Dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska, prof. IS PAN

Lingwistka, dialektolożka

e-mail: dorota.rembiszewska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0339-0879

Facebook: https://www.facebook.com/rembiszewska

Zainteresowania naukowe

 • dialektologia słowiańska;
 • onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego;
 • kontakty językowe;
 • leksykografia gwarowa;
 • etnografia historyczna.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN;
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze;
 • Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów – wiceprezes w latach 2013–2017;
 • Towarzystwo Naukowe Warszawskie – od stycznia 2014 r. sekretarz Wydziału I;
 • Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae;
 • Komisja Dialektologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Funkcje pełnione w IS PAN

Kierowniczka Zbiorów Specjalnych Instytutu Slawistyki PAN.

Nagrody i odznaczenia

Wyróżnienie w XXV edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera (2014 r.) za badania nad gwarami Polski północno-wschodniej.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • Wykonawczyni „Polacy w więzieniach, łagrach, na zesłaniach w ZSRR. Korespondencja z Delegatury PCK w Moskwie 1920–1937”, w latach 2004–2006, kierowniczka: prof. dr hab. Irena Maryniak.
 • Wykonawczyni: „Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańsko-litewskie na Podlasiu, Mazowszu północno-wschodnim i Suwalszczyźnie” – kierowniczka: prof. dr hab. Irena Maryniak, w latach 2011–2014, nr projektu: N N104 383240. Projekt Komitetu Badań Naukowych.
 • Kierowniczka projektu – „Komputerowy system ewidencji archiwaliów do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny i Słownika bohemizmów”, w latach 2012–2015, nr projektu 0076/FNiTP/H11/80/2011. Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Publikacje

Prace zwarte
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002). Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota, Krystyna (2006). Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2007). 21 map z komentarzami z działów „Obróbka lnu”, „Surowce i ich obróbka”. W I. Maryniakowa (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. T. IX. Leksyka 5. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Golachowska, Ewa (2007). Indeks. W I. Maryniakowa (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. T. IX. Leksyka 5. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2007). „Słownik dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego, Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). 21 map z komentarzami z działów „Budownictwo” oraz „Indeks”. W I. Maryniakowa (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. TX. Leksyka 6. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2012). 24 mapy z komentarzami. W I. Maryniakowa (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Słowotwórstwo. T IV. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2012). Indeks. W I. Maryniakowa (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Słowotwórstwo. T IV. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna, Maryniakowa, Irena, Siatkowski, Janusz (2014). Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
Artykuły
1994
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (1994). Gwara wsi Szczebra koło Augustowa w świetle materiałów aktualnych i dawnych. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, XXXIX, 89–97.
1996
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (1996). Polska gwara Mielnika. Wybrane problemy. In S. Frycie (Red.), Studia i materiały polonistyczne, t. 2 (ss. 189-199). Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (1996). O niektórych cechach fonetycznych i morfologicznych polskiej gwary Mielnika. W B. Bartnicka, B. Falińska, A. Kowalska oraz H. Sędziak (Red.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Część III. Śladami Kolberga i Glogera po ziemi łomżyńskiej (ss. 43-56). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
1997
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (1997). Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie. Stan badań. W H. Sędziak (Red.), Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie (ss. 96-101). Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
2002
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002). Co to jest arszyn? O słownictwie metrologicznym. Prace Filologiczne, XLVII, 343–361.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002). Frazeologia potoczna mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego i okolic. PraceFilologiczne, XLVII, 363–371.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002). Stan zachowania gwary kurpiowskiej na przykładzie wsi Wach. W S. Gala (Red.), Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie (ss. 419-426). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002). Mechanizmy tworzenia przezwisk na pograniczu językowym. W Z. Abramowicz (Red.), Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim (ss. 138-144). Białystok: Libra.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002). Regionalizmy w języku białostockich studentów. Białostockie Archiwum Językowe, 2002(2), 107–115.
2003
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003). Kulturowe motywacje nazw potraw w Polsce północno-wschodniej. W P. Hrytsenko oraz N. KHobzeĭ (Red.), Mova i kul’tura. Dialektolohichni studiï, t. 2 (ss. 97-102). L’viv: Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevycha.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003). Kulturowe motywacje nazw potraw w Polsce północno-wschodniej. W H. Sędziak (Red.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Obraz życia i kultury mieszkańców regionu utrwalony w słownictwie gwarowym i regionalnym (ss. 21-26). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003). Zasięgi wyrazowe na pograniczu Mazowsza i Podlasia. W U. Sokólska & P. Wróblewski (Red.), Słowa jak mosty nad wiekami (ss. 325-334). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna & Siatkowski, Janusz (2003). O możliwościach prezentowania zróżnicowania leksykalno-morfologicznego na mapach „Atlasu ogólnosłowiańskiego”. Prace Filologiczne, XLVIII, 473–478.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna & Siatkowski, Janusz (2004). Jak można prezentować zróżnicowanie leksykalno-morfologiczne na mapach „Atlasu ogólnosłowiańskiego”?. W A. Kątny (Red.), Kontakty językowe w Europie Środkowej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w dniach 2324.06.2003 (ss. 41-45). Olecko: Wszechnica Mazurska.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003). Obecność językowych cech wschodniosłowiańskich na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Studia Łomżyńskie, XIII, 207-212.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003). Elementy wschodniosłowiańskie w mowie mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego. W P. Hrytsenko oraz N. K Hobzeĭ (Red.), Dialektolohichni studiï. 3: Zbirnyk pam’iati IAroslavy Zakrevs’koï (ss. 322-328). L’viv: Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevycha.
2004
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004). Dom i rodzina we frazeologii polskiej i białoruskiej. W M. Kondratiuk oraz B. Siegień (Red.), Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, t. VI (ss. 167-175). Białystok: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004). Wahania rodzaju rzeczowników w gwarach Mazowsza i Podlasia. PraceFilologiczne, LXVIX, 417–426.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004). Nazwy łąk pól i pastwisk nad Narwią w okolicach Tykocina. W A. Dobroński oraz W. Grębecka (Red.), Narew w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia. (ss. 115-122). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
2005
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2005). Słownictwo tematyczne w opracowaniach leksykograficznych. PoradnikJęzykowy, 2005(11), 37–52.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2005). Żydzi, ich język i kultura w „Słowniku dialektu knyszyńskiego” C. Kudzinowskiego. Prace Filologiczne, L, 145–156.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2005). Kontynuanty dawnego ŕ w „Słowniku dialektu knyszyńskiego” Czesława Kudzinowskiego. W Z. Abramowiczówna (Red.), Język i kultury mniejszości narodowych w dobie globalizacji (ss. 187-194). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. (Studia Slawistyczne, 6).
2006
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2006). Bibliografia prac prof. dr hab. Ireny Maryniakowej. Poradnik Językowy, 2006(8(637)), 12–18.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2006). Drobiazgi antroponimiczne – Irena, Cecylia… i inne nazwy osobowe związane z Szanowną Jubilatką. Poradnik Językowy, 2006(8(637)), 6–11.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2006). Metaforyczność niektórych nazw nosicieli cech. W F. Czyżewski, S. Gala (Red.), Ze studiów nad gramatyką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego (ss. 149-158). Lublin: Wydawnictwo UMCS. (Rozprawy Slawistyczne, 20).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2006). Mikrotoponimia górnej Narwi. W J. Duma (Red.), Onomastyka regionalna (ss. 146-155). Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2006). Nazwy osobowe Żydów z Wysokiego Mazowieckiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Łomżyńskie, XVII, 51–62.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2006). Wpływy litewskie w „Słowniku dialektu knyszyńskiego” Czesława Kudzinowskiego. Acta BalticoSlavica, 30, 373–390.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2006). Budowa i sposoby definiowania haseł w „Słowniku dialektu knyszyńskiego” Czesława Kudzinowskiego. W Acta AlbaruthenicaRossicaPolonica (ss. 349-354). Witebsk: VDU im. P.M. Mashėrava.
2007
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2007). O przypuszczalnych wpływach litewskich w „Słowniku dialektu knyszyńskiego” Czesława Kudzinowskiego. Acta BalticoSlavica, 31, 213-234.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2007). Eufemizmy w „Słowniku dialektu knyszyńskiego” Czesława Kudzinowskiego. W F. Czyżewski oraz A. Tyrpa (Red.), Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich (ss. 69-77). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2007). Leksyka gwarowa Podlasia. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 42, 105–122.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2007). Wpływy niemieckie w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. W A. Kątny (Red.), Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe w perspektywie dia- i synchronicznej(ss. 127-135). Olecko: Wszechnica Mazurska.
2008
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2008). Nazwy nieślubnego dziecka w historii i dialektach polszczyzny. StudiaGermanica Gedanensia, 16, 57–66.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2008). Obrzędowa leksyka weselna w powiecie wysokomazowieckim. W A. Engelking, E. Golachowska oraz A. Zielińska (Red.), Tożsamość – Język – Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim (ss. 111-133). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2008). Archaizmy w „Pamiętniku” Juliana Borzyma. Acta BalticoSlavica, 32, 59‑76.
2009
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Językowy obraz Rosjan w „Pamiętniku” Juliana Borzyma. W A. Dobroński (Red.), Rosjanie na północno-wschodnim Mazowszu w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku. Studia i materiały (ss. 47-52). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Dinamika razvitiâ govorov ceviero-vostočnoj Pol’ši rajona Knyšyna [streszczenie referatu]. W O.V. Dedova, L.M. Zaharov oraz M.L. Riemnëva (Red.), Mieždunarodnyj Naučnyj Simpozium Slavianskije Âzyki i Kul’tury w Sovremiennom Mire. Trudy i materialy, Moskva, MGU, 24–26 marta 2009 (ss. 198-199). Moskva: Maks Priess.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Polonizmy w łotewskich gwarach Łatgalii. Acta BalticoSlavica, 33, 65-72.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Biesiadowska-Magdziarz, Beata (2009). O potrzebie napisania słownika tematycznego polsko-łotewskiego, łotewsko-polskiego z zakresu językoznawstwa. Acta BalticoSlavica, 33, 307–310.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Metody opracowywania słowiańskich atlasów językowych. RocznikSlawistyczny, 58, 117–134.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Bibliografia prac Janusza Siatkowskiego za lata 1999–2009. Prace Filologiczne, LVI, 13–25.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Leksyka związana z realiami wiejskimi w pracy Krzysztofa Kluka „O roślinach”. Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, 2009(V(2)), 141–149.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Leksyka dotycząca obróbki lnu w „Słowniku dialektu knyszyńskiego” Czesława Kudzinowskiego. W P. Hrytsenko oraz N. Khobzeĭ (Red.), Dialektolohichni studiï. 8: Govory nivdenno-zakhidnoho narichchia (ss. 118-128). L’viv: Natsional’na Akademiia Nauk Ukraïny.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Autorka mapy płaszczyznowej 9. ‘zrachok’; współaturoka map płaszczyznowych: 2. ‘lico’, 3. ‘shcheka’, 5. ‘lob cheloveka’, 11. ‘brovi’, 50. ‘zhivot cheloveka’, 51. ‘briulho zhivotnogo’, 53. ‘legkie cheloveka’, 54. ‘pechen’ cheloveka’; współautorka mapy punktowej 9. ‘zrachok’ oraz opracowania zbiorczego Zaimstvovaniia (z 4 mapami). W Siatkowski, Janusz, Waniakowa, Jadwiga, & Basara, Anna (Red.). Obshcheslavianskiĭ lingvisticheskiĭ atlas: seriia leksiko-slovoobrazovatel’naia. Vyp. 9. Chelovek / Ogólnosłowiański atlas językowy: seria leksykalno-słowotwórcza. T. 9. Człowiek. Warszawa: Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2009). Nazwiska Żydów w korespondencji Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie w latach 1920–1937. Studia Łomżyńskie, XX, 75–85.
2010
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Słownik dialektu knyszyńskiego a inne słowniczki gwarowe z obszaru Polski północno-wschodniej. Prace Filologiczne, LVIII, 325–340.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Osobliwości antroponimów Żydów polskich. W D. Czyż oraz M. Frąckiewicz (Red.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Prace poświęcone Pani Profesor Henryce Sędziak, t. XIV (ss. 185-197). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Kategoria swój – obcy w antroponimii lokalnej na przykładzie nazwisk mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. Acta BalticoSlavica, 34, 169–184.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Wartość XIX-wiecznych kwestionariuszy Georga Wenkera do badania przeszłości ludności mazurskiej. Studia Łomżyńskie, XXI, 121–127.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Spółgłoski wargowe miękkie w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Mazur. W H. Sędziak oraz D. Czyż (Red.), Polszczyzna regionalna. Cz. 6, Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza (ss. 215-223). Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Siła wurstu brukuje białka i gbur? O niektórych wyrazach w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Mazur, Warmii i Ostródzkiego. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN. LV, 195–211.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Wpływy obce w IX tomie OLA. W P. Hrytsenko oraz N. KHobzeĭ (Red.), Dialektolohichni studiï. 9: Zapozychennia ta interferentsiia (ss. 19-35). L’viv: Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevycha.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). Pol’skie zaimstvovaniia v latynskom iazyke (tematicheskiĭ i geolingvisticheskiĭ aspekt). Linguistica Lettica, 19, 192–201.
2011
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2011). Spółgłoski wargowe miękkie we wschodniej części Mazur w ankietach Georga Wenkera. LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 6(1(11)), 215-225.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2011). Duchowość Mazurów na podstawie XIX-wiecznych źródeł Georga Wenkera. W E. Golachowska oraz A. Zielińska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wokół religii i jej języka (ss. 201-207). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2011). Okamgniętko czyli chwileczka – o jednym z wyrazów w XIX-wiecznych ankietach Georga Wenkera. Prace Filologiczne. Seria Językoznawcza, LXII, 249–253.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2011). Czy Podlasianie byli niepobożni? O leksyce religijnej w słowniczkach gwarowych z obszaru Polski północno-wschodniej. W A. Lewińska oraz M. Chmiel (Red.), Język. Szkoła. Religia (ss. 309-316).  Pelplin: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2011). Wpływ niemieckich zdań Georga Wenkera na ich polskie tłumaczenia. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, LVII, 179–188.
2012
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2012). Gwary mazurskie w świetle materiałów Georga Wenkera. W M. Korytkowska, H. Popowska-Taborska, Z. Rudnik-Karwatowa oraz J. Siatkowski (Red.), Językoznawstwo: prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013 (ss. 135-141). Warszawa: Komitet Słowianoznawstwa PAN. (Z polskich studiów slawistycznych, 12).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Żegalska, Elżbieta (2012). Zbiory Piotra Bańkowskiego w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów. W. D.K. Rembiszewska oraz H. Krajewska (Red.), Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa (ss. 63-70). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2012). Elementy polskie w toponimach wschodniej Łotwy. W W. Walczak oraz K. Łopatecki (Red.), Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, Tom III. Inflanty Polskie (ss. 377-386). Białystok: Instutut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2012). Nazwy ‘ubrania’ w XIX-wiecznych ankietach Georga Wenkera z obszaru Mazur, Warmii i Ostródzkiego. Poradnik Językowy, 2012(8(697)), 67–75.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2012). Nazwy stopni pokrewieństwa w gwarach wschodniosłowiańskich Białostocczyzny na tle ogólnosłowiańskim (OLA). Teka Komisji PolskoUkraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie, VII, 135–142.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2012). Fremde Einflüsse im Band IX des Gemeinslawischen Sprachatlasses (OLA). W A. Kątny (Red.), Sprachkontakte in Zentraleuropa (ss. 25-54). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2012). Rola Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” w życiu kulturalnym Podlasia. W M. Kochanowski oraz K. Kościewicz (Red.), Podlasie w literaturze – literatura Podlasia (po 1989 roku). Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm (ss. 280-293). Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
2013
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). Korespondencja Zdzisława Stiebera z Kazimierzem Nitschem. W D.K. Rembiszewska (Red.), Zdzisław Stieber (1903–1983). Materiały i wspomnienia (ss. 117-142). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). Listy Stefanii Ulanowskiej do Jana Karłowicza. W W. Walczak oraz K. Łopatecki (Red.), Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI (ss. 625-636). Białystok: Instytut badań nad dziedzictwem kulturowym Europy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). Samogłoski nosowe w ankietach Georga Wenkera.  Studia Łomżyńskie, 22, 115–122.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). Leksyka z obszaru Mazur w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza. Prace Filologiczne, LXIV(1), 291–298.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). Rodziny ziemiańskie z Mazowsza i Podlasia w Dzienniku spraw parafialnychks. Ignacego Mioduszewskiego. W D.K. Rembiszewska oraz H. Krajewska (Red.), Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych (ss. 271-278). Łomża: Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). XIX-wieczne badania ludoznawcze na obszarze Łotwy w świetle korespondencji Stefanii Ulanowskiej do Jana Karłowicza. Acta BalticoSlavica, 48, 98–107.
2014
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2014). Białostoczanie represjonowani przez władzę sowiecką w latach 1920–1937 (na podstawie archiwaliów Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie). W D.K. Rembiszewska oraz H. Krajewska (Red.), Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie, t. 2 (ss. 179-190). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. (Archiwalia a badania regionalne).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2014). Profesor Adam Sławomir Gala (1944–2013). Studia z Filologii Polskiej iSłowiańskiej, 49, 1-5.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2014). Projekt i realizacja bazy danych do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 49, 130-138.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2014). Etnografka o etnografce. Bożena Stelmachowska we wspomnieniach Wandy Brzeskiej. W G. Kubica oraz K. Majbroda (Red.), Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet (ss. 287-296). Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2014). Język ukraiński i jego dialekty w ogólnosłowiańskim atlasie językowym. Teka Komisji PolskoUkraińskich Związków Kulturowych, IX, 131–142.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2014). Niezmienność w zmienności – o nazwiskach mieszkańców Stoczka w czasach Księstwa Warszawskiego i współcześnie. Prace ArchiwalnoKonserwatorskie, 19, s. 83–88.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2014). Wspomnienia uczennicy. W Sylwetki Łódzkich Uczonych. Zeszyt 117. Profesor Sławomir Gala (ss. 46-47). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
2015
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2015). Powstanie styczniowe jako cezura w życiorysie – glosa do biografii Stefanii i Władysława Ulanowskich. W D.K. Rembiszewska oraz J. Łupiński (Red.), Powstanie styczniowe w dokumentach archiwalnych na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu (ss. 261-267). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. (Archiwalia a badania regionalne).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2015). Niemieckie pożyczki leksykalne w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Warmii i Mazur. Gwary Dziś, 7, 231–238.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2015). Pograniczny charakter antroponimów mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. W F. Czyewski, M. Olejnik oraz A. Pihan-Kijasowa (Red.), Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997) (ss. 265-271). Lublin: Wydawnictwo „Polihymnia”.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2015). Nazwy jarzębiny na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Semantyka a konfrontacja językowa, 2015(5), 281–291.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2015). Zróżnicowanie morfologiczne wyrazu *͜ormę ,ramię‘ w językach i dialektach słowiańskich. Jazykovedné štúdie, 32, 163-171.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2015). O języku pism Glogera. W J. Ławski oraz J. Leończuk (Red.), Zygmunt Gloger. Pisma rozproszone. Tom 1877–1889 (ss. 41-54). Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Dostępny http://www.ksiaznicapodlaska.pl/images/2017/201704/20170419/od_redakcji.pdf
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2015). Znaczenie badań Zdzisława Stiebera nad gwarami wschodniosłowiańskimi dla współczesnej dialektologii. W P. Hrytesnko oraz N. KHobzeĭ (Red.), Dialektolohichni studiï. 10: Traditsï i novatorstvo(ss. 62-68). L’viv: Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevicha.
2016
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2016). Kharakterna dlia ukrainskogo iazyka leksika. W T.I. Vendin (Red.), Trudy Instituta Russkogo Iazyka im. V.V. Vinogradova. VIII. Obshcheslavianskiĭ lingvisticheskiĭ atlas. Materialy i issledovaniia 2012-2014 (ss. 65-80). Moskva: Institut Slavianovedeniia RAN.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Sikora, Kazimierz (2016). O nowy sposób definiowania gwarowych frazeologizmów i przysłów. W J. Klimek-Grądzka oraz M. Nowak (Red.), Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała (ss. 377-385). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego KUL, 184).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2016). Zarys koncepcji słownika frazeologizmów w polszczyźnie lokalnej północnego Podlasia. W D.K. Rembiszewska (Red.), Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo (ss. 217-222).  Łomża-Warszawa: Łomżynskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów – Instytut Slawistyki PAN. Dostępnyhttp://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/bitstream/handle/123456789/60/Slowianskie_slowniki_gwarowe_-_tradycja_i_nowatorstwo.pdf?sequence=5&isAllowed=y
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2016). Nawiązania czy pożyczki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Rocznik Slawistyczny, LXV, 67–87.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2016). O dawnej gwarze Mielnika. W J. Szadura oraz D. Gocół (Red.), Gawędy o kulturach II (ss. 7-14). Lublin: Polihymnia.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2016). Archiwum Naukowe Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk jako przykład zbiorów specjalnych. W D.K. Rembiszewska oraz K. Szamryk (Red.), Archiwa w nauce. Nauka w archiwach(ss. 197-205). Białystok-Łomża: Uniwersytet w Białymstoku-Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Gliński, Wiesław (2016). Komputerowy system ewidencji archiwaliów – digitalizacja kartoteki i baza danych do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. W D.K. Rembiszewska oraz K. Szamryk (Red.), Archiwa w nauce. Nauka w archiwach (ss. 183-195). Białystok-Łomża: Uniwersytet w Białymstoku-Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Dostępny https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5219/1/Archiwa_w_nauce_2016.pdf
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Sikora, Kazimierz (2016). Slavianskie elementy v familiiakh sovremennykh zhiteleĭ Vilian/Viļāni (vostochnaia Latviia). Via Latgalica, 2016(8), 56-65. Dostępny http://journals.ru.lv/index.php/LATG/article/view/2230/2255
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2016). Od wiadomości do łapówki. Z dziejów wyrazu chabor. Białostockie ArchiwumJęzykowe, 16, 347–353. Dostępnyhttp://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5204/1/BAJ_16_2016_DK.Rembiszewska_Od_wiadomosci_do_lapowki_Z_dziejow_wyrazu_chabor.pdf
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Frąckiewicz, Małgorzata (2016). 40 lat Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży. Studia Łomżyńskie, 26, 191–197.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2016). Między archaicznością a nowoczesnością. O języku pism Zygmunta Glogera. W J. Leończuk, J. Ławski oraz Ł. Zabielski (Red.), Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony (ss. 203-213). Białystok: Książnica Podlaska.
2017
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2017). Nazwiska Polaków w ujęciu geograficznym. Slavia Iaponica, 20, 74–89.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2017). Materiały polskie do Niemieckiego atlasu językowego jako źródło do badań XIX-wiecznej polszczyzny regionalnej. Jezikoslovni zapiski, 23, 183–192.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2017). Zmiany w systemie gospodarowania i warunków życia na wsi a dynamika gwar na północnym Podlasiu. W D.K. Rembiszewska (Red.), Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku (ss. 117-128). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2017). Nawiązania czy pożyczki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim? Cz. II. Rocznik Slawistyczny, 66, 27–63.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2017). Pograniczne wpływy wschodniosłowiańskie w nazwach ‘mrówki’ i ‘mrowiska’. Prace Filologiczne, 71, 261–271.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2017). Dopisek do wspomnień profesora Janusza Siatkowskiego o badaniach na Warmii i Mazurach. W J. Ławski, D. Zuber oraz K. Bogusz (Red.), Protestanci na Mazurach. Historia i literatura. Studia (ss. 227-233). Białystok-Ełk: Wydział Historyczny Uniwersytetu w Białymstoku-Muzeum Historyczne w Ełku.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2017). Latgaliia v presse i pol’skoĭ ėpistolografii rubezha XIX i XX vekov. Via Latgalica, 2017(10), 28-36.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2017). Jak szczekają nasze psy na wschodniej granicy Polski: po rusku czy po polsku?. Białostockie Archiwum Językowe, 17, 271-280.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2017). Zapożyczenie rubel ‘drąg do przyciskania siana na drabiniastym wozie’ w gwarach wschodniej Polski. Białostockie Archiwum Językowe, 17, 281–286.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2017). Czterdzieści lat aktywności Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży. W P. Migdalski oraz W. Iwańczuk (Red.), Regionalne towarzystwa historyczne w Polsce w epoce globalizacji (ss. 173-186). Chojna-Wodzisław Śląski:  Terra Incognita-Templum.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2017). Zapożyczenie czy nawiązanie – problematyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle leksyki gwarowej. W Z. Greń (Red.). Z polskich studiów slawistycznych XIII/2: Językoznawstwo (ss. 243-253). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2017). Zapożyczenie czy nawiązanie – problematyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle leksyki gwarowej [streszczenie]. W B. Suvajdžić (Red.), Teze i rezimei u dva toma. XVI Međunarodni kongres slavista, Beograd, 20-27. VIII 2018 (ss. 131-133). Beograd: Chigoja.
Recenzje
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002-2003). [Recenzja] Leonarda Dacewicz, „Antroponimia Białegostoku w XVII–XVIII w.”, Białystok 2001. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 36, 201–208.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2010). [Recenzja] Bałtycki atlas językowy. Acta BalticoSlavica, 34, 301–304.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). [Recenzja] Mieczysław Ratasiewicz, Słownik gwary pogranicza Suwalszczyzny i dawnych Prus Wschodnich. Studia Łomżyńskie, 22, 357–359.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2013). [Recenzja] Slovenski lingvistični atlas 1. Človek (telo, bolezni, družina), Ljubljana 2011, cz. 1. Atlas; cz. 2 Komentarji, s. 403. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 48, 301-310.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2016). [Recenzja] Georg Wenker Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs, Gesamtausgabe…, B. I–III, hrsg. und bearb. von Alfred Lameli, Hildesheim, Zürich, New York 2013–2014. Rocznik Slawistyczny, LXV, 151–158.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2017). [Recenzja] Slovenski lingvistični atlas 2. Kmetija, cz. I: Atlas, cz. II: Komentarji, ur. Jožica Škofic. – Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2016. –454 s.. RocznikSlawistyczny, 66, 134–141.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2017). [Recenzja] Ilustrowany słownik architektury ludowej Górnych Łużyc i graniczących z nimi terenów Czech i Polski…. Sächsischer Verein für Volksbaumweise e. V. 2016, 62 s.. Zeszyty Łużyckie, 51, 405-411.
Artykuły popularnonaukowe
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2002, Grudzień). Skąd my to mamy?. Głos Wysokomazowiecki, s. 3.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003, Kwiecień). Wielkanocne lingwołamki. Głos Wysokomazowiecki, s. 7.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003, Lipiec). Powiat czy powiat. Głos Wysokomazowiecki, s. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003, Sierpień). Zwyciężę Kranca czy zwyciężę Kranc?. Głos Wysokomazowiecki, s. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003, Wrzesień). Język nie taki straszny. Głos Wysokomazowiecki, s. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003, Październik). W imię dobrego imienia. Głos Wysokomazowiecki, s. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003, Listopad). Ortograficzne zawiłości. Głos Wysokomazowiecki, s. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2003, Grudzień). Świąteczne imiona. Głos Wysokomazowiecki, s. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, Styczeń). O wyrazach mylonych. Głos Wysokomazowiecki, s. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, Luty). Ze skrótami na skróty. Głos Wysokomazowiecki, s. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, Marzec). A wiosna znów przyszła. Głos Wysokomazowiecki, s. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, Kwiecień). Licz się z liczebnikami. Głos Wysokomazowiecki, s. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, Maj). Szacunek dla prawa. Głos Wysokomazowiecki, s. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, Czerwiec). O statui i statuetce. Głos Wysokomazowiecki, s. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, Lipiec). W Europie na Białorusi. Głos Wysokomazowiecki, s. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, Sierpień). Mlekovita i inne złożenia. Głos Wysokomazowiecki, s. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, Listopad). Nazwiska mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. Głos Wysokomazowiecki, s. 6–7.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2004, Grudzień). Boże Narodzenie dawne i dawniejsze. Głos Wysokomazowiecki, s. 8–9.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2005, Luty). Świerszcz w Świerczewie. Głos Wysokomazowiecki, s. 6.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (n.d.). Kulinarne przysmaki utrwalone w nazwach. Wiadomości Rolnicze, 1(202), 28–29.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2015). Stefania Ulanowska znana i nieznana. Polak na Łotwie, 2015(3), 20–23.
Prace redakcyjne
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Red.). (2006). 30 lat Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów (1975–2005). Łomża: Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Red.). (2006). Miniksięga jubileuszowa poświęcona Profesor Irenie Maryniakowej. Warszawa.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Red.). (2008). Julian Borzym, Pamiętnik podlaskiego szlachcica. Łomża: Wydawnictwo Prasoznawcze „Stopka”.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Red.). (2009). Hanna Popowska-Taborska, Ewa Rzetelska-Feleszko, Dialekty kaszubskie w świetle XIX-wiecznych materiałów archiwalnych. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Red.). (2011). Irena Maryniakowa, Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Krajewska, Hanna (Red.). (2012). Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Red.). (2012). Janusz Siatkowski, Nazwy części ciała w językach i dialektach słowiańskich. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Red.). (2013). Zdzisław Stieber (1903–1983). Materiały i wspomnienia. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Krajewska, Hanna (Red.). (2013). Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie, t. 2. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. (Archiwalia a badania regionalne).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Krajewska, Hanna (Red.). (2013). Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych, t. 3. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. (Archiwalia a badania regionalne).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Red.). (2015). Janusz Siatkowski, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Łupiński, Józef (Red.). (2015). Powstanie styczniowe na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu w dokumentach archiwalnych. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Red.). (2016). Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo. Warszawa-Łomża: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk-Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Szamryk, Konrad Kazimierz (Red.). (2016). Archiwa w nauce. Nauka w archiwach. Białystok-Łomża: Uniwersytet w Białymstoku-Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Sychowicz, Krzysztof (Red.). (2016). Studia Łomżyńskie, 26.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Red.). (2017). Janusz Siatkowski, Czesko-polskie pogranicze językowe w świetle ankiet Georga Wenkera. Warszawa: Wydział Polonistyki, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Red.). (2017). Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk..
Wstępy, przedmowy
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2013). Od redaktorki. W D.K. Rembiszewska (Red.), Zdzisław Stieber (1903–1983).Materiały i wspomnienia (ss. 11-12). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna oraz Siatkowski, Janusz (2013). Wstęp. W D.K. Rembiszewska oraz J. Siatkowski (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny (s. 1), Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (reedycja wydania z 1980).
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2016). Przedmowa. W D.K. Rembiszewska (Red.), Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo. Warszawa-Łomża: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk-Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (2017). Przedmowa. W D.K. Rembiszewska (Red.), Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.