Szkoła letnia dla Doktorantek i Doktorantów I roku studiów doktoranckich

W dniach 5.07–14.07.2019 na Kaszubach odbędzie się szkoła letnia dla Doktorantek i Doktorantów I roku studiów doktoranckich zorganizowana w ramach Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej (nr umowy POWR.03.02.00-00-I001/17-00). Uczestniczki i uczestnicy szkoły letniej wezmą udział w trzech blokach zajęć. Pierwszy blok poświęcony będzie przygotowaniu i przedyskutowaniu indywidualnego planu badawczego rozprawy doktorskiej. W ramach drugiego bloku zajęć Doktorantki i Doktoranci przeprowadzą badania terenowe w okolicach Pażęc. Trzeci blok poświęcony będzie zagadnieniom metodologicznym badań terenowych oraz prezentacji ich wyników.

Opiekunami szkoły letniej są: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN, dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN, Maciej Mętrak (ISZiP UW)

Program szkoła letnia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Kariny Stempel-Gancarczyk

Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Jerzy Duma zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 13.30 w sali nr 300 (pod Kopułą) na III piętrze w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kariny Stempel-Gancarczyk

Tytuł rozprawy: „Procesy zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej

Promotor: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN

Recenzenci:
dr hab. Michał Głuszkowski
dr hab. Eugeniusz Kłosek, prof. UWr

Rozprawa doktorska jest dostępna w Sekretariacie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Bartoszewicza  1 B m. 17 w Warszawie, natomiast streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczone są na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Slawistyki PAN.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN (2019/2020)

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie archeologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Kształcenie będzie realizowane z udziałem pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Instytutu Historii im. T. Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytutu Slawistyki oraz Instytutu Sztuki.

Czytaj dalejRekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN (2019/2020)

Spotkanie informacyjne Szkoły Doktorskiej Anthropos, 13 czerwca 2019 r., Warszawa

Szkoła Dokotrska Anthropos zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13 czerwca w godz. 15.00–17.00 w Czytelni Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN (rynek Starego Miasta 29, 00-272 Warszawa).

Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia Szkoły Doktorskiej Anthropos, program kształcenia oraz informacje o rekrutacji.

Utworzenie Szkoły Doktorskiej Anthropos

W dniu 15 marca 2019 r. powstała Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Umowę o utworzeniu Szkoły podpisali Dyrektorzy dziewięciu Instytutów PAN: Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytutu Slawistyki oraz Instytutu Sztuki.

Szkoła Doktorska Anthropos oferuje wszechstronny program kształcenia, który łączy przygotowanie do samodzielnej i zespołowej pracy badawczej oraz seminaria specjalistyczne i interdyscyplinarne.

Ogłoszenie o rekrutacji do Szkoły pojawi się do 31 maja 2019 r.

Nabór na interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej na lata 2018/2019–2022/2023

Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).

Zakres merytoryczny studiów doktoranckich

Czteroletnie interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej przeznaczone są dla osób zainteresowanych różnymi aspektami funkcjonowania języka i społeczeństwa na terenach wielokulturowych i wielojęzycznych. Doktoranci i Doktorantki poznają podstawowe metody badań socjolingwistycznych, łączących w sobie metodologię badań językoznawczych, etnologicznych, kulturoznawczych i socjologicznych. Zdobędą również kompetencje niezbędne do pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym, a także na obszarach kontaktów i konfliktów międzykulturowych.

Rekrutacja na stacjonarne interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne w Instytucie Slawistyki PAN odbywa się w drodze konkursu. O przyjęciu decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego (I etap rekrutacji, możliwość zdobycia 60 punktów) oraz ocena rozmowy kwalifikacyjnej (II etap rekrutacji, możliwość zdobycia 40 punktów).

Czytaj dalejNabór na interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej na lata 2018/2019–2022/2023