Dr Karolina Ćwiek-Rogalska

Zdjęcie profilowe pracownika

Kulturolożka, bohemistka i etnolożka

e-mail: karolina.rogalska@ispan.waw.pl

Witryna internetowa: http://www.ispan.waw.pl/pomniki-poleglych/

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6142-5609

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/T-6951-2018

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/KarolinaĆwiekRogalska

Zainteresowania naukowe

Antropologia krajobrazu, studia nad pamięcią i studia nad rzeczami, wysiedlenia ludności niemieckojęzycznej z Polski i Czechosłowacji po 1945 roku, kultura „Ziem Odzyskanych”, filozofia czeska przełomu XIX i XX wieku.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Memory Studies Association;
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Funkcje pełnione w IS PAN

 •  współredaktorka naczelna czasopisma „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”,
 • członkini redakcji czasopisma „Adeptus”,
 • członkini zespołu ds. polityki publikacyjnej w IS PAN,
 • przedstawicielka niesamodzielnych pracowników w Radzie Naukowej Instytutu,
 • ekspertka ds. Horyzontu Europa nominowana do współpracy z Biurem PolSCA

Stypendia

 • 2014: stypendium im. Bronisława Geremka (Imre Kertesz Kolleg, Jena, Niemcy);
 • 2018: stypendium im. Josefa Dobrovskiego (Czeska Akademia Nauk, Praga, Czechy);
 • 2018: stypendium START (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej);
 • 2018: stypendium dla wybitnych młodych naukowców (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego);
 • 2019–2020: stypendium im. Bekkera na Wydziale Antropologii Społecznej Uniwersytetu w Cambridge (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej);
 • 2021: stypendium Senior Award Fundacji Fulbrighta (Wydział Geografii, Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles).

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2020-2022: Kultura upamiętniania I wojny światowej w Polsce i w Czechach – Czeska Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk – kierowniczka;
 • 2019–2022: „Słowacko-polskie kontakty językowe i kulturowe” – Słowacka Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk – kierowniczka;
 • 2019–2020: „Katalog pomników ku czci poległych i zaginionych w I wojnie światowej na Pomorzu Środkowym” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program Działalność Upowszechniająca Naukę (we współpracy z Fundacją Slawistyczną) – kierowniczka;
 • 2017–2018: „Przetwarzanie pamięci. Niemieckie pomniki ku czci poległych żołnierzy na terenie dawnej rejencji koszalińskiej” – Narodowe Centrum Nauki MINIATURA – kierowniczka.

Publikacje

Monografie:

 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz kulturowy czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian. Warszawa: Scholar.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina, oraz Filipowicz, Marcin. (Red.).(2017). Słowiańska pamięć/Slavic Memory. Kraków: Libron.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina, oraz Doliński, Ignacy (Red.).(2013). Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich. Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej.

Artykuły w czasopismach:

 • Ćwiek-Rogalska, Karolina & Kessler, Vojtěch. (2020). Hrdinové od sv. Huberta, Bellum 1866, 2, 87-93.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2020). Descendants of Saturn. Identity formation in post-displacement areas based on the example of Poland’s “Recovered Territories”, Die Welt der Slaven, 66/1, 106-129.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2020). Archiving in the face of erasure: the idea of the “post-German” archive, Poznańskie Studia Slawistyczne, 19, 91-113. https://doi.org/10.14746/pss.2020.19.5
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2020). “It’s scary here.” Haunted landscape as a research tool to look into post-expulsion landscapes, Polish Journal of Landscape Studies, 3/6, 27-47, https://doi.org/10.14746/pls.2020.6.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2020). Jak pisać o „Ziemiach Odzyskanych”?, Teksty Drugie, 2, 182-191.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2020). Pytania bez odpowiedzi. Krajobrazy Zagłady z perspektywy kulturowej, Porównania, 1 (26), 361-371, https://doi.org/10.14746/por.2020.1.21.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2020). The Competition of Memories: The Commemorative Landscape of Polish Central Pomerania after 1945, East European Politics and Societes and Cultures, https://doi.org/10.1177/0888325420902811.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2018). The Glory of Death? German Memorials of The Great War in the North-Western Czech Borderlands after 1945, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia”, 18, 11-30.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2018). Premature Ends of Central Europe. Stan Rzeczy, 13, 285-298.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2018). O znaczeniach biblioteki w Adelheid Vladimíra Körnera. Studium przypadku. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 8, 195-205.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2018). Dívat se jinak. T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar: Korespondence. Česká literatura, 5, 741–747.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). Płaczący żołnierze. Funkcjonowanie niemieckich pomników ku czci poległych w Pierwszej Republice Czechosłowackiej. Zeszyty Łużyckie, 51, 272-285.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). W interesie prawdy. Tomáš Garrigue Masaryk – łowca wampirów. Mała Kultura Współczesna, 10. Dostęp http://malakulturawspolczesna.org/2017/10/22/karolina-cwiek-rogalska-w-interesie-prawdy-tomas-garrigue-masaryk-lowca-wampirow/
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2015). Debts without Debtors: the Phantom Presence of German-Speaking Inhabitants of Czechoslovakia after 1945. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 55(1), 18-39 .
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2015). Wizje zjednoczonej Słowiańszczyzny a polityka osiedleńcza na „Ziemiach Odzyskanych” w pogranicznej prasie czechosłowackiej w latach 1945-1948. Przegląd Zachodni, 2015(2), 149-173.
 • Ćwiek-Rogalska, K. Na Pomorzu, czyli gdzie właściwie. Konstruowanie i doświadczanie przestrzeni na Pomorzu Środkowym. Res Publica Nowa, 2014(2). ss.  .
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina; Hoły-Łuczaj, Magdalena, Łuczaj, Kamil. (2014). Fansubbers. The case of the Czech Republic and Poland. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 2014(2), 175-198.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2014). Ewangelicy i katolicy na dawnym pograniczu polsko-pruskim. Przegląd Zachodni, 2014(3), 184-211.

Rozdziały w monografiach wieloautorskich:

 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2021). Broken taboo? The Newest Literary Representations of the Expulsion in Czech Literature. W Petra James oraz Helga Mitterbauer (Red.), Vorstellungen vom Anderen in der tschechisch- und deutschsprachigen Literatur (ss. 191-212). Berlin: Frank & Timme.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2020). Angehaltene Narration. Raumzeiten des Gedächtnisses in der neuesten tschechischen Literatur über das Ende des Zweiten Weltkriegs. W Marek Nekula, Václav Smyčka oraz Lena Dorn (Red.), Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa (ss. 149-168). Berlin: De Gruyter.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2019). Jak badać pomniki ku czci poległych i zaginionych w I wojnie światowej na „Ziemiach Odzyskanych”? W: Małgorzata Karczewska (Red.), Cmentarze i pomniki I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony, (ss. 161-175). Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2019). Melancholická apokalypsa: česko-německé perspektivy v Hrabalových Stavbách v domě. W: Joanna Goszczyńska (Red.), Hledání proluk. Bohumil Hrabal –  analýzy a interpretace (ss. 129-143). Praha: Karolinum.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2018). Strategie postępowania z dziedzictwem niemieckim na Pomorzu Środkowym na przykładzie adaptacji pomników ku czci poległych w I wojnie światowej. W Emilia Kledzik, Maciej Michalski oraz Małgorzata Praczyk (Red.), „Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji (ss. 257-277). Poznań: Instytut Historii UAM.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). A White Room in a Gothic Manor. Spaces of the Heroine in Adelheid by Vladimír Körner. W Katarzyna Ostalska (Red.), Women’s Space and Men’s Space ( 33-40). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). There Was a Chapel and It Was Demolished. Memory Present In Landscape. W Karolina Ćwiek-Rogalska oraz Marcin Filipowicz (Red.), Słowiańska pamięć / Slavic Memory (ss. ).Kraków: Libron.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina, oraz Filipowicz, Marcin. (2017). Pamięć na Słowiańszczyźnie czy słowiańska pamięć? W Karolina Ćwiek-Rogalska oraz Marcin Filipowicz (Red.),   Słowiańska pamięć / Slavic Memory (ss. ). Kraków: Libron.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). Ścieżka rowerowa jako typ krajobrazu. W Danuta Sosnowska, Jagoda Wierzejska oraz Alina Molisak (Red.), Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach (ss. ).Warszawa: .
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2017). Ukázat jim, v čem je to lepší. Projekt modernizacji Pogranicza w czechosłowackiej literaturze socjalistycznej. W Danuta Sosnowska (Red.),  Fabryka Słowian. Modernizacje (ss. ). Warszawa: WUW.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2016). Sen o Sudetech. Česká literatura věnovaná tématu odsunu německy mluvícího obyvatelstva jako forma paměťové terapie. W Alexander Kratochvil oraz Jiří Soukup (Red),  Paměť válek a konfliktu (ss. 346-355). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2015). Pogłosy wojny. Metamorfozy czasu w powieści Vladimíra Körnera „Adelheid”. W Joanna Goszczyńska (Red.), Wojna – retoryka walki (ss. ). Warszawa: WUW.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2015). Melancholijna apokalipsa. Perspektywy czesko-niemieckie w „Weselach w domu Bohumila Hrabala”. W Joanna Goszczyńska (Red.), W poszukiwaniu przerw w zabudowie. W stulecie urodzin Bohumila Hrabala (ss. ). Warszawa: WUW.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2013). Śmiejące się bestie? Obraz Czechów w polskiej publicystyce a kwestia wysiedlania ludności niemieckiej z terenów Czechosłowacji po 1945 roku. W Karolina Ćwiek-Rogalska oraz Ignacy Doliński (Red.), Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich (ss. 72-80). Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2013). Figury paměti aneb o nedostatcích filmu „Habermannův mlýn”. W Ondřej Daniel, Tomáš Kavka oraz Jakub Machek (Red.), Populární kultura v českém prostoru (ss. ). Praha: Karolinum.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2012). „Król śpiący w górze”. Prolegomena motywu w opowieściach o św. Wacławie. W Grzegorz P. Bąbiak oraz Joanna Królak (Red.),  Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX wieku (ss. ). Warszawa: WUW.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2011). „Gdzie nie zebrany plon, gdzie poczerniały głóg” – przemiany krajobrazu miasta na Ziemiach Zachodnich. Wałcz. W Katarzyna Chojecka oraz Anna Kuczyńska-Skrzypek (Red.), W Warszawie i nie tylko. Migawki z antropologii miasta (ss. 104-116). Warszawa: Agencja Wydawnicza „Egros”.
 • Ćwiek-Rogalska, Karolina. (2009). „Žili byli jednou král, pán a rytíř…” Prvky typické pro pohádku podle klasifikace ATU v kapitolách věnovaných českému národnímu obrození v akademických učebnicích. W Stanislava Fedrová oraz Alice Jedličková (Red.), V Macurových botach (ss. 94-101). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.

Tłumaczenia:

 • Halík, Tomáš. (2018). Dlaczego popieram Franciszka (Karolina Ćwiek-Rogalska, Tłum.). Znak, 2018(3).
 • Hlávinka, Jan. (2015). Historiografia słowacka wobec problematyki Zagłady (Karolina Ćwiek-Rogalska, Tłum.). Zagłada Żydów. Studia i materiały, 11.
 • Rupnik, Jacques. (2014). Na rozdrożu (Karolina Ćwiek-Rogalska, Tłum.). Res Publica Nowa, 2014(1).