Dr Karolina Ćwiek-Rogalska

Fotografia pracownika

Kulturolożka, bohemistka i etnolożka

e-mail: karolina.cwiek-rogalska@ispan.edu.pl

Witryna internetowa: http://www.ispan.waw.pl/pomniki-poleglych/

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6142-5609

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/T-6951-2018

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/KarolinaĆwiekRogalska

Facebook: https://facebook.com/spectral-Recycling-ERC-Starting-Grant-108234465378697

Zainteresowania naukowe

Antropologia krajobrazu, studia nad pamięcią i studia nad rzeczami, wysiedlenia ludności niemieckojęzycznej z Polski i Czechosłowacji po 1945 roku, kultura „Ziem Odzyskanych”, filozofia czeska przełomu XIX i XX wieku.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Memory Studies Association;
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Funkcje pełnione w IS PAN

 •  współredaktorka naczelna czasopisma „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”,
 • członkini redakcji czasopisma „Adeptus”,
 • członkini zespołu ds. polityki publikacyjnej w IS PAN,
 • przedstawicielka niesamodzielnych pracowników w Radzie Naukowej Instytutu,
 • ekspertka ds. Horyzontu Europa nominowana do współpracy z Biurem PolSCA

Nagrody i odznaczenia

 • 2022: Nagroda Naukowa Tygodnika “Polityka”

Stypendia

 • 2014: stypendium im. Bronisława Geremka (Imre Kertesz Kolleg, Jena, Niemcy);
 • 2018: stypendium im. Josefa Dobrovskiego (Czeska Akademia Nauk, Praga, Czechy);
 • 2018: stypendium START (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej);
 • 2018: stypendium dla wybitnych młodych naukowców (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego);
 • 2019–2020: stypendium im. Bekkera na Wydziale Antropologii Społecznej Uniwersytetu w Cambridge (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej);
 • 2021: stypendium Senior Award Fundacji Fulbrighta (Wydział Geografii, Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles).

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2022-2027: “Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 (SPECTRAL RECYCLING)” (Starting Grant, European Research Council)
 • 2022-2026: “Dokumenty i biurokracja w regionach poniemieckich: państwotwórczość, regulacja i kontrola w Polsce i Czechosłowacji (od lat 40. do 70. XX wieku)” (“Opus”, Narodowe Centrum Nauki)
 • 2020-2022: Kultura upamiętniania I wojny światowej w Polsce i w Czechach – Czeska Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk – kierowniczka;
 • 2019–2022: „Słowacko-polskie kontakty językowe i kulturowe” – Słowacka Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk – kierowniczka;
 • 2019–2020: „Katalog pomników ku czci poległych i zaginionych w I wojnie światowej na Pomorzu Środkowym” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program Działalność Upowszechniająca Naukę (we współpracy z Fundacją Slawistyczną) – kierowniczka;
 • 2017–2018: „Przetwarzanie pamięci. Niemieckie pomniki ku czci poległych żołnierzy na terenie dawnej rejencji koszalińskiej” – Narodowe Centrum Nauki MINIATURA – kierowniczka.

Publikacje

Monografie:

 • Ćwiek-Rogalska, K. (2017). Zapamiętane w krajobrazie: Krajobraz kulturowy czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian. Scholar.

Redakcja tomów:

 • Ćwiek-Rogalska, K., & Filipowicz, M. (Red.). (2017). Słowiańska pamięć/Slavic memory. Libron.
 • Ćwiek-Rogalska, K., & Doliński, I. (Red.). (2013). Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej.

Artykuły w czasopismach:

 • Ćwiek-Rogalska, K. (2022). Ghostly Presences: Heritage, Ruination and Fixing the National Landscape in Pomerania After 1945. “Heritage & Society”, ss. 1-23, https://doi.org/10.1080/2159032X.2022.2126226
 • Ćwiek-Rogalska, K., & Wróblewska-Trochimiuk, E. (2022). Necroreverence of Soviet cemeteries in Central Europe. “Journal of Historical Geography” (on-line first), https://doi.org/10.1016/j.jhg.2022.07.007
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2021). Miasto na peryferiach. O czym opowiadają dworce kolejowe w Chebie? „Zeszyty Łużyckie”, 55, ss. 81-93
 • Ćwiek-Rogalska, K., & Kessler, V. (2020). Hrdinové od sv. Huberta. Bellum 18662, 87-93.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2020). Descendants of Saturn: Identity formation in post-displacement areas based on the example of Poland’s “Recovered Territories”. Die Welt der Slaven66(1), 106-129.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2020). Archiving in the face of erasure: The idea of the “post-German” archive. Poznańskie Studia Slawistyczne19, 91-113. https://doi.org/10.14746/pss.2020.19.5
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2020). “It’s scary here.”: Haunted landscape as a research tool to look into post-expulsion landscapes. Polish Journal of Landscape Studies3(6), 27-47. https://doi.org/10.14746/pls.2020.6.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2020). Jak pisać o „Ziemiach Odzyskanych”? Teksty Drugie2020(2), 182-191.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2020). Pytania bez odpowiedzi: Krajobrazy Zagłady z perspektywy kulturowej. Porównania26(1), 361-371. https://doi.org/10.14746/por.2020.1.21.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2020). The competition of memories: The commemorative landscape of Polish Central Pomerania after 1945. East European Politics and Societes and Cultures. https://doi.org/10.1177/0888325420902811.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2018). The glory of death? German memorials of The Great War in the North-Western Czech borderlands after 1945. Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia”, 18, 11-30.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2018). Premature ends of Central Europe. Stan Rzeczy13, 285-298.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2018). O znaczeniach biblioteki w Adelheid Vladimíra Körnera: Studium przypadku. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo8, 195-205.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2018). Dívat se jinak: T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar: Korespondence. Česká literatura,5, 741–747.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2017). Płaczący żołnierze: Funkcjonowanie niemieckich pomników ku czci poległych w Pierwszej Republice Czechosłowackiej. Zeszyty Łużyckie51, 272-285.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2017). W interesie prawdy: Tomáš Garrigue Masaryk – łowca wampirów. Mała Kultura Współczesna10. http://malakulturawspolczesna.org/2017/10/22/K.-cwiek-rogalska-w-interesie-prawdy-tomas-garrigue-masaryk-lowca-wampirow/
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2015). Debts without debtors: The phantom presence of German-Speaking inhabitants of Czechoslovakia after 1945. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 55(1), 18-39 .
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2015). Wizje zjednoczonej Słowiańszczyzny a polityka osiedleńcza na „Ziemiach Odzyskanych” w pogranicznej prasie czechosłowackiej w latach 1945-1948. Przegląd Zachodni2015(2), 149-173.
 • Ćwiek-Rogalska, K. Na Pomorzu, czyli gdzie właściwie: Konstruowanie i doświadczanie przestrzeni na Pomorzu Środkowym. Res Publica Nowa2014(2).
 • Ćwiek-Rogalska, K., Hoły-Łuczaj, M., & Łuczaj, K. (2014). Fansubbers: The case of the Czech Republic and Poland. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology2014(2), 175-198.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2014). Ewangelicy i katolicy na dawnym pograniczu polsko-pruskim. Przegląd Zachodni2014(3), 184-211.

Rozdziały w monografiach wieloautorskich:

 • Ćwiek-Rogalska, K. (2021). Broken taboo? The newest literary representations of the expulsion in Czech literature. W P. James & H. Mitterbauer (Red.), Vorstellungen vom Anderen in der tschechisch- und deutschsprachigen Literatur (ss. 191-212). Frank & Timme.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2020). Angehaltene Narration: Raumzeiten des Gedächtnisses in der neuesten tschechischen Literatur über das Ende des Zweiten Weltkriegs. W M. Nekula, V. Smyčka, & L. Dorn (Red.), Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa (ss. 149-168). De Gruyter.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2019). Jak badać pomniki ku czci poległych i zaginionych w I wojnie światowej na „Ziemiach Odzyskanych”? W M. Karczewska (Red.), Cmentarze i pomniki I wojny światowej po stuleciu: Stan badań i ochrony (ss. 161-175). Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2019). Melancholická apokalypsa: česko-německé perspektivy v Hrabalových Stavbách v domě. W J. Goszczyńska (Red.), Hledání proluk. Bohumil Hrabal – analýzy a interpretace (ss. 129-143). Karolinum.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2018). Strategie postępowania z dziedzictwem niemieckim na Pomorzu Środkowym na przykładzie adaptacji pomników ku czci poległych w I wojnie światowej. W E. Kledzik, M. Michalski, & M. Praczyk (Red.), „Ziemie Odzyskane”: W poszukiwaniu nowych narracji (ss. 257-277). Instytut Historii UAM.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2017). A white room in a gothic manor: Spaces of the heroine in Adelheid by Vladimír Körner. W K. Ostalska (Red.), Women’s Space and Men’s Space (ss. 33-40). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2017). There was a chapel and it was demolished: Memory present in landscape. W K. Ćwiek-Rogalska & M. Filipowicz (Red.), Słowiańska pamięć / Slavic Memory. Libron.
 • Ćwiek-Rogalska, K., & Filipowicz, M. (2017). Pamięć na Słowiańszczyźnie czy słowiańska pamięć? W K. Ćwiek-Rogalska & M. Filipowicz (Red.), Słowiańska pamięć / Slavic Memory. Libron.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2017). Ścieżka rowerowa jako typ krajobrazu. W D. Sosnowska, J, Wierzejska, & A. Molisak (Red.), Turystyka i polityka: Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2017). Ukázat jim, v čem je to lepší: Projekt modernizacji Pogranicza w czechosłowackiej literaturze socjalistycznej. W D. Sosnowska (Red.), Fabryka Słowian: Modernizacje. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2016). Sen o Sudetech: Česká literatura věnovaná tématu odsunu německy mluvícího obyvatelstva jako forma paměťové terapie. W A. Kratochvil & J. Soukup (Red), Paměť válek a konfliktu (ss. 346-355). Ústav pro českou literaturu AV ČR.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2015). Pogłosy wojny: Metamorfozy czasu w powieści Vladimíra Körnera „Adelheid”. W J. Goszczyńska (Red.), Wojna – retoryka walki. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2015). Melancholijna apokalipsa: Perspektywy czesko-niemieckie w „Weselach w domu Bohumila Hrabala”. W J. Goszczyńska (Red.), W poszukiwaniu przerw w zabudowie: W stulecie urodzin Bohumila Hrabala. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2013). Śmiejące się bestie? Obraz Czechów w polskiej publicystyce a kwestia wysiedlania ludności niemieckiej z terenów Czechosłowacji po 1945 roku. W K. Ćwiek-Rogalska & I. Doliński (Red.), Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich (ss. 72-80). Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2013). Figury paměti aneb o nedostatcích filmu „Habermannův mlýn”. W O. Daniel, T. Kavka, & J. Machek (Red.), Populární kultura v českém prostoru. Karolinum.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2012). „Król śpiący w górze”: Prolegomena motywu w opowieściach o św. Wacławie. W G. P. Bąbiak & J. Królak (Red.), Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX wieku. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2011). „Gdzie nie zebrany plon, gdzie poczerniały głóg” – przemiany krajobrazu miasta na Ziemiach Zachodnich. Wałcz. W K. Chojecka & A. Kuczyńska-Skrzypek (Red.), W Warszawie i nie tylko: Migawki z antropologii miasta (ss. 104-116). Agencja Wydawnicza „Egros”.
 • Ćwiek-Rogalska, K. (2009). „Žili byli jednou král, pán a rytíř…” Prvky typické pro pohádku podle klasifikace ATU v kapitolách věnovaných českému národnímu obrození v akademických učebnicích. W S. Fedrová & A. Jedličková (Red.), V Macurových botach (ss. 94-101). Ústav pro českou literaturu AV ČR.

Tłumaczenia:

 • Halík, T. (2018). Dlaczego popieram Franciszka (K. Ćwiek-Rogalska, Tłum.). Znak2018(3).
 • Hlávinka, J. (2015). Historiografia słowacka wobec problematyki Zagłady (K. Ćwiek-Rogalska, Tłum.). Zagłada ŻydówStudia i materiały11.
 • Rupnik, J. (2014). Na rozdrożu (K. Ćwiek-Rogalska, Tłum.). Res Publica Nowa2014(1).

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close