Dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN

Językoznawca

e-mail: maria.trawinska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7967-8601

Zainteresowania naukowe

 • język staropolski,
 • paleografia łacińska,
 • fonetyka,
 • dialektologia,
 • onomastyka.

Członkostwo w gremiach naukowych

Rada Naukowa IS PAN.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy z lat 1532 i 1544 – wersja polsko-łacińska, grant NPRH 11H12027881.

Publikacje

Książki:

 • Trawińska, Maria. (2005). Fonetyka wielkopolskich rot sądowych. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. (Prace Slawistyczne).
 • Trawińska, Maria. (2009). Indeksy do wielkopolskich rot sądowych z XIV i XV wieku. Alfabetyczny wyrazów pospolitych, A tergo, Lista frekwencyjna. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. (Prace Slawistyczne). [CD ROM].
 • Trawińska, Maria. (2013). Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386-1400). Wokół analizy filologicznej. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

Artykuły:

 • Trawińska, Maria. (2009). Cechy dialektalne wielkopolskich rot sądowych w świetle badań nad rękopisem poznańskiej księgi ziemskiej. Prace Filologiczne, 56, 345-360.
 • Trawińska, Maria. (2010). Grafia najstarszej księgi ziemskiej poznańskiej. W Marcin Kuźmicki (Red.), Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego (ss. 71-87). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
 • Trawińska, Maria. (2010). Grafia nazw własnych w XIV-wiecznej poznańskiej księdze ziemskie. W Irena Sarnowska-Giefing oraz Magdalena Graf (Red.), Miasto w perspektywie onomastyki i historii (ss. 631-639). Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Trawińska, Maria. (2011). Wielofunkcyjność c-ch-cz w XIV-wiecznej poznańskiej księdze ziemskiej. W Stanisław Borawski oraz Magdalena Hawrysz (Red.). Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010 (ss. 217-224): Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Trawińska, Maria. (2012). Jeszcze raz o szestroku. Z badań nad rękopisem rot sądowych. W Maciej Rak oraz Bogusław Dunaj (Red.), Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy (ss. 175-184). Kraków: Wydział Polonistyki UJ.
 • Trawińska, Maria. (2012). Jak identyfikowano ludzi w średniowiecznych księgach sądowych. W Małgorzata Korytkowska, Hanna Popowska-Taborska, Zofia Rudnik-Karwatowa oraz Janusz Siatkowski (Red.), Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo (ss. 189-194). Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Slowianoznawstwa.
 • Trawińska, Maria. (2012). Transliteracja znaków n, u, v w wydaniach wielkopolskich rot sądowych. W Marcin Kuźmicki oraz Marek Osiewicz (Red.), W poszukiwaniu metod i obszarów badawczych. Nazywanie w historii języka polskiego (ss. 213-222). Poznań: PTPN.
 • Trawińska, Maria. (2012). Z badań nad rękopisem wielkopolskiej księgi ziemskiej. Problem transliteracji. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 47, 125-135.
 • Trawińska, Maria. (2013). Między grafią a fonetyką – rz i ż w wielkopolskich rotach sądowych. W Jolanta Migdał oraz Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk (Red.), Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi (ss. 347-356). Poznań: Wydawnictwo Rys.
 • Trawińska, Maria. (2016). Nazywanie ludzi w wielkopolskich rotach sądowych. Prace Filologiczne, 69, 493-502.
 • Trawińska, Maria. (2017). Między nomen appellativum a nomen proprium w poznańskich księgach ziemskich z XIV i XV wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 51 (1), 199-206.
 • Trawińska, Maria. (2017). Problem identyfikacji cech dialektalnych w łacińsko-polskich rękopisach (na przykładzie średniowiecznych ksiąg ziemskich. W Dorota Krystyna Rembiszewska (Red.), Dynamika rozwoju gwar słowiańskich XXI wieku (ss. 315-323). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Trawińska, Maria. (2017). Edycja XIV i XV-wiecznych ksiąg ziemskich. Transliteracja. Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, 2017, 399-409.
 • Trawińska, Maria. (2018). Wyrazy polskie w łacińskich rękopisach od XIV do XVI wieku. W Przeszłość w języku zamknięta (ss. 153-164). Częstochowa.
 • Trawińska, Maria. (2018). Cyfrowe repozytorium średniowiecznych ksiąg ziemskich jako narzędzie do badań onomastycznych. W Zbigniew Greń (Red.), Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo (ss. 337-347). Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Slowianoznawstwa.