Dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN na konferencji „Współpraca naukowa humanistów ukraińskich i polskich. Historie – idee – projekty”, Kijów, 20–21 września 2019 r.

Międzynarodowa konferencja „Współpraca naukowa humanistów ukraińskich i polskich. Historie – idee – projekty”, organizowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Polską Akademię Umiejętności, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki oraz Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, odbyła się w Kijowie 20–21 września 2019 r.

W konferencji wzięła udział dr hab. Dorota K. Rembiszewska, która wygłosiła referat „Perspektywa współczesna i historyczna w badaniach nad wschodnią Słowiańszczyzną w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk”. Przedstawiła w nim dorobek IS PAN w zakresie badań nad językami, literaturami wschodniosłowiańskimi, ze szczególnym uwzględnieniem ukraińszczyzny. Główną uwagę skupiła na słownikach gwarowych (m.in. Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny, Atlas gwar Bojkowskich, Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny), słownikach dwujęzycznych (np. Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej) oraz kontaktach językowych, kulturowych polsko-ukraińskich.

Swego rodzaju dopełnieniem omawianej problematyki było wystąpienie prof. Lecha Aleksego Suchomłynowa z Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu, który jako współautor (wraz z Heleną Krasowską, Magdaleną Pokrzyńską) zaprezentował publikację Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia–Ukraina, będącą rezultatem grantu afiliowanego przy IS PAN.

(fot. ze zbiorów prywatnych DKR)