Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, slawistka, kroatystka, kulturoznawczyni, badaczka kultury wizualnej

e-mail: ewa.wroblewska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1594-3306

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/U-3247-2018

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/EwaWr%C3%B3blewskaTrochimiuk

Zainteresowania naukowe

 • Kultura wizualna i praktyki artystyczne w krajach byłej Jugosławii;
 • Kultura popularna i jej rola w procesie kształtowania tożsamości narodowej na Bałkanach;
 • Historia idei.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies – członkini (od 2017);
 • Association for the Study of Nationalities – członkini (od 2020);
 • The Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE) – członkini;
 • Interdyscyplinarny Zespół Badań Kultury Komunizmu w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach (Uniwersytet Warszawski) – członkini;
 • Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego (Uniwersytet Warszawski) – członkini;
 • Członkini Rady Fundacji Slawistycznej.

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Zastępczyni dyrektora ds. ogólnych;
 • Członkini Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN;
 • Redaktor naczelna czasopisma „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”;
 • Członkini redakcji czasopisma „Slavia Meridionalis”;
 • Przedstawicielka Instytutu Slawistyki PAN w Koalicji Otwartej Edukacji;
 • Opiekunka merytoryczna witryny internetowej IS PAN.

Stypendia

 • Stypendium Instytutu Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu (pobyt badawczy – 2017);
 • Uniwersytet w Zagrzebiu – Staff Mobility For Teaching w ramach ERASMUS+ (2017);
 • Uniwersytet w Zagrzebiu – pobyt badawczy dla doktorantów (CEEPUS, 2012).

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2020–2024: “The topos of the «immured woman» in the cultures of Southeast Europe and Hungary” – wykonawczyni projektu OPUS, NCN;
 • 2019–2022: „Visual articulations of political resistance in Croatia and Serbia after the year 2000” – kierowniczka projektu SONATA, NCN;
 • 2015–2017: „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII–XX w.)” – Instytut Slawistyki PAN, grant finansowany przez NCN (2014/13/B/HS2/01057 NCN – Opus 7) – wykonawczyni.

Inne projekty naukowe

 • 2020–2022: „Kultura upamiętniania I wojny światowej w Polsce i w Czechach” – Instytut Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze i Polska Akademia Nauk – wykonawczyni;
 • 2020–2022: „Sąsiedztwo w kontekście stereotypów i realiów współczesnej Europy” – Macedońska Akademia Nauk i Sztuk w Skopje i Polska Akademia Nauk – wykonawczyni;
 • 2019–2021: „Słowacko-polskie kontakty językowe i kulturowe” – Słowacka Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk – wykonawczyni;
 • 2017–2019: „The City in the Dynamic of Culture – reflections and inspirations on the field of South Slavic literatures from Middle Ages to Postmodern Times” – Bułgarska Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk – wykonawczyni;
 • Grupa robocza „Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych” w ramach konsorcjum DARIAH-PL – wykonawczyni

Granty strukturalne

 • 2018–2020 Kierowniczka grantu „Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych” (EASTWEST) – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, POWR.03.03.00-00- PN14/18 (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Program Welcome to Poland).
 • 2014–2017 Kierowniczka grantu „Monografie slawistyczne. Językoznawstwo i kulturoznawstwo” – NPRH 0129/NPRH3/H31/82/2014.

Publikacje

Publikacje książkowe:

 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Umjetnost na marginama: Hrvatski politički plakat u 19. i 20. stoljeću. Institut za etnologiju i folkloristiku, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Sztuka marginesów: Chorwacki plakat polityczny. Instytut Slawistyki PAN, Libron.
   • Nagroda Fundacji Slawistycznej za Debiut Książkowy z Dziedziny Slawistyki (2019)
   • Nominacja do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka (2019)
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Wrocławski, K., & Bogusławska, M. (2009). Polska i Macedonia: Bibliografia: Studia: Komentarze. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Redakcja naukowa:

 • Wróblewska-Trochimiuk, E., &  Ćwiek-Rogalska, K. (Red.). (2021). A moderate Europe? Radicalisms in Central European cultures [Numer czasopisma]. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 2021(53). https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/issue/view/133
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Krasowska, H. & Pokrzyńska M. (Red.). (2020). Bukowina. Wspólne dziedzictwo językowe i kulturowe. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1784
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (Red.). (2019). Performativity – politics – community [Numer czasopisma]. Slavia Meridionalis, 2019(19).
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Bogusławska, M., & Grębecka, Z. (Red.). (2013). Komunistyczni bohaterowie: T. 1. Tradycja, kult, rytuał. Libron.

Wybrane artykuły naukowe:

 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2009). Medvedgrad – chorwacka tradycja wynaleziona. Pamiętnik SłowiańskiLIX(I), 105-116.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2008). Pomniki Franja Tuđmana w przestrzeni miejskiej Chorwacji. W M. Falski & M. Kryska-Mosur (Red.), Miasto w kulturze chorwackiej // Urbano u hrvatskoj kulturi (ss. 253-262). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2009). Kategoria ciągłości i zmiany w chorwackiej polityce symbolicznej po roku 1990. W H. Stys & S. Sochacki (Red.), Bałkany w XX i XXI wieku: Historia, polityka, kultura (ss. 89-98). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2010). Szwajcaria – pogranicze kultur, języków, wyznań. W Ł. Bukowiecki, R. Chymkowski, M. Czermarmazowicz, & M. Mostek (Red.), Pongo: T. 2. Szkice o pograniczu. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., & Miedziński, P. (2010). Propaganda (Mały słownik popkomunizmu). W M. Bogusławska & Z. Grębecka (Red.), Popkomunizm: Doświadczenie komunizmu a kultura popularna (ss. 364-365). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2010). Inscenizacja narodu: Przypadek chorwacki. Pamiętnik Słowiański, LX(I), 49-60.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Bogusławska, M., & Grębecka, Z. (2013). Od kultu jednostki do Kultu Jednostki. W M. Bogusławska, Z. Grębecka, & E. Wróblewska-Trochimiuk (Red.), Komunistyczni bohaterowie: T. 1. Tradycja, kult, rytuał (ss. 7-10). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2013). Mirko i Slavko – herosi jugosłowiańskiej kultury masowej. W M. Bogusławska, Z. Grębecka, & E. Wróblewska-Trochimiuk (Red.), Komunistyczni bohaterowie: T. 1. Tradycja, kult, rytuał (ss. 313-326). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2011). Współcześni ikonoklaści – kontrowersje wokół plakatu chorwackiego. W K. Taczyńska, S. Sochacki, & M. Zečević (Red.), Poznać Bałkany: Historia – polityka – kultura (ss. 263-278). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2012). Jugosłowiańska kultura masowa – projekt czy błąd systemu? Slawistyka, 2012(12), 135-143.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2013). Strategie kreowania wroga w serbskim plakacie propagandowym w latach 1944–1948. W M. Bogusławska & Z. Grębecka (Red.), Komunistyczni bohaterowie: T. 2. Przemiana, bunt, odrzucenie (ss. 239-250). Libron, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., & Drzewiecka, E. (2014). Niekonwencjonalne historie instytucji slawistycznych. Slavia Meridionalis, 14, 517-522.  https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/article/view/sm.2014.023
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2016). Bosmen, Super Hrvoje i Knindže: Tożsamość narodowa w tekstach kultury popularnej. W M. Bogusławska, J. Šuler-Galos, & J. Goszczyńska (Red.), Czytać, wędrować, być: Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi (ss. 163-178). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2016). Kształcenie jako źródło przyjemności i szczęścia: Idea kształcenia na ziemiach chorwackich w wieku XIX. W E. Solak, B. Popiołek, & B. Todorović (Red.), Małe przyjemności: Katalog słowiański (ss. 211-224). Wydawnictwo Scriptum.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Kurowicka, A., & Serafin, E. (2016). The (lost) voice of a woman: The Gorgonowa case in Irena Krzywicka’s narrative. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2016(11), 127-142.  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/7661
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2016). Miłe martwe dziewczyny: Seksualność, religia i polityka w sztuce współczesnej. W A. Jawor & A. Kurowicka (Red.), Polska transformacja seksualna (ss. 128-143). Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2017). #domovina, czyli hashtagowanie ojczyzny. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 12(1), 73-86. http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/2017/Volume-12-Issue-1/art/9096/
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2017). Widmo krąży po Europie: Korczulańska Szkoła Letnia jako wyspa wolnego myślenia i przestrzeń dialogu. Slavia Meridionalis, 17. https://doi.org/10.11649/sm.1379
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2017). The idea of national reconciliation and the Croatian memory of the past. W Ćwiek-Rogalska & M. Filipowicz (Red.), Slavic memory (ss. 65–78). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Nie w pełni przeszłe: Wizualizowanie jugosłowiańskich widm // Not fully past: Visualising Yugoslav spectres. Herito, 30, 82-101.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Rewolucja (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 2, ss. 149–159). https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Ewolucja (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 2, ss. 98–109). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Historia (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 2, ss. 27–39). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Naród (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 3, ss. 142–151). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1078
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Displaying society: Croatian museums and galleries between pedagogy and performativity. Narodna umjetnost, 56(1), 41–54. https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/nu/article/view/9480
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Performativity – Politics – Community, Slavia Meridionalis, 19, https://doi.org/10.11649/sm.2190
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Kultura (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 5, ss. 22–33). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1081
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Kształcenie (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 5, ss. 89–100). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1081
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Tradycja (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 6, ss. 94–102). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1082
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Reformacja (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 7, ss. 156–163). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1518
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Reformacja (Bośnia i Hercegowina). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 7, ss. 142–147). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1518
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Kapitalizm (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 8, ss. 21–30). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1519
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Ojczyzna (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 8, ss. 76–84). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1519
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Polityka (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 8, ss. 144–154). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1519
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Agraryzm (Bośnia i Hercegowina). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 9, ss. 7–15). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1520
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Agraryzm (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 9, ss. 23–30). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1520
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Anarchizm (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 9, ss. 75–84). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1520
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Socjalizm (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 9, ss. 132–143). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1520
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Bratstvo i jedinstvo. W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 30–33). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Chorwacka diaspora. W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 63–66). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Europa (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 95–101). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Genocid (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 135–137). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Izvornost (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 158–163). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Križni put (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 192–195). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Kulturocid i urbicid (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 202–206). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Pojednanie narodowe (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 268–272). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Tysiącletni sen (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 10, ss. 329–231). Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). W pułapce pojęć. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 52, https://doi.org/10.11649/sn.2351
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). Między agonem a antagonizmem. Chorwackie koncepcje idei polityki. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 10(13), 321–335. https://doi.org/10.32798/pflit.577
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Krasowska, H., & Pokrzyńska, M. (2020). Cultural heritage – Bukovina – Community. W H. Krasowska, M. Pokrzyńska & E. Wróblewska-Trochimiuk (Red.), Bukowina. Wspólne dziedzictwo językowe i kulturowe (ss. 21–29). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1784
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Krasowska, H., & Pokrzyńska, M. (2020). Dziedzictwo kulturowe – Bukowina – wspólnota. W H. Krasowska, M. Pokrzyńska & E. Wróblewska-Trochimiuk (Red.), Bukowina. Wspólne dziedzictwo językowe i kulturowe (ss. 11–20). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1784
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2020). O potrzebie widzialności. Dziedzictwo kulturowe a kultura wizualna. W H. Krasowska, M. Pokrzyńska & E. Wróblewska-Trochimiuk (Red.), Bukowina. Wspólne dziedzictwo językowe i kulturowe (ss. 335–347). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1784
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2021). The power of 1989: New perspectives on revolutions. Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, 53, https://doi.org/10.11649/sn.2704
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2021). Osamdesete! Slatka dekadencija postmoderne, eds. Branko Kostelnik and Feđa Vukić, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Društvo za istraživanje popularne kulture, Zagreb 2015, pp. 344. Narodna umjetnost, 56(1), 235–238. https://hrcak.srce.hr/file/376729

 

Przekłady naukowe i literackie:

z jęz. chorwackiego:

 • Pasini, D., & Ćavar, A. (2009). Kompetencja interkulturowa i stereotypy w nauczaniu języka chorwackiego jako obcego (E. Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W I. Generowicz, E. Kaczmarska, & I. M. Doliński (Red.), Świat ukryty w słowach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym (ss. 311-326). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mićanović, M. (2011). Mafiozo (E. Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W M. Mićanović, Prom. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mićanović, M. (2011). Rower (E. Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W M. Mićanović, Prom. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mićanović, M. (2011). Flinta (E. Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W M. Mićanović, Prom. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Zajec T. (2019) To, czego brakuje (E. Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W A. Kodrić Gagro, J. Molas & P. Pająk (Red.), Antologia współczesnego dramatu chorwackiego. Pokolenie przerwanej młodości. Disput.

z jęz. bułgarskiego:

 • Paczew, I. (2011). Przepowiednia śmierci mitów totalitarnych w powieści Dach Gregoriego Markowa (E. Wróblewska-Trochimiuk & N. Madajczak, Tłum.). W M. Bogusławska & Z. Grębecka (Red.), Komunistyczni bohaterowie: T. 2. Przemiana, bunt, odrzucenie. Libron.