Zakończenie grantu „Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych”

W ostatnich dniach października 2020 roku odbyły się warsztaty z tzw. transferable skills, zatytułowane „Skuteczna komunikacja w środowisku akademickim – narzędzia i dobre praktyki”. Zajęcia online połączone z superwizją zawodową przeprowadził kolektyw edukacyjny „Future Simple” – Paulina Czapska i Anna Szapert.  Podczas warsztatu zaprezentowano i przećwiczono skuteczne techniki i strategie rozwijające efektywne porozumiewanie się w pracy w środowisku akademickim. Wspólnie dokonano ewaluacji wybranych kompetencji komunikacyjnych uczestników i uczestniczek, a także przeglądu najczęściej spotykanych barier w procesach komunikowania się w środowisku akademickim. Prowadzące warsztat przybliżyły również asertywne zachowania komunikacyjne, ułatwiające delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej. Z kolei superwizja zawodowa umożliwiła wymianę dobrych praktyk.

Warsztaty w ramach projektu „Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych”, realizowanego w programie „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Warsztaty były ostatnim działaniem zaplanowanym w ramach projektu „Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych”, realizowanego w programie „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, kierowanego przez dr Ewę Wróblewską-Trochimiuk. Tym samym zakończyliśmy realizację dwuletniego projektu, obejmującego szkolenia z kompetencji językowych, warsztaty z tzw. soft skills, zakup dostępu baz czasopism oraz przystosowanie instytutowej infrastruktury internetowej do przyjmowania zagranicznej kadry akademickiej.

Wszystkim pracownikom i pracowniczkom IS PAN dziękujemy za aktywny udział w projekcie.

Szczególne podziękowania należą się mgr Marzenie Maciulewicz – koordynatorce kursów językowych, mgr Agacie Chinowskiej – koordynatorce warsztatów kompetencyjnych oraz dr Karolinie Ćwiek-Rogalskiej – odpowiedzialnej za wybór baz czasopism.


Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00- PN14/18.

POWER