Dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska, prof. IS PAN

Fotografia pracownika

Lingwistka, dialektolożka

e-mail: dorota.rembiszewska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0339-0879

Facebook: https://www.facebook.com/rembiszewska

Zainteresowania naukowe

 • dialektologia słowiańska;
 • onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego;
 • kontakty językowe;
 • leksykografia gwarowa;
 • etnografia historyczna.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN;
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze;
 • Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów – wiceprezes w latach 2013–2017;
 • Towarzystwo Naukowe Warszawskie – od stycznia 2014 r. sekretarz Wydziału I;
 • Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae;
 • Komisja Dialektologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Funkcje pełnione w IS PAN

Kierowniczka Zbiorów Specjalnych Instytutu Slawistyki PAN.

Nagrody i odznaczenia

Wyróżnienie w XXV edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera (2014 r.) za badania nad gwarami Polski północno-wschodniej.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • Wykonawczyni „Polacy w więzieniach, łagrach, na zesłaniach w ZSRR. Korespondencja z Delegatury PCK w Moskwie 1920–1937”, w latach 2004–2006, kierowniczka: prof. dr hab. Irena Maryniak.
 • Wykonawczyni: „Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańsko-litewskie na Podlasiu, Mazowszu północno-wschodnim i Suwalszczyźnie” – kierowniczka: prof. dr hab. Irena Maryniak, w latach 2011–2014, nr projektu: N N104 383240. Projekt Komitetu Badań Naukowych.
 • Kierowniczka projektu – „Komputerowy system ewidencji archiwaliów do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny i Słownika bohemizmów”, w latach 2012–2015, nr projektu 0076/FNiTP/H11/80/2011. Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Publikacje

Monografie:

 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2018). Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Rembiszewska, D. K., Maryniakowa, I., & Siatkowski, J. (2014). Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2007). „Słownik dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2002). Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

Redakcja:

 • Popowska-Taborska, H. (2019). Współczesny kaszubski język literacki z dziedzictwem leksykalnym w tle (D. K. Rembiszewska, Red.). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K., Hebal-Jezierska, M., & Weiss, P. (Red.). (2019). Prace Filologiczne, 74.
 • Rembiszewska, D. K. (Red.). (2017). Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Siatkowski, J. (2017). Czesko-polskie pogranicze językowe w świetle ankiet Georga Wenkera (D. K. Rembiszewska, Red.). Wydział Polonistyki, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Rembiszewska, D. K. (Red.). (2016). Słowiańskie słowniki gwarowe: Tradycja i nowatorstwo. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K., & Sychowicz, K. (Red.). (2016). Studia Łomżyńskie, 26.
 • Rembiszewska, D. K., & Szamryk, K. K. (Red.). (2016). Archiwa w nauce: Nauka w archiwach. Uniwersytet w Białymstoku; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K., & Łupiński, J. (Red.). (2015). Powstanie styczniowe na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu w dokumentach archiwalnych. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Siatkowski, J. (2015). Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi (D. K. Rembiszewska, Red.). Uniwersytet Warszawski.
 • Rembiszewska, D. K. (Red.). (2013). Zdzisław Stieber (1903–1983): Materiały i wspomnienia. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K., & Krajewska, H. (Red.). (2013). Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie (T. 2). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K., & Krajewska, H. (Red.). (2013). Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia: Źródła do badań genealogicznych (T. 3). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K., & Krajewska, H. (Red.). (2012). Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Siatkowski, J. (2012). Nazwy części ciała w językach i dialektach słowiańskich (D. K. Rembiszewska, Red.). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Maryniakowa, I. (2011). Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu (D. K. Rembiszewska, Red.). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Popowska-Taborska, H., & Rzetelska-Feleszko, E. (2009). Dialekty kaszubskie w świetle XIX-wiecznych materiałów archiwalnych (D. K. Rembiszewska, Red.). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Borzym, J. (2008). Pamiętnik podlaskiego szlachcica (D. K. Rembiszewska, Red.). Stopka.
 • Rembiszewska, D. K. (Red.). (2006). 30 lat Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów (1975–2005). Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (Red.). (2006). Miniksięga jubileuszowa poświęcona Profesor Irenie Maryniakowej.

Artykuły:

 • Rembiszewska, D. K. (2019). Na dziewięćdziesięciolecie Profesora Janusza Siatkowskiego. Bohemistyka, 19(2), 275–282.
 • Rembiszewska, D. K. (2019). Z lokalnych zapożyczeń wschodniosłowiańskich w gwarach polskich – dryhle ‘galareta’. Prace Filologiczne, 74, 213–219. https://doi.org/10.32798/pf.460
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2019). Nawiązania czy pożyczki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim? Cz. 3. Rocznik Slawistyczny, 68, 49–101.
 • Rembiszewska, D. K., & Szamryk, S. K. (2019). Z materiałów Samuela Fiszmana. Slavia Orientalis, 68(1), 202–214. http://journals.pan.pl/slo
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2018). Interferencje językowe na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim a interpretacja materiału gwarowego (na przykładzie wsi Choroszczynka). Rocznik Slawistyczny, 77, 55–102.
 • Rembiszewska, D. K. (2018). Nazwy potraw w południowo-wschodniej Małopolsce jako przejaw kontaktów językowych (bandurzak, lewasz, proziak). Studia Pigoniana. Rocznik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 1, 137–145. https://doi.org/10.12775/SP.2018.008
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2018). Z problematyki nawiązań i zapożyczeń na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Dielektolohichni Studiї: Slovo – slovnyk – korpus: Svitliĭ pam’iati Natali Khobzeĭ, 11, 167–175.
 • Rembiszewska, D. K. (2017). Nazwiska Polaków w ujęciu geograficznym. Slavia Iaponica, 20, 74–89.
 • Rembiszewska, D. K. (2017). Materiały polskie do Niemieckiego atlasu językowego jako źródło do badań XIX-wiecznej polszczyzny regionalnej. Jezikoslovni zapiski, 23, 183–192.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Nawiązania czy pożyczki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim? Cz. II. Rocznik Slawistyczny, 66, 27–63.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Zapożyczenie czy nawiązanie: Problematyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle leksyki gwarowej. W Z. Greń (Red.), Z polskich studiów slawistycznych 13/2: Językoznawstwo (ss. 243–253). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Zapożyczenie czy nawiązanie: Problematyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle leksyki gwarowej [streszczenie]. W B. Suvajdžić (Red.), Teze i rezimei u dva toma: XVI Međunarodni kongres slavista, Beograd, 20-27. 8 2018 (ss. 131–133). Chigoja.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Pograniczne wpływy wschodniosłowiańskie w nazwach ‘mrówki’ i ‘mrowiska’. Prace Filologiczne, 71, 261–271.
 • Rembiszewska, D. K. (2017). Latgaliia v presse i pol’skoĭ ėpistolografii rubezha XIX i XX vekov. Via Latgalica, 2017(10), 28–36. https://doi.org/10.17770/latg2017.10.2772
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Jak szczekają nasze psy na wschodniej granicy Polski: Po rusku czy po polsku? Białostockie Archiwum Językowe, 17, 271–280. https://doi.org/10.15290/baj.2017.17.17
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Zapożyczenie rubel ‘drąg do przyciskania siana na drabiniastym wozie’ w gwarach wschodniej Polski. Białostockie Archiwum Językowe, 17, 281–286. https://doi.org/10.15290/baj.2017.17.18
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2016). Nawiązania czy pożyczki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Rocznik Slawistyczny, 65, 67–87.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2016). Kharakterna dlia ukrainskogo iazyka leksika. W T. I. Vendin (Red.), Trudy Instituta russkogo iazyka im. V. V. Vinogradova: Vyp. 8. Obshcheslavianskiĭ lingvisticheskiĭ atlas. Materialy i issledovaniia 2012-2014 (ss. 65–80). Institut slavianovedeniia RossiĭskoĭAkademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K., & Sikora, K. (2016). Slavianskie ėlementy v familiiakh sovremennykh zhiteleĭ Vilian/Viļāni (vostochnaia Latviia). Via Latgalica, 2016(8), 56–65. http://journals.ru.lv/index.php/LATG/article/view/2230/2255
 • Rembiszewska, D. K. (2016). Od wiadomości do łapówki. Z dziejów wyrazu chabor. Białostockie Archiwum Językowe, 16, 347–353. http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5204/1/BAJ_16_2016_DK.Rembiszewska_Od_wiadomosci_do_lapowki_Z_dziejow_wyrazu_chabor.pdf
 • Rembiszewska, D. K., & Frąckiewicz, M. (2016). 40 lat Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży. Studia Łomżyńskie, 26, 191–197.
 • Rembiszewska, D. K. (2016). Zarys koncepcji słownika frazeologizmów w polszczyźnie lokalnej północnego Podlasia. W D. K. Rembiszewska (Red.), Słowiańskie słowniki gwarowe: Tradycja i nowatorstwo (ss. 217–222). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/bitstream/handle/123456789/60/Slowianskie_slowniki_gwarowe_-_tradycja_i_nowatorstwo.pdf?sequence=5&isAllowed=y
 • Rembiszewska, D. K., & Sikora, K. (2016). O nowy sposób definiowania gwarowych frazeologizmów i przysłów. W J. Klimek-Grądzka & M. Nowak (Red.), Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała (ss. 377–385). Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Rembiszewska, D. K. (2015). Niemieckie pożyczki leksykalne w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Warmii i Mazur. Gwary Dziś, 7, 231–238.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2015). Nazwy jarzębiny na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Semantyka a konfrontacja językowa, 2015(5), 281–291.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2015). Zróżnicowanie morfologiczne wyrazu *͜ormę ,ramię‘ w językach i dialektach słowiańskich. Jazykovedné štúdie, 32, 163–171.
 • Rembiszewska, D. K. (2014). Profesor Adam Sławomir Gala (1944–2013). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 49, 1–5. https://doi.org/10.11649/sfps.2014.001
 • Rembiszewska, D. K. (2014). Projekt i realizacja bazy danych do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 49, 130–138. https://doi.org/10.11649/sfps.2014.013
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2014). Język ukraiński i jego dialekty w ogólnosłowiańskim atlasie językowym. Teka Komisji PolskoUkraińskich Związków Kulturowych, 9, 131–142.
 • Rembiszewska, D. K. (2014). Niezmienność w zmienności: O nazwiskach mieszkańców Stoczka w czasach Księstwa Warszawskiego i współcześnie. Prace ArchiwalnoKonserwatorskie, 19, 83–88.
 • Rembiszewska, D. K. (2014). Wspomnienia uczennicy. W Sylwetki Łódzkich Uczonych: Zeszyt 117. Profesor Sławomir Gala (ss. 46–47). Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). Samogłoski nosowe w ankietach Georga Wenkera. Studia Łomżyńskie, 22, 115–122.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). Leksyka z obszaru Mazur w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza. Prace Filologiczne, 64(1), 291–298.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). XIX-wieczne badania ludoznawcze na obszarze Łotwy w świetle korespondencji Stefanii Ulanowskiej do Jana Karłowicza. Acta BalticoSlavica, 48, 98–107. https://doi.org/10.11649/abs.2014.010
 • Rembiszewska, D. K. (2012). Gwary mazurskie w świetle materiałów Georga Wenkera. W M. Korytkowska, H. Popowska-Taborska, Z. Rudnik-Karwatowa, & J. Siatkowski (Red.), Językoznawstwo: Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013 (ss. 135–141). Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2012). Nazwy ‘ubrania’ w XIX-wiecznych ankietach Georga Wenkera z obszaru Mazur, Warmii i Ostródzkiego. Poradnik Językowy, 2012(8(697)), 67–75.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2012). Nazwy stopni pokrewieństwa w gwarach wschodniosłowiańskich Białostocczyzny na tle ogólnosłowiańskim (OLA). Teka Komisji PolskoUkraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, 7, 135–142.
 • Rembiszewska, D. K. (2011). Spółgłoski wargowe miękkie we wschodniej części Mazur w ankietach Georga Wenkera. LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 6(1(11)), 215–225.
 • Rembiszewska, D. K. (2011). Okamgniętko czyli chwileczka: O jednym z wyrazów w XIX-wiecznych ankietach Georga Wenkera. Prace Filologiczne. Seria Językoznawcza, 62, 249–253.
 • Rembiszewska, D. K. (2011). Wpływ niemieckich zdań Georga Wenkera na ich polskie tłumaczenia. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 57, 179–188.
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Słownik dialektu knyszyńskiego a inne słowniczki gwarowe z obszaru Polski północno-wschodniej. Prace Filologiczne, 58, 325–340.
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Kategoria swój – obcy w antroponimii lokalnej na przykładzie nazwisk mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. Acta BalticoSlavica, 34, 169–184. https://doi.org/10.11649/abs.2010.012
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Wartość XIX-wiecznych kwestionariuszy Georga Wenkera do badania przeszłości ludności mazurskiej. Studia Łomżyńskie, 21, 121–127.
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Siła wurstu brukuje białka i gbur? O niektórych wyrazach w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Mazur, Warmii i Ostródzkiego. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 55, 195–211.
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Pol’skie zaimstvovaniia v latyshskom iazyke (tematicheskiĭ i geolingvisticheskiĭ aspekt). Linguistica Lettica, 19, 192–201.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Autorka mapy płaszczyznowej 9. ‘zrachok’; współaturoka map płaszczyznowych: 2. ‘lico’, 3. ‘shcheka’, 5. ‘lob cheloveka’, 11. ‘brovi’, 50. ‘zhivot cheloveka’, 51. ‘briulho zhivotnogo’, 53. ‘legkie cheloveka’, 54. ‘pechen’ cheloveka’; współautorka mapy punktowej 9. ‘zrachok’ & opracowania zbiorczego Zaimstvovaniia (z 4 mapami). W J. Siatkowski, J. Waniakowa, & A. Basara (Red.), Obshcheslavianskiĭ lingvisticheskiĭ atlas: Seriia leksiko-slovoobrazovatel’naia. Vyp. 9. Chelovek / Ogólnosłowiański atlas językowy: Seria leksykalno-słowotwórcza: T. 9. Człowiek. Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Bibliografia prac Janusza Siatkowskiego za lata 1999–2009. Prace Filologiczne, 56, 13–25.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Leksyka związana z realiami wiejskimi w pracy Krzysztofa Kluka O roślinach. Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, 5(2), 141–149.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Metody opracowywania słowiańskich atlasów językowych. Rocznik Slawistyczny, 58, 117–134.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Nazwiska Żydów w korespondencji Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie w latach 1920–1937. Studia Łomżyńskie, 20, 75–85.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Polonizmy w łotewskich gwarach Łatgalii. Acta BalticoSlavica, 33, 65–72.
 • Rembiszewska, D. K., & Biesiadowska-Magdziarz, B. (2009). O potrzebie napisania słownika tematycznego polsko-łotewskiego, łotewsko-polskiego z zakresu językoznawstwa. Acta BalticoSlavica, 33, 307–310.
 • Rembiszewska, D. K. (2008). Nazwy nieślubnego dziecka w historii i dialektach polszczyzny. Studia Germanica Gedanensia, 16, 57–66.
 • Rembiszewska, D. K. (2008). Archaizmy w Pamiętniku Juliana Borzyma. Acta BalticoSlavica, 32, 59–76.
 • Rembiszewska, D. K. (2007). O przypuszczalnych wpływach litewskich w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. Acta BalticoSlavica, 31, 213–234.
 • Rembiszewska, D. K. (2007). Leksyka gwarowa Podlasia. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 42, 105–122.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Bibliografia prac prof. dr hab. Ireny Maryniakowej. Poradnik Językowy, 2006(8(637)), 12–18.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Drobiazgi antroponimiczne – Irena, Cecylia… i inne nazwy osobowe związane z Szanowną Jubilatką. Poradnik Językowy, 2006(8(637)), 6–11.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Nazwy osobowe Żydów z Wysokiego Mazowieckiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Łomżyńskie, 17, 51–62.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Wpływy litewskie w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. Acta BalticoSlavica, 30, 373–390.
 • Rembiszewska, D. K. (2005). Słownictwo tematyczne w opracowaniach leksykograficznych. Poradnik Językowy, 2005(11), 37–52.
 • Rembiszewska, D. K. (2005). Żydzi, ich język i kultura w Słowniku dialektu knyszyńskiego C. Kudzinowskiego. Prace Filologiczne, 50, 145–156.
 • Rembiszewska, D. K. (2004). Wahania rodzaju rzeczowników w gwarach Mazowsza i Podlasia. Prace Filologiczne, 49, 417–426.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2003). O możliwościach prezentowania zróżnicowania leksykalno-morfologicznego na mapach Atlasu ogólnosłowiańskiego. Prace Filologiczne, 48, 473–478.
 • Rembiszewska, D. K. (2003). Obecność językowych cech wschodniosłowiańskich na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Studia Łomżyńskie, 13, 207–212.
 • Rembiszewska, D. K. (2002). Co to jest arszyn? O słownictwie metrologicznym. Prace Filologiczne, 47, 343–361.
 • Rembiszewska, D. K. (2002). Frazeologia potoczna mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego i okolic. Prace Filologiczne, 47, 363–371.
 • Rembiszewska, D. K. (2002). Regionalizmy w języku białostockich studentów. Białostockie Archiwum Językowe, 2002(2), 107–115.
 • Rembiszewska, D. K. (1996). Polska gwara Mielnika. Wybrane problemy. W S. Frycie (Red.), Studia i materiały polonistyczne (T. 2, ss. 189–199). Wydawnictwo Wydziału Zamiejscowego kieleckiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Rembiszewska, D. K. (1994). Gwara wsi Szczebra koło Augustowa w świetle materiałów aktualnych i dawnych. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 39, 89–97.

Rozdziały w książkach:

 • Rembiszewska, D. K. (2018). Nazwy kulinarnych produktów tradycyjnych jako świadectwo językowej lokalności. W A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, & K. Seroka (Red.), Polska i świat przez kuchnię: Studia o dziedzictwie kulinarnym (ss. 211–217). Grupa COGITO.
 • Rembiszewska, D. K., & Sikora, K. (2018). W pułapce potocznej aksjologii: Film w ocenach użytkowników portali kinematograficznych. W B. Taras (Red.), Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich (ss. 202–216). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Rembiszewska, D. K. (2017). Zmiany w systemie gospodarowania i warunków życia na wsi a dynamika gwar na północnym Podlasiu. W D. K. Rembiszewska (Red.), Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku (ss. 117–128). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2017). Dopisek do wspomnień profesora Janusza Siatkowskiego o badaniach na Warmii i Mazurach. W J. Ławski, D. Zuber, & K. Bogusz (Red.), Protestanci na Mazurach. Historia i literatura: Studia (ss. 227–233). Wydział Historyczny Uniwersytetu w Białymstoku, Muzeum Historyczne w Ełku.
 • Rembiszewska, D. K. (2017). Czterdzieści lat aktywności Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży. W P. Migdalski & W. Iwańczuk (Red.), Regionalne towarzystwa historyczne w Polsce w epoce globalizacji (ss. 173–186). Terra Incognita-Templum.
 • Rembiszewska, D. K. (2016). O dawnej gwarze Mielnika. W J. Szadura & D. Gocół (Red.), Gawędy o kulturach II (ss. 7–14). Polihymnia.
 • Rembiszewska, D. K. (2016). Archiwum Naukowe Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk jako przykład zbiorów specjalnych. W D. K. Rembiszewska & K. Szamryk (Red.), Archiwa w nauce: Nauka w archiwach (ss. 197–205). Uniwersytet w Białymstoku-Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2016). Między archaicznością a nowoczesnością: O języku pism Zygmunta Glogera. W J. Leończuk, J. Ławski, & Ł. Zabielski (Red.), Zygmunt Gloger: Pisarz, myśliciel, uczony (ss. 203–213). Książnica Podlaska.
 • Rembiszewska, D. K., & Gliński, W. (2016). Komputerowy system ewidencji archiwaliów: Digitalizacja kartoteki i baza danych do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. W D. K. Rembiszewska & K. Szamryk, (Red.), Archiwa w nauce: Nauka w archiwach (ss. 183–195). Uniwersytet w Białymstoku; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5219/1/Archiwa_w_nauce_2016.pdf
 • Rembiszewska, D. K. (2015). Powstanie styczniowe jako cezura w życiorysie: Glosa do biografii Stefanii i Władysława Ulanowskich. W D. K. Rembiszewska & J. Łupiński (Red.), Powstanie styczniowe w dokumentach archiwalnych na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu (ss. 261–267). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2015). Pograniczny charakter antroponimów mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. W F. Czyżewski, M. Olejnik, & A. Pihan-Kijasowa (Red.), Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych: W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997) (ss. 265–271). Polihymnia.
 • Rembiszewska, D. K. (2015). O języku pism Glogera. W J. Ławski & J. Leończuk (Red.), Zygmunt Gloger: Pisma rozproszone: T. 2. 1877–1889 (ss. 41–54). Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. http://www.ksiaznicapodlaska.pl/images/2017/201704/20170419/od_redakcji.pdf
 • Rembiszewska, D. K. (2015). Znaczenie badań Zdzisława Stiebera nad gwarami wschodniosłowiańskimi dla współczesnej dialektologii. W P. Hrytsenko & N. Khobzeĭ (Red.), Dialektolohichni studiï: T. 10. Traditsï i novatorstvo (ss. 62–68). Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevicha.
 • Rembiszewska, D. K. (2014). Białostoczanie represjonowani przez władzę sowiecką w latach 1920–1937 (na podstawie archiwaliów Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie). W D. K. Rembiszewska & H. Krajewska (Red.), Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie (T. 2, ss. 179–190). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2014). Etnografka o etnografce: Bożena Stelmachowska we wspomnieniach Wandy Brzeskiej. W G. Kubica & K. Majbroda (Red.), Obserwatorki z wyobraźnią: Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet (ss. 287–296). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). Korespondencja Zdzisława Stiebera z Kazimierzem Nitschem. W D. K. Rembiszewska (Red.), Zdzisław Stieber (1903–1983): Materiały i wspomnienia (ss. 117–142). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). Listy Stefanii Ulanowskiej do Jana Karłowicza. W W. Walczak & K. Łopatecki (Red.), Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej (T. 6, ss. 625–636). Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). Rodziny ziemiańskie z Mazowsza i Podlasia w Dzienniku spraw parafialnych ks. Ignacego Mioduszewskiego. W D. K. Rembiszewska & H. Krajewska (Red.), Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia: Źródła do badań genealogicznych (ss. 271–278). Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K., & Żegalska, E. (2012). Zbiory Piotra Bańkowskiego w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów. W. D. K. Rembiszewska & H. Krajewska (Red.), Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa (ss. 63–70). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2012). Elementy polskie w toponimach wschodniej Łotwy. W W. Walczak & K. Łopatecki (Red.), Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej: T. 3. Inflanty Polskie (ss. 377–386). Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.
 • Rembiszewska, D. K. (2012). 24 mapy z komentarzami. W I. Maryniakowa (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny: Słowotwórstwo (T. 4). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2012). Indeks. W I. Maryniakowa (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny: Słowotwórstwo (T. 4). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2012). Fremde Einflüsse im Band IX des Gemeinslawischen Sprachatlasses (OLA). W A. Kątny (Red.), Sprachkontakte in Zentraleuropa (ss. 25–54). Peter Lang.
 • Rembiszewska, D. K. (2012). Rola Stowarzyszenia Prasoznawczego Stopka w życiu kulturalnym Podlasia. W M. Kochanowski & K. Kościewicz (Red.), Podlasie w literaturze – literatura Podlasia (po 1989 roku): Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm (ss. 280–293). Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • Rembiszewska, D. K. (2011). Duchowość Mazurów na podstawie XIX-wiecznych źródeł Georga Wenkera. W E. Golachowska & A. Zielińska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości: Wokół religii i jej języka (ss. 201–207). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2011). Czy Podlasianie byli niepobożni? O leksyce religijnej w słowniczkach gwarowych z obszaru Polski północno-wschodniej. W A. Lewińska & M. Chmiel (Red.), Język: Szkoła: Religia (ss. 309–316). Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Osobliwości antroponimów Żydów polskich. W D. Czyż & M. Frąckiewicz (Red.), Prace poświęcone Pani Profesor Henryce Sędziak (T. 14, ss. 185–197). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Spółgłoski wargowe miękkie w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Mazur. W H. Sędziak & D. Czyż (Red.), Polszczyzna regionalna: Cz. 6. Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza (ss. 215–223). Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika.
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Wpływy obce w 9 tomie OLA. W P. Hrytsenko & N. Khobzeĭ (Red.), Dialektolohichni studiï: T. 9. Zapozychennia ta interferentsiia (ss. 19–35). Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevycha.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). 21 map z komentarzami z działów Budownictwo & Indeks. W I. Maryniakowa (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny: T10. Leksyka 6. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Leksyka dotycząca obróbki lnu w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. W P. Hrytsenko & N. Khobzeĭ (Red.), Dialektolohichni studiï: T. 8. Hovory pivdenno-zakhidnoho narichchia (ss. 118–128). Natsionalˊna akademiia nauk Ukraïny.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Językowy obraz Rosjan w Pamiętniku Juliana Borzyma. W A. Dobroński (Red.), Rosjanie na północno-wschodnim Mazowszu w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku: Studia i materiały (ss. 47–52). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2009). Dinamika razvitiia govorov severo-vostochnoĭ Polˊshi raĭona Knyshyna [streszczenie referatu]. W O. V. Dedova, L. M. Zakharov, & M. L. Remneva (Red.), Mezhdunarodnyĭ Nauchnyĭ Simpozium Slavianskie IAzyki i Kulˊtury w Sovremennom Mire: Trudy i materialy, Moskva, MGU, 24–26 marta 2009 (ss. 198–199). Maks Press.
 • Rembiszewska, D. K. (2008). Obrzędowa leksyka weselna w powiecie wysokomazowieckim. W A. Engelking, E. Golachowska, & A. Zielińska (Red.), Tożsamość – Język – Rodzina: Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim (ss. 111–133). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2007). 21 map z komentarzami z działów „Obróbka lnu”, „Surowce i ich obróbka”. W I. Maryniakowa (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny: T. 9. Leksyka 5. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2007). Eufemizmy w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. W F. Czyżewski & A. Tyrpa (Red.), Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich (ss. 69–77). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Rembiszewska, D. K. (2007). Wpływy niemieckie w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. W A. Kątny (Red.), Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe w perspektywie dia- i synchronicznej (ss. 127–135). Wszechnica Mazurska.
 • Rembiszewska, D. K., & Golachowska, E. (2007). Indeks. W I. Maryniakowa (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny: T. 9. Leksyka 5. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Budowa i sposoby definiowania haseł w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. W Acta AlbaruthenicaRossicaPolonica (ss. 349–354). Vіtebskiĭ gosudarstvennyĭ universitet im. P. M. Masherova.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Metaforyczność niektórych nazw nosicieli cech. W F. Czyżewski & S. Gala (Red.), Ze studiów nad gramatyką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego (ss. 149–158). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Rembiszewska, D. K. (2006). Mikrotoponimia górnej Narwi. W J. Duma (Red.), Onomastyka regionalna (ss. 146–155). Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
 • Rembiszewska, D. K. (2005). Kontynuanty dawnego ŕ w Słowniku dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego. W Z. Abramowiczówna (Red.), Język i kultury mniejszości narodowych w dobie globalizacji (ss. 187–194). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2004). Jak można prezentować zróżnicowanie leksykalno-morfologiczne na mapach Atlasu ogólnosłowiańskiego? W A. Kątny (Red.), Kontakty językowe w Europie Środkowej: Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w dniach 2324.06.2003 (ss. 41–45). Wszechnica Mazurska.
 • Rembiszewska, D. K. (2004). Dom i rodzina we frazeologii polskiej i białoruskiej. W M. Kondratiuk & B. Siegień (Red.), Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe (T. 6, ss. 167–175). Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
 • Rembiszewska, D. K. (2004). Nazwy łąk pól i pastwisk nad Narwią w okolicach Tykocina. W A. Dobroński & W. Grębecka (Red.), Narew w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia (ss. 115–122). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2003). Kulturowe motywacje nazw potraw w Polsce północno-wschodniej. W P. Hrytsenko & N. Khobzeĭ (Red.), Dialektolohichni studiï: T. 2. Mova i kul’tura (ss. 97–102). Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevycha.
 • Rembiszewska, D. K. (2003). Kulturowe motywacje nazw potraw w Polsce północno-wschodniej. W H. Sędziak (Red.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia: Obraz życia i kultury mieszkańców regionu utrwalony w słownictwie gwarowym i regionalnym (ss. 21–26). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2003). Zasięgi wyrazowe na pograniczu Mazowsza i Podlasia. W U. Sokólska & P. Wróblewski (Red.), Słowa jak mosty nad wiekami (ss. 325–334). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Rembiszewska, D. K. (2003). Elementy wschodniosłowiańskie w mowie mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego. W P. Hrytsenko & N. Khobzeĭ (Red.), Dialektolohichni studiï: T. 3. Zbirnyk pam’iati IAroslavy Zakrevs’koï (ss. 322–328). Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’iakevycha.
 • Rembiszewska, D. K. (2002). Stan zachowania gwary kurpiowskiej na przykładzie wsi Wach. W S. Gala (Red.), Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie (ss. 419–426). Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Rembiszewska, D. K. (2002). Mechanizmy tworzenia przezwisk na pograniczu językowym. W Z. Abramowicz (Red.), Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim (ss. 138–144). Libra.
 • Rembiszewska, D. K. (1997). Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie: Stan badań. W H. Sędziak (Red.), Tradycja badań dialektologicznych w Polsce: Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie (ss. 96–101). Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Rembiszewska, D. K. (1996). O niektórych cechach fonetycznych i morfologicznych polskiej gwary Mielnika. W B. Bartnicka, B. Falińska, A. Kowalska, & H. Sędziak (Red.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia: Część 3. Śladami Kolberga i Glogera po ziemi łomżyńskiej (ss. 43–56). Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

Recenzje:

 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Slovenski lingvistični atlas 2. Kmetija, cz. 1: Atlas, cz. 2: Komentarji, ur. Jožica Škofic, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2016, ss. 454. Rocznik Slawistyczny, 66, 134–141.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2017). Ilustrowany słownik architektury ludowej Górnych Łużyc i graniczących z nimi terenów Czech i Polski… Sächsischer Verein für Volksbaumweise e. 5. 2016, ss. 62. Zeszyty Łużyckie, 51, 405–411.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2016). Georg Wenker Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs, Gesamtausgabe…, B. I–III, hrsg. und bearb. von Alfred Lameli, Hildesheim, Zürich, New York 2013–2014. Rocznik Slawistyczny, 65, 151–158.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). Mieczysław Ratasiewicz, Słownik gwary pogranicza Suwalszczyzny i dawnych Prus Wschodnich, Z bliska, 2010, ss. 118. Studia Łomżyńskie, 22, 357–359.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2013). Slovenski lingvistični atlas 1. Človek (telo, bolezni, družina), Ljubljana 2011, cz. 1. Atlas; cz. 2 Komentarji, ss. 403. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 48, 301–310. https://doi.org/10.11649/sfps.2013.022
 • Rembiszewska, D. K. (2010). Bałtycki atlas językowy. Acta BalticoSlavica, 34, 301–304. https://doi.org/10.11649/abs.2010.017
 • Rembiszewska, D. K. (2002–2003). Leonarda Dacewicz, Antroponimia Białegostoku w XVII–XVIII w., Białystok 2001. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 36, 201–208.

Artykuły popularnonaukowe

 • Rembiszewska, D. K. (2015). Stefania Ulanowska znana i nieznana. Polak na Łotwie, 2015(3), 20–23.
 • Rembiszewska, D. K. Kulinarne przysmaki utrwalone w nazwach. Wiadomości Rolnicze, 1(202), 28–29.
 • Rembiszewska, D. K. (2005, luty). Świerszcz w Świerczewie. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, styczeń). O wyrazach mylonych. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, luty). Ze skrótami na skróty. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, marzec). A wiosna znów przyszła. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, kwiecień). Licz się z liczebnikami. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, maj). Szacunek dla prawa. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, czerwiec). O statui i statuetce. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, lipiec). W Europie na Białorusi. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, sierpień). Mlekovita i inne złożenia. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, listopad). Nazwiska mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. Głos Wysokomazowiecki, 6–7.
 • Rembiszewska, D. K. (2004, grudzień). Boże Narodzenie dawne i dawniejsze. Głos Wysokomazowiecki, 8–9.
 • Rembiszewska, D. K. (2003, kwiecień). Wielkanocne lingwołamki. Głos Wysokomazowiecki, 7.
 • Rembiszewska, D. K. (2003, lipiec). Powiat czy powiat. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2003, sierpień). Zwyciężę Kranca czy zwyciężę Kranc? Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2003, wrzesień). Język nie taki straszny. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2003, październik). W imię dobrego imienia. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2003, listopad). Ortograficzne zawiłości. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2003, grudzień). Świąteczne imiona. Głos Wysokomazowiecki, 6.
 • Rembiszewska, D. K. (2002, grudzień). Skąd my to mamy? Głos Wysokomazowiecki, 3.

Wstępy, przedmowy

 • Rembiszewska, D. K. (2017). Przedmowa. W D. K. Rembiszewska (Red.), Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K. (2016). Przedmowa. W D. K. Rembiszewska (Red.), Słowiańskie słowniki gwarowe: Tradycja i nowatorstwo. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
 • Rembiszewska, D. K. (2013). Od redaktorki. W D. K. Rembiszewska (Red.), Zdzisław Stieber (1903–1983): Materiały i wspomnienia (ss. 11–12). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2013). Wstęp. W D. K. Rembiszewska & J. Siatkowski (Red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny (s. 1). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close