Dr Katarzyna Roman-Rawska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, rusycystka, socjolożka, tłumaczka z języka rosyjskiego

e-mail: k.roman.rawska@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3851-3971

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/W-4532-2018

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Roman-Rawska

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/KatarzynaRomanRawska

Zainteresowania naukowe

 • Współczesna literatura rosyjska (XX i XXI wiek);
 • Związki polityki i literatury, społeczne odczytania literatury;
 • Kinematografia rosyjska;
 • Rosja współczesna;
 • Socjologia literatury;
 • Przekład literacki (w teorii i praktyce).

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Rusycystyczne;
 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies.

Funkcje pełnione w IS PAN

Pracowniczka wydawnictwa.

Stypendia

 • 06.–09.2016 – Department of Russian and Slavonic Studies, Uniwersytet w Nottingham, Wielka Brytania; 4-miesięczny staż naukowy w ramach realizacji projektu badawczego dofinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, program: ETIUDA.
 • 12.2013–09.2014 – Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Sarajewie, Bośnia i Hercegowina; 10-miesięczny staż naukowy w ramach programu stypendialnego Komisji Europejskiej Erasmus Mundus: SIGMA. Projekt naukowy: „Specyfika literatury społecznie i politycznie zaangażowanej we współczesnej Bośni i Hercegowinie. Próba ujęcia komparatystycznego (kontekst środkowo-, wschodnio- i południowoeuropejski – przypadek krajów posocjalistycznych)”.
 • 09.2010–01.2011 – Wydział Socjologii, Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa, Rosja; 6-miesięczny staż naukowy w ramach międzyuczelnianej wymiany na mocy porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej w Polsce i Ministrem Edukacji i Nauki w Rosji. Projekt naukowy: „Porównanie programu studiów socjologicznych w Polsce (Instytut Socjologii UW) i Rosji (Wydział Socjologii MGU)”.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 10.2015–09.2017 – źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki ETIUDA nr wniosku 2015/16/T/HS2/00303; tytuł projektu: „Polityczny dialog ze społeczeństwem. Najnowsza rosyjska literatura społecznie zaangażowana (2000–2015)”. Funkcja: kierownik projektu.

Publikacje

Monografie:
 • Dąbrowska, Magdalena; Głuszkowski, Piotr, oraz Roman-Rawska, Katarzyna. (Red.). (2017). Literatura i władza. Związki na gruncie rosyjskim w XVIII-XXI wieku. Warszawa: Instytut Rusycystyki.
Artykuły naukowe:
 • Roman-Rawska, Katarzyna, oraz Rawski, Tomasz. (2017). The Empire Strikes Back. Russian National Cinema after 2005. Colloquia Humanistica, 6, 97-112.
 • Roman-Rawska, Katarzyna. (2015). Społeczny pesymizm w prozie Romana Sienczina. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 2015(25), 131-143.
 • Roman-Rawska, Katarzyna. (2015). Vtoraia volna novogo russkogo realizma. W Irina Dulebova oraz Ivan Posokhin (Red.), Mladá rusistika – nové tendencie a trendy III (ss. 280-289). Bratislava: Stimul.
 • Roman-Rawska, Katarzyna. (2014). Żywe dusze, czyli fantasmagoryczne wizje historii Rosji w powieści „ŻD” Dmitrija Bykowa. W Andrzej Ksenicz et al. (Red.), Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język (ss. 203-210). Zielona Góra: Morpho.
 • Roman-Rawska, Katarzyna. (2014). Zwrot polityczny w literaturze rosyjskiej, czyli Lewy Front Sztuki według Zachara Prilepina. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2014(6), 201-212.
 • Roman-Rawska, Katarzyna. (2014). Protestnaia literatura v Rossii. Tvorchestvo Sergeia SHargunova. W Jakub Konecny (Red.), Prazska Rusistika 2014 (ss. 194-204). Prague: Faculty of Pedagogy, Charles University.
 • Roman-Rawska, Katarzyna, oraz Rawski, Tomasz. (2014). The Russian cinema of the dissolution. Colloquia Humanistica, 3, 193-206.
 • Roman-Rawska, Katarzyna, oraz Rawski, Tomasz. (2014). How to Escape? The never-ending transition in the recent cinema of Bosnia-Herzegovina (2000-2012). Colloquia Humanistica, 3, 183-192.
 • Roman-Rawska, Katarzyna. (2012). Car Iwan Groźny w koncepcji mitu dobrego księcia Niccolo Machiavellego. Studenckie Zeszyty Naukowe “Wkoło Rosji”, 2012(3), 81-103.
Sprawozdania, recenzje i inne:
 • Roman-Rawska, Katarzyna, oraz Rawski, Tomasz. (2015). Nowa socjologia literatury? Notatki z konferencji. Przegląd Socjologiczny / Sociological Review, 63(3), 165-172.
 • Roman-Rawska, Katarzyna, oraz Rawski, Tomasz. (2014). O przezwyciężaniu przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej. Notatki z konferencji. Acta Baltico-Slavica, 37, 621-630.