Dr Małgorzata Ostrówka

Fotografia pracownika

Językoznawczyni, specjalista do spraw archiwum

e-mail: malgorzata.ostrowka@ispan.waw.pl

Zainteresowania naukowe

Językoznawstwo polskie i słowiańskie; obecna sytuacja językowa pogranicza polsko-bałtyckiego i polsko-wschodniosłowiańskiego; regionalne odmiany języka; polszczyzna północnkresowa.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG);
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze;
 • Fundacja Slawistyczna.

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Sekretarz rocznika „Acta Baltico-Slavica” 2000–2014;
 • Członek redakcji „Acta Baltico-Slavica” od 2015.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

Grant doktorski:

 • Kierownik i wykonawca – Małgorzata Ostrówka;
 • Tytuł projektu: „Współczesna polszczyzna mówiona na Łotwie”, 1H01D 015 15;
 • Okres realizacji: 1.07.1998–30.06 2001 r.

Grant 2:

 • Kierownik projektu – Iryda Grek-Pabisowa;
 • Tytuł: „Historia i współczesność języka polskiego na Białorusi”, 1H01D03127;
 • Wykonawcy: Beata Biesiadowska-Magdziarz, Małgorzata Ostrówka;
 • Okres realizacji: 2004–2007. Wydano drukiem 2 książki.

Od 2006 r. koordynator polski współpracy Instytutu Slawistyki PAN z Latvian Language Institute of the University of Latvia w Rydze w ramach projektu Latvian-Polish, Polish-Latvian Linguistic and Cultural Connections.

Od 2011 r koordynator polski współpracy Instytutu Slawistyki PAN z Instytutem Językoznawstwa im. Jakuba Kołasa Centrum Badań Białoruskiej Kultury, Języka i Literatury NANB w ramach projektu „Dialectological Studies in Polish and Belorussian Languages”.

Publikacje

 • Grek-Pabisowa, Iryda oraz Ostrówka, Małgorzata. (2018). Zakres wpływów wschodniosłowiańskich w polszczyźnie północnokresowej – wpływy białoruskie. W Irena Jaros oraz Jan Sosnowski (Red.), Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Językowego. Języki wschodniosłowiańskie na przestrzeni wieków 66 (ss. 141-161). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Językowe.
 • Ostrówka, Małgorzata oraz Golachowska, Ewa. (2018).  Sovremennyĭ pol’skiĭ ĭazyk v LatviiLinguistica Lettica, 28. 154-173.
 • Ostrówka, Małgorzata. (1996). Z problematyki szkolnictwa polskiego na Litwie w latach 1993-94. Acta Baltico-Slavica, 23, 113-123.
 • Zielińska, Anna; Ostrowski, Norbert oraz Ostrówka, Małgorzata. (1996). Współczesna sytuacja językowa Polaków na Łotwie (w okolicach Dyneburga). Acta Baltico-Slavica, 23, 101-111.
 • Zielińska, Anna oraz Ostrówka, Małgorzata. (1998). Polacy  z Kresów północno – wschodnich o swojej polszczyźnie (na podstawie badań terenowych w latach 1992-1995). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 34. 69-83.
 • Ostrówka, Małgorzata. (1998). Sprawozdanie z konferencji Kresy – pojęcie i rzeczywistość. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 34, 417-422. (oraz Biuletyn slawistyczny 1/97).
 • Grek-Pabisowa, Iryda; Handke, Kwiryna; Zielińska, Anna oraz Ostrówka, Małgorzata. (1998). Bohatyrowicze sto lat później. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Ostrówka, Małgorzata. (1998). Rozmówki polsko – rosyjskie. Warszawa: Warszawski Dom Wydawniczy.
 • Ostrówka, Małgorzata. (1998). Łopatą do głowy, czyli gramatyka rosyjska po naszemu. Warszawa:  Warszawski Dom Wydawniczy.
 • Grek-Pabisowa, Iryda; Maryniakowa, Irena; Zielińska, Anna, oraz Ostrówka, Małgorzata. (1999). Współczesne gwary polskie na dawnych Kresach  północno-wschodnich. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Ostrówka, Małgorzata. (1999). O języku polskim w okolicach Indrycy. Acta Baltico-Slavica 24, 296-305.
 • Ostrówka, Małgorzata. (1999). Teksty z Krasławia i okolic na Łotwie z komentarzem językowym. W Janusz Rieger (Red.), Język polski dawnych Kresów Wschodnich 2 (ss. 105-113). Warszawa: Semper.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2000). O języku polskim w okolicach Krasławia. Acta Baltico-Slavica, 25,115-121.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2001). Wizerunek zaścianka szlacheckiego u E. Orzeszkowej a jego kulturowy i językowy obraz współczesny. W Krzysztof Stępnik (Red.), Literackie obrazy kultury polskiej – Twórczość Elizy Orzeszkowej (ss. 37-50). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2001). Z metodologii badań języka ludności polskiej na Łotwie. W Jerzy Sierociuk (Red.), Gwary dziś. 1. Metodologia badań (ss. 121-127). Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Komisja Językoznawcza.
 • Grek-Pabisowa, Iryda; Biesiadowska, Beata oraz Ostrówka, Małgorzata. (2002). Koncepcja (projekt) Słownika współczesnej mówionej polszczyzny północnokresowej. W Sławomir Gala (Red.), Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki (ss. 173-181). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2002). Młode pokolenie Polaków na Łotwie wobec własnego języka W Zofia Abramowicz (Red.), „Studia Slawistyczne 3”, Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim (ss.179-186). Białystok: Libra.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2003). Pol’skaia rech’ v Latvii (po magnitofonnym zapisiam). W Stefan Warchoł (Red.), Proceeding of the third International Congress of Dialectologists and Geolinguistics t.2. (ss. 165-174). Lublin: Marie Curie-Skłodowska University Press.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2003). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Identity of Peripheries: Latgale, Dzukija, Setumaa” Rīga-Latgale 8-10 May 2003. Acta Baltico-Slavica, 27, 243-245.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2004). Język polski w Wielkim Księstwie Litewskim. Aspekt arealny i historyczny. W Maria T. Lizisowa (Red.), Kultura i języki Wielkiego Księstwa Litewskiego  (ss. 103-116). Kraków: Collegium Columbinum.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2004). Dzieje rodziny wpisane w historię miasta (Krasław na Łotwie). W Antoni Kuczyński oraz Małgorzata Michalska (Red.), Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność (ss. 311-323). Wrocław: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2005). Mniejszość polska na Łotwie i inne grupy etniczne pogranicza bałto-słowiańskiego a globalizacja. W Zofia Abramowicz (Red.), Studia Slawistyczne 6 język i kultura mniejszości narodowych w dobie globalizacji (ss. 145-158). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2005). Regiolekt polski na Łotwie. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 61, 87-99.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2005). Próba ustalenia miejsca „mowy prostej” w systemie komunikacji językowej łotewskich Polaków. Acta Baltico-Slavica, 29, 195-211.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2006). Posledststviia kontakta pol’skogo i russkogo iazykov dlia rechi poliakov. Linguistica Lettica, 15, 179-192.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2006). Vostochnoslavianskie i baltiĭskie interferentsii v iazyke poliakov Latvii. W Agris Timuška (Red.), Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists (ss. 392-399). Rīga: Rīga Latvian Language Inst.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2006). Nazwy stopni pokrewieństwa w polszczyźnie łotewskiej. Acta Baltico-Slavica, 30, 453-469.
 • Grek-Pabisowa, Iryda; Biesiadowska, Beata oraz Ostrówka, Małgorzata. (2007). Osobliwości rodzaju gramatycznego polszczyzny północnokresowej. Biuletyn PTJ, 63, 61-72.
 • Ostrówka, Małgorzata, oraz Jankowiak, Mirosław. (2007). Język polski na Białorusi Wschodniej. Sytuacja socjolingwistyczna i uwagi o mowie wsi Stajsk i Wesołowo. Acta Baltico-Salvica, 31, 175-198.
 • Grek-Pabisowa, Iryda, oraz Ostrówka, Małgorzata. (2008). (rec.) Zofia Sawaniewska-Mochowa, Ze studiów nad socjolektem drobnej szlachty kowieńskiej (na podstawie słowników przekładowych Antoniego Juszkiewicza), Bydgoszcz 2002, s. 280. Acta Baltico-Slavica, 32, 239-242.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2008). Otrazhenie iazykovykh kontaktov v rechi poliakov Latvii. Linguistica Lettica, 17, 38-57,
 • Grek-Pabisowa, Iryda; Biesiadowska-Magdziarz, Beata oraz Ostrówka, Małgorzata. (2008). Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna mówiona. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Grek-Pabisowa, Iryda; Biesiadowska-Magdziarz, Beata, oraz Ostrówka, Małgorzata. (2008). Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna pisana. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2008). Polskie protokoły urzędowe z okresu dwudziestolecia międzywojennego w Mińsku (struktura i cechy języka). W Maria Teresa Lizisowa (Red.), Język w urzędach i sądach II (ss. 189-206). Kraków: Collegium Columbinum. (Biblioteka Tradycji nr LXXI).
 • Grek-Pabisowa, Iryda; Biesiadowska-Magdziarz, Beata, oraz Ostrówka, Małgorzata. (2009). Die Polnische Minderheit in Sowetischen Weissrussland in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Zeszyty Łużyckie, 43,
 • Grek-Pabisowa, Iryda; Biesiadowska-Magdziarz, Beata, oraz Ostrówka, Małgorzata. (2010). Mniejszość polska i jej język na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Slavia Orientalis, 59(2), 215-227.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2010). Polsko-łotewskie związki historyczne, kulturowe i językowe w przeszłości i obecnie. W Jolanta Mędelska oraz Zofia Sawaniewska-Mochowa (Red.),  Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy (ss. 138-149). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Grek-Pabisowa, Iryda, oraz Ostrówka, Małgorzata. (2010). „A ja pójdę do oziory nogi wypołoszczę” – czyli co wiemy o języku polskim na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. W Siarhiej Kawalou, Ryszard Radzik oraz Michał Sajewicz (Red.), Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe (ss. 389-395). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2010). Leksika kak orudije kommunisticheskoj politiki i propagandy (na osnove polskoj pressy, izdavavshejsja v Sovetskoj Belarusi v mezhduvojennom periode). Linguistica Lettica, 19, 202-214.
 • Golachowska, Ewa, oraz Ostrówka, Małgorzata. (2011). Bobrujszczyzna – ojczyzna Floriana Czarnyszewicza wczoraj i dziś. (Raport z badań terenowych). Acta Baltico-Slavica, 35, 237-263.
 • Golachowska, Ewa, oraz Ostrówka, Małgorzata. (2011). Język katolików na Bobrujszczyźnie. Teraźniejszość i przeszłość. W Grzegorz Cyran oraz Elżbieta Skorupska-Raczyńska (red.), W kręgu języka, religii i wiary (ss. 55-65). Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Golachowska, Ewa, oraz Ostrówka, Małgorzata. (2012). Polszczyzna na Mohylewszczyźnie – przeszłość i stan obecny (Raport z badań terenowych). Acta Baltico-Slavica, 36, 113-137.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2012). Świat nadberezyńskiej szlachty odzwierciedlony w jej języku (na przykładzie antroponimii). Studia Białorutenistyczne, 6, 265-274
 • Grek-Pabisowa, Iryda, oraz Ostrówka, Małgorzata. (2012). Zakres wpływów obcych we współczesnej polszczyźnie północnokresowej. Wpływy litewskie. W Sławomir Gala oraz Irena Jaros (Red.), Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Językowego (ss. 111-122). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Językowe.
 • Mirosław Jankowiak, oraz Ostrówka, Małgorzata. (2012). Krāslavas un tās apkārtnes poļi iedzīvotāju leģendās un nostāstos. W Janina Kursite-Pakule i in. (Red.), Inkluzīvi (ss. 181-189). Riga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.
 • Grek-Pabisowa, Iryda, oraz Ostrówka, Małgorzata. (2012). Badania współczesnej polszczyzny kresowej w Instytucie Slawistyki PAN. W Ewa Dzięgiel, Katarzyna Czarnecka oraz Dorota Kowalska (Red.), „Język polski dawnych Kresów Wschodnich”, t. 5. Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, ss. 83-91. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2013). Frazeologiia v romanakh F. Chernyshevicha kak iazykovoe sviditel’stvo obraza vzaimootnosheniĭ pol’skoĭ obshchnosti na priberezinskoĭ territorii v nachale XX veka. Acta Baltico-Slavica, 37, 565-574.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2013). Obraz życia nadberezyńskiej szlachty wyrażony we frazeologii (na podstawie powieści Floriana Czarnyszewicza „Nadberezyńcy” i „Wicik Żywica”). W Ol’ga Poletaeva, A. M. Garlamov oraz A. A. Romanovska (Red.), Natsional’no-kul’turnyĭ komponent v tekste i iazyke. Materialy V nauchnoĭ konferetsii (pamiati prof. S. M. Prokhorovoĭ, Minsk, 6-7 dekabria 2013) (ss. 129-134). Minsk: Minskiĭ gosudarstvennyĭ lingvisticheskiĭ universitet.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2014). Napisy nagrobne w Rzeżycy i Krasławiu (Łotwa) jako przykład koegzystencji kultur i języków w Łatgalii. Acta Baltico-Slavica, 38, 40–66. Dostęp https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs
 • Ostrówka, Małgorzata. (2014). (rec.), Ewa Golachowska, Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku. Instytut Slawistyki PAN, Wydawnictwo Agade, Warszawa (2012). ss. 189. Acta Baltico-Slavica, 38, Dostęp https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs
 • Grek-Pabisowa, Iryda; Biesiadowska-Magdziarz, Beata; Jankowiak, Mirosław, oraz Ostrówka, Małgorzata. (2014). Czym jest i co zawiera Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 49, 277-301. Dostęp https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sfps/issue/view/42
 • Ostrówka, Małgorzata. (2015). Teksty ze wsi Darwinieki oraz z Iłukszty na Łotwie z komentarzem językowym. Acta Baltico-Slavica, 39, 219-237. Dostęp https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/view/75/
 • Ostrówka, Małgorzata. (2015). rec. Feliks Czyżewski, Antroponimia pogranicza polsko‑wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych, część 1: Słownik nazwisk, Lublin: Polihymnia, (2013). LXX + 150 ss. Acta Baltico-Slavica, 39, 275-284. Dostęp https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/view/75/
 • Ostrówka, Małgorzata. (2015). Nagrobnye napisi v Rezekne i Kraslav kak sviditel’stvo sosushchestvovaniia kul’tur i iazykov v Latgalii. Linguistica Lettica, 23, 234-252.
 • Grek-Pabisowa, Iryda; Mirosław Jankowiak; Biesiadowska-Magdziarz, Beata, oraz Ostrówka, Małgorzata. (2016). Polszczyzna północnokresowa w ujęciu leksykograficznym. W Dorota Krystyna Rembiszewska (Red.), Słowiańskie słowniki gwarowe: tradycja i nowatorstwo (ss. 183-196). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Ostrówka, Małgorzata. (2016). Środki językowe służące do wyrażania emocji w powieściach F. Czarnyszewicza „Nadberezyńcy” i „Wicik Żywica”. W Varenika Kurtsova, Natallia, Snihirova, Mirosław Jankowiak oraz Małgorzata Ostrówka (Red.), Belaruska-pol’skiia kul’turna-mounyia uzaemadachynenni: ad historii da suchasnastsi / Białorusko-polskie stosunki kulturowo-językowe: historia i współczesność (ss. 188-194). Minsk: Belarusskaia Navuka.
 • Grek-Pabisowa, Iryda; Mirosław Jankowiak oraz Ostrówka, Małgorzata. (Red.). (2017). Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej.  Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostęp http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/20.500.12528/1281432s

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close