Dr hab. Roman Roszko, prof. IS PAN

Zdjęcie profilowe pracownika

Nauki humanistyczne, językoznawstwo

e-mail: roman.roszko@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2291-6939

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/S-7467-2018

Academia.edu: http://pan-pl.academia.edu/RomanRoszko

Zainteresowania naukowe

 • synchroniczne badania konfrontatywne języków słowiańskich i bałtyckich;
 • teoria badań konfrontatywnych z semantycznym językiem pośrednikiem;
 • lingwistyka korpusowa;
 • przetwarzanie języka naturalnego;
 • semantyka;
 • slawistyka;
 • lituanistyka;
 • dialektologia;
 • litewskie gwary w Polsce;
 • kultura i język mongolski.

Inna działalność ściśle związana z językiem naturalnym:

 • tłumaczenia techniczne, medyczne, prawnicze i in. (języki: litewski, rosyjski, bułgarski; tłumaczenia ustne i pisemne);
 • recenzent przekładów technicznych z zakresu filmowania i techniki filmowej;
 • tłumacz instrukcji technicznych sprzętu RTV i filmowego (z języka angielskiego na polski) znanych światowych marek oraz stron internetowych (elektronika).

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN
 • Redaktor naczelny „Cognitive Studies | Études cognitives”
 • Członek Rady Konsorcjum Clarin-PL.

Historyczne:

 • Sekretarz redakcji „Slavia Meridionalis”
 • Członek Rady Naukowej „Slavia Meridionalis”
 • Redaktor „Life Video”
 • Redaktor naczelny „Wideokamera”
 • Redaktor naczelny „Filmowiec PL” (https://filmowiec.pl/, strona obecnie niedostępna).

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN
 • Redaktor naczelny „Cognitive Studies | Études cognitives”
 • Członek Rady Naukowej „Acta Baltico-Slavica”.

Nagrody i odznaczenia

 • Medal 50-lecia Slawistyki w PAN
 • Srebrna Odznaka Mon-Pol (odznaczenie mongolskie)
 • Nagrody Dyrektora IS PAN.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • Mondilex (Conceptual Modelling of Networking of Centres For High-Quality Researchi In Slavic Lexicography and Their Digital Resources, 7. program ramowy UE)
 • Clarin-PL (2013–2016) (Common Language Resources & Technology Infrastructure)
 • Clarin-PL (2016–2018) (Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr DIR/WK/2016/02)
 • Clarin-PL(2018–2021) (Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr DIR/WK/2018/01).

Publikacje

2018:

 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2018). Polsko-litewskie korpusy IS PAN i CLARIN-PL. Prace Bałtystyczne, 2018.
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2018). Polish-Lithuanian Parallel Corpus „2”, CLARIN-PL digital repository, http://hdl.handle.net/11321/539.
 • Roszko, Danuta; Roszko, Roman oraz Sosnowski, Wojciech. (2018). Polish-Bulgarian Corpora ISS PAS (IS PAN) and CLARIN-PL. Slavica Lodziensia, 2018.
 • Roszko, Roman; Roszko, Danuta; Sosnowski, Wojciech, oraz Satoła-Staśkowiak, Joanna. (2018). Polish-Bulgarian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository, http://hdl.handle.net/11321/536.
 • Roszko, Roman; Sosnowski, Wojciech; Duszkin, Maksim; Roszko, Danuta, oraz Tymoshuk, Roman. (2018). Polish-Russian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository, http://hdl.handle.net/11321/534.
 • Roszko, Roman; Tymoshuk, Roman; Duszkin, Maksim, oraz Sosnowski, Wojciech. (2018). Polish-Ukrainian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository, http://hdl.handle.net/11321/535.
 • Roszko, Roman, oraz Piasecki, Maciej. (Red.). (2018). Cognitive Studies | Études cognitives, 18.

2017:

2016:

 • Koseska-Toszewa, Violetta oraz Roszko, Roman. (2016). Języki słowiańskie i litewski w korpusach równoległych Clarin-PL. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 51, 191–217. DOI:http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2016.011
 • Roszko, Danuta oraz Roszko, Roman. (2016). Polsko-litewskie korpusy równoległe. Elementy anotacji semantycznej z zakresu modalności możliwościowej i kwantyfikacji zakresowej. W Ewa Gruszczyńska oraz Agnieszka Leńko-Szymańska (Red.), Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora (ss. 119–132). Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej. Dostępny http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/20.500.12528/9717/07_Roszko_Roszko.pdf?sequence=1&isAllowed=y, http://rownolegle.blog.ils.uw.edu.pl/files/2016/03/0000_Korpusy.pdf
 • Roszko, Roman. (2016). Czy elementy ‘zachowawcze’ płaszczyzny formalnej języka mogą być pomocne w identyfikacji wartości semantycznych płaszczyzny znaczeniowej zdania?. W Maria Biolik, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Wanda Szulowska, Ewa Wolnicz-Pawłowska oraz Wojciech Włoskowicz (Red.), Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie (ss. 139-150). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2016). Polish-Lithuanian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository, http://hdl.handle.net/11321/309.
 • Roszko, Roman. (Red.). (2016). Cognitive Studies | Études cognitives, 16. https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/issue/view/84

2015:

2014:

2013:

2012:

 2011:

 • Roszko, Roman. (2011). Leksykalne wykładniki hipotetyczności w językach polskim i litewskim. Acta Baltico-Slavica, 35, 81–90. https://doi.org/10.11649/abs.2011.007
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2011). Polsko-litewskie badania konfrontatywne Zespołu Semantyki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Acta Baltico-Slavica, 35, 203–213. https://doi.org/10.11649/abs.2011.015
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2011). Najcenniejsze słowa litewskiej mniejszości narodowej w Polsce w oparciu o Eksperymentalny korpus litewskiej gwary puńskiej w Polsce. Zeszyty Łużyckie, 45, 310–321.
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2011). Differences in the Formalization of the Semantic Category of Definiteness / Indefiniteness in Polish, Lithuanian and the Local Dialect of Puńsk, Cognitive Studies | Études cognitives, 11, 81–96. https://doi.org/10.11649/cs.2011.004
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2011). Teoretyczne badania konfrontatywne, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 46, 141–156. https://doi.org/10.11649/sfps.2011.009.
 • Dimitrova, Ludmila; Koseska-Toszewa, Violetta; Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2011). Bulgarian-Polish-Lithuanian Corpus – Recent Progress and Application. W Daniela Majchráková, Radovan Garabík (Red.), Natural Language Processing, Multilinguality (ss. 30–43). Bratislava: Slovenská akadémia vied Jazykovedný ústav Ludovíta Štúra.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, oraz Roszko, Roman. (Red.). (2011). Cognitive Studies | Études cognitives, 11. Dostęp https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/issue/view/63

2010:

 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2010). Значения гипотетичности в литовском и польском языках. W Aleksejs Andronovs (Red.) 11th International Congress of Baltistics, Riga, 27.09.2010–30.09.2010 (ss. p. 155–156). Riga: Latvijas Universitate.
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2010). Litewsko-polskie badania (prowadzone przez Zespół Semantyki w Instytucie Slawistyki PAN). W Perspectives of Baltic Philology II. International Conference (ss. 25–27). Poznań:
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2010). Kwantyfikacja zakresowa w językach polskim i litewskim (z uwzględnieniem gwary puńskiej). W Perspectives of Baltic Philology II. International Conference, Poznań, p. 27–29.
 • Dimitrova, Ludmila; Koseska-Toszewa, Violetta; Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2010). Application of Multilingual Corpus in Contrastive Studies (on the example of the Bulgarian-Polish-Lithuanian Parallel Corpus). Cognitive Studies | Études cognitives, 10, 217–239. https://doi.org/10.11649/cs.2010.013.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, oraz Roszko, Roman. (Red.). (2010). Cognitive Studies | Études cognitives, 10. https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/issue/view/64

2009:

 • Roszko, Roman. (2009). Meaning of Hypothetical Modality versus Petri Net. W Svetlana Polkovnikova (Red.), Valoda dazadu kulturu konteksta. Zinatnisko rakstu krajums XIX (ss. 139–145). Daugavpils: Universitates Akademiskais Apgads „Saule”.
 • Roszko, Roman. (2009). Description of Morphosyntactic Markers for Polish Verbs within MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications (Version 3.0 May 10th, 2004). W Violetta Koseska-Toszewa, Ludmila Dimitrova, Roman Roszko (Red.). Representing Semantics in Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography. MONDILEX Fourth Open Workshop. Warszawa, Poland, 29 June – 1 July, 2009. Proceedings (ss. 157–163). Warszawa: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences.
 • Roszko, Roman. (2009). Morphosyntactic Specifications for Polish. Theoretical Foundations. Description of Morphosyntactic Markers for Polish Nouns within MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications (Version 3.0 May 10th, 2004). W Ludmila Dimitrova and  Radovan Garabik (Red.), Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography. MONDILEX Third Open Workshop. Bratislava, Slovakia, 15–16 April, 2009. Proceedings (ss. 140–149). Bratislava:  L’. Štúr Institute of Linguistics.
 • Roszko, Roman (we współpracy z Danutą Roszko). (2009). Egzystencjalna fraza nominalna w badaniu konfrontatywnym. W Violetta Koseska-Toszewa oraz Roman Roszko (Red.). Semantyka a konfrontacja językowa 4 (65–83). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Dimitrova, Ludmila; Koseska-Toszewa, Violetta; Derzhanski, Ivan, oraz Roszko, Roman. (2009). Annotation of Parallel Corpora (on the Example of the Bulgarian-Polish Parallel Corpus. W Volodymyr Shyrokov oraz Ludmila Dimitrova (Red.), Organization and Development of Digital Lexical Resources. MONDILEX second Open Workshop, Kyiv, Ukraine, 2–4 February, 2009. Proceedings (ss. 47–54). Kyiv: Ukrainian Lingua-Information Fund, National Academy of Sciences of Ukraine.
 • Dimitrova, Ludmila; Koseska-Toszewa, Violetta; Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2009). Bulgarian-Polish-Lithuanian Corpus – Current Development. W Cristina Vertan, Stelios Piperidis, Elena Paskaleva oraz Milena Slavcheva (Red.), International Workshop. Multilingual Resources, Technologies and Evaluation for Central and Eastern European Languages held in conjunction with The International Conference RANLP – 2009, Proceedings (ss. 1–8). Borovets.
 • Dimitrova, Ludmila; Koseska-Toszewa Violetta; Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2009). Bulgarian-Polish-Lithuanian Corpus – Problems of Development and Annotation. W Tomaž Erjavec (Red.), Research Infrastructure for Digital Lexicography. MONDILEX Fifth Open Workshop. Ljubljana, Slovenia, October 14–15, 2009, Proceedings of the 12th International Multiconference Information Society 2009 (ss. 72–86). Ljubljana: Department of Knowledge Technologies, Jožef Stefan Institute.
 • Koseska, Violetta, oraz Roszko, Roman. (2009). Semantic Interlanguage and Contrastive Studies. W Violetta Koseska-Toszewa, Ludmila Dimitrova oraz Roman Roszko (Red.). Representing Semantics in Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography. MONDILEX Fourth Open Workshop. Warszawa, Poland, 29 June – 1 July, 2009 Proceedings (ss. 7–15). Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, oraz Roszko, Roman. (2009). Wstęp. W Violetta Koseska-Toszewa oraz Roman Roszko (Red.), Semantyka a konfrontacja językowa t. 4. (ss. 7-9). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Koseska-Toszewa, Violetta; Korytkowska, Małgorzata, oraz Roszko, Roman. (2009). Contrastive Studies and Semantic Interlanguage. Cognitive Studies | Études cognitives, 9, 15–34.
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2009). Gipotetichnost’ v litovskom govore okrestnosteĭ Punska v Pol’she. W Svetlana Polkovnikova (Red.) Valoda dazadu kulturu konteksta. Zinatnisko rakstu krajums, XIX (ss. 61–69). Daugavpils: Daugavpils Universitates Akademiskais Apgads „Saule”.
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2009). Morphosyntactic Specifications for Polish and Lithuanian. [Description of Morphosyntactic Markers for Polish and Lithuanian Nouns within MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications (Version 3.0 May 10th, 2004)]. W Violetta Koseska-Toszewa, Ludmila Dimitrova oraz Roman Roszko (Red.), Representing Semantics in Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography. MONDILEX Fourth Open Workshop. Warszawa, Poland, 29 June – 1 July, 2009. Proceedings (ss. 145–158). Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, oraz Roszko, Roman. (Red.). (2009). Cognitive Studies | Études cognitives, 9.
 • Koseska-Toszewa, Violetta; Dimitrova, Ludmila, oraz Roszko, Roman. (Red.). (2009). Representing Semantics in Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography. MONDILEX Fourth Open Workshop. Warszawa, Poland, 29 June – 1 July, 2009. Proceedings, Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, oraz Roszko, Roman. (Red.). (2009). Semantyka a konfrontacja językowa 4. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

2008:

 • Roszko, Roman. (2008). Innowacje podlegają unifikacji. W Zofia Rudnik-Karwatowa (Red.). Współczesna komunikacja językowa. W Prace Slawistyczne 125 (ss. 239–251). Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, oraz Roszko, Roman. (2008). Remarks on Classification of Parts of Speech and Classifiers in an Electronic Dictionary. W Leonid Iomdin oraz Ludmila Dimitrova (red.), Lexicographic tools and techniques, Mondilex first open workshop, Moscow, Russia, 3–4 October, 2008, Proceedings (ss. 80–88). Moscow: IITP RAS.
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2008). O sovremennykh sopostavitel’nykh issledovaniiakh (na primere semanticheskoĭ kategorii impertseptivnoĭ modal’nosti). W Svetlana  Polkovnikova (Red.), Valoda dažādu kultūru kontekstā, Zinātnisko rakstu krājums XVIII (ss. 93–105). Daugavpils: Daugavpils Universitātes, Akadēmiskais apgāds „Saule”.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, oraz Roszko, Roman. (Red.) (2008). Cognitive Studies | Études cognitives, 8.

2007:

 • Roszko, Roman. (2007). On automated translation from Lithuanian to Polish. W Ludmila Dimitrova oraz Radoslav Pavlov (Red.), Proceedings of the Jubilee International Conference on Mathematical and Computational Linguistics, dedicated to the 30th anniversary of the Mathematical Linguistics Department, Institute of Mathematics and Informatics BAS. 6 July, 2007 (ss. 53–57). Sofia: Mathematical Linguistics Department, Institute of Mathematics and Informatics.
 • Roszko, Roman. (2007). Klasyczna mongolska kultura. W Małgorzata Marcjanik (Red.). Grzeczność na krańcach świata (ss. 53–75). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Koseska-Toszewa, Violetta; Korytkowska, Małgorzata, oraz Roszko, Roman. (2007). Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog”.
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2007). Funktsii litovskogo proshedshego mnogokratnogo vremeni (russkie sootvetstiia). W Svetlana Polkovnikova (Red.), Valoda, Valoda dažādu kultūru kontekstā, Zinātnisko rakstu krājums XVII  (ss. 200–207). Daugavpils: Daugavpils Universitātes, Akadēmiskais apgāds „Saule“.
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2007). Pol‘skie i russkie sootvetstviia litovskogo proshedshego mnogokratnogo vremeni. W Volodimir Shirokov (Red.), Horyzonty prykladnoï linhvistyky. Materialy mizhnarodnoï konferentsyï MehaLinh2006 (ss. 270-282). Kyїv.

2006:

 • Roszko, Roman. (2006). O polskich i litewskich zaimkach – wykładnikach nieokreśloności zakresowej. Acta BalticoSlavica, 30, 251–260.
 • Roszko, Roman. (2006). Polskie i litewskie formy verbum finitum wykładnikami semantycznej kategorii określoności/nieokreśloności. W red. Violetta Koseska-Toszewa oraz Roman Roszko (Red.), Semantyka i konfrontacja językowa, 3 (ss. 157–174). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Roszko, Roman. (2006). Semantyka i konfrontacja językowa 3 (omówienie). Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica. 6, 241–244.
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2006). Lithuanian Frequantivum. Études Cognitives 7, 163–172.
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2006). Études Cognitives, tom 7, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2006 (omówienie). Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica, 6, 235–240.
 • Karolak, Stanisław, oraz Roszko, Roman. (Red.). (2006). Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica, 6.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, oraz Roszko, Roman. (Red.). (2006). Semantyka a konfrontacja językowa, 3.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, oraz Roszko, Roman. (Red.). (2006). Cognitive Studies | Études cognitives, 7.
 • inne: Roszko, Roman. (2006). Kordyceps królewski (s. 16). Płock. ??

2005:

 • Roszko, Roman. (2005). Ogólny opis kontrastywny języka litewskiego i polskiego. Wybrane zagadnienia. Acta Baltico-Slavica, 29, 47–67.
 • Roszko, Roman. (2005). Verbalinės grupės kvantifikacija lietuvių kalboje (lyginant su lenkų kalba). Tekstas: lingvistika ir poetika, 14, 28–29.

 

Publikacje (przed habilitacją):

2004

 • Roszko, Roman. (2004). Semantyczna kategoria określoności/nieokreśloności w języku litewskim (w zestawieniu z językiem polskim). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Roszko, Roman. (2004). Litewskie zaimki typu tas ‘ten’ i ich polskie odpowiedniki. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 39, 89-98.
 • Roszko, Roman. (2004). Ar natūraliosios kalbos apibrėžtumo/neapibrėžtumo reikšmės atspindi realybę?. W J. Švambarytė-Valužieniė, R. Regina Trimonienė, R.Kvašytė (Red.). Istoriniai tekstai ir vietos kultūra / Historical Scripts and Local Culture. Collection of scientific articles dedicated to the millenium of mentioning the name of Lithuania (p. 116–121). Ryga ­– Šiauliai: Lucilijus.
 • Roszko, Roman. (2004). Lithuanian Forms of tam tikras, kažkas, kas nors, bet kas Type on the Polish Language Background. Études Cognitives, 6, 105–116.
 • Koseska-Toszewa, Violetta, oraz Roszko, Roman. (Red.). (2004). Cognitive Studies | Études cognitives, 7.

2003

 • Roszko, Roman. (2003). Semantyczna kategoria ilości i semantyczna kategoria określoności-nieokreśloności. W Violetta Koseska-Toszewa oraz Juliia Baltova (Red.), Studia gramatyczne bułgarsko-polskie (ss. 33–42). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Roszko, Roman. (2003). Innowacje: czy musi ich być tak wiele? W Zofia Rudnik-Karwatowa (Red.), Prace Slawistyczne 114 (Procesy innowacyjne językach słowiańskich) (ss. 189–198). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Roszko, Roman. (1994). Semantichnata kategoria kolichestvo i semantichnata kategoriia opredelenost-neopredelenost. W Violetta Koseska-Toszewa oraz Iuliia Baltova (Red.), Bŭlgarsko-polski gramatichni studii, Spravochnik po akademichnata Bŭlgarsko-polska sŭpostavitelna grammatika (ss. 37-46). Sofiia: Akademichno izdatelstvo Marin Drinov.

2002

 • Roszko, Roman. (2002). Semantinė apibrėžtumo/neapibrėžtumo kategorija (lietuvių ir lenkų kalboje). Respectus Philologicus, 1(6), 13–20.

2001

 • Roszko, Roman. (2001). Semantinių apibrėžtumo/neapibrėžtumo ir kiekio kategorijų saryšis. W Janina Švambarytė, A Stafecka oraz Anatoliĭ Pavlovich (Red.), Nepokupnyĭ; Paribio tarmių ir kalbų problemos (ss. 127–137). Šiauliai: Šiaulių universitetas.
 • Roszko, Roman. (2001). Język polskojęzycznych instrukcji obsługi kamer wideo. W Materiały międzynarodowej konferencji „Język w komunikacji” (p. 134–140). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

2000

 • Roszko, Roman. (2000). Konfrontativnaia litovsko-pol’skaia grammatika. Semanticheskaia kategoria impertseptivnoĭ modal’nosti. W  A Zoltan (Red.). Studia Russica XVIII (ss. 239–246). Budapest.
 • Roszko, Roman. (2000). Nowomowa skomputeryzowanych wideofilmowców. Studia z Filologii Polskiej i Słowianskiej, 36, 97–107.
 • Roszko, Roman. (2000). Proekt konfrontativnoĭ grammatiki litovskogo iazyka. Na primere impertsetivnoĭ modal’nosti, illiustrirovannoĭ na materiale litovskogo, pol’skogo i bolgarskogo iazykov. W A. Laczhazi, E. Szmolinka oraz A. Zoltan (Red.), Hungaro-Baltistica 2000 (s. 30–31). Budapest.
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2000). Lietuvių-lenkų kalbų gretinamoji gramatika (semantinės apibrėžtumo-neapibrėžtumo kategorijos pavyzdžiai). Andronovs, Balode, Holvuts, Jansone, Range, Valdmanis, Veisbergs (Red.) Baltistica, IX.
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2000). Lietuvių kalbos veiksmažodžio formų su priesaga -dav- reikšmės. W A. V. Andronov (Red.), Materialy XXIX mezhvuzovskoĭ nauchno-metodicheskoĭ konferentsii prepodavateleĭ i aspirantov. Vypusk 1. Sektsiia baltistiki 1-3 marta 200 g. Morfologiia i slovoobrazovanie baltiĭskikh iazykov (ss. 46-47). Sankt-Peterburg: Izdatel’stvo S.-Peterburgskogo universiteta. Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (2000). Litovskie glagol’nye formy s suffiksom -dav-. Acta Baltico-Slavica 25, 37–49.

1999

 • Roszko, Roman. (1999). Tendencje rozwoju terminologii popularnej związanej z technika video. W Eva Šlaufová oraz Olga Martincová (Red.), Konfrontační studium inovačních procesu ve slovanskych jazycích (ss. 45–52). Praha:  Euroslavica.
 • Roszko, Roman. (1999). Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 35, 319–329.
 • Roszko, Roman. (1999). Semantyczna kategoria określoności-nieokreśloności (na przykładach z języka polskiego i litewskiego). W Zbigniew Greń oraz Violetta Koseska-Toszewa (Red.), Semantyka a konfrontacja językowa (t. 2, ss. 37–46). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

1998

 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (1998). O konfrontacji językowej na przykładzie języka litewskiego i bułgarskiego. Lietuvių kalbotyros klausimai, XXXIX, 177–182.

1997

 • Roszko, Roman. (1997). Videokamera, kamwid, a może palmkorder. W Hanna Popowska-Taborska (Red.), Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy (ss. 223–232), Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Roszko, Roman. (1997). Litewskie formy krotne typu eidavo (na przykładach z gwary punskiej). Acta Baltico-Slavica, 23, 51–62.
 • Korytkowska, Małgorzata, oraz Roszko, Roman. (1997). Modalność imperceptywna. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. (seria: Koseska-Toszewa, Violetta, Jordan Penčev (Red.). Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, tom 6. cz. 2).
 • Roszko, Danuta, oraz Roszko, Roman. (1997). Litewskie formy typu dirbdavo. W Jadwiga Zieniukowa (Red.), Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty językowe (ss. 391–395). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

1996

 • Roszko, Roman. (1996). Modus imperceptivus in the Polish and Lithuanian languages. W Semantyka a konfrontacja językowa (tom 1, ss. 91–94). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

1994

 • Krumova-Tsvetkova, Lili; Roszko, Roman; Petrova, Alina oraz Choroleeva, Mariia. (1994).  Bŭlgarskopolska sŭpostavitelna grammatika t. 3. Semantichnite kategorii kolichestvo i stepen. Sofiia: Akademichno izdatelstvo Marin Drinov.
 • Roszko, Roman. (1994). Modus relativus zanikającą kategorią? W Elżbieta Wrocławska (Red.), Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych (ss. 129–132). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

1993

 • Roszko, Roman. (1993). Wykładniki modalności imperceptywnej w języku polskim i litewskim, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Roszko, Roman. (1993). Semantyczna kategoria określoności-nieokreśloności a semantyczna kategoria ilości w języku polskim i bułgarskim. W Violetta Koseska-Toszewa oraz Małgorzata Korytkowska (Red.), Studia gramatyczne bułgarsko-polskie (t. V-VI, p. 193–210). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Roszko, Roman. (1993). Semantyczna kategoria modalności imperceptywnej. W Jadwiga Sambor, Jadwiga Linde-Usiekniewicz oraz Romuald Huszcza (Red.), Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne (Tom poświęcony pamięci Adama Weinsberga, ss. 273–280). Warszawa: Wydawnictwa UW.

1991

 • Roszko, Roman. (1991). Bułgarski poimek ът. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 29.
 • Roszko, Roman. (1991). Funkcjonowanie bułgarskiego edin x w wybranych konstrukcjach zdaniowych indykatywnych i nieindykatywnych warunkowych. W Violetta Koseska-Toszewa oraz Małgorzata Korytkowska (Red.), Studia Gramatyczne Bułgarsko-Polskie (tom 4, p. 87–97). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.