Dr Karolina Ćwiek-Rogalska na Third Memory Studies Association Conference w Madrycie

W dniach 25–28 czerwca 2019 roku dr Karolina Ćwiek-Rogalska uczestniczyła w trzeciej międzynarodowej konferencji naukowej, skupiającej badaczy pamięci z całego świata. W tym roku konferencję – oprócz Memory Studies Association – organizował Uniwersytet Complutense w Madrycie. W panelu poświęconym performatyce miejsc pamięci w perspektywie porównawczejbadaczka zaprezentowała referat pt. „Recycling of memory. German War Memorials in Poland after 1945”. Doroczna konferencja Memory Studies Association stanowi ważny punkt na mapie spotkań pamięcioznawców, będąc okazją do wymiany doświadczeń, porównania wyników badań i zapoznania się z najnowszymi tendencjami w obrębie memory studies.

Udział w konferencji został dofinansowany przez Instytut Slawistyki PAN.

Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN na międzynarodowym seminarium lingwistyki kulturowej na Uniwersytecie Wileńskim, Wilno – Jaszuny, 4–7 lipca 2019 r.

Od 4 do 7 lipca 2019 r. na Uniwersytecie Wileńskim odbywało się międzynarodowe seminarium naukowe zatytułowane „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje” [Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków]. Głównym organizatorem spotkania było Centrum Polonistyczne Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego, które we współpracy z etnolingwistami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, wypracowało bardzo interesującą koncepcję transmisji wiedzy między badaczami różnych generacji na temat aksjosfery obu narodów. Projekt prof. dr Krystyny Rutkowskiej na przeprowadzenie seminarium, które będzie płaszczyzną dyskusji i wymiany myśli między Polakami i Litwinami na temat wartości i postaw, okazał się bardzo owocny. Oprócz wykładów inaugurujacych spotkanie, wygłoszonych przez lektorów seminarium, prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego i dr hab. Stanisławę Niebrzegowską-Bartmińską, prof. UMCS, z referatami wystąpili przedstawiciele różnych pokoleń, od doświadczonych etnolingwistów, etnofilologów, filozofów i etnografów po młodych doktorów, doktorantów i studentów. Sesja plenarna kończąca obrady, odbyła się 7 lipca w Pałacu Balińskich w Jaszunach. Referat pt. „Wybory tożsamościowe i językowe potomków ziemian z Litwy Kowieńskiej na podstawie egodokumentów” zaprezentowała na zaproszenie organizatorów dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. Instytutu Slawistyki PAN.

IS PAN na Festiwalu Filmowym Kino na Granicy, 27.04–03.05.2019, Cieszyn i Český Těšín

W ramach imprez towarzyszących XXI Festiwalowi Filmowemu Kino na Granicy, tradycyjnie organizowanemu w Cieszynie i Českim Tešínie (27 IV–3 V 2019) prof. dr hab. Joanna Goszczyńska przygotowała i moderowała pojedynek tłumaczy. Wzięli w nim udział dwaj znakomici tłumacze czeskiej literatury: Andrzej Jagodziński i Jan Stachowski. „Pojedynek” wzbudził duże zainteresowanie festiwalowej publiczności.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Kariny Stempel-Gancarczyk

Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Jerzy Duma zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 13.30 w sali nr 300 (pod Kopułą) na III piętrze w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kariny Stempel-Gancarczyk

Tytuł rozprawy: „Procesy zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej

Promotor: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN

Recenzenci:
dr hab. Michał Głuszkowski
dr hab. Eugeniusz Kłosek, prof. UWr

Rozprawa doktorska jest dostępna w Sekretariacie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Bartoszewicza  1 B m. 17 w Warszawie, natomiast streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczone są na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Slawistyki PAN.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Cemborowskiego

Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Jerzy Duma zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2019 roku o godz. 13.30 w sali nr 006 w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Cemborowskiego.

Tytuł rozprawy: „Prestiż i funkcjonowanie gwar wielkopolskich w przestrzeni medialnej”

Promotor: dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
Promotor pomocniczy: dr Błażej Osowski

Recenzenci:
dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. IJP PAN
prof. dr hab. Bogdan Walczak

Rozprawa doktorska jest dostępna w Sekretariacie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Bartoszewicza  1 B m. 17 w Warszawie, natomiast streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczone są na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Slawistyki PAN.

 

Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 4 czerwca 2019 r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy  na otwarte seminarium Zakładu IS PAN, które odbędzie się 4 czerwca  2019 r. o godz. 12.00 w pracowni Instytutu Slawistyki PAN przy ulicy Jaracza 6/12. Na zebraniu dr Irena Prawdzic wygłosi referat: „Reżim językowy w Szczecińskiem a utrata języka niemieckiego na przykładzie osoby, dla której niemiecki był językiem pierwszym”.

Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 4 czerwca 2019 r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa  IS PAN, które odbędzie się 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Psychologii PAN przy ulicy Jaracza 1.

Podczas zebrania mgr Natalia Tkaczyk, doktorantka IS PAN, wygłosi referat pt. „Oblicza Pokucia w świetle niemieckojęzycznych tekstów z końca XVIII i początku XX wieku”. Autorka przedstawi obraz Pokucia jako galicyjskiego tygla narodowo-wyznaniowego, miejsca spotkania Zachodu ze Wschodem oraz przestrzeni „pełnej przeciwieństw” w niemieckojęzycznych  tekstach podróżniczych autorów takich jak Ulrich von Werdum (1670), Balthasar Hasquet (1791) i Josef Rorer (1802), w twórczości Leopolda von Sacher-Masocha (lata 70. wieku XIX) oraz w powieściach Manèsa Sperbera i Aleksandra Granacha.

Dr Roman Tymoshuk z wykładami na Festiwalu Nauki w Kijowie

W dniach 14–15 maja 2019 r. dr Roman Tymoshuk przeprowadził wykłady na Wydziale Filologii Uniwersytetu Współczesnej Wiedzy w Kijowie w ramach Festiwalu Nauki (Всеукраїнський фестиваль науки). Organizatorami spotkania były: Ukraińska Fundacja Językowo-Informatyczna Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Uniwersytet Współczesnej Wiedzy  Sp. z o.o. „Znannia” oraz Ogólnoukraińskie Centrum Słownikarstwa. Tematyka wystąpień dotyczyła współczesnego systemu oświaty i nauki w Polsce. W wykładach uczestniczyli wykładowcy i studenci Wydziału Filologicznego i Wydziału Dziennikarstwa.

Czytaj dalejDr Roman Tymoshuk z wykładami na Festiwalu Nauki w Kijowie

„Ethnography of Balkan refugee corridor and route: outcomes, perspectives and problems in the Croatian context” – zaproszenie na wykład dr Marijany Hameršak z Instytutu Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu, 30.05.2019, Warszawa

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Marijany Hameršak z Instytutu Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu zatytułowany „Ethnography of Balkan refugee corridor and route: outcomes, perspectives and problems in the Croatian context”, który odbędzie się 30 maja 2019 r. o godz. 13.30, w pracowni przy ul. Jaracza 6/12.

Wykład został zorganizowany w ramach wizyty studyjnej dr Marijany Hameršak w Instytucie Slawistyki PAN. Wizyty studyjne zagranicznych uczonych w Polskiej Akademii Nauk finansuje BWZ PAN.

Profil naukowy dr Marijany Hameršak: https://www.ief.hr/znanstvenici/marijana-hamersak/