Dr hab. Maksim Duszkin (Duškin), prof. IS PAN

Językoznawca

e-mail: maksim.duszkin@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4433-1015

Zainteresowania naukowe

 • Semantyka;
 • Historia myśli lingwistycznej.

Funkcje pełnione w IS PAN

Sekretarz czasopisma „Acta Baltico-Slavica”.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

CLARIN (2016–2018).

Publikacje

Monografie:

 • Duszkin, M. (2010). Wykładniki przybliżoności adnumeratywnej w języku polskim i rosyjskim. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duszkin, M. (2018). Лингвистическая идея числительного в русских грамматиках XVIII‒XIX веков[Lingvisticheskaia ideia chislitel’nogo v russkikh grammatikakh XVIII-XIX veko]. Instytut Slawistyki PAN.

Wybrane artykuły:

 • Duszkin, M. (2003). Dokładniej o dokładności: „zaokrągloność” dokładnych określeń ilościowych. Prace Filologiczne,48, 133-142.
 • Duszkin, M. (2004). Określenia liczbowe: Nazwy zbiorów vs nazwy jednostek. Prace Filologiczne, 49, 131-137.
 • Duszkin, M. (2006). Leksem ileś: Nieokreśloność liczebnikowa i zaimkowa. W H. Karaś (Red.), Czynić słowami: Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej (ss. 141-154). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Duszkin, M. (2009). Concerning Exponents of Adnumeral Approximation in Polish and Russian. Cognitive Studies / Etudes Cognitives, 9, 200-210.
 • Duszkin, M. (2010). Approximation and Supposition. Cognitive Studies / Etudes Cognitives, 10, 121-125. https://doi.org/10.11649/cs.2010.006
 • Duszkin, M. (2011). Semantyka rosyjskiego liczebnikowego szyku przestawnego. W E. Komorowskiej & D. Stanulewicz (Red.), Liczba i miara w językach i kulturach świata kulturach świata (ss. 87-98). Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPO.
 • Duszkin, M. (2012). O perevode russkoĭ leksemy bakaleia na pol’skiĭ iazyk. Slavistica Vilnensis. Kalbotyra, 57(2), 173-184.
 • Duszkin, M. (2014). Praktyczny przewodnik po korpusie języka rosyjskiego. W M. Hebal-Jezierska (Red.), Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich (ss. 142-165). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Duszkin, M. (2017). Obratnyĭ poriadok chislitel’nogo v russkom iazyke. Iz istorii izucheniia voprosa. W M. Danielewiczowa, K. Doboszyńska-Markiewicz, & A. Wójcick (Red.), Prace językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW: Tom 9. Nieokreśloność i granice (ss. 107-118). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. https://doi.org/10.15290/rtk.2018.17.3.32

Tłumaczenia artykułów naukowych z różnych dziedzin humanistyki:

 • Apresjan, J. D. (2012). Informacja pragmatyczna w słowniku jednojęzycznym (M. Duszkin, Tłum.). W J. D. Apresjan, Z warsztatu leksykografa (ss. 41-63). Wydział Polonistyki UW.
 • Griškaitė, R. (2013). Iwan Łobojko w historii i historiografii (M. Duszkin, Tłum.). Pamiętnik Literacki, 2013(2), 149-185.
 • Danielewiczowa, M. (2014). Struktura i znaczenie eksklamatywów: Na materiale współczesnej polszczyzny (M. Duszkin, Tłum.) (ss. 107-114). Uniwersytet Warszawski. Katedra Lingwistyki Formalnej [Przekład streszczenia na język rosyjski]
 • Łotman, J. (2017). Ten trudny tekst…; Plany geniusza; O problemach nowego akademickiego wydania Puszkina (M. Duszkin, Tłum.). W M. Prussak (wybór); P. Bem (Red.), Filologia: Lekcja wolności. Antologia rosyjskich tekstów naukowych (ss. 25-28; 61-69; 71-78). Instytut Badań Literackich.