Dr Paweł Kowalski

Językoznawca, slawista, słowenista

e-mail: kowalion@wp.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6459-2621

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/PawełKowalski

Zainteresowania naukowe

Językoznawstwo slawistyczne, językoznawstwo konfrontatywne, językoznawstwo ogólne, języki południowosłowiańskie, terminologia, informacja naukowa: systemy i języki informacyjno-wyszukiwawcze.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Przewodniczący Komisji Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;
 • Członek Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;
 • Członek Rady Konsorcjum DARIAH-PL.

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Kierownik Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej;
 • Kierownik grupy roboczej „Slawistyka cyfrowa” w ramach konsorcjum DARIAH-PL;
 • Sekretarz Komisji IS PAN ds. Przewodów Doktorskich;
 • Przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych IS PAN w Radzie Naukowej IS PAN.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2017–2018: Rozbudowa, utrzymanie bazy danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw oraz upowszechnienie rezultatów prac nad bazą iSybislaw;
 • 2015–2016: Rozbudowa, utrzymanie bazy danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw;
 • 2017–2018 i 2015–2016: Rozbudowa internetowego repozytorium tekstów naukowych (rozpraw doktorskich, autoreferatów, recenzji, książek i preprintów innych prac oraz materiałów audiowizualnych) z zakresu światowej slawistyki i dziedzin pokrewnych „iReteslaw”.

Publikacje

iSybislaw:
 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Mikos, Zenon, oraz Tymoshuk, Roman. (Oprac.).(2017). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 2008 i 2009 z uzupełnieniami za lata 1992-2007. W Zenon Mikos oraz Paweł Kowalski (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostęp http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.
 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Kowalski, Paweł oraz Mikos, Zenon. (Oprac.).(2016). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 2006 i 2007 z uzupełnieniami za lata 1992-2005. W Zofia Rudnik-Karwatowa (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostęp http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych
 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Kowalski, Paweł oraz Mikos, Zenon. (Oprac.).(2013). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 2005 z uzupełnieniami za lata 1992-2004r. W Zofia Rudnik-Karwatowa (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostęp http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych
 • Fastyn, Marcin; Itoya, Bożena, oraz Kowalski, Paweł. (Oprac.).(2011-2012). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za lata 1998-2004 z uzupełnieniami za lata 1991-1999. W Zofia Rudnik-Karwatowa (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostęp http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ (Oprac. w latach 2007-2012: H. Karpińska, Zofia Rudnik-Karwatowa i Zenon Mikos; w latach 2008-2011 Teresa Śliwa). Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych
Artykuły (wybór):
 • Kowalski, Paweł. (2013).  Slovenščina na Madžarskem v luči ekoloških tipologij. W Andreja Žele (Red.), Obdobja: Družbena funkcijskost jezika (ss. 219-225). Ljubljana: Filozofska Fakulteta.
 • Kowalski, Paweł. (2014). Streszczenie (abstrakt) jako element opisu dokumentu w bazie iSybislaw. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 49, 88-98.
 • Kowalski, Paweł. (2015). Współczesny literacki język prekmurski (casus Porabja). Poznańskie Studia Slawistyczne, 8, 93-105.
 • Kowalski, Paweł. (2016). Synonimia w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. W Erika Kržišnik oraz Miran Hladnik (Red.), Toporišičeva obdobja (ss. 99-106). Ljubljana: Filozofska Fakulteta.
 • Rudnik-Karwatowa, Zofia, oraz Kowalski, Paweł. (2007). Wykorzystanie terminologii językoznawstwa slawistycznego w systemie informacyjno-wyszukiwawczym iSybislaw. W Predrag Piper oraz Vladan Jovanović (Red.), Slovenska terminologija danas (ss. 643-655), Beograd: SAZU.
 • Kowalski, Paweł, oraz Banasiak, Jakub. (2017). Kliuchovi slova ta klasy ekvivalentnosti v systemi iSybislaw iak znariaddia ta predmet doslidzhen’. Ukraїns’ka mova, 64(4), 14-26.
 • Kowalski, Paweł. (2017). Internacjonalizacja w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. W Katarina Gajdošová (Red.), Varia XXV (ss. 178-186). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV.
 • Kowalski, Paweł. (2017). Formacje hybrydalne w języku polskim i słoweńskim (na przykładzie słownictwa sportowego). W Zofia Rudnik-Karwatowa (Red.), Procesy innowacyjne we współczesnych językach słowiańskich (ss. 143-156). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Kowalski, Paweł. (2018). Uniwerbizacja w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. W Amela Šehović (Red.), Univerbacija/Univerbizacija u slavenskim jezicima (ss. 235-247). Sarajevo: Slavistički komitet.
 • Kowalski, Paweł; Banasiak, Jakub, oraz Fastyn, Marcin. (w druku). Wykorzystanie zasobów bibliograficznych przez instytucje kultury czy ich integracja (na przykładzie systemu iSybislaw). Archiwa – Kancelarie – Zbiory.
 • Kowalski, Paweł. (w druku). Świat ptaków w derywacji frazeologicznej w języku polskim i słoweńskim. W Magdalena Baer (Red.), Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy. Poznań: Wydawnictwo UAM.
W przygotowaniu:
 • Kowalski, Paweł. (Red.). (w przygotowaniu). Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa. Warszawa.