.
Przegląd Humanistyczny – członek Rady Redakcyjnej: XXXIX (1995)–LIV (2010).
Bohemistyka – członek Komitetu Redakcyjnego od 2001.
Rocznik Slawistyczny – przewodniczący Rady Redakcyjnej: LVII (2008)–LXIV (2015).
Nová čeština doma a ve světě – członek Rady Redakcyjnej od 2012.

 

Zestawiła Dorota K. Rembiszewska