Proces publikowania

Zasady publikowania

Książki

 1. Termin zgłaszania monografii do wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk upływa 30 września każdego roku.
 2. Wydawnictwo IS PAN publikuje monografie autorskie i wieloautorskie, które są finansowane ze środków zewnętrznych bądź związane z awansami pracowników IS PAN (por. „Finansowanie”).
 3. Autor lub redaktor monografii wieloautorskiej składa pisemną deklarację, że książka ani nie została wcześniej w tej samej formie wydana, ani wysłana do innego wydawnictwa w celu jej opublikowania.
 4. Autor lub redaktor przekazuje gotową pracę w wersji elektronicznej oraz elektroniczne zgłoszenie wydawnicze kierownikowi wydawnictwa IS PAN e-mailem albo na pendrive’ie .
 5. Tekst powinien być przygotowany zgodnie z instrukcją wydawniczą, zamieszczoną na stronie internetowej wydawnictwa IS PAN (https://ispan.waw.pl/default/wydawnictwo/instrukcje-wydawnicze/).
 6. Wydawnictwo IS PAN publikuje prace w pięciu seriach wydawniczych. Kierownik wydawnictwa IS PAN po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej danej serii włącza pracę do planów wydawniczych. W wyjątkowych wypadkach książka może ukazać się poza serią.
 7. Plan wydawniczy na dany rok zatwierdza Dyrektor IS PAN do 15 stycznia danego roku.
 8. Kierownik wydawnictwa informuje zainteresowanych autorów i redaktorów o decyzji Dyrektora IS PAN i wdraża procedurę sprawdzania zapożyczeń. Jej pozytywny wynik uprawnia do skierowania pracy do recenzji (por. „Procedura recenzowania”).
 9. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji i po uzyskaniu ostatecznej (poprawionej po recenzjach) wersji monografii kierownik wydawnictwa przekazuje książkę do prac redakcyjnych.
 10. Wydawnictwo IS PAN koordynuje wszystkie etapy przygotowana książki do publikacji. Autor dokonuje dwóch korekt pracy: pierwszej po redakcji tekstu, a przed składem, oraz drugiej – tekstu po składzie, w wersji przygotowanej do opublikowania.
 11. Wydawnictwo IS PAN publikuje książki w wersji elektronicznej w ciągu 6 miesięcy od momentu otrzymania tekstu książki od autora po wprowadzeniu uwag recenzentów i uzyskania informacji o finansowaniu wydania pracy. W przypadku bardzo obszernych, wieloautorskich monografii termin może ulec wydłużeniu do 8 miesięcy.
 12. Autor podpisuje umowę licencyjną z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk przed rozpoczęciem prac redakcyjnych.

Czasopisma

Informacja o procesie publikowania tekstów w czasopismach znajduje się na Platformie czasopism IS PAN, na stronie About [O czasopiśmie].

Nadzór merytoryczny

Ogólny nadzór nad wydawnictwem IS PAN sprawuje Rada Naukowa IS PAN. Powołuje ona redaktorów naczelnych, redakcje oraz Rady Naukowe czasopism, jak też redaktorów naczelnych i Rady Naukowe serii wydawniczych. Członkowie Rad Naukowych czasopism i serii rekrutują się spośród uczonych z różnych ośrodków akademickich w kraju i zagranicą, spoza grona pracowników IS PAN i członków Rady Naukowej IS PAN.

Rada Naukowa IS PAN powołuje recenzentów monografii (por. „Procedura recenzowania”) oraz zatwierdza listy recenzentów czasopism (por. sekcja Editorial policies [Polityka wydawnicza] na stronie About [O czasopiśmie] każdego czasopisma na Platformie czasopism IS PAN).

Członkowie Rady Naukowej czasopisma bądź serii stanowią gremium wytyczające linię rozwoju czasopisma bądź serii. Sprawują pieczę nad poziomem merytorycznym prac w nich publikowanych; w przypadku serii kwalifikują wstępnie daną monografię do publikacji. Reprezentują czasopismo lub serię wobec międzynarodowej społeczności akademickiej.

Procedura recenzowania

Książki

 1. Monografie wydawane lub współwydawane przez IS PAN są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. Przysyłając tekst do wydawnictwa IS PAN, autor lub redaktor wyraża zgodę na jego recenzowanie.
 2. Na recenzentów powoływane są osoby, które nie są pracownikami IS PAN ani członkami Rady Naukowej IS PAN, które ponadto w ciągu ostatnich 3 lat nie były bezpośrednimi przełożonymi autora lub redaktora ani jego współpracownikami, ani też nie realizowały tego samego grantu. Recenzentami są samodzielni naukowcy; Rada Naukowa IS PAN może dopuścić do recenzowania naukowca ze stopniem doktora, jeżeli jest on cenionym specjalistą w danej dziedzinie.
 3. Recenzentów monografii powołuje Rada Naukowa IS PAN w głosowaniu jawnym. Kandydatów przedstawia Radzie kierownik wydawnictwa IS PAN.
 4. Kierownik wydawnictwa zamawia recenzję w ciągu dwóch tygodni od posiedzenia Rady Naukowej IS PAN.
 5. Recenzenci dokonują oceny tekstu w ciągu 90 dni. Recenzje mają charakter opisowy. W konkluzji recenzenci rekomendują pracę do publikacji (np. po dokonaniu poprawek przez autora) bądź sugerują jej odrzucenie.
 6. Po zapoznaniu się z opinią recenzentów kierownik wydawnictwa IS PAN informuje autora lub redaktora o przyjęciu tekstu do publikacji bez zmian bądź o konieczności wprowadzenia poprawek do tekstu, udostępniając autorowi lub redaktorowi recenzje wydawnicze. Autor ma 60 dni na dokonanie poprawek i przekazanie ostatecznej wersji pracy do wydawnictwa IS PAN. W przypadku recenzji negatywnych kierownik wydawnictwa IS PAN informuje autora o decyzji niepublikowania pracy. W wypadku jednej pozytywnej, drugiej negatywnej recenzji kierownik wydawnictwa IS PAN może wnieść prośbę do Rady Naukowej IS PAN o powołanie trzeciego recenzenta.
 7. Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufności wobec osób trzecich.
 8. Recenzje są płatne zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora IS PAN nr 8/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku.
 9. Recenzje są archiwizowane w wydawnictwie IS PAN, a po upływie 5 lat przekazywane do Archiwum zakładowego IS PAN.

Czasopisma

Informacja o procedurze recenzowania artykułów w czasopismach znajduje się na stronie About [O czasopiśmie], w sekcji Editorial policies [Polityka wydawnicza] każdego czasopisma.

Procedura sprawdzania zapożyczeń

Procedura sprawdzania zapożyczeń służy zachowaniu etyki publikowania. Ma zapobiegać temu, aby w tekście monografii bądź artykułu w czasopiśmie lub w monografii wieloautorskiej nie pojawiły się nieoznaczone cytaty z innych prac (plagiat), jak też weryfikować, czy nie dochodzi do ponownej publikacji wydanej już uprzednio pracy bądź jej części jako pierwodruku (tzw. autoplagiat). Jeśli zostanie ujawnione, że autor publikacji dopuścił się nieetycznego zachowania, kierownik wydawnictwa IS PAN prosi o wyjaśnienia autora i postępuje zgodnie z wytycznymi COPE (por. Etyka publikowania).

Procedurę sprawdzania zapożyczeń stosuje się dwukrotnie – przed skierowaniem monografii autorskiej lub artykułu do recenzji oraz po opracowaniu redakcyjnym tekstu.

Udzielanie licencji

Książki

 1. Udzielając Instytutowi Slawistyki Polskiej Akademii Nauk jako wydawcy monografii licencji niewyłącznej do publikacji, autor lub redaktor akceptuje warunki licencji CC BY 3.0 PL (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), która pozwala na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie utworu, na tworzenie utworów zależnych, a także na komercyjne użytkowanie utworu pod warunkiem oznaczenia go w sposób określony przez autora.
 2. Autor monografii bądź artykułu w monografii wieloautorskiej lub redaktor monografii wieloautorskiej składa pisemną deklarację, że żadna część pracy nie narusza praw osób trzecich lub wciąż obowiązujących praw autorskich, a w szczególności nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z cudzych utworów. Wyłącznie w gestii autorów lub redaktorów leży uzyskanie od posiadaczy praw autorskich pozwolenia na umieszczenie materiału objętego prawem autorskim w składanej pracy (dotyczy np. ilustracji). Wydawnictwo IS PAN może służyć pomocą w wyjątkowych wypadkach.
 3. Autor lub redaktor udziela IS PAN licencji niewyłącznej na wydanie pracy w tradycyjnej wersji papierowej, w nakładzie nie większym niż 200 egzemplarzy. Wyłącznie IS PAN jest uprawniony do określenia wszelkich technicznych szczegółów wydania pracy, w tym ceny sprzedaży i sposobu dystrybucji.
 4. Ponadto autor udziela IS PAN licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie utworu do obrotu i prawa do jego rozpowszechniania w inny sposób niż poprzez obrót egzemplarzami, wprowadzenie do pamięci komputera, rozpowszechnianie dla celów promocji działalności IS PAN fragmentów lub całości utworu za pomocą sieci komputerowych lub innych nośników cyfrowych;
  2. utrwalenie utworu dowolną techniką, w tym techniką cyfrową (digitalizacja) i zwielokrotnienie go dowolną techniką, w tym techniką cyfrową;
  3. wprowadzenie utworu do pamięci ogólnodostępnego komputera usytuowanego w siedzibie (pomieszczeniach użytkowanych) IS PAN;
  4. wypożyczanie i wynajem egzemplarza utworu;
  5. udostępnianie utworu, w tym także przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, on-line, w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu czy jego fragmentu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Czasopisma

Informacja o udzielaniu licencji przez autorów artykułów w czasopismach znajduje się na stronie About [O czasopiśmie], w sekcji Copyright notice [Prawa autorskie] każdego czasopisma.