Współpraca IS PAN z Wydziałem Filologii i Dziennikarstwa Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego

Instytut Slawistyki PAN w 2018 r. podpisał umowę o współpracy naukowej z Wydziałem Filologii i Dziennikarstwa im. Michajła Stelmacha (Факультет філології і журналістики імені Михайла Стельмаха) Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Michajła Kociubińskiego (Вінницький державний педагогічний університет іменіМихайла Коцюбинського). Wydział Filologii i Dziennikarstwa kształci studentki i studentów w zakresie dziennikarstwa, reklamy i public relations oraz nauczania języka ukraińskiego i literatury ukraińskiej na poziomie licencjatu oraz magistra w zakresie filologii ukraińskiej. Funkcjonują też studia doktoranckie. Od kilkunastu lat prowadzony jest lektorat języka polskiego.

Głównym powodem nawiązania kontaktu z tą ukraińską uczelnią było podjęcie się przez doc. Innę Gorofianiuk (z udziałem Oleny Riaboszapki) z Katedry Języka Ukraińskiego tłumaczenia na język ukraiński Słowniczka prowincуоnalizmów Podolskich, ułożonego w Kamieńcu Podolskim w roku 1863 autorstwa Aleksander Kremera. Do współpracy zaproszono dr hab. Dorotę K. Rembiszewską, prof. IS PAN. Dzięki podpisaniu umowy o współpracy bilateralnej stworzono zespół, który zajmie się nie tylko przekładem, ale także opracowaniem filologicznym tego XIX-wiecznego zbioru słownictwa regionalnego i przygotowaniem go do druku.

Dorota K. Rembiszewska gościła w Winnicy w dniach 15–19 lutego 2020 r., gdzie z miejscowymi językoznawczyniami konsultowała przekład Słownika Kremera. Poza tym wygłosiła dla studentów i kadry naukowej wykład „Kontakty językowe na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim”. Wizyta dr hab. Doroty Rembiszewskiej była okazją do spotkania z dziekan Wydziału Filologicznego i Dziennikarstwa oraz z władzami rektorskimi, na którym omówiono formy dalszej współpracy.

Informacja o wizycie na stronie Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego: http://www.vspu.edu.ua/index.php?event=1163

Zdjęcia z zbiorów Doroty Rembiszewskiej i Inny Gorofianiuk