Dostęp do bazy czasopism „Taylor & Francis” dla pracowników i pracowniczek IS PAN

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zakupił czasowy dostęp do bazy czasopism Taylor & Francis. Do końca października 2020 r. pracownicy i pracowniczki bez żadnych ograniczeń mogą korzystać z kolekcji „Politics, International Relations & Area Studies”.

Dostęp do bazy możliwy jest po połączeniu się z Instytutem za pomocą sieci VPN. Instrukcja logowania do sieci VPN znajduje się na stronie internetowej Instytutu w zakładce Dla Pracowników > Porady informatyczne.

Zakup dostępu do bazy był możliwy dzięki realizacji projektu  EASTWEST „Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych” (nr projektu PPI/WTP/2018/1/00023/U/001), finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.


Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.