Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Fotografia pracownika

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, slawistka, kroatystka, kulturoznawczyni, badaczka kultury wizualnej

e-mail: ewa.wroblewska@ispan.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1594-3306

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/U-3247-2018

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/EwaWr%C3%B3blewskaTrochimiuk

Zainteresowania naukowe

 • Kultura wizualna i praktyki artystyczne w krajach byłej Jugosławii;
 • Kultura popularna i jej rola w procesie kształtowania tożsamości narodowej na Bałkanach;
 • Historia idei.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies – członkini (od 2017);
 • Association for the Study of Nationalities – członkini (od 2020);
 • The Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE) – członkini;
 • Interdyscyplinarny Zespół Badań Kultury Komunizmu w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach (Uniwersytet Warszawski) – członkini;
 • Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego (Uniwersytet Warszawski) – członkini;
 • Członkini Rady Fundacji Slawistycznej.

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Członkini Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN;
 • Redaktor naczelna czasopisma „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”;
 • Członkini redakcji czasopisma „Slavia Meridionalis”;
 • Przedstawicielka Instytutu Slawistyki PAN w Koalicji Otwartej Edukacji

Stypendia

 • Stypendium Instytutu Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu (pobyt badawczy – 2017);
 • Uniwersytet w Zagrzebiu – Staff Mobility For Teaching w ramach ERASMUS+ (2017);
 • Uniwersytet w Zagrzebiu – pobyt badawczy dla doktorantów (CEEPUS, 2012).

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2023-2024: Visual Narratives of Civil Society. The Modern Ukraine Project” – kierowniczka projektu FNP, DLA UKRAINY;
 • 2020–2024: “The topos of the «immured woman» in the cultures of Southeast Europe and Hungary” – wykonawczyni projektu OPUS, NCN;
 • 2019–2022: „Visual articulations of political resistance in Croatia and Serbia after the year 2000” – kierowniczka projektu SONATA, NCN;
 • 2015–2017: „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII–XX w.)” – Instytut Slawistyki PAN, grant finansowany przez NCN (2014/13/B/HS2/01057 NCN – Opus 7) – wykonawczyni.

Inne projekty naukowe

 • 2020–2022: „Kultura upamiętniania I wojny światowej w Polsce i w Czechach” – Instytut Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze i Polska Akademia Nauk – wykonawczyni;
 • 2020–2022: „Sąsiedztwo w kontekście stereotypów i realiów współczesnej Europy” – Macedońska Akademia Nauk i Sztuk w Skopje i Polska Akademia Nauk – wykonawczyni;
 • 2019–2021: „Słowacko-polskie kontakty językowe i kulturowe” – Słowacka Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk – wykonawczyni;
 • 2017–2019: „The City in the Dynamic of Culture – reflections and inspirations on the field of South Slavic literatures from Middle Ages to Postmodern Times” – Bułgarska Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk – wykonawczyni;
 • Grupa robocza „Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych” w ramach konsorcjum DARIAH-PL – wykonawczyni

Granty strukturalne

 • 2018–2020 Kierowniczka grantu „Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych” (EASTWEST) – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, POWR.03.03.00-00- PN14/18 (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Program Welcome to Poland).
 • 2014–2017 Kierowniczka grantu „Monografie slawistyczne. Językoznawstwo i kulturoznawstwo” – NPRH 0129/NPRH3/H31/82/2014.

Publikacje

Publikacje książkowe:

 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Umjetnost na marginama: Hrvatski politički plakat u 19. i 20. stoljeću. Institut za etnologiju i folkloristiku, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Sztuka marginesów: Chorwacki plakat polityczny. Instytut Slawistyki PAN, Libron.
   • Nagroda Fundacji Slawistycznej za Debiut Książkowy z Dziedziny Slawistyki (2019)
   • Nominacja do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka (2019)
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Wrocławski, K., & Bogusławska, M. (2009). Polska i Macedonia: Bibliografia: Studia: Komentarze. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Redakcja naukowa:

 • Wróblewska-Trochimiuk, E., &  Ćwiek-Rogalska, K. (Red.). (2021). A moderate Europe? Radicalisms in Central European cultures [Numer czasopisma]. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 2021(53). https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/issue/view/133
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Krasowska, H. & Pokrzyńska M. (Red.). (2020). Bukowina. Wspólne dziedzictwo językowe i kulturowe. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1784
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (Red.). (2019). Performativity – politics – community [Numer czasopisma]. Slavia Meridionalis, 2019(19).
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Bogusławska, M., & Grębecka, Z. (Red.). (2013). Komunistyczni bohaterowie: T. 1. Tradycja, kult, rytuał. Libron.

Wybrane artykuły naukowe:

 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2009). Medvedgrad – chorwacka tradycja wynaleziona. Pamiętnik SłowiańskiLIX(I), 105-116.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2008). Pomniki Franja Tuđmana w przestrzeni miejskiej Chorwacji. W M. Falski & M. Kryska-Mosur (Red.), Miasto w kulturze chorwackiej // Urbano u hrvatskoj kulturi (ss. 253-262). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2009). Kategoria ciągłości i zmiany w chorwackiej polityce symbolicznej po roku 1990. W H. Stys & S. Sochacki (Red.), Bałkany w XX i XXI wieku: Historia, polityka, kultura (ss. 89-98). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2010). Szwajcaria – pogranicze kultur, języków, wyznań. W Ł. Bukowiecki, R. Chymkowski, M. Czermarmazowicz, & M. Mostek (Red.), Pongo: T. 2. Szkice o pograniczu. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., & Miedziński, P. (2010). Propaganda (Mały słownik popkomunizmu). W M. Bogusławska & Z. Grębecka (Red.), Popkomunizm: Doświadczenie komunizmu a kultura popularna (ss. 364-365). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2010). Inscenizacja narodu: Przypadek chorwacki. Pamiętnik Słowiański, LX(I), 49-60.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Bogusławska, M., & Grębecka, Z. (2013). Od kultu jednostki do Kultu Jednostki. W M. Bogusławska, Z. Grębecka, & E. Wróblewska-Trochimiuk (Red.), Komunistyczni bohaterowie: T. 1. Tradycja, kult, rytuał (ss. 7-10). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2013). Mirko i Slavko – herosi jugosłowiańskiej kultury masowej. W M. Bogusławska, Z. Grębecka, & E. Wróblewska-Trochimiuk (Red.), Komunistyczni bohaterowie: T. 1. Tradycja, kult, rytuał (ss. 313-326). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2011). Współcześni ikonoklaści – kontrowersje wokół plakatu chorwackiego. W K. Taczyńska, S. Sochacki, & M. Zečević (Red.), Poznać Bałkany: Historia – polityka – kultura (ss. 263-278). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2012). Jugosłowiańska kultura masowa – projekt czy błąd systemu? Slawistyka, 2012(12), 135-143.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2013). Strategie kreowania wroga w serbskim plakacie propagandowym w latach 1944–1948. W M. Bogusławska & Z. Grębecka (Red.), Komunistyczni bohaterowie: T. 2. Przemiana, bunt, odrzucenie (ss. 239-250). Libron, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., & Drzewiecka, E. (2014). Niekonwencjonalne historie instytucji slawistycznych. Slavia Meridionalis, 14, 517-522.  https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/article/view/sm.2014.023
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2016). Bosmen, Super Hrvoje i Knindže: Tożsamość narodowa w tekstach kultury popularnej. W M. Bogusławska, J. Šuler-Galos, & J. Goszczyńska (Red.), Czytać, wędrować, być: Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi (ss. 163-178). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2016). Kształcenie jako źródło przyjemności i szczęścia: Idea kształcenia na ziemiach chorwackich w wieku XIX. W E. Solak, B. Popiołek, & B. Todorović (Red.), Małe przyjemności: Katalog słowiański (ss. 211-224). Wydawnictwo Scriptum.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Kurowicka, A., & Serafin, E. (2016). The (lost) voice of a woman: The Gorgonowa case in Irena Krzywicka’s narrative. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2016(11), 127-142.  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/7661
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2016). Miłe martwe dziewczyny: Seksualność, religia i polityka w sztuce współczesnej. W A. Jawor & A. Kurowicka (Red.), Polska transformacja seksualna (ss. 128-143). Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2017). #domovina, czyli hashtagowanie ojczyzny. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 12(1), 73-86. http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/2017/Volume-12-Issue-1/art/9096/
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2017). Widmo krąży po Europie: Korczulańska Szkoła Letnia jako wyspa wolnego myślenia i przestrzeń dialogu. Slavia Meridionalis, 17. https://doi.org/10.11649/sm.1379
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2017). The idea of national reconciliation and the Croatian memory of the past. W Ćwiek-Rogalska & M. Filipowicz (Red.), Slavic memory (ss. 65–78). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Nie w pełni przeszłe: Wizualizowanie jugosłowiańskich widm // Not fully past: Visualising Yugoslav spectres. Herito, 30, 82-101.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Rewolucja (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 2, ss. 149–159). https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Ewolucja (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 2, ss. 98–109). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Historia (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 2, ss. 27–39). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Naród (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 3, ss. 142–151). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1078
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Displaying society: Croatian museums and galleries between pedagogy and performativity. Narodna umjetnost, 56(1), 41–54. https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/nu/article/view/9480
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Performativity – Politics – Community, Slavia Meridionalis, 19, https://doi.org/10.11649/sm.2190
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Kultura (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 5, ss. 22–33). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1081
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Kształcenie (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 5, ss. 89–100). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1081
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Tradycja (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 6, ss. 94–102). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1082
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Reformacja (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 7, ss. 156–163). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1518
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Reformacja (Bośnia i Hercegowina). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 7, ss. 142–147). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1518
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Kapitalizm (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 8, ss. 21–30). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1519
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Ojczyzna (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 8, ss. 76–84). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1519
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Polityka (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 8, ss. 144–154). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1519
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Agraryzm (Bośnia i Hercegowina). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 9, ss. 7–15). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1520
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Agraryzm (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 9, ss. 23–30). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1520
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Anarchizm (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 9, ss. 75–84). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1520
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Socjalizm (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 9, ss. 132–143). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1520
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Bratstvo i jedinstvo. W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 30–33). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Chorwacka diaspora. W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 63–66). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Europa (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 95–101). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Genocid (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 135–137). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Izvornost (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 158–163). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Križni put (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 192–195). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Kulturocid i urbicid (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 202–206). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Pojednanie narodowe (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 268–272). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Tysiącletni sen (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 329–231). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). W pułapce pojęć. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 52, https://doi.org/10.11649/sn.2351
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Między agonem a antagonizmem. Chorwackie koncepcje idei polityki. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 10(13), 321–335. https://doi.org/10.32798/pflit.577
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Krasowska, H., & Pokrzyńska, M. (2020). Cultural heritage – Bukovina – Community. W H. Krasowska, M. Pokrzyńska & E. Wróblewska-Trochimiuk (Red.), Bukowina. Wspólne dziedzictwo językowe i kulturowe (ss. 21–29). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1784
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Krasowska, H., & Pokrzyńska, M. (2020). Dziedzictwo kulturowe – Bukowina – wspólnota. W H. Krasowska, M. Pokrzyńska & E. Wróblewska-Trochimiuk (Red.), Bukowina. Wspólne dziedzictwo językowe i kulturowe (ss. 11–20). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1784
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). O potrzebie widzialności. Dziedzictwo kulturowe a kultura wizualna. W H. Krasowska, M. Pokrzyńska & E. Wróblewska-Trochimiuk (Red.), Bukowina. Wspólne dziedzictwo językowe i kulturowe (ss. 335–347). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1784
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2021). The power of 1989: New perspectives on revolutions. Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, 53, https://doi.org/10.11649/sn.2704
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2021). Osamdesete! Slatka dekadencija postmoderne, eds. Branko Kostelnik and Feđa Vukić, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Društvo za istraživanje popularne kulture, Zagreb 2015, pp. 344. Narodna umjetnost, 56(1), 235–238. https://hrcak.srce.hr/file/376729
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. & Ćwiek-Rogalska, K. (2022). Decolonizing Slavic Studies: On Builders, Destroyers, and Covert History of Institutions. Editorial. Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, 2022(54),
  https://doi.org/10.11649/sn.2992
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. & Ćwiek-Rogalska, K. (2022). Necroreverence of Soviet cemeteries in Central Europe. “Journal of Historical Geography” (on-line first), https://doi.org/10.1016/j.jhg.2022.07.007
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2022). Emergency Exit exhibition & If Forests Could Talk, They Would Dry Up with Sadness exhibitions in Museum of Modern Art in Ljubljana (recenzja), Narodna umjetnost 59/2, 177-180. https://hrcak.srce.hr/file/416577
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2022). Imagine All the People: The Populist and Anti-Populist Discourses of Serbian and Croatian Protests (2017–2020). AUC Studia Territorialia 21(2), 35-59.  https://doi.org/10.14712/23363231.2022.3

 

Przekłady naukowe i literackie:

z jęz. chorwackiego:

 • Pasini, D., & Ćavar, A. (2009). Kompetencja interkulturowa i stereotypy w nauczaniu języka chorwackiego jako obcego (E. Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W I. Generowicz, E. Kaczmarska, & I. M. Doliński (Red.), Świat ukryty w słowach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym (ss. 311-326). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mićanović, M. (2011). Mafiozo (E. Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W M. Mićanović, Prom. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mićanović, M. (2011). Rower (E. Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W M. Mićanović, Prom. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mićanović, M. (2011). Flinta (E. Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W M. Mićanović, Prom. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Zajec T. (2019) To, czego brakuje (E. Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W A. Kodrić Gagro, J. Molas & P. Pająk (Red.), Antologia współczesnego dramatu chorwackiego. Pokolenie przerwanej młodości. Disput.

z jęz. bułgarskiego:

 • Paczew, I. (2011). Przepowiednia śmierci mitów totalitarnych w powieści Dach Gregoriego Markowa (E. Wróblewska-Trochimiuk & N. Madajczak, Tłum.). W M. Bogusławska & Z. Grębecka (Red.), Komunistyczni bohaterowie: T. 2. Przemiana, bunt, odrzucenie. Libron.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close