Prof. Dorota Rembiszewska na wyjeździe szkoleniowym w Preszowie

W dniach 14–18 lutego 2019 r. dr hab. Dorota K. Rembiszewska, prof. IS PAN wzięła udział w wyjeździe szkoleniowym na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove) – w ramach programu Erasmus+ („Staff training mobility”).

Wyjazd ten miał na celu konsultacje z miejscowymi dialektologami i zebranie materiału do publikacji dotyczącej słowackich słowników gwarowych. Słowacka leksykografia gwarowa ma długą tradycję i może poszczycić się bardzo bogatym dorobkiem w zakresie opracowań słownictwa dialektalnego, a także dużą liczbą publikowanych nieprofesjonalnych słowniczków gwarowych. Te zbiory leksyki języków lokalnych z terenu Słowacji są dla polskiego dialektologa znakomitym źródłem porównań, podstawą do badań wpływów językowych, mechanizmów zapożyczeń.

Wyjazd do Preszowa był nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy na temat dialektów i gwar słowackich oraz metod opracowywania materiałów gwarowych, ale także sposobnością do wymiany doświadczeń, podzielenia się informacjami na temat najnowszych wydawnictw z zakresu słownictwa regionalnego, słownictwa tematycznego, geografii lingwistycznej, które ukazały się w Polsce i na Słowacji. Na jednym ze spotkań naukowych prof. Marta Vojteková zaprezentowała swoje prace: Latinsko-slovensko-poľský slovník anatomických termínov I, Prešov 2015; Slovenské a poľské jazykovedné termíny z aspektu vybraných typov lexikálnej motivácie, Prešov 2018, zaś prof. Dorota Rembiszewska przedstawiła książkę napisaną we współautorstwie z prof. Januszem Siatkowskim Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe, Warszawa 2018.

Prof. Dorota Rembiszewska skorzystała także z możliwości wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Instytut Języka i Kultury Rusińskiej (Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove).

(fot. archiwum prywatne DKR)