Wojciech Mądry „Władysław Kowalenko (1884–1966). Badacz dziejów dawnej Słowiańszczyzny na lądzie i morzu” [Kultura na Pograniczach 14], Warszawa: IS PAN i FS 2019.

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk została opublikowana monografia dr Wojciecha Mądrego, zatytułowana Władysław Kowalenko (1884–1966). Badacz dziejów dawnej Słowiańszczyzny na lądzie i morzu, stanowiąca czternasty tom serii „Kultura na pograniczach” (https://hdl.handle.net/20.500.12528/1086).

Czytaj dalejWojciech Mądry „Władysław Kowalenko (1884–1966). Badacz dziejów dawnej Słowiańszczyzny na lądzie i morzu” [Kultura na Pograniczach 14], Warszawa: IS PAN i FS 2019.

Otwarcie witryny internetowej „Józef Obrębski (1905–1967)”

31 stycznia 2020 roku została udostępniona witryna internetowa https://ispan.waw.pl/obrebski/, która powstała ze środków projektu „Slawistyczny dorobek przedwojennej etnologii polskiej online. Weryfikacja, opracowanie naukowe i upowszechnienie w otwartym dostępie nieznanej dokumentacji Józefa Obrębskiego z Macedonii sporządzonej w latach 1930.”. Jest to projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 800/P-DUN/2018, realizowany przez Fundację Slawistyczną w latach 2018–2019. Jego wykonawcami byli Anna Engelking, Joanna Rękas, Ilija Upalevski, Olimpia Dragouni, Helena Teleżyńska, Ewa Pajestka-Kojder, Michał Swianiewicz i Katarzyna Roman-Rawska. Konstruktorem i administratorem witryny jest Piotr Otręba.

Czytaj dalejOtwarcie witryny internetowej „Józef Obrębski (1905–1967)”

Zaproszenie na gościnne seminarium prof. Danuty Rytel-Schwarz, Warszawa, 13 lutego 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na gościnne seminarium prof. Danuty Rytel-Schwarz, które odbędzie się 13 lutego 2020 roku o godz. 14.00 w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, ul Jaracza 6/12.

Genderowa (nie)poprawność – trzy języki, trzy perspektywy (język niemiecki, czeski i polski)

Problem braku form feminatywnych (albo niestosowanie istniejących) jest w Polsce szeroko dyskutowanym tematem już od ponad 100 lat. Podkreśla się, że w języku polskim istnieje problem asymetrii rodzajowo-płciowej. W dyskusjach niosących ze sobą duży ładunek emocjonalny mówi się o „seksizmie”, „androcentryzmie” języka polskiego, ale czy znajduje to potwierdzenie w zmianach normatywnych polszczyzny? Czy są one obecnie możliwe? Czy języki naszych sąsiadów Niemców i Czechów, w których słowotwórcze wykładniki żeńskości nie budzą tylu kontrowersji, są genderowo bardziej poprawne?

Czytaj dalejZaproszenie na gościnne seminarium prof. Danuty Rytel-Schwarz, Warszawa, 13 lutego 2020 r.

Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Biografie i biografistyka we współczesnych badaniach archiwalnych”, Warszawa, 4–5 czerwca 2020 r.

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zapraszają do udziału w konferencji „Biografie i biografistyka we współczesnych badaniach archiwalnych”, która odbędzie się 4–5 czerwca 2020 r. w Warszawie.

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy o praktycznym zastosowaniu biograficznych materiałów archiwalnych w różnych aspektach do pisania biografii, opracowywania spuścizn uczonych czy sporządzania biogramów w witrynach internetowych. Niebagatelne znaczenie ma wskazanie istotnej roli informacji o dorobku twórczym uczonych w kształtowaniu wizerunku placówki naukowo-badawczej.

Wygłoszone referaty będą mieściły się w następujących blokach tematycznych:

  1. Metodologie opracowywania spuścizn.
  2. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z pisaniem biografii opartych na kwerendach archiwalnych.
  3. Biografie uczonych jako źródło do badań historii nauki.
  4. Biografie i spuścizny uczonych jako element wizerunku placówek naukowych (m.in. biogramy w witrynach internetowych, zamieszczanie informacji o dorobku uczonych na stronach www).
  5. Warsztat pisarski autorów biografii.
  6. Biogramy uczonych w kontekście architektury informacji.

Zgłoszenia wystąpień prosimy przesyłać do 31 marca 2020 r. na adres: malgorzata.ostrowka@ispan.waw.pl lub dorota.rembiszewska@ispan.waw.pl

UWAGA! Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję “Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages: in European context and beyond”

Informujemy, że przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję „Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages: in European context and beyond” do 15 lutego 2020 r.

Informacje o konferencji dostępne są tutaj CFP

Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, Warszawa, 4 lutego 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa  Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się 4 lutego 2020 r. o godz. 12.15 w Bibliotece IRWiR PAN (ul. Nowy Świat 72, II piętro w Pałacu Staszica, sala nr 274). Podczas seminarium dr Małgorzata Kasner wygłosi referat pt. Oswajanie miasta. Litewski dyskurs miejski na łamach almanachów „Veidai” (1985-1990), „Regnum” (1991-1992), „Sietynas” (1988-1991), „Miestelėnai” (1991,1995,1999)

Tematem wystąpienia będzie dyskurs miejski (głównie wileński) podejmowany przez litewskie środowiska intelektualno-artystyczne skupione wokół pism: „Veidai” [Oblicza, 1985-1990] i „Regnum” [1991-1992], „Sietynas” [Plejady, 1988-1991]), „Miestėlenai” [Miastowi, 1991, 1995, 1999], na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. Najintensywniejsza działalność wymienionych almanachów przypadła na okres przemian społeczno-politycznych: schyłek Litewskiej SRR, okres Sąjūdisu (Litewski Ruch na Rzecz Przebudowy) i początek transformacji ustrojowej niepodległej Republiki Litewskiej. Sytuacja gwałtownej „eksplozji pamięci”, wypełnianie „białych plam”, dyskusji tożsamościowych, nasilenie konfliktów personalno-ideologicznych, a także swoistego chaosu politycznego, społecznego i kulturalnego – wszystko to stworzyło nowe warunki dla zaistnienia wolnej (uwalniającej się) od ideologii dyskusji obywateli Republiki Litewskiej. Jedną z najbardziej aktualnych w tym kontekście kwestii była (re)konstrukcja zerwanych więzi kulturowych z własną kulturą narodową oraz dziedzictwem europejskim, a „wieloimienna” i wielokulturowa stolica odradzającego się państwa litewskiego zajęła w tym procesie istotne miejsce.

Otwarte seminarium Laboratorium Środkowoeuropejskiego przy IS PAN, Warszawa, 29 stycznia 2020 r.

Laboratorium Środkowoeuropejskie przy Instytucie Slawistyki PAN serdecznie zaprasza na otwarte seminarium, podczas którego dr Piotr Gierowski (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego) przedstawi wykład pt. „Superhero Josef Švejk”.

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia o godz. 15.30 w pracowni IS PAN przy ul. Jaracza 6/12.

Zaproszenie

„Mutual intelligibility between closely related languages in Europe” – seminarium z prof. Charlotte Gooskens z Uniwersytetu w Groningen

Dn. 14 stycznia 2019 doktorantki i doktoranci „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” uczestniczyli w międzynarodowym seminarium zatytułowanym „Mutual intelligibility between closely related languages in Europe”, poprowadzonym przez prof. Charlotte Gooskens z Uniwersytetu w Groningen. Seminarium dotyczyło badań nad wzajemnym rozumieniem języków europejskich należących do kilku rodzin językowych – słowiańskich, germańskich i romańskich.

Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).

 

 

 

Międzynarodowe warsztaty w ramach projektu „PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”

W dniach 13–15 stycznia 2020 roku w Instytucie Slawistyki PAN odbyły się warsztaty prowadzone przez dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską, prof. IS PAN, sfinansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach projektu „PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”. Gośćmi warsztatów byli: prof. Charlotte Gooskens (University of Groningen, Niderlandy), dr Cordula Ratajczak (Serbski institut/Sorbisches Institut, Niemcy) oraz prof. Itesh Sachdev (SOAS University of London, Wielka Brytania). Uczestnicy warsztatów przedyskutowali koncepcję projektu badawczego, o którego finansowanie ze środków europejskich będzie się starała dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska.