Dr hab. Maksim Duszkin (Duškin), prof. IS PAN

Językoznawca

e-mail: maksim.duszkin@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4433-1015

Zainteresowania naukowe

 • Semantyka;
 • Historia myśli lingwistycznej.

Funkcje pełnione w IS PAN

Sekretarz czasopisma „Acta Baltico-Slavica”.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

CLARIN (2016–2018).

Publikacje

Monografie:

 • Duszkin, Maksim. (2010). Wykładniki przybliżoności adnumeratywnej w języku polskim i rosyjskim. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duszkin, Maksim. (2018). Lingvisticheskaia ideia chislitel’nogo v russkikh grammatikakh XVIII-XIX veko / Лингвистическая идея числительного в русских грамматиках XVIII‒XIX веков. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

Wybrane artykuły:

 • Duszkin, Maksim. (2003). Dokładniej o dokładności: „zaokrągloność” dokładnych określeń ilościowych. Prace Filologiczne, 48, 133-142.
 • Duszkin, Maksim. (2004). Określenia liczbowe: nazwy zbiorów vs nazwy jednostek. Prace Filologiczne, 49, 131-137.
 • Duszkin, Maksim. (2006). Leksem ileś. Nieokreśloność liczebnikowa i zaimkowa. W Halina Karaś (Red.), Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej (ss. 141-154). Warszawa: Wydz. Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Duszkin, Maksim. (2009). Concerning Exponents of Adnumeral Approximation in Polish and Russian. Cognitive Studies / Etudes Cognitives, 9, 200-210.
 • Duszkin, Maksim.  (2010). Approximation and Supposition. Cognitive Studies / Etudes Cognitives, 10, 121-125.
 • Duszkin, Maksim. (2011). Semantyka rosyjskiego liczebnikowego szyku przestawnego. W Ewa Komorowskiej oraz Danuta Stanulewicz (Red.), Liczba i miara w językach i kulturach świata kulturach świata  (ss. 87-98). Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPO.
 • Duszkin, Maksim. (2012). O perevode russkoĭ leksemy bakaleia na pol’skiĭ iazyk. Slavistica Vilnensis. Kalbotyra, 57(2),173-184.
 • Duszkin, Maksim. (2014). Praktyczny przewodnik po korpusie języka rosyjskiego. W Milena Hebal-Jezierska (Red.), Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich (ss. 142-165). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Duszkin, Maksim. (2017). Obratnyĭ poriadok chislitel’nogo v russkom iazyke. Iż istorii izucheniia voprosa. W Magdalena Danielewiczowa, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Alicja Wójcick (Red.), Prace językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, Tom 9, Nieokreśloność i granice (ss. 107-118). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tłumaczenia artykułów naukowych z różnych dziedzin humanistyki:

 • Apresjan, Jurij D. (2012). Informacja pragmatyczna w słowniku jednojęzycznym (Duszkin Maksim, Tłum.). W Jurij D. Apresjan, Z warsztatu leksykografa (s. 41-63). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Griškaitė, Reda. (2013). Iwan Łobojko w historii i historiografii (Duszkin Maksim, Tłum.).  Pamiętnik Literacki, 2013(2), 149-185.
 • Danielewiczowa, Magdalena. (2014). Struktura i znaczenie eksklamatywów. Na materiale współczesnej polszczyzny (Duszkin Maksim, Tłum). Przekład streszczenia na język rosyjski (ss. 107-114). Warszawa.
 • Łotman. Jurij. (2017). Ten trudny tekst…; Plany geniusza; O problemach nowego akademickiego wydania Puszkina (Duszkin Maksim, Tłum.). W Maria Prussak (wybór); Paweł Bem (Red.), Filologia. Lekcja wolności. Antologia rosyjskich tekstów naukowych (ss. 25-28; 61-69; 71-78). Warszawa: Instytut Badań Literackich.