Dr Agata Bielak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego

e-mail: agata.bielak@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5898-2826

Zainteresowania naukowe

Etnolingwistyka; kultura ludowa.

Nagrody i odznaczenia

2012 – nagroda zespołowa Maria Curie Prize za publikację zbiorową Lubelskie, cz. 1-6, red. J. Bartmiński, t. 4 serii: „Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały”, red. L. Bielawski, Lublin 2011.

Publikacje

 • Bielak, Agata. (2008). Możliwości systematyki materiałów historii mówionej. W Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, oraz Sebastian Wasiuta (Red.), Historia mówiona w świetle etnolingwistyki (ss. 63-79). Lublin: Polihymnia.
 • Bielak, Agata. (2009). Analiza etymologiczna polskich nazw wybranych ziół jako podstawa rekonstrukcji językowego obrazu świata. W Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, oraz Sebastian Wasiuta (Red.), Stereotypy w języku i w kulturze (ss. 157-171). Lublin: Polihymnia.
 • Bielak, Agata. (2010). Fikcyjni święci. W Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Monika Baran-Łaszkiewicz oraz Sebastian Wasiuta (Red.), Plotka i kłamstwo w języku i w kulturze (ss. 113-121). Lublin: Polihymnia.
 • Bielak, Agata. (2010). Postać świętego Mikołaja w folklorze polskim i wschodniosłowiańskim. W O. Tiszczenko (Red.) Językowy obraz świata Słowian a kultura, t. 1 (ss. 92-99.). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bielak, Agata. (2010). Komizm postaci świętego Piotra w przekazach ludowych. W A. Spagińska-Pruszak, Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka (Red.), Słowiańskie barwy śmiech  (ss. 126-131). Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 • Bielak, Agata. (2011). Pieśni nabożne. W Jerzy Bartmiński (Red.), Lubelskie. T. 4 serii: Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, cz. 3 Pieśni i teksty sytuacyjne (ss. 430-474). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bielak, Agata. (2011). Stereotyp świętego Piotra w polskiej kulturze ludowej. W Anna Bujnowska oraz Joanna Szadura (Red.), Stereotypy – walka z wiatrakami? (ss. 233-242). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bielak, Agata. (2011). Postacie świętych w ludowych opowieściach ajtiologicznych. W Magdalena Zaorska oraz Joanna Nawacka (Red.), Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej (ss. 311-325). Olsztyn: Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Bielak, Agata. (2013). The linguistic and cultural view of Saint Agatha in Polish folk tradition. W Adam Gaz, David Danaher oraz Przemyslaw Lozowski (Red.), The Linguistic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition, and Culture (ss. 215-224). London: Versita, Versita Limited.
 • Bielak, Agata.  (2014). Lubelskie pieśni o świętych wobec tradycji. W Jerzy Bartmiński oraz Beata Maksymiuk-Pacek (Red.), Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym (ss. 85-95). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bielak, Agata. (2014). Językowo-kulturowy obraz świętego Jana Chrzciciela w polskiej tradycji ludowej. W Joanna Szadura (Red.), Gawędy o kulturach I (ss. 97-109). Lublin: Polihymnia.
 • Bielak, Agata. (2014). Wigilia św. Jana Chrzciciela w polskiej tradycji ludowej. Gadki z Chatki, 2014(3),10-12.
 • Bielak, Agata. (2016). Przezacna księżna dziewica. Pismo Folkowe. Tradycja, muzyka świata i okolic, 2016(4), 24-27.
 • Bielak, Agata, oraz Bartmiński, Jerzy. (2017). Językowo-kulturowy obraz słomy w polskiej lingwokulturze. Szkic etnolingwistyczny. Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury, 29, 111-133.
 • Bielak, Agata, oraz Bartmiński, Jerzy. (2017). [Artykuły hasłowe] Plewy, s. 155-157; Słoma, s. 158-187; Powrósło, s. 187-189; Sieczka, s. 189-195; Strzecha, s. 195-197; Chochoł, s. 198.  W Jerzy Bartmiński oraz Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2 Rośliny,  cz. 1 Zboża, Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bielak, Agata. (2017). Święty Florian w polskiej tradycji ludowej. Pismo Folkowe. Tradycja, muzyka świata i okolic, 2017(5), 6-9.
 • Bielak, Agata, oraz Bartmiński, Jerzy. (2018). The linguacultural view of Polish słoma ‘straw’. An ethnolinguistic account. Ethnolinguistics. Issues in Language and Culture, 29, 121-145.
 • Bielak, Agata. (2018). Patron wegetacji czy pogromca smoka? Dwa obrazy świętego Jerzego w polskiej tradycji ludowej. W Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Beata Żywicka (Red.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 4. Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w programie badań porównawczych (ss. 265-279). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.