Dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska, prof. IS PAN

Zdjęcie profilowe pracownika

Lingwistka, dialektolożka

e-mail: dorota.rembiszewska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0339-0879

Facebook: https://www.facebook.com/rembiszewska

Zainteresowania naukowe

 • dialektologia słowiańska;
 • onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego;
 • kontakty językowe;
 • leksykografia gwarowa;
 • etnografia historyczna.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN;
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze;
 • Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów – wiceprezes w latach 2013–2017;
 • Towarzystwo Naukowe Warszawskie – od stycznia 2014 r. sekretarz Wydziału I;
 • Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae;
 • Komisja Dialektologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Funkcje pełnione w IS PAN

Kierowniczka Zbiorów Specjalnych Instytutu Slawistyki PAN.

Nagrody i odznaczenia

Wyróżnienie w XXV edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera (2014 r.) za badania nad gwarami Polski północno-wschodniej.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • Wykonawczyni „Polacy w więzieniach, łagrach, na zesłaniach w ZSRR. Korespondencja z Delegatury PCK w Moskwie 1920–1937”, w latach 2004–2006, kierowniczka: prof. dr hab. Irena Maryniak.
 • Wykonawczyni: „Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańsko-litewskie na Podlasiu, Mazowszu północno-wschodnim i Suwalszczyźnie” – kierowniczka: prof. dr hab. Irena Maryniak, w latach 2011–2014, nr projektu: N N104 383240. Projekt Komitetu Badań Naukowych.
 • Kierowniczka projektu – „Komputerowy system ewidencji archiwaliów do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny i Słownika bohemizmów”, w latach 2012–2015, nr projektu 0076/FNiTP/H11/80/2011. Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Publikacje

Monografie:

 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2018). Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Rembiszewska, D. K., Maryniakowa, I., & Siatkowski, J. (2014). Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2007). „Słownik dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2002). Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

Redakcja:

 • Popowska-Taborska, H. (2019). Współczesny kaszubski język literacki z dziedzictwem leksykalnym w tle (D. K. Rembiszewska, Red.). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K., Hebal-Jezierska, M., & Weiss, P. (Red.). (2019). Prace Filologiczne, 74.
 • Rembiszewska, D. K. (Red.). (2017). Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Siatkowski, J. (2017). Czesko-polskie pogranicze językowe w świetle ankiet Georga Wenkera (D. K. Rembiszewska, Red.). Wydział Polonistyki, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Rembiszewska, D. K. (Red.). (2016). Słowiańskie słowniki gwarowe: Tradycja i nowatorstwo. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K., & Sychowicz, K. (Red.). (2016). Studia Łomżyńskie, 26.
 • Rembiszewska, D. K., & Szamryk, K. K. (Red.). (2016). Archiwa w nauce: Nauka w archiwach. Uniwersytet w Białymstoku; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K., & Łupiński, J. (Red.). (2015). Powstanie styczniowe na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu w dokumentach archiwalnych. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Siatkowski, J. (2015). Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi (D. K. Rembiszewska, Red.). Uniwersytet Warszawski.
 • Rembiszewska, D. K. (Red.). (2013). Zdzisław Stieber (1903–1983): Materiały i wspomnienia. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K., & Krajewska, H. (Red.). (2013). Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie (T. 2). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K., & Krajewska, H. (Red.). (2013). Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia: Źródła do badań genealogicznych (T. 3). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K., & Krajewska, H. (Red.). (2012). Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Siatkowski, J. (2012). Nazwy części ciała w językach i dialektach słowiańskich (D. K. Rembiszewska, Red.). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Maryniakowa, I. (2011). Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu (D. K. Rembiszewska, Red.). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Popowska-Taborska, H., & Rzetelska-Feleszko, E. (2009). Dialekty kaszubskie w świetle XIX-wiecznych materiałów archiwalnych (D. K. Rembiszewska, Red.). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Borzym, J. (2008). Pamiętnik podlaskiego szlachcica (D. K. Rembiszewska, Red.). Stopka.
 • Rembiszewska, D. K. (Red.). (2006). 30 lat Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów (1975–2005). Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (Red.). (2006). Miniksięga jubileuszowa poświęcona Profesor Irenie Maryniakowej.

Artykuły:

 • Rembiszewska, D. K. (2019). Na dziewięćdziesięciolecie Profesora Janusza Siatkowskiego. Bohemistyka, 19(2), 275–282.
 • Rembiszewska, D. K. (2019). Z lokalnych zapożyczeń wschodniosłowiańskich w gwarach polskich – dryhle ‘galareta’. Prace Filologiczne, 74, 213–219. https://doi.org/10.32798/pf.460
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2019). Nawiązania czy pożyczki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim? Cz. 3. Rocznik Slawistyczny, 68, 49–101.
 • Rembiszewska, D. K., & Szamryk, S. K. (2019). Z materiałów Samuela Fiszmana. Slavia Orientalis, 68(1), 202–214. http://journals.pan.pl/slo
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2018). Interferencje językowe na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim a interpretacja materiału gwarowego (na przykładzie wsi Choroszczynka). Rocznik Slawistyczny, 77, 55–102.
 • Rembiszewska, D. K. (2018). Nazwy potraw w południowo-wschodniej Małopolsce jako przejaw kontaktów językowych (bandurzak, lewasz, proziak). Studia Pigoniana. Rocznik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 1, 137–145. https://doi.org/10.12775/SP.2018.008
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2018). Z problematyki nawiązań i zapożyczeń na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Dielektolohichni Studiї: Slovo – slovnyk – korpus: Svitliĭ pam’iati Natali Khobzeĭ, 11, 167–175.
 • Rembiszewska, D. K. (2017). Nazwiska Polaków w ujęciu geograficznym. Slavia Iaponica, 20, 74–89.
 • Rembiszewska, D. K. (2017). Materiały polskie do Niemieckiego atlasu językowego jako źródło do badań XIX-wiecznej polszczyzny regionalnej. Jezikoslovni zapiski, 23, 183–192.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Nawiązania czy pożyczki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim? Cz. II. Rocznik Slawistyczny, 66, 27–63.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Zapożyczenie czy nawiązanie: Problematyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle leksyki gwarowej. W Z. Greń (Red.), Z polskich studiów slawistycznych 13/2: Językoznawstwo (ss. 243–253). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Zapożyczenie czy nawiązanie: Problematyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle leksyki gwarowej [streszczenie]. W B. Suvajdžić (Red.), Teze i rezimei u dva toma: XVI Međunarodni kongres slavista, Beograd, 20-27. 8 2018 (ss. 131–133). Chigoja.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Pograniczne wpływy wschodniosłowiańskie w nazwach ‘mrówki’ i ‘mrowiska’. Prace Filologiczne, 71, 261–271.
 • Rembiszewska, D. K. (2017). Latgaliia v presse i pol’skoĭ ėpistolografii rubezha XIX i XX vekov. Via Latgalica, 2017(10), 28–36. https://doi.org/10.17770/latg2017.10.2772
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Jak szczekają nasze psy na wschodniej granicy Polski: Po rusku czy po polsku? Białostockie Archiwum Językowe, 17, 271–280. https://doi.org/10.15290/baj.2017.17.17
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Zapożyczenie rubel ‘drąg do przyciskania siana na drabiniastym wozie’ w gwarach wschodniej Polski. Białostockie Archiwum Językowe, 17, 281–286. https://doi.org/10.15290/baj.2017.17.18
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2016). Nawiązania czy pożyczki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Rocznik Slawistyczny, 65, 67–87.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2016). Kharakterna dlia ukrainskogo iazyka leksika. W T. I. Vendin (Red.), Trudy Instituta russkogo iazyka im. V. V. Vinogradova: Vyp. 8. Obshcheslavianskiĭ lingvisticheskiĭ atlas. Materialy i issledovaniia 2012-2014 (ss. 65–80). Institut slavianovedeniia RossiĭskoĭAkademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K., & Sikora, K. (2016). Slavianskie ėlementy v familiiakh sovremennykh zhiteleĭ Vilian/Viļāni (vostochnaia Latviia). Via Latgalica, 2016(8), 56–65. http://journals.ru.lv/index.php/LATG/article/view/2230/2255
 • Rembiszewska, D. K. (2016). Od wiadomości do łapówki. Z dziejów wyrazu chabor. Białostockie Archiwum Językowe, 16, 347–353. http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5204/1/BAJ_16_2016_DK.Rembiszewska_Od_wiadomosci_do_lapowki_Z_dziejow_wyrazu_chabor.pdf
 • Rembiszewska, D. K., & Frąckiewicz, M. (2016). 40 lat Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży. Studia Łomżyńskie, 26, 191–197.
 • Rembiszewska, D. K. (2016). Zarys koncepcji słownika frazeologizmów w polszczyźnie lokalnej północnego Podlasia. W D. K. Rembiszewska (Red.), Słowiańskie słowniki gwarowe: Tradycja i nowatorstwo (ss. 217–222). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/bitstream/handle/123456789/60/Slowianskie_slowniki_gwarowe_-_tradycja_i_nowatorstwo.pdf?sequence=5&isAllowed=y
 • Rembiszewska, D. K., & Sikora, K. (2016). O nowy sposób definiowania gwarowych frazeologizmów i przysłów. W J. Klimek-Grądzka & M. Nowak (Red.), Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała (ss. 377–385). Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Rembiszewska, D. K. (2015). Niemieckie pożyczki leksykalne w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Warmii i Mazur. Gwary Dziś, 7, 231–238.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2015). Nazwy jarzębiny na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Semantyka a konfrontacja językowa, 2015(5), 281–291.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2015). Zróżnicowanie morfologiczne wyrazu *͜ormę ,ramię‘ w językach i dialektach słowiańskich. Jazykovedné štúdie, 32, 163–171.
 • Rembiszewska, D. K. (2014). Profesor Adam Sławomir Gala (1944–2013). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 49, 1–5. https://doi.org/10.11649/sfps.2014.001
 • Rembiszewska, D. K. (2014). Projekt i realizacja bazy danych do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 49, 130–138. https://doi.org/10.11649/sfps.2014.013
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2014). Język ukraiński i jego dialekty w ogólnosłowiańskim atlasie językowym. Teka Komisji PolskoUkraińskich Związków Kulturowych, 9, 131–142.
 • Rembiszewska, D. K. (2014). Niezmienność w zmienności: O nazwiskach mieszkańców Stoczka w czasach Księstwa Warszawskiego i współcześnie. Prace ArchiwalnoKonserwatorskie, 19, 83–88.
 • Rembiszewska, D. K. (2014). Wspomnienia uczennicy. W Sylwetki Łódzkich Uczonych: Zeszyt 117. Profesor Sławomir Gala (ss. 46–47). Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). Samogłoski nosowe w ankietach Georga Wenkera. Studia Łomżyńskie, 22, 115–122.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). Leksyka z obszaru Mazur w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza. Prace Filologiczne, 64(1), 291–298.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). XIX-wieczne badania ludoznawcze na obszarze Łotwy w świetle korespondencji Stefanii Ulanowskiej do Jana Karłowicza. Acta BalticoSlavica, 48, 98–107. https://doi.org/10.11649/abs.2014.010
 • Rembiszewska, D. K. (2012). Gwary mazurskie w świetle materiałów Georga Wenkera. W M. Korytkowska, H. Popowska-Taborska, Z. Rudnik-Karwatowa, & J. Siatkowski (Red.), Językoznawstwo: Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013 (ss. 135–141). Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2012). Nazwy ‘ubrania’ w XIX-wiecznych ankietach Georga Wenkera z obszaru Mazur, Warmii i Ostródzkiego. Poradnik Językowy, 2012(8(697)), 67–75.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2012). Nazwy stopni pokrewieństwa w gwarach wschodniosłowiańskich Białostocczyzny na tle ogólnosłowiańskim (OLA). Teka Komisji PolskoUkraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, 7, 135–142.
 • Rembiszewska, D. K. (2011). Spółgłoski wargowe miękkie we wschodniej części Mazur w ankietach Georga Wenkera. LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 6(1(11)), 215–225.
 • Rembiszewska, D. K. (2011). Okamgniętko czyli chwileczka: O jednym z wyrazów w XIX-wiecznych ankietach Georga Wenkera. Prace Filologiczne. Seria Językoznawcza, 62, 249–253.
 • Rembiszewska, D. K. (2011). Wpływ niemieckich zdań Georga Wenkera na ich polskie tłumaczenia. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 57, 179–188.
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Słownik dialektu knyszyńskiego a inne słowniczki gwarowe z obszaru Polski północno-wschodniej. Prace Filologiczne, 58, 325–340.
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Kategoria swój – obcy w antroponimii lokalnej na przykładzie nazwisk mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. Acta BalticoSlavica, 34, 169–184. https://doi.org/10.11649/abs.2010.012
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Wartość XIX-wiecznych kwestionariuszy Georga Wenkera do badania przeszłości ludności mazurskiej. Studia Łomżyńskie, 21, 121–127.
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Siła wurstu brukuje białka i gbur? O niektórych wyrazach w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Mazur, Warmii i Ostródzkiego. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 55, 195–211.
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Pol’skie zaimstvovaniia v latyshskom iazyke (tematicheskiĭ i geolingvisticheskiĭ aspekt). Linguistica Lettica, 19, 192–201.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Autorka mapy płaszczyznowej 9. ‘zrachok’; współaturoka map płaszczyznowych: 2. ‘lico’, 3. ‘shcheka’, 5. ‘lob cheloveka’, 11. ‘brovi’, 50. ‘zhivot cheloveka’, 51. ‘briulho zhivotnogo’, 53. ‘legkie cheloveka’, 54. ‘pechen’ cheloveka’; współautorka mapy punktowej 9. ‘zrachok’ & opracowania zbiorczego Zaimstvovaniia (z 4 mapami). W J. Siatkowski, J. Waniakowa, & A. Basara (Red.), Obshcheslavianskiĭ lingvisticheskiĭ atlas: Seriia leksiko-slovoobrazovatel’naia. Vyp. 9. Chelovek / Ogólnosłowiański atlas językowy: Seria leksykalno-słowotwórcza: T. 9. Człowiek. Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Bibliografia prac Janusza Siatkowskiego za lata 1999–2009. Prace Filologiczne, 56, 13–25.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Leksyka związana z realiami wiejskimi w pracy Krzysztofa Kluka O roślinach. Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, 5(2), 141–149.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Metody opracowywania słowiańskich atlasów językowych. Rocznik Slawistyczny, 58, 117–134.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Nazwiska Żydów w korespondencji Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie w latach 1920–1937. Studia Łomżyńskie, 20, 75–85.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Polonizmy w łotewskich gwarach Łatgalii. Acta BalticoSlavica, 33, 65–72.
 • Rembiszewska, D. K., & Biesiadowska-Magdziarz, B. (2009). O potrzebie napisania słownika tematycznego polsko-łotewskiego, łotewsko-polskiego z zakresu językoznawstwa. Acta BalticoSlavica, 33, 307–310.
 • Rembiszewska, D. K. (2008). Nazwy nieślubnego dziecka w historii i dialektach polszczyzny. Studia Germanica Gedanensia, 16, 57–66.
 • Rembiszewska, D. K. (2008). Archaizmy w Pamiętniku Juliana Borzyma. Acta BalticoSlavica, 32, 59–76.
 • Rembiszewska, D. K. (2007). O przypuszczalnych wpływach litewskich w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. Acta BalticoSlavica, 31, 213–234.
 • Rembiszewska, D. K. (2007). Leksyka gwarowa Podlasia. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 42, 105–122.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Bibliografia prac prof. dr hab. Ireny Maryniakowej. Poradnik Językowy, 2006(8(637)), 12–18.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Drobiazgi antroponimiczne – Irena, Cecylia… i inne nazwy osobowe związane z Szanowną Jubilatką. Poradnik Językowy, 2006(8(637)), 6–11.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Nazwy osobowe Żydów z Wysokiego Mazowieckiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Łomżyńskie, 17, 51–62.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Wpływy litewskie w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. Acta BalticoSlavica, 30, 373–390.
 • Rembiszewska, D. K. (2005). Słownictwo tematyczne w opracowaniach leksykograficznych. Poradnik Językowy, 2005(11), 37–52.
 • Rembiszewska, D. K. (2005). Żydzi, ich język i kultura w Słowniku dialektu knyszyńskiego C. Kudzinowskiego. Prace Filologiczne, 50, 145–156.
 • Rembiszewska, D. K. (2004). Wahania rodzaju rzeczowników w gwarach Mazowsza i Podlasia. Prace Filologiczne, 49, 417–426.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2003). O możliwościach prezentowania zróżnicowania leksykalno-morfologicznego na mapach Atlasu ogólnosłowiańskiego. Prace Filologiczne, 48, 473–478.
 • Rembiszewska, D. K. (2003). Obecność językowych cech wschodniosłowiańskich na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Studia Łomżyńskie, 13, 207–212.
 • Rembiszewska, D. K. (2002). Co to jest arszyn? O słownictwie metrologicznym. Prace Filologiczne, 47, 343–361.
 • Rembiszewska, D. K. (2002). Frazeologia potoczna mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego i okolic. Prace Filologiczne, 47, 363–371.
 • Rembiszewska, D. K. (2002). Regionalizmy w języku białostockich studentów. Białostockie Archiwum Językowe, 2002(2), 107–115.
 • Rembiszewska, D. K. (1996). Polska gwara Mielnika. Wybrane problemy. W S. Frycie (Red.), Studia i materiały polonistyczne (T. 2, ss. 189–199). Wydawnictwo Wydziału Zamiejscowego kieleckiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Rembiszewska, D. K. (1994). Gwara wsi Szczebra koło Augustowa w świetle materiałów aktualnych i dawnych. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 39, 89–97.

Rozdziały w książkach:

 • Rembiszewska, D. K. (2018). Nazwy kulinarnych produktów tradycyjnych jako świadectwo językowej lokalności. W A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, & K. Seroka (Red.), Polska i świat przez kuchnię: Studia o dziedzictwie kulinarnym (ss. 211–217). Grupa COGITO.
 • Rembiszewska, D. K., & Sikora, K. (2018). W pułapce potocznej aksjologii: Film w ocenach użytkowników portali kinematograficznych. W B. Taras (Red.), Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich (ss. 202–216). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Rembiszewska, D. K. (2017). Zmiany w systemie gospodarowania i warunków życia na wsi a dynamika gwar na północnym Podlasiu. W D. K. Rembiszewska (Red.), Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku (ss. 117–128). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2017). Dopisek do wspomnień profesora Janusza Siatkowskiego o badaniach na Warmii i Mazurach. W J. Ławski, D. Zuber, & K. Bogusz (Red.), Protestanci na Mazurach. Historia i literatura: Studia (ss. 227–233). Wydział Historyczny Uniwersytetu w Białymstoku, Muzeum Historyczne w Ełku.
 • Rembiszewska, D. K. (2017). Czterdzieści lat aktywności Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży. W P. Migdalski & W. Iwańczuk (Red.), Regionalne towarzystwa historyczne w Polsce w epoce globalizacji (ss. 173–186). Terra Incognita-Templum.
 • Rembiszewska, D. K. (2016). O dawnej gwarze Mielnika. W J. Szadura & D. Gocół (Red.), Gawędy o kulturach II (ss. 7–14). Polihymnia.
 • Rembiszewska, D. K. (2016). Archiwum Naukowe Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk jako przykład zbiorów specjalnych. W D. K. Rembiszewska & K. Szamryk (Red.), Archiwa w nauce: Nauka w archiwach (ss. 197–205). Uniwersytet w Białymstoku-Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2016). Między archaicznością a nowoczesnością: O języku pism Zygmunta Glogera. W J. Leończuk, J. Ławski, & Ł. Zabielski (Red.), Zygmunt Gloger: Pisarz, myśliciel, uczony (ss. 203–213). Książnica Podlaska.
 • Rembiszewska, D. K., & Gliński, W. (2016). Komputerowy system ewidencji archiwaliów: Digitalizacja kartoteki i baza danych do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. W D. K. Rembiszewska & K. Szamryk, (Red.), Archiwa w nauce: Nauka w archiwach (ss. 183–195). Uniwersytet w Białymstoku; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5219/1/Archiwa_w_nauce_2016.pdf
 • Rembiszewska, D. K. (2015). Powstanie styczniowe jako cezura w życiorysie: Glosa do biografii Stefanii i Władysława Ulanowskich. W D. K. Rembiszewska & J. Łupiński (Red.), Powstanie styczniowe w dokumentach archiwalnych na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu (ss. 261–267). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2015). Pograniczny charakter antroponimów mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. W F. Czyżewski, M. Olejnik, & A. Pihan-Kijasowa (Red.), Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych: W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997) (ss. 265–271). Polihymnia.
 • Rembiszewska, D. K. (2015). O języku pism Glogera. W J. Ławski & J. Leończuk (Red.), Zygmunt Gloger: Pisma rozproszone: T. 2. 1877–1889 (ss. 41–54). Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. http://www.ksiaznicapodlaska.pl/images/2017/201704/20170419/od_redakcji.pdf
 • Rembiszewska, D. K. (2015). Znaczenie badań Zdzisława Stiebera nad gwarami wschodniosłowiańskimi dla współczesnej dialektologii. W P. Hrytsenko & N. Khobzeĭ (Red.), Dialektolohichni studiï: T. 10. Traditsï i novatorstvo (ss. 62–68). Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevicha.
 • Rembiszewska, D. K. (2014). Białostoczanie represjonowani przez władzę sowiecką w latach 1920–1937 (na podstawie archiwaliów Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie). W D. K. Rembiszewska & H. Krajewska (Red.), Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie (T. 2, ss. 179–190). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2014). Etnografka o etnografce: Bożena Stelmachowska we wspomnieniach Wandy Brzeskiej. W G. Kubica & K. Majbroda (Red.), Obserwatorki z wyobraźnią: Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet (ss. 287–296). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). Korespondencja Zdzisława Stiebera z Kazimierzem Nitschem. W D. K. Rembiszewska (Red.), Zdzisław Stieber (1903–1983): Materiały i wspomnienia (ss. 117–142). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). Listy Stefanii Ulanowskiej do Jana Karłowicza. W W. Walczak & K. Łopatecki (Red.), Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej (T. 6, ss. 625–636). Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). Rodziny ziemiańskie z Mazowsza i Podlasia w Dzienniku spraw parafialnych ks. Ignacego Mioduszewskiego. W D. K. Rembiszewska & H. Krajewska (Red.), Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia: Źródła do badań genealogicznych (ss. 271–278). Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K., & Żegalska, E. (2012). Zbiory Piotra Bańkowskiego w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów. W. D. K. Rembiszewska & H. Krajewska (Red.), Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa (ss. 63–70). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2012). Elementy polskie w toponimach wschodniej Łotwy. W W. Walczak & K. Łopatecki (Red.), Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej: T. 3. Inflanty Polskie (ss. 377–386). Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.
 • Rembiszewska, D. K. (2012). 24 mapy z komentarzami. W I. Maryniakowa (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny: Słowotwórstwo (T. 4). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2012). Indeks. W I. Maryniakowa (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny: Słowotwórstwo (T. 4). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2012). Fremde Einflüsse im Band IX des Gemeinslawischen Sprachatlasses (OLA). W A. Kątny (Red.), Sprachkontakte in Zentraleuropa (ss. 25–54). Peter Lang.
 • Rembiszewska, D. K. (2012). Rola Stowarzyszenia Prasoznawczego Stopka w życiu kulturalnym Podlasia. W M. Kochanowski & K. Kościewicz (Red.), Podlasie w literaturze – literatura Podlasia (po 1989 roku): Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm (ss. 280–293). Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • Rembiszewska, D. K. (2011). Duchowość Mazurów na podstawie XIX-wiecznych źródeł Georga Wenkera. W E. Golachowska & A. Zielińska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości: Wokół religii i jej języka (ss. 201–207). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2011). Czy Podlasianie byli niepobożni? O leksyce religijnej w słowniczkach gwarowych z obszaru Polski północno-wschodniej. W A. Lewińska & M. Chmiel (Red.), Język: Szkoła: Religia (ss. 309–316). Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Osobliwości antroponimów Żydów polskich. W D. Czyż & M. Frąckiewicz (Red.), Prace poświęcone Pani Profesor Henryce Sędziak (T. 14, ss. 185–197). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Spółgłoski wargowe miękkie w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Mazur. W H. Sędziak & D. Czyż (Red.), Polszczyzna regionalna: Cz. 6. Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza (ss. 215–223). Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika.
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Wpływy obce w 9 tomie OLA. W P. Hrytsenko & N. Khobzeĭ (Red.), Dialektolohichni studiï: T. 9. Zapozychennia ta interferentsiia (ss. 19–35). Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevycha.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). 21 map z komentarzami z działów Budownictwo & Indeks. W I. Maryniakowa (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny: T10. Leksyka 6. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Leksyka dotycząca obróbki lnu w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. W P. Hrytsenko & N. Khobzeĭ (Red.), Dialektolohichni studiï: T. 8. Hovory pivdenno-zakhidnoho narichchia (ss. 118–128). Natsionalˊna akademiia nauk Ukraïny.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Językowy obraz Rosjan w Pamiętniku Juliana Borzyma. W A. Dobroński (Red.), Rosjanie na północno-wschodnim Mazowszu w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku: Studia i materiały (ss. 47–52). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Dinamika razvitiia govorov severo-vostochnoĭ Polˊshi raĭona Knyshyna [streszczenie referatu]. W O. V. Dedova, L. M. Zakharov, & M. L. Remneva (Red.), Mezhdunarodnyĭ Nauchnyĭ Simpozium Slavianskie IAzyki i Kulˊtury w Sovremennom Mire: Trudy i materialy, Moskva, MGU, 24–26 marta 2009 (ss. 198–199). Maks Press.
 • Rembiszewska, D. K. (2008). Obrzędowa leksyka weselna w powiecie wysokomazowieckim. W A. Engelking, E. Golachowska, & A. Zielińska (Red.), Tożsamość – Język – Rodzina: Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim (ss. 111–133). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2007). 21 map z komentarzami z działów „Obróbka lnu”, „Surowce i ich obróbka”. W I. Maryniakowa (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny: T. 9. Leksyka 5. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2007). Eufemizmy w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. W F. Czyżewski & A. Tyrpa (Red.), Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich (ss. 69–77). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Rembiszewska, D. K. (2007). Wpływy niemieckie w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. W A. Kątny (Red.), Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe w perspektywie dia- i synchronicznej (ss. 127–135). Wszechnica Mazurska.
 • Rembiszewska, D. K., & Golachowska, E. (2007). Indeks. W I. Maryniakowa (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny: T. 9. Leksyka 5. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Budowa i sposoby definiowania haseł w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. W Acta AlbaruthenicaRossicaPolonica (ss. 349–354). Vіtebskiĭ gosudarstvennyĭ universitet im. P. M. Masherova.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Metaforyczność niektórych nazw nosicieli cech. W F. Czyżewski & S. Gala (Red.), Ze studiów nad gramatyką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego (ss. 149–158). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Mikrotoponimia górnej Narwi. W J. Duma (Red.), Onomastyka regionalna (ss. 146–155). Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
 • Rembiszewska, D. K. (2005). Kontynuanty dawnego ŕ w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. W Z. Abramowiczówna (Red.), Język i kultury mniejszości narodowych w dobie globalizacji (ss. 187–194). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2004). Jak można prezentować zróżnicowanie leksykalno-morfologiczne na mapach Atlasu ogólnosłowiańskiego? W A. Kątny (Red.), Kontakty językowe w Europie Środkowej: Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w dniach 2324.06.2003 (ss. 41–45). Wszechnica Mazurska.
 • Rembiszewska, D. K. (2004). Dom i rodzina we frazeologii polskiej i białoruskiej. W M. Kondratiuk & B. Siegień (Red.), Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe (T. 6, ss. 167–175). Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
 • Rembiszewska, D. K. (2004). Nazwy łąk pól i pastwisk nad Narwią w okolicach Tykocina. W A. Dobroński & W. Grębecka (Red.), Narew w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia (ss. 115–122). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2003). Kulturowe motywacje nazw potraw w Polsce północno-wschodniej. W P. Hrytsenko & N. Khobzeĭ (Red.), Dialektolohichni studiï: T. 2. Mova i kul’tura (ss. 97–102). Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevycha.
 • Rembiszewska, D. K. (2003). Kulturowe motywacje nazw potraw w Polsce północno-wschodniej. W H. Sędziak (Red.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia: Obraz życia i kultury mieszkańców regionu utrwalony w słownictwie gwarowym i regionalnym (ss. 21–26). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2003). Zasięgi wyrazowe na pograniczu Mazowsza i Podlasia. W U. Sokólska & P. Wróblewski (Red.), Słowa jak mosty nad wiekami (ss. 325–334). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Rembiszewska, D. K. (2003). Elementy wschodniosłowiańskie w mowie mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego. W P. Hrytsenko & N. Khobzeĭ (Red.), Dialektolohichni studiï: T. 3. Zbirnyk pam’iati IAroslavy Zakrevs’koï (ss. 322–328). Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevycha.
 • Rembiszewska, D. K. (2002). Stan zachowania gwary kurpiowskiej na przykładzie wsi Wach. W S. Gala (Red.), Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie (ss. 419–426). Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Rembiszewska, D. K. (2002). Mechanizmy tworzenia przezwisk na pograniczu językowym. W Z. Abramowicz (Red.), Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim (ss. 138–144). Libra.
 • Rembiszewska, D. K. (1997). Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie: Stan badań. W H. Sędziak (Red.), Tradycja badań dialektologicznych w Polsce: Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie (ss. 96–101). Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Rembiszewska, D. K. (1996). O niektórych cechach fonetycznych i morfologicznych polskiej gwary Mielnika. W B. Bartnicka, B. Falińska, A. Kowalska, & H. Sędziak (Red.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia: Część 3. Śladami Kolberga i Glogera po ziemi łomżyńskiej (ss. 43–56). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

Recenzje:

 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Slovenski lingvistični atlas 2. Kmetija, cz. 1: Atlas, cz. 2: Komentarji, ur. Jožica Škofic, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2016, ss. 454. Rocznik Slawistyczny, 66, 134–141.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Ilustrowany słownik architektury ludowej Górnych Łużyc i graniczących z nimi terenów Czech i Polski… Sächsischer Verein für Volksbaumweise e. 5. 2016, ss. 62. Zeszyty Łużyckie, 51, 405–411.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2016). Georg Wenker Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs, Gesamtausgabe…, B. I–III, hrsg. und bearb. von Alfred Lameli, Hildesheim, Zürich, New York 2013–2014. Rocznik Slawistyczny, 65, 151–158.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). Mieczysław Ratasiewicz, Słownik gwary pogranicza Suwalszczyzny i dawnych Prus Wschodnich, Z bliska, 2010, ss. 118. Studia Łomżyńskie, 22, 357–359.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2013). Slovenski lingvistični atlas 1. Človek (telo, bolezni, družina), Ljubljana 2011, cz. 1. Atlas; cz. 2 Komentarji, ss. 403. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 48, 301–310. https://doi.org/10.11649/sfps.2013.022
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Bałtycki atlas językowy. Acta BalticoSlavica, 34, 301–304. https://doi.org/10.11649/abs.2010.017
 • Rembiszewska, D. K. (2002–2003). Leonarda Dacewicz, Antroponimia Białegostoku w XVII–XVIII w., Białystok 2001. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 36, 201–208.

Artykuły popularnonaukowe

 • Rembiszewska, D. K. (2015). Stefania Ulanowska znana i nieznana. Polak na Łotwie, 2015(3), 20–23.
 • Rembiszewska, D. K. Kulinarne przysmaki utrwalone w nazwach. Wiadomości Rolnicze, 1(202), 28–29.
 • Rembiszewska, D. K. (2005, luty). Świerszcz w Świerczewie. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, styczeń). O wyrazach mylonych. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, luty). Ze skrótami na skróty. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, marzec). A wiosna znów przyszła. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, kwiecień). Licz się z liczebnikami. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, maj). Szacunek dla prawa. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, czerwiec). O statui i statuetce. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, lipiec). W Europie na Białorusi. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, sierpień). Mlekovita i inne złożenia. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, listopad). Nazwiska mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. Głos Wysokomazowiecki, 6–7.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, grudzień). Boże Narodzenie dawne i dawniejsze. Głos Wysokomazowiecki, 8–9.
 • Rembiszewska, D. K. (2003, kwiecień). Wielkanocne lingwołamki. Głos Wysokomazowiecki, 7.
 • Rembiszewska, D. K. (2003, lipiec). Powiat czy powiat. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2003, sierpień). Zwyciężę Kranca czy zwyciężę Kranc? Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2003, wrzesień). Język nie taki straszny. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2003, październik). W imię dobrego imienia. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2003, listopad). Ortograficzne zawiłości. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2003, grudzień). Świąteczne imiona. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2002, grudzień). Skąd my to mamy? Głos Wysokomazowiecki, 3.

Wstępy, przedmowy

 • Rembiszewska, D. K. (2017). Przedmowa. W D. K. Rembiszewska (Red.), Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2016). Przedmowa. W D. K. Rembiszewska (Red.), Słowiańskie słowniki gwarowe: Tradycja i nowatorstwo. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). Od redaktorki. W D. K. Rembiszewska (Red.), Zdzisław Stieber (1903–1983): Materiały i wspomnienia (ss. 11–12). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2013). Wstęp. W D. K. Rembiszewska & J. Siatkowski (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny (s. 1). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.